Wróciłem

Zaczęty przez Qrczak, Kwiecień 20, 2013, 16:39:42

Poprzedni wątek - Następny wątek

Qrczak

Witam!

Przemykałem przez stare forum w 2007/2008. Później przestałem, bo sprawy językowe straciły priorytet z powodu rewolucji życiowych: Kraków, praca, mieszkanie, żona...

W końcu znalazłem trochę czasu. W 2012 odświeżyłem projekt Sylabicy, pisma dla polskiego. Nabieram wprawy w czytaniu: konwertuję na nią i drukuję sobie książki do czytania w tramwaju, m.in. Chmielewską. Rozbudowałem opis Sylabicy, wprowadziłem drobne zmiany (w szczególności dodałem u spółgłoskowe, dzięki czemu mogę sensownie zapisać weekend i Cinquecento), dodałem reguły transkrypcji obcych słów z różnych języków, dopieściłem font.Opis: https://sites.google.com/site/qrczakmk/sylabica
  •  

Wedyowisz

Bądź pozdrowiony, o drobinie!*

*syngulatyw od drobiu
стань — обернися, глянь — задивися
  •  

Silmethúlë

Nie martw się, jeśli nie poznajesz 99% użytkowników. Oni po prostu w międzyczasie 15 razy zmieniali nicki.
  •  

Henryk Pruthenia

Och, osoba ze starego fora.
Z Twoją sylabicą już przeglądałem parukrotnie, ciekawe zawsze się mnie to wydawało.

Canis

Sylabica fajna rzecz. Tylko czy jest jakiś sposób na wygodne pisanie nią na komputerze i odręcznie?
  •  

Qrczak

#5
Cytat: 카니스 w Kwiecień 21, 2013, 08:56:19
Sylabica fajna rzecz. Tylko czy jest jakiś sposób na wygodne pisanie nią na komputerze i odręcznie?

Odręcznie nieszczególnie; wychodzi mniej więcej jak łacińskie duże drukowane litery.

Swoją drogą dawniej umiałem nią pisać, a nie bardzo umiałem czytać, bo pisać mogłem ręcznie, a czytać nie miałem czego. Teraz, kiedy mam możliwość automatycznej konwersji, mam już co czytać, ale za to zanikła sprawność pisania.

Na komputerze mam prawie automatyczną konwersję. Prawie, bo rozróżniam to, czego standardowa ortografia nie rozróżnia:
sinus i siny
marznąć i marzyć
podziemny i podzielić
oduczyć i odurzyć
kaucja i nauka
klient i talie
Dania i dania
alei i idei
żmii i chemii
wprowadzam etymologizmy:
mów´ (jako czasownik) i karp´
pomódz
a obce cytaty muszę zapisać w transkrypcji. Stopniowo wzbogacam spis wyjątków w konwerterze, dzięki czemu automat jest coraz dokładniejszy, ale homografów, które przestają być homografami, nigdy się nie nauczy.

Mam linuksową klawiaturę do Sylabicy, jednak w praktyce wygodniej mi robić konwersję. W trudniejszych przypadkach patrzę na transliterację będącą pośrednim stadium konwersji i poprawiam to, co się automatycznie źle skonwertowało.Odrẽčnie nieščególnie; vyxoʒ́y mniej viẽcej jak łaćyniske duže drukovane lytery.

Svojõ drogõ davniej umiałem niõ piysać, a nie barʒo umiałem čytać, bo piysać mogłem rẽčnie, a čytać nie miałem čego. Teraz, kedy mam možlyvość awtomatyčnej konversjy, mam juž co čytać, ale za to zaniykła spravność piysania.

Na komputeře mam pravie awtomatyčnõ konversjẽ. Pravie, bo rozróžniam to, čego standardova ortografia nie rozróžnia:
siynus y śyny
marznõć y mařyć
podźemny y poʒ́elyć
od'učyć y oduřyć
kawcja y nauka
klyent y talje
Danja y dania
alejy y ydey
žmiyjy y xemjy
vprovaʒam etymologyzmy:
móvi (jako časovniyk) y karpi
pomóʒ
a obce cytaty mušẽ zapiysać v transkrypcjy. Stopniovo vzbogacam spiys vyjõtkóv v konverteře, ʒ́ẽky čemu awtomat jest coraz dokładniejšy, ale homografóv, które přestajõ być homografamiy, niygdy śẽ nie naučy.

