Gwałty na języku polskim

Zaczęty przez Imakhiil, Październik 06, 2013, 17:21:36

Poprzedni wątek - Następny wątek

Imakhiil

Jakoś ostatnio narzekam na zbyt duże nakłady wolnego czasu, więc wyprodukowałem z polskiego takiego to potworka:

Hyo! Aik souto létan asfirten hyehte!
né ilsíti lát, aik nahya ehtéfe ahtásihya issíteb'e.
e aik sukte nektar hayuko moitub'e afpátahya nahya sáhyote,
hót naimpiskin osɾómpen farte,
ekte ikwiste ortón nahya kous é ehpaifub'e,
empétiste e urkúleke – ták pinan látahya.
uktúhya námpeune mie haur nahya nófo?

gdzie hy, oraz h przed zwartymi czyta się jako boczną, półotwartą podniebienną, akcent oznacza samogłoskę długą, b jest spółgłoską drżącą dwuwargową, a r, uderzeniową dziąsłową.

changelog:
Spoiler
0 – końcowe j i ł stają się i i u, bo tak

1 - przeniesienie akcentu na pierwszą sylabę i wydłużenie ostatniej samogłoski, jeżeli jest ona na końcu słowa

2 – zanik nosówek, jeśli nie są akcentowane, lub długie. Jeśli są akcentowane, lub długie, zmieniają się: ą > on/om ; ę > en/em z zachowaniem długości samogłoski. N występuje gdy nie występuje m, m występuje na końcu wyrazów gdy następny wyraz zaczyna się sp. dźwięczną, lub samogłoską, przed ,,p" i dźwięcznymi zwartymi

3 – akcent wpływa na długość samogłoski – wydłuża ją (jeżeli już jest długa, nie wpływa na nią)

4 – interwokaliczne zwarto-szczelinowe zmieniają się w swoje zwarte odpowiedniki

5 – zbitka b + r zmienia się w spółgłosk drżącą dwuwargową. (dalej: b"), jednocześnie ,,r" > ɾ, spółgłoskę uderzeniową dziąsłową

6  - zbitki dwóch szczelinówek zlewają się w jedną, pośrednią: f + s > θ ; ʃ + s > s ; f + ʃ > θ, niezależnie od swojej kolejności (analogicznie do dźwięcznych)

7 – y > i, yy > i

8. zanik interwokalicznego h

9.  końcowe samogłoski zmieniają się według wzoru: ii > iy ; uu > uw ; aa > ah ; ee > ey ; oo > u (y == spółgłoska półotwarta podniebienna ; w == spółgłoska półotwarta wargowo-zębowa)

10. zbitki samogłosek: xx + y > y + x ; x + yy > y + x

11. Końcowe:
i > e

iy > e

ey > o

y > e

12. ʃ  > h ; interwokaliczne θ > s; postwokaliczne θ > h ; prewokaliczne θ > g

13. dźwięczne spółgłoski stają się bezdźwięczne, samogłoski stają się szeptane

14. końcowe io > e, końcowe u > o

15. Nieakceptowane dyftongi upraszczają się według wzoru: xy > x

16. Samogłoski długie i dyftongi nie mogą występować przed zbitką spółgłosek, upraszczają się kolejno: xx > x ;  xy > y

17. Długie mogą być tylko spółgłoski akcentowane:

aa > a

ee > e

ii > i

oo > a

uu > æ

18. zbitki typu:  s/ç + x > x + s/ç / t + x > x + t, gdy s, tylko jeśli jeśli x =/= t, gdy t, tylko jeśli x =/= s

19. Początkowe spółgłoski z początkowych zbitek spółgłosek stają się sylabiczne

20. Inter i prewokaliczne h > i/y /każde l + i/y >  ʎ / każde ç > ʎ

21. Zmiana według wzoru: X'Yv > vXYv (v – samogłoska, xy, różne, lub te same spółgłoski)

22. zwarta + szczelinowa/płynna/drżąca/uderzeniowa > szczelinowa/płynna/drżąca/uderzeniowa + zwarta

23. Interwokaliczne zbitki typu: zwarta + h > zwarta, inne wypadki: zwarta + h > s

24. końcowe h > ʃa

25. zbitki trój i więcej elementowe spółgłosek, tracą wszystkie swoje elementy, poza pierwszym i ostatnim

26. ʃ > ʎ

27. w staje się półsamogłoską od ,,u"... Czyli, w, ale takim szerzej rozumianym.

28. Końcowe m > n, wyrazu złożone tylko z jednej spółgłoski otrzymują samogłoskę a przed sobą i doklejają się do następnego słowa

29. Tryftongi tracą swój środkowy element.

30. Interwokaliczne p > mp

31. Początkowe p > h, zbitki typu p + zwarta > h + zwarta

32. h, przed zwartą > ʎ

33. i po ʎ > e

34. w przed samogłoską zanika. w na końcu > b'e

35. ei > ai

36. akcent na przedostatnią sylabę
[Zamknij]
Spoiler
0.
Hej! jak złoto lecą z wiatrem liście!
Nie zliczysz lat, jak na drzewie ptasich skrzydeł.
I jak słodki nektar białego miodu w pałacach na zachodzie,
pod niebieskim stropem Vardy,
gdzie gwiazdy drżą na głos jej śpiewu,
przeczysty i królewski - tak płyną lata.
Któż napełni mój puchar na nowo?

1.
heii! Iak zuotoo lecąą z viatrem liçʨee!
niee zliʧyʃ lat, iak naa dʒeviee ptasih skʃydeuu.
ii iak suotkii nektar biauegoo mioduu v pauaʦah naa zahoʥee,
pot niebieskim stropem vardyy,
gʥee gwiazdyy drʒąą naa guos ieii çpievuu,
pʃeʧystyy ii krulefskii – tak puynąą lataa.
Ktuʃ napeunii muii puhar naa novoo?

2.
heii! Iak zuotoo lecoom z viatrem liçʨee!
niee zliʧyʃ lat, iak naa dʒeviee ptasih skʃydeuu.
ii iak suotkii nektar biauegoo mioduu v pauaʦah naa zahoʥee,
pot niebieskim stropem vardyy,
gʥee gwiazdyy drʒoom naa guos ieii çpievuu,
pʃeʧystyy ii krulefskii – tak puynoom lataa.
Ktuʃ napeunii muii puhar naa novoo?

3.
heeii! Iaak zuootoo leecoom z viaatrem liiçʨee!
niiee zliiʧyʃ laat, iaak naa dʒeeviee ptaasih skʃyydeuu.
ii iaak suootkii neektar biaauegoo miooduu v paauaʦah naa zaahoʥee,
poot nieebieskim stroopem vaardyy,
gʥee gwiaazdyy drʒoom naa guoos ieeii çpieevuu,
pʃeeʧystyy ii kruulefskii – taak puyynoom laataa.
Ktuuʃ naapeunii muuii puuhar naa noovoo?

4.
heeii! Iaak zuootoo leetoom z viaatrem liiçtiee!
niiee zliityʃ laat, iaak naa dʒeeviee ptaasih skʃyydeuu.
ii iaak suootkii neektar biaauegoo miooduu v paauatah naa zaahodiee,
poot nieebieskim stroopem vaardyy,
gdiee gwiaazdyy drʒoom naa guoos ieeii çpieevuu,
pʃeetystyy ii kruulefskii – taak puyynoom laataa.
Ktuuʃ naapeunii muuii puuhar naa noovoo?

5.
heeii! Iaak zuootoo leetoom z viaatɾem liiçtiee!
niiee zliityʃ laat, iaak naa dʒeeviee ptaasih skʃyydeuu.
ii iaak suootkii neektaɾ biaauegoo miooduu v paauatah naa zaahodiee,
poot nieebieskim stɾoopem vaaɾdyy,
gdiee gwiaazdyy dɾʒoom naa guoos ieeii çpieevuu,
pʃeetystyy ii kruulefskii – taak puyynoom laataa.
Ktuuʃ naapeunii muuii puuhaɾ naa noovoo?

6.
heeii! Iaak zuootoo leetoom z viaatɾem liiçtiee!
niiee zliityʃ laat, iaak naa dʒeeviee ptaasih skʃyydeuu.
ii iaak suootkii neektaɾ biaauegoo miooduu v paauatah naa zaahodiee,
poot nieebieskim stɾoopem vaaɾdyy,
gdiee gwiaazdyy dɾʒoom naa guoos ieeii çpieevuu,
pʃeetystyy ii kruuleθkii – taak puyynoom laataa.
Ktuuʃ naapeunii muuii puuhaɾ naa noovoo?

7.
heeii! Iaak zuootoo leetoom z viaatɾem liiçtiee!
niiee zliitiʃ laat, iaak naa dʒeeviee ptaasih skʃiideuu.
ii iaak suootkii neektaɾ biaauegoo miooduu v paauatah naa zaahodiee,
poot nieebieskim stɾoopem vaaɾdi,
gdiee gwiaazdi dɾʒoom naa guoos ieeii çpieevuu,
pʃeetisti ii kruuleθkii – taak puinoom laataa.
Ktuuʃ naapeunii muuii puuhaɾ naa noovoo?

8.
heeii! Iaak zuootoo leetoom z viaatɾem liiçtiee!
niiee zliitiʃ laat, iaak naa dʒeeviee ptaasih skʃiideuu.
ii iaak suootkii neektaɾ biaauegoo miooduu v paauatah naa zaahodiee,
poot nieebieskim stɾoopem vaaɾdi,
gdiee gwiaazdi dɾʒoom naa guoos ieeii çpieevuu,
pʃeetisti ii kruuleθkii – taak puinoom laataa.
Ktuuʃ naapeunii muuii puuaɾ naa noovoo?

9.
heeiy! Iaak zuootu leetoom z viaatɾem liiçtiey!
niiey zliitiʃ laat, iaak nah dʒeeviey ptaasih skʃiideuw.
iy iaak suootkiy neektaɾ biaauegu miooduw v paauatah nah zaahodiey,
poot nieebieskim stɾoopem vaaɾdi,
gdiey gwiaazdi dɾʒoom nah guoos ieeiy çpieevuw,
pʃeetisti iy kruuleθkiy – taak puinoom laatah.
Ktuuʃ naapeuniy muuiy puuaɾ nah noovu?

10.
hiey! aik zoutu leetoom z vaitɾem liiçtiey!
neiy zliitiʃ laat, aik nah dʒeeviey ptaasih skʃiideuw.
iy aik soutkiy neektaɾ baiuegu moiduw v puaatah nah zaahodiey,
poot neibieskim stɾoopem vaaɾdi,
gdiey gwaizdi dɾʒoom nah gous eiiy çpeivuw,
pʃeetisti iy kruuleθkiy – taak puinoom laatah.
Ktuuʃ naapeuniy miuy pauɾ nah noovu?


11.
hio! aik zoutu leetoom z vaitɾem liiçtio!
nee zliitiʃ laat, aik nah dʒeevio ptaasih skʃiideuw.
e aik soutke neektaɾ baiuegu moiduw v puaatah nah zaahodio,
poot neibieskim stɾoopem vaaɾde,
gdio gwaizde dɾʒoom nah gous eie çpeivuw,
pʃeetiste e kruuleθke – taak puinoom laatah.
Ktuuʃ naapeune miue pauɾ nah noovu?

12.
hio! aik zoutu leetoom z vaitɾem liiçtio!
nee zliitih laat, aik nah dʒeevio ptaasih skhiideuw.
e aik soutke neektaɾ baiuegu moiduw v puaatah nah zaahodio,
poot neibieskim stɾoopem vaaɾde,
gdio gwaizde dɾʒoom nah gous eie çpeivuw,
pheetiste e kruulehke – taak puinoom laatah.
Ktuuh naapeune miue pauɾ nah noovu?

13.
hio! aik soutu leetoom s faitɾem liiçtio!
nee sliitih laat, aik nah tʃeefio ptaasih skhiiteuw.
e aik soutke neektaɾ paiueku moituw f puaatah nah saahotio,
poot neipieskim stɾoopem faaɾte,
ktio kwaiste tɾʃoom nah kous eie çpeifuw,
pheetiste e kruulehke – taak puinoom laatah.
Ktuuh naapeune miue pauɾ nah noofu?

14.
hio! aik souto leetoom s faitɾem liiçte!
nee sliitih laat, aik nah tʃeefe ptaasih skhiiteuw.
e aik soutke neektaɾ paiueko moituw f puaatah nah saahote,
poot neipieskim stɾoopem faaɾte,
kte kwaiste tɾʃoom nah kous eie çpeifuw,
pheetiste e kruulehke – taak puinoom laatah.
Ktuuh naapeune miue pauɾ nah noofo?

15.
hio! aik souto leetoom s faitɾem liiçte!
nee sliitih laat, aik nah tʃeefe ptaasih skhiitew.
e aik soutke neektaɾ paiuko moituw f puaatah nah saahote,
poot neipiskim stɾoopem faaɾte,
kte kwaiste tɾʃoom nah kous eie çpeifuw,
pheetiste e kruulehke – taak puinoom laatah.
Ktuuh naapeune miue pauɾ nah noofo?

16.
hio! aik souto leetoom s fitɾem liiçte!
nee sliitih laat, aik nah tʃeefe ptaasih skhiitew.
e aik sutke nektaɾ paiuko moituw f puaatah nah saahote,
poot neipiskim stɾoopem faɾte,
kte kwiste tɾʃoom nah kous eie çpeifuw,
pheetiste e kruulehke – taak puinoom laatah.
Ktuuh naapeune miue pauɾ nah noofo?

17.
hio! aik souto leetam s fitɾem liiçte!
nee sliitih laat, aik nah tʃeefe ptaasih skhiitew.
e aik sutke nektaɾ paiuko moituw f puaatah nah saahote,
poot neipiskim stɾoopem faɾte,
kte kwiste tɾʃoom nah kous eie çpeifuw,
pheetiste e kruulehke – taak puinam laatah.
Ktuuh naapeune miue pauɾ nah noofo?

18.
hio! aik souto leetam s fiɾtem liitçe!
nee lsiitih laat, aik nah tʃeefe ptaasih kshiitew.
e aik sukte nektaɾ paiuko moituw f puaatah nah saahote,
poot neipiksim stɾoopem faɾte,
kte kwiste ɾtʃoom nah kous eie pçeifuw,
pheetiste e kruulehke – taak puinam laatah.
Ktuuh naapeune miue pauɾ nah noofo?

19.
hio! aik souto leetam s fiɾtem liitçe!
nee l'siitih laat, aik nah t'ʃeefe p'taasih k'shiitew.
e aik sukte nektaɾ paiuko moituw f puaatah nah saahote,
poot neipiksim s'tɾoopem faɾte,
k'te k'wiste ɾ'tʃoom nah kous eie p'çeifuw,
p'heetiste e k'ruulehke – taak puinam laatah.
K'tuuh naapeune miue pauɾ nah noofo?

20.
ʎo! aik souto leetam s fiɾtem ʎitʎe!
nee l'siitih laