Autor Wątek: Slawizmy w j. bałtolitewskim przed anty-słowiańską reformą.  (Przeczytany 1101 razy)

Offline poloniok

 • Polak z Polonii
 • Pomożesze: 15
 • Wiadomości: 362
 • Country: de
Odp: Slawizmy w j. lietuwiskim przed anty-polską reformą.
« Odpowiedź #30 dnia: 3 kwi 2017, 22:14:05 »
Tylko powiedziałem że dziwnie wyobrażać sobie, nie że nie możliwe jest   ;-)

Offline マシオ

 • Хай жыве сьмерць!
 • Pomożesze: 10
 • Wiadomości: 40
 • Country: by
 • 人生はパロディー
Odp: Slawizmy w j. lietuwiskim przed anty-polską reformą.
« Odpowiedź #31 dnia: 3 kwi 2017, 22:23:24 »
Cytat: マシオ
Zresztą Białorusini nazywali się Litwinami do XX wieku.
Ale Rusinami też. Pierwsze było tożsamością językową, drugie regionalną. To i to niewiele ma wspólnego ani z dzisiejszymi etnosami, ani z organizmami państwowymi.
Czym dowodzisz prawidłowości mojej tezy o starolitewskości jako czymś ponad-etnicznym. Nie zmienia to także faktu iż ziemie obecnej Białorusi zwane były niegdyś Litwą.
Cytuj
Zresztą dziwne by było wyobrażać sobie że taki mały naród (2,5 miliona dzisiaj w Mongolii) miał kiedyś taką wielką rzeszę...
Jeśli to aluzja do tego, że Bałtowie podbili Słowian to jest ona błędna z racji, że większość ziem obecnej Białorusi weszła w skład WKL poprzez pokojowe umowy lub mariaże, a o samych początkach Litwy wiadomo niewiele.

W każdym razie jest to temat o języku, nie historii, więc może skończmy ten offtop. :)
« Ostatnia zmiana: 4 kwi 2017, 14:40:49 wysłana przez マシオ »
(img)
Litewski = Białoruski

Offline Toyatl

 • [ˈtojɐt͡ɬ]
 • Pomożesze: 64
 • Wiadomości: 153
 • Country: mc
 • Eumontolog & Relefulista
Odp: Slawizmy w j. lietuwiskim przed anty-polską reformą.
« Odpowiedź #32 dnia: 4 kwi 2017, 17:44:25 »
"Lietuwiski" czy "lietuwski" brzmią okropnie i pretensjonalnie. Pisz bałtolitewski, jeśli nie chcesz pisać po prostu litewski. Taka moja mała prośba.
ϛ - (α,ε,η,ο)υ
ϟ - γ(γ,κ,ξ,χ)
ϡ - σσ

Offline マシオ

 • Хай жыве сьмерць!
 • Pomożesze: 10
 • Wiadomości: 40
 • Country: by
 • 人生はパロディー
Odp: Slawizmy w j. lietuwiskim przed anty-polską reformą.
« Odpowiedź #33 dnia: 4 kwi 2017, 17:52:24 »

"Lietuwiski" czy "lietuwski" brzmią okropnie i pretensjonalnie. Pisz bałtolitewski, jeśli nie chcesz pisać po prostu litewski. Taka moja mała prośba.
Dobrze, skoro ci to tak przeszkadza, niech będzie. :)

Odzew Tadeusza Kościuszki do Litwinów (z uwagi na jego pochodzenie pewnie w znaczeniu ponad-etnicznym?) wzięcia udziału w powstaniu z tej strony (1794) (Slawizmy pogrubione, zaznaczałem je na oko, więc mogą być błędy. Nie zaznaczałem słów jak Diewa o innym znaczeniu w słowiańskich.):

ACISZAUKIMAS

RODOS NAYDIDZIASIAS NARADAUS LETUWOS UNT WISOS
GASPADORIOS, KATRIE GIWIANA ULICZIOS, y MIE-
SIETIELOS
UNT WISOS ZIEMIES LITUWOS.

WAyna stroszna Lituwoy! Maskoley mums ją pyrm dwieiu mietu użsakia Zdrayte Tewikszcios ju inwiedie, słabasty su niewiernasti musu sulączyta, buwa prytłumita, dabar pryspaudimas, yr nieniewela stroszna, prymusia mus isa sunkios niewalos acistot drusiey, y jos Niepretelos musu iszgurdint. Kur eyna ant wisu szcziesties, ar prapolima tenay pamaciie, yr ratunkes ligiey wysim prigul.

Pablagasławija Diewas siłoy, yr atwogoy Giwiantojoms musu Karaiistes: jau Krakawas, Warszawa, yr Wiłnas, czysti nu Maskolu, iau wisos iszpiowie drusi musu Zołnierey, tu miestu żmonau, artimieju Uliczu Gaspadorey, wirey, yr Motieres – Sugauti Generołay Maskwos, Armatas ju, karunas, striełbu dowgumas, pinigu, yr wisokiu gieribiu, powiantu, yr kiek tuksztanciu niewalniku sugautu, o użmusztays żiamia ira abdinkta; aptureje patieku, yr dziauksmu uż krywidos niekałtu Narodous, Iszbiega atliki Maskoley; isz ta piktuma giełaziu yr ugniu pustit pradieja musu Ziamia; jus artojey Broley pabeykit tu waynu drusiey, kurę Załnierey, Bajorey, yr Mieszczioniey pradeje adwozney.

Pamiaskim uwaziott ant rożnastis stonu, Zmonies esma wisi ligi, bo wisi ant tos paczios żiamias giwianam; Krauju Zmoniu musu nie prietieles pile, Gieribies yr namos diagina; ach diel Diewa! ratawokiemes kas kayp gali! ginkim giwieniama sawa kożnas! Tiewos, Brolos, yr Sunos jusu, niemiłasirdingas Maskolus muczyia, kamoja, yr użumusza – Weykialey! Tiewos jusu diku Kaźokay bada yr kapoja! Motinas jusu, Siesieros, Mergas, yr Prietełkas Tironey Załnierey iszwiada, tusa, yr muczyia! keyp można Iszmanit; Zmonias Waykus jusu, yr kudikus ka maziausius ant dzidu pikti Kazokay nieszojo, yr draska! żuriekiet Sunaytey! ant krowia niekałtey prelata sawu Tiewu; żurekt Wirey, ant krawjn, yr smierties sawu Gimmiu, yr Familijos; żiurekit żmonies ant akrucieństwa Tyronu. Pażarey yr ugnios strosznas iszwisu szalu, diagina Maskoley Uliczos, miestos, miestelos, yr Karczamas! plesza, yr Ima, geyszina wisus żmonies giwiananczius sodosie, miestosie, yr Dwarosie. Kurogi Duszias yr szyrdies nie plesza geylistes! ziurintiem ant wisokios ugnios, yr pażaras Trobu niekałtey użdiagintu, ant uliczu iszgubitu; pakoley runkas turesit surysztos! pakol miłasiurdistie niereykalinga aniems rodiste! pakoley sowsiemis akimis, yr abnumirusy Dusia łayukanty smiercia, nu pasuitysiu nieprietelu Maskolu yr nie milas yrdingu Kazoku! Ginkieties żmones nuog nepretelu Tiewiszkos musu giwenyma jums imt norete, teyp jums prysaka Prowa Naturas. Ginkieties żmones nuog nieprieteli, kurie giwentojus jusu i sunki niewali troksztt imty, teyp jums prysaka daryty pagiwenymas tarp sawys! żmonys wysy yr artojey jus Broley musu, kuriu su krauyju prakayktu, yżdyrpta ziamia ciełay Karalistey duoda żywnasty imkiety isz tarp sawies macnius Waykielus duokiet anyms striełbas irakas, dzidas, dalgius bardisius, abswadyngtus yr kad tyktay galet rasty, ant użmusieyima sawa nieprietelu. Isykłauskieti kuriu kielu yr par kokia kruma, upę, tyłta, komsza eyna niepretelu użłayskiet medis kielos, deginkiet isz-wysu szalu, myszka; kur tyktay galet atrasty. Pilnawokiet ant kielu Kazokus ant rabunku yr sudegima jusu iszsiustus. Tegul prepuł neprietelus akrutnas, ne gayle kieties krauja jusu Tyronu: kurie namus dagioja, o waykus nekałtus kamoja, yr użmussa.

Palekiet namosy abo krumusy uszsleptus tus tyktay, kurie gałet iszdyrpt ziemę yr nżsiet dyrwas: o kiety wysy, kurię tyktay galet imkieties uż kierwio uż dalgio, uź dzida, strielba, yr wysokiu naredziu. Del Diewa ginkiet yr ratawokiet sawa Tiewiszkie, wienay acharnikus sunskiet, an bałsa wayska musu Karalistes, kursay tayp dydela daykta padary su pamaciu Diewa, Wilnuy, jog mums jau wartus pyrmos walnastys atwiery, yr Konstytucya trecios dienos Moja, kuria jums swabada yr wałnasty ustanawyia, sugrąźynty pastauawija, kiety namusy, Dwarunsy kiettes, yr łączykietes su Bajorays, Szlachtas atwożnays, o kłausydamy wyrszynibes su paredku yr bayme Diewa uższokiet kiela Neprietelu, kur tyktay galet. Naykinkiet tus neprietelus, kayp yszmanidami.

Diewas yra su jumis Broley mili, sprowa musu giera wałnasty mumis duoda, o neprieteley noreją mums yszpleszty, paredka giara ziamoy musu nepryleyda, Ponus gierus yr nekałtus ynewala ima, yr tajemnay yszweża, żałnierus musu yszgaynioty yr strełbas yr szoblos atimty konecznay nore, puszkas użgrebty, yr Skarba cieła. Padotkus musu yszgaysinty o nepretelems mnsu yr zdraycoms kurey iwedze Maskolus y musu Karalisty ataduot kanecznay nore, Granicias musu Maskoluy użwazia. Ziemia musu be Waynas yr nekaltay atime, o kitus musu Susiedas ant supleszyma musu Karalistes pabudyie, o dabar ugniu yr Mieczu wisus yr wisur gayszyua. Ratawokieteys Broley! Ginkieteys Gaspadorey! spakaynastis jusu jau jeimis neka nepadarys, tegul atwoga jusu Nepretelu gabije, musza yr naykina.

Jus Uradnikay, Ekonomay, Waytay, Ławnikay, kad tyktay tą Raszta atimsit prisakom jumis abznayminti wisims Gaspadorems kad wysy butum gatawy muszty neprntelu dokiet żmonyms strełbas, dzidas, dalgies, yr patys bukiet wisims do atwogas prykłodu.

Kas nebus sumumis bus, nepretelu sawa żiemes! neira dabar Partyos yr surynkima kitus szales kas tyktay partyas darys yr nenoreys su tykrays yr gierays gaspadoreys wienibeys tureti bus pakorotas, ant szubienicios. Ginkites żmones nuog nepretelu, ginkites kiek tyk jusu silos tureset, kiek tyktay galeset; ginkietes nuog pagonu nepretelu, kursay namus dagin, źmonis użmusza. Geribe płesza yr naykina yr nieka niepalikta tyktay ziamie yr akmy. Saugokitiesi zdraiciu Tewiksztos, o kada kokios żyniosete abznaymikiet wiresnybey atweskiet ant suda, kuris anus uukarios. Ginkiet o żmones żywatu sawa. Tiewos Brolos yr Artymos sawa, a je neginseses, Nepreteles pagonas, atyms jums giwenyma

Wałnastis yr miłas pagiwenimus jumis yr waykams jusu ira prigatawota. Muszkimos wysi su nepretelu, a imkimes yr Giełbiekiem wienas kita. Jau peskutinis dabar ira terminas yr cziesas ar muszemtis, giwenty wieroy Szwentoy su wałnasty, arba nemuszyntems prapolty su musu Karalisty yr su słowu. Tas Rasztas duotas ant Sessos Narodaus musu Rados Naydydziaysos, Miata 1794 Kwietnia 30 dnia.

Jozefas Niesiołowskas Wajewoda Nawagradzkas.
Benedyktas Marikonis Pisaris W X. Litt:
Stanisławas Mirskas Pisaris W X Litt:
Michałas Braśtawskas Storaśta Minskas
Dominikas Narbutas Wayskas Lidzkas
Michałas Grabowskas Kaniuszas W. X. Lit:
Stanisławas Waławicza Podkamarios Rzeczyckas
Mikołłas Sabba Chreptowiczas Marszałkas Oszm:
Walentas Goreckas Wayskas Wileń:
Benedyktas Karp Charunżas Upitskas
Antanas Lachnickas Wice Prezydentas mieśta
Wilnas.
Kajetonas Nagurskas Charużas Pttu Szawlas
Thadeuszas Wysogierdas Ziamias Wilna
Mikałojus Murawskas Rasztynikas Wayskawas
Kunigas Martynas Poczobutas Rektarys A. Wilen.
Kunigas Michałas Karpowiczas Archydyak: Smol:
Samuelas Korsakas Pułkownika W. X. L.
Jurgis Białopietrawicza.


 

 

 

 

L. S.

Tado Kosciuškos sukilimo (1794) lietuviškieji raštai / paruošė Juozas Tumelis. Vilnius: Žara, 1997, p. 12-13. – (Historiae Lituaniae fontes minores; 1).

Wgl. tutaj i tutaj zbiór tekstów w liet. przed reformą.
« Ostatnia zmiana: 4 kwi 2017, 18:36:22 wysłana przez マシオ »
(img)
Litewski = Białoruski

Offline マシオ

 • Хай жыве сьмерць!
 • Pomożesze: 10
 • Wiadomości: 40
 • Country: by
 • 人生はパロディー
Odp: Slawizmy w j. lietuwiskim przed anty-polską reformą.
« Odpowiedź #34 dnia: 14 kwi 2017, 14:23:04 »
CA
Całość - Cielibe
Cały - Ciełas
Car - Didis kunigayſztis
Carogród - Kanſtantinamieſte
CE
Cebula - Suogunas/ale we współczesnym żm. Cėbolė/cėbolis/cėbūlis
Cedr - Cedras
Cedrowy - Cedrinis
Ceglasty - Rudas (od pol. rudy?)
Censor ksiąg - Perzwalgitoias knigu
Cerkiew - Gudu (Gudas - Rusin, od Gotów?) bażnicia/w współczesnym liet. i żm. Cerkvė
Cesarski - Cieſoriſzkas/Cieſoraus
Cesarstwo - Cieſoriſte
Cesarz - Cieſorius
Cesarzowa - Cieſorienie
Cętka - Ceta
Cetno licho/gra - Ceta/lika

Więcej na "c" w maju albo w czerwcu.
« Ostatnia zmiana: 14 kwi 2017, 17:16:53 wysłana przez マシオ »
(img)
Litewski = Białoruski