Mam lynuksovõ klavjaturẽ do Sylabiycy, jednak v praktyce vygodniej miy robiyć konversjẽ. V trudniejšyx přypadkax patřẽ na translyteracjẽ bẽdõcõ pośredniym stadjum konversjy y popraviam to, co śẽ awtomatyčnie źle skonvertovało.
  •  

Pingǐno

O, Kurczak. Miło poznać (mnie nieszczególnie).

Jestem ciekaw, czy tak oryginalne pismo może nadać się do innych języków.
  •  

Qrczak

Jak vspomn̦alem v vǿtku z ciril̦icǿ, projektovan̦e ciril̦ici do jøzika pol̦skego sklon̦ilo mn̦e do ponovnego pr̦emișl̦en̦a sistematiki pol̦skix zm̦økčen̦.

Moje al̦fabeti pr̦ed rokem 2007 un̦if̦ikovali zm̦økčen̦a n̦eetimol̦ogične (dyinozawr, syinus, gryil̦l̦) z gran̦icǿ pr̦edrostka m̦øʒi spólgloskǿ a samogloskǿ (od'izol̦ovaț, z'idjoțeț). Jednak taka gran̦ica pr̦edrostka bila tež zaznačana pr̦i innix samogloskax (od'učiț, dez'aprobata), co povodovalo n̦ekonsekvencjø: du bilo odróžn̦ane od d'u, al̦e dyi od d'i — n̦e.

Dl̦atego v pr̦ed'ostatn̦ej versji mojix al̦fabetóv višedlem od zm̦økčen̦ fonetičnix. Te zaș etimol̦ogičn̦e m̦økke spólgloski, które n̦e pokrivajǿ șø z fonetičnim̦i zm̦økčen̦am̦i svojix etimol̦ogičnix odpov̦edn̦ikóv tvardix, viraz̦ilem osobnim̦i l̦iteram̦i, bez formal̦nego lǿčen̦a spólglosek v pari etimol̦ogične. To n̦esteti n̦e pozvol̦ilo zrob̦iț ladnej ciril̦ici...

Zatem v ostatn̦ej versji al̦fabetóv ponovn̦e začǿlem od zm̦økčen̦ etimol̦ogičnix. N̦eetimol̦ogične zm̦økčen̦a fonetične z'ostali zdegradovane, xoț n̦e zapomn̦ane. V kv̦etn̦u zrob̦ilem novǿ laținkø, wik'end majovi vikor̦istalem na anal̦ogične pr̦eprojektovan̦e Sil̦ab̦ici, a čas po n̦im — na uaktual̦n̦en̦e oprogramovan̦a i op̒isóv.

V kon̦cu všistke l̦iteri sǿ na svojim m̦ejscu!Як вспомнялэм в вѫ́тку з ціриліцѧ́, проектоване ціриліці до ѧзика польскэго склоніло мне до поновнэго премисьленя систэматики польских змѧкчень.

Мое альфабэти пред рокэм 2007 уніфіковали змѧкченя неэтимолөгичнэ (дјінозаўр, сјінус, грјільль) з граніцѧ́ предростка мѧѕі спо́лглоскѫ́ а самоглоскѫ́ (одъизолөвать, зъидъөтеть). Еднак така граніця предростка била тэж зазначяна прі инних самоглосках (одъучіть, дэзъапробата), цө поводовало неконсэквэнцьѧ: ду било одро́жнянэ од дъу, але дјі од дъи — не.

Длятэго в предъостатней вэрсъі моіх альфабэто́в вишедлэм од змѧкчень фонэтичних. Тэ зась этимолөгичне мѧккэ спо́лглоски, кто́рэ не покриваѧ́ сѧ з фонэтичнимі змѧкченямі своіх этимолөгичних одповедніко́в твардих, виразілэм особнимі літэрамі, бэз формальнэго лѫ́ченя спо́лглосэк в пари этимолөгичнэ. То нестэти не позволіло зробіть ладнэй ціриліці...

Затэм в остатней вэрсъі альфабэто́в поновне зачѧ́лэм од змѧкчень этимолөгичних. Неэтимолөгичнэ змѧкченя фонэтичнэ зъостали здэградованэ, хоть не запомнянэ. В кветню зробілэм новѫ́ латінкѫ, ўикъэнд маөви викорісталэм на аналөгичнэ препроектоване Силябіці, а чяс по нім — на уактуальнене опрограмованя и опісо́в.

В коньцю вшісткэ літэри сѫ́ на своім мейсцю!
  •