Autor Wątek: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ  (Przeczytany 593 razy)

Offline Ragêr

 • Pomożesze: 4
 • Wiadomości: 7
 • Country: pl
 • Conlangi: Đуркaτ Γеλ (Đurkat Gel)
Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« dnia: 20 sie 2017, 13:16:32 »
Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ [ður'kat gɛl], język używany przez Dyrkanów (ok. 27 mln mówiących  :-P)

(to jest mój pierwszy post i conlang)

Alfabet (Aλфaбeττyς)
[/b]

Samogłoski
Aa - Αa - [a]
Ee - Ee - [ɛ]
Иu - Ii - {i} (jeśli występuje przed spółgłoską); [j] (jeśli występuje przed samogłoską)
Yy - Uu - {u} (jeśli występuje po spółgłosce); [w] (jeśli występuje po samogłosce)
Oo - Oo - [ɔ]
Wω - OE oe - [ø]

Spółgłoski:
Бб - Bb - {b}
Ψψ - Cc - [ʦ]
Dδ - Dd - [d]
Фф - Ff - [f]
Гƨ - Gg - [g]
Хх - Hh - [ɦ]; [ɣ]
Κк - Kk - [k]
Λλ - Ll - [l]
Μμ - Mm - [m]
Νh - Nn - [n]
Ππ - Pp - [p]
Ρρ - Rr - [r]
Сς - Ss - {s}
Ττ - Tt - [t]
Ββ - Vv - [v]
Ξξ - Xx - [ks]
Zz - Zz - [z]
Đƍ - DH dh - [ð]
Өө - TH th - [θ]
Þþ - Sh sh - [ʃ]
Ӡӡ - Zh zh - [ʒ]

Dwuznaki:
Nƨ hƨ - Ng ng - [ɲ]
Τþ τþ - TSH tsh - [ʧ]
Dz δz - Dz dz - [ʣ]
Dӡ δӡ - Dzh dzh - [ʤ]

W tym języku występują dwa alfabety:
 • Alfabet główny (AБΨ)
 • Alfabet łaciński (ABC)

Alfabet łaciński jest już teraz prawie w ogóle nie używany.

Gramatyka (Γρaματτyς)
[/b]

Zaimek

ja - aς /as/
ty - που /pou/
on - βο /vo/
ona - βa /va/
my - aςe /ase/
wy -  πυςe /puse/
oni/one - βez /vez/

Rzeczowniki

Typ zdania: SOV (Podmiot-Dopełnienie-Orzeczenie)

Rzeczowniki rodzaju męskiego mają końcówki: -oς, -yς /-os, -us/
Rzeczowniki rodzaju żeńskiego mają końcówki: -aς, -uς /-as, -is/

Rzeczowniki odmieniają się przez 5 przypadków:

 • Mianownik (Νομuhyς) /Nominus/ - Kto? Co?
  Dopełniacz (Γeheτyς) /Genetus/ - Czyj? Czego?
  Biernik (Ακyzaτyς) /Akuzatus/ - Kogo? Co? (widzę)
  Narzędnik (Иhςτρyμehτyς) /Instrumentus/ - Kim? Czym?
  Wołacz (Boκaτyς) /Vokatus/ - O...! / Hej...! (użycie jak w j. polskim)

Deklinacjar. męski Ir. męski IIr. żeński Ir. żeński II
M. lpMaρκyςΤροhoςEλμaςEλλuς
M. lmMaρκyςuΤροhoςςuEλμaςeEλλuςςe
D. lpMaρκyςoΤροhoςωEλμaςoEλλuςω
D. lmMaρκyςeyΤροhoςayEλμaςeyEλλuςay
B. lpMaρκyςyΤροhoςyEλμaςyEλλuςy
B. lmMaρκyςyhΤροhoςyμEλμaςyhEλλuςyμ
N. lpMaρκyςςaΤροhoςςaEλμaςςaEλλuςςa
N. lmMaρκyςςaτΤροhoςςaδEλμaςςaτEλλuςaδ
W. lpMaρκyhΤροhoμοEλμahEλλuμο
W. lmMaρκyhuΤροhoμμuEλμahuEλλuμμu
TłumaczenieCzerwieńNocKobietaSłońce

Czasowniki
Czasowniki odmieniają się przez czasy (przeszły; teraźniejszy; przyszły) i tryby (orzekający; rozkazujący; możliwy)

Brak czasownika "być"!
Bezokoliczniki mają końcówki: -ak, -ek

Koniungacja

Odmiana czasownika Eρκeκ /erkek/ słyszeć

Bezokolicznik:

Eρκ /erkek/

Czasy:


Koningacjaprzeszłyteraź.przyszły
jaEρκςeςeμEρκAhτeρκ
tyEρκςeςeπEρκΑhτeρκ
on(a)EρκςeςoβEρκοβΑhτeρκοβ
myEρκςeςeμμuEρκeμμuΑhτeρκeμμu
wyEρκςeςeππuEρκeππuΑhτeρκeππu
oni/eEρκςeςοyδEρκοyδΑhτeρκοyδ

Tryby:


Słyszę. -  Aς eρκeμ /as erkem/
Niech słyszę! - Aς δaλ-eρκeμ! /as dal-erkem!/
Może słyszę. - Aς μyκ-eρκeμ. /as muk-erkem./
Podobno słyszę. - Aς βaб-eρκeμ. /as vab-erkem./

Rzeczownik odczasownikowy:

eρκaμah /erkaman/

Przeczenia:

Przed czasownikiem dajemy prefiks ςuh-

Przymiotniki

Przymiotniki odmieniają się tylko przez rodzaj (męski; żeński)

końcówka rodzaju męskiego: -yτ /-ut/
końcówka rodzaju żeńskiego: -aτ /-at/

np.: Βaρτyτ /Vartut/ - zielony; Βaρτaτ /Vartat/ - zielona

Tworzenie przymiotników od rzeczowników:

πaμ /pamis/ => πaμ /pamat/ (sława => sławny)

Liczebniki główne i porządkowe:

L. głównyL. porządk.Tłumaczenie
ΠρeΠρyτ1
ÐyρÐyρyτ2
ÞoκÞoκyτ3
ΡyhƨΡuhƨyτ4
ΧaξΧaξyτ5
ZeoZeyτ6
ΧaκρuμΧaκρuμyτ7
ΨωμοΨωμyτ8
ΑξuAξyτ9
ΡeξΡeξyτ10
ΠρeρeξΠρeρeξyτ11
ΖορeξΖορeξyτ12
CορeξCoρeξyτ13
ΛuρρeξΛuρρeξyτ14
ΧaκρeξΧaκρeξyτ15
ΖeορeξΖeoρeξyτ16
ΧaκρyρeξΧaκρyρeξyτ17
ΨωμρeξΨωμρeξyτ18
ΑξuρeξAξuρeξyτ19
ÐyρaμμaÐyρaμμyτ20
Ðyρaμμa-πρeÐyρaμμa-πρyτ21
Ðyρaμμa-đyρÐyρaμμa-đyρyτ22
30 się tworzy poprzez połączenie 3 + -aμμa = Þoκaμμa itd.
60 - Zeaμμa
70 - Χaκρuμμa
80 - Ψωμμa
90 - Αξaμμa
100 - Kλuτ
200 - Ðyρ-κλuτ
itd.
1 000 - Γuλua
1 000 000 - Muλuo
1 000 000 000 - Muλuehho
itd.

Przykład
[/b]

Zayτ xρezaς οτ δρyzοςyμ ςπahπςeςοβ. Λyμπρaτ λeyzτuςeςοβ - ƨροπποuτyςy το ƨazzuςy ςuhyλπaςeςοβ βeyhτaκ. Χρaςyςy ςπeτaκ zazβeλςeςοβ. Ζyδehaτ, eua бeλλyς οh βοy eλλeκςeςοβ.
—Ua, κρuχyh, aς ποyoy ahτyӡeμ! — бeλλyς βοκοβ.
—Προδey δaλ-ςuhyӡeπ, aς τyτeμ ςeλeyς ahτςκuςςeμ! — xρezaς бρezοβ.
Бeλλyς aƨƨρaδςeςοβ, xρezaςy λaββaρuςeςοβ. Αβ ξeh ξροβuς, eбeh ποuτyςeςοβ.
—Τyτeμ ςκuςςeςeπ? Dey aς ποyoy ahτyӡeμ!
—Daλ-xaτρeπ, — xρezaς βοκςeςοβ — Ας ποyoy ahτeλπaρeμ. Κeρ aha λuλxορoςςa δaλ-zλaρeπ, ƨρaπaςy δaλ-фaρρeπ, u aς ahτyzτβeλeμ u ehτο βay ahτoπρuμeμ.
Бeλλyς aƨƨρaδςeςοβ. Αha λuλxορoςςa zλaρςeςοβ, ƨρaπaςy фaρςeςοβ u xaτρeπ. Ceρ ποβa xρezaς ahτyzτβeλoβ, u ςeρ ποβa βο xροβοςςaδ eh фπyzuςy eua eλyβyςy ahτκeλeκoβ — ahδeλ yβπaςeςοβ u βωκaςeςοβ. Εh фπyzuςy βο πyκςeςοβ, ah βaκaςyh βeλοβςeςοβ u το dey xμyδοβ:
—βοy aς yӡeςeςeμ ο ςuhyӡeςeςeμ?

/Zaut hrezas ot druzosum spanpsesov. Lumprat leuztisesov - groppoutusu to gazzisu sinulpasesov veuntak. Hrasusu spetak zazvelsesov. Zudenat, eia bellus on vou elleksesov.
—Ia, kruhun, as pouou antuzhem — bellus vokov.
—Prodeu dal-sinuzhep, as tutem seleus antskussem! — hrezas brezov
Bellus aggradsesov, hrezasu lav'varisesov. Av xen xrovis, eben poitusesov.
—Tutem skussesep? Deu as pouou antuzhem!
—Dal-hatrep, — hrezas voksesov — As pouou antelparem. Ker ana lilhorossa dal-zlarep, grapasu dal-farrep, i as antuztvelem i ento vai antoprimem.
Bellus aggradsesov. Ana lilhorossa zlarsesov, grapasu farsesov i hatrep. Ser pova hrezas antuztvelov, i ser pova vo hrozossad en fpuzisu eia eluvusu antkelekov — andel uvpasesov i voekasesov. En fpuzisu vo puksesov, an vakasun velovsesov i to deu hmudov:
—Vou as uzhesesem o sinuzhesesem?/

Pewne koźlę odeszło od stada. Długo błądziło – nie mogło odnaleźć drogi powrotnej do domu. Postanowiło więc poskubać trawki. I nagle prosto nań wyszedł szary wilk.
— No, przyjacielu, ja cię teraz zjem! — mówi wilk.
— Nie jedz póki co, ja utuczę się jeszcze! — prosi tamten.
Wilk zgodził się, zostawił koźlątko. Minęło trochę czasu i znów powrócił.
— Utuczyłeś się już? Teraz to ja już ciebie zjem!
— Poczekaj, — powiedziało koźlę, — ja ci pomogę. Stań o tam pod tym pagórkiem, otwórz paszczę, a ja się rozpędzę i wskoczę do niej.
Wilk zgodził się. Stanął pod pagórkiem, otworzył paszczę i czeka. Koźlątko jak się nie rozpędzi, i jak nie tryknie rogami w czoło szarego głupca – aż wilk przeturlał się koziołkując. Puknął się w czoło, wstał na nogi i do teraz rozmyśla:
— Zjadłem je czy nie zjadłem?
« Ostatnia zmiana: 8 wrz 2017, 20:39:57 wysłana przez Ragêr »
Witam!

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderator
 • Pomożesze: 843
 • Wiadomości: 4809
 • Country: ru
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Conlangi: Ziemli, Zapadni, Nešši, Nesdotir, Slawlangi
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #1 dnia: 20 sie 2017, 13:53:26 »
(to jest mój pierwszy post i conlang)
Witamy! Witamy! Jeżeli to Twój pierwszy konlang - to gratuluj - mój pierwszy konlang był gorzej opisany i zrobiony niźli Twój :) Ależ ten rok (i ostatni też) jest szczęśliwy dla konlangerstwa! :D

Samogłoski
Aa - Αa - [a]
Ee - Ee - [ɛ]
Иu - Ii - {i} (jeśli występuje przed spółgłoską); [j] (jeśli występuje przed samogłoską)
Yy - Uu - {u} (jeśli występuje po spółgłosce); [w] (jeśli występuje po samogłosce)
Oo - Oo - [ɔ]
Wω - OE oe - [ø]
Dziwi mię cyrylickie Иu - dlaczego wyrzuciłeś jotę? Także brak upsillona - i cyrylica znowu - dziwne toto. Nie lepiej sam upsilon, lub po prostu słynne greckie /ou/? W oryginalnej cyrylicy tak pisano i nikomu to nie szkodziło :) I ta omega dla ø - w ogóle nie pasuje. Według mnie niepotrzebne zmiany - chyba, że masz jakieś wytłumaczenie :P

Spółgłoski:
Бб - Bb - {b}
Ψψ - Cc - [ʦ]
Dδ - Dd - [d]
Фф - Ff - [f]
Гƨ - Gg - [g]
Хх - Hh - [ɦ]; [ɣ]
Κк - Kk - [k]
Λλ - Ll - [l]
Μμ - Mm - [m]
Νh - Nn - [n]
Ππ - Pp - [p]
Ρρ - Rr - [r]
Сς - Ss - {s}
Ττ - Tt - [t]
Ββ - Vv - [v]
Ξξ - Xx - [ks]
Zz - Zz - [z]
Đƍ - DH dh - [ð]
Өө - TH th - [θ]
Þþ - Sh sh - [ʃ]
Ӡӡ - Zh zh - [ʒ]
Znów to samo pytanie - czemu d, f, n, i z spotkało to samo? Dziwne te zamiany - i w dość dziwnych miejscach. Co do znaków dla ʒ itp. - też dziwny wybór - starożytna greka znała parę fajniejszych znaków - i mogłeś je przecież bez problemu przybrać. I ps dla /c/ - nie rozumiem - zgaduję, że przez brak literek, prawda? Według mnie jest zapisywanie takich rzeczy po prostu na greckie ucho, albo nawet brak rozróżnienia :<

Dwuznaki:
Nƨ hƨ - Ng ng - [ɲ]
Τþ τþ - TSH tsh - [ʧ]
Dz δz - Dz dz - [ʣ]
Dӡ δӡ - Dzh dzh - [ʤ]
Według mnie niepotrzebne są w takiej formie - i dlaczego nie użyłeś podwójnej gammy? :<
Zaimek

ja - aς /as/
ty - που /pou/
on - βο /vo/
ona - βa /va/
my - aςe /ase/
wy -  πυςe /puse/
oni/one - βez /vez/

aς! :) Się fajnie kojarzy ten zaimek - tak prusko!
Rzeczowniki

Typ zdania: SOV (Podmiot-Dopełnienie-Orzeczenie)

Rzeczowniki rodzaju męskiego mają końcówki: -oς, -yς /-os, -us/
Rzeczowniki rodzaju żeńskiego mają końcówki: -aς, -uς /-as, -is/

Rzeczowniki odmieniają się przez 5 przypadków:

 • Mianownik (Νομuhyς) /Nominus/ - Kto? Co?
  Dopełniacz (Γeheτyς) /Genetus/ - Czyj? Czego?
  Biernik (Ακyzaτyς) /Akuzatus/ - Kogo? Co? (widzę)
  Narzędnik (Иhςτρyμehτyς) /Instrumentus/ - Kim? Czym?
  Wołacz (Boκaτyς) /Vokatus/ - O...! / Hej...! (użycie jak w j. polskim)

Deklinacjar. męski Ir. męski IIr. żeński Ir. żeński II
M. lpMaρκyςΤροhoςEλμaςEλλuς
M. lmMaρκyςuΤροhoςςuEλμaςeEλλuςςe
D. lpMaρκyςoΤροhoςωEλμaςoEλλuςω
D. lmMaρκyςeyΤροhoςayEλμaςeyEλλuςay
B. lpMaρκyςyΤροhoςyEλμaςyEλλuςy
B. lmMaρκyςyhΤροhoςyμEλμaςyhEλλuςyμ
N. lpMaρκyςςaΤροhoςςaEλμaςςaEλλuςςa
N. lmMaρκyςςaτΤροhoςςaδEλμaςςaτEλλuςaδ
W. lpMaρκyhΤροhoμοEλμahEλλuμο
W. lmMaρκyhuΤροhoμμuEλμahuEλλuμμu
TłumaczenieCzerwieńNocKobietaSłońce
Czemu ta spółgłoska nie wypada? Deklinacje bardzo podobne są do siebie poza tym.

Czasowniki
Czasowniki odmieniają się przez czasy (przeszły; teraźniejszy; przyszły) i tryby (orzekający; rozkazujący; możliwy)
Tryb możliwy zawsze się chwali!

Brak czasownika "być"!
Поздравляю!

Bezokoliczniki mają końcówki: -ak, -ek

Koniungacja

Odmiana czasownika Eρκeκ /erkek/ słyszeć

Bezokolicznik:

Eρκ /erkek/

Czasy:


Koningacjaprzeszłyteraź.przyszły
jaEρκςeςeμEρκAhτeρκ
tyEρκςeςeπEρκΑhτeρκ
on(a)EρκςeςoβEρκοβΑhτeρκοβ
myEρκςeςeμμuEρκeμμuΑhτeρκeμμu
wyEρκςeςeππuEρκeππuΑhτeρκeππu
oni/eEρκςeςοyδEρκοyδΑhτeρκοyδ
Bardzo długie są te formy czasu przeszłego. Bardzo. I widzę dużo greki, nie wiem czemu.

Przykład

Zayτ xρezaς οτ δρyzοςyμ ςπahπςeςοβ. Λyμπρaτ λeyzτuςeςοβ - ƨροπποuτyςy το ƨazzuςy ςuhyλπaςeςοβ βeyhτaκ. Χρaςyςy ςπeτaκ zazβeλςeςοβ. Ζyδehaτ, eua бeλλyς οh βοy eλλeκςeςοβ.
—Ua, κρuχyh, aς ποyoy ahτyӡeμ! — бeλλyς βοκοβ.
—Προδey δaλ-ςuhyӡeπ, aς τyτeμ ςeλeyς ahτςκuςςeμ! — xρezaς бρezοβ.
Бeλλyς aƨƨρaδςeςοβ, xρezaςy λaββaρuςeςοβ. Αβ ξeh ξροβuς, eбeh ποuτyςeςοβ.
—Τyτeμ ςκuςςeςeπ? Dey aς ποyoy ahτyӡeμ!
—Daλ-xaτρeπ, — xρezaς βοκςeςοβ — Ας ποyoy ahτeλπaρeμ. Κeρ aha λuλxορoςςa δaλ-zλaρeπ, ƨρaπaςy δaλ-фaρρeπ, u aς ahτyzτβeλeμ u ehτο βay ahτoπρuμeμ.
Бeλλyς aƨƨρaδςeςοβ. Αha λuλxορoςςa zλaρςeςοβ, ƨρaπaςy фaρςeςοβ u xaτρeπ. Ceρ ποβa xρezaς ahτyzτβeλoβ, u ςeρ ποβa βο xροβοςςaδ eh фπyzuςy eua eλyβyςy ahτκeλeκoβ — ahδeλ yβπaςeςοβ u βωκaςeςοβ. Εh фπyzuςy βο πyκςeςοβ, ah βaκaςyh βeλοβςeςοβ u το dey xμyδοβ:
—βοy aς yӡeςeςeμ ο ςuhyӡeςeςeμ?
Miło, że użyłeś mojego tekstu! :) A wygląda i brzmi fajnie.

Ocena
Jak na pierwszy projekt - bardzo, bardzo dobry wynik! Nie podoba mi się brak zaniku /s/ w deklinacji oraz trochę przypadkowe wartości dźwiękowe - ale każdy początkujący chyba tak robił. No i wybrałeś trochę niewdzięczne pismo greckie - przy którym trudno się jakoś popisać przy tworzeniu bardziej skomplikowanego zapisu.

Jest się do czego przyczepić, ale ogółem to gratuluję pracy!

Offline Ragêr

 • Pomożesze: 4
 • Wiadomości: 7
 • Country: pl
 • Conlangi: Đуркaτ Γеλ (Đurkat Gel)
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #2 dnia: 20 sie 2017, 14:10:58 »
Przykład

Zayτ xρezaς οτ δρyzοςyμ ςπahπςeςοβ. Λyμπρaτ λeyzτuςeςοβ - ƨροπποuτyςy το ƨazzuςy ςuhyλπaςeςοβ βeyhτaκ. Χρaςyςy ςπeτaκ zazβeλςeςοβ. Ζyδehaτ, eua бeλλyς οh βοy eλλeκςeςοβ.
—Ua, κρuχyh, aς ποyoy ahτyӡeμ! — бeλλyς βοκοβ.
—Προδey δaλ-ςuhyӡeπ, aς τyτeμ ςeλeyς ahτςκuςςeμ! — xρezaς бρezοβ.
Бeλλyς aƨƨρaδςeςοβ, xρezaςy λaββaρuςeςοβ. Αβ ξeh ξροβuς, eбeh ποuτyςeςοβ.
—Τyτeμ ςκuςςeςeπ? Dey aς ποyoy ahτyӡeμ!
—Daλ-xaτρeπ, — xρezaς βοκςeςοβ — Ας ποyoy ahτeλπaρeμ. Κeρ aha λuλxορoςςa δaλ-zλaρeπ, ƨρaπaςy δaλ-фaρρeπ, u aς ahτyzτβeλeμ u ehτο βay ahτoπρuμeμ.
Бeλλyς aƨƨρaδςeςοβ. Αha λuλxορoςςa zλaρςeςοβ, ƨρaπaςy фaρςeςοβ u xaτρeπ. Ceρ ποβa xρezaς ahτyzτβeλoβ, u ςeρ ποβa βο xροβοςςaδ eh фπyzuςy eua eλyβyςy ahτκeλeκoβ — ahδeλ yβπaςeςοβ u βωκaςeςοβ. Εh фπyzuςy βο πyκςeςοβ, ah βaκaςyh βeλοβςeςοβ u το dey xμyδοβ:
—βοy aς yӡeςeςeμ ο ςuhyӡeςeςeμ?

Miło, że użyłeś mojego tekstu! :) A wygląda i brzmi fajnie.

Ocena
Jak na pierwszy projekt - bardzo, bardzo dobry wynik! Nie podoba mi się brak zaniku /s/ w deklinacji oraz trochę przypadkowe wartości dźwiękowe - ale każdy początkujący chyba tak robił. No i wybrałeś trochę niewdzięczne pismo greckie - przy którym trudno się jakoś popisać przy tworzeniu bardziej skomplikowanego zapisu.

Jest się do czego przyczepić, ale ogółem to gratuluję pracy!

Dzięki  ;-D

Napewno coś jeszcze poprawię!
Witam!

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderator
 • Pomożesze: 843
 • Wiadomości: 4809
 • Country: ru
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Conlangi: Ziemli, Zapadni, Nešši, Nesdotir, Slawlangi
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #3 dnia: 20 sie 2017, 15:17:36 »
Proszę bardzo! Takie dziwne dopasowywanie znaków jest chyba dość powszechnym błędem, więc nie ma się co martwić :D

Offline Úlfurinn

 • Magda Gessler
 • Pomożesze: 104
 • Wiadomości: 276
 • Country: mk
 • Conlangi: Ərütat
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #4 dnia: 20 sie 2017, 16:33:14 »
Wygląda ciekawie, ale czy na pewno jest to a priori? :D
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:

Offline Ragêr

 • Pomożesze: 4
 • Wiadomości: 7
 • Country: pl
 • Conlangi: Đуркaτ Γеλ (Đurkat Gel)
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #5 dnia: 20 sie 2017, 17:23:15 »
Wygląda ciekawie, ale czy na pewno jest to a priori? :D

chyba tak
Witam!

Offline Pluur

 • Moderator
 • Pomożesze: 280
 • Wiadomości: 1894
 • Country: pl
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #6 dnia: 20 sie 2017, 17:25:06 »
Cytuj
I ps dla /c/ - nie rozumiem - zgaduję, że przez brak literek, prawda?
Wiedziałem, że się do tego przyczepią. Myślę, że zmiana /ps/ > /ts/ nie jest jakaś dzika. Etruskowie też sobie troszkę to zmienili: ''in Etruscan: X = , Ψ = [kʰ] or [kχ]''.

Offline Toyatl

 • [ˈtojat͡ɬ]
 • Pomożesze: 125
 • Wiadomości: 293
 • Country: mc
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #7 dnia: 20 sie 2017, 18:16:15 »
Jeśli nie ma czasownika być, to jak odróżnia się "jestem kowalem" od "byłem kowalem" i od "bądź kowalem!"?
"Według Indian Tarahumara najlepszym lekiem na depresję jest wypalenie mieszanki składającej się z tytoniu, ususzonego żółwia i krwi nietoperza."

Offline Pluur

 • Moderator
 • Pomożesze: 280
 • Wiadomości: 1894
 • Country: pl
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #8 dnia: 20 sie 2017, 18:18:16 »
Rosyjski? Ukraiński? Też nie mają.

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderator
 • Pomożesze: 843
 • Wiadomości: 4809
 • Country: ru
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Conlangi: Ziemli, Zapadni, Nešši, Nesdotir, Slawlangi
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #9 dnia: 20 sie 2017, 18:21:04 »
W czasie teraźniejszym - w przeszłym i przyszłym jest. Ale po indonezyjsku to nie ma już w ogóle - a żyją.

Offline Toyatl

 • [ˈtojat͡ɬ]
 • Pomożesze: 125
 • Wiadomości: 293
 • Country: mc
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #10 dnia: 20 sie 2017, 18:29:24 »
Tam się bodajże odmienia rzeczowniki przez osoby. W rosyjskim jest был, буд(-у, -ешь itd.) dla czasów nieteraźniejszych, a imperatyw to будь(-те). Więc tylko odpowiednika polskiego "jestem" brakuje.
"Według Indian Tarahumara najlepszym lekiem na depresję jest wypalenie mieszanki składającej się z tytoniu, ususzonego żółwia i krwi nietoperza."

Offline Ragêr

 • Pomożesze: 4
 • Wiadomości: 7
 • Country: pl
 • Conlangi: Đуркaτ Γеλ (Đurkat Gel)
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #11 dnia: 20 sie 2017, 19:19:28 »
"Być" można też zastąpić innymi czasownikami:
będę kowalem => zostanę kowalem
bądź kowalem => zostań kowalem
byłem kowalem => pracowałem jako kowal / kiedyś zostałem kowalem
itp.
Witam!

Offline Toyatl

 • [ˈtojat͡ɬ]
 • Pomożesze: 125
 • Wiadomości: 293
 • Country: mc
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #12 dnia: 20 sie 2017, 20:22:37 »
Cytuj
byłem kowalem => pracowałem jako kowal
O, to jest akurat dobry sposób na ominięcie kopuli.
zostać, stać się, być są wyrazami, mimo różnych rdzeni, znaczącymi właściwie to samo. Nie ma być a jest zostać to tak, jak powiedzieć, że w jakimś języku nie ma słowa na włosy, ale za to mówi się "sierść na głowie".
"Według Indian Tarahumara najlepszym lekiem na depresję jest wypalenie mieszanki składającej się z tytoniu, ususzonego żółwia i krwi nietoperza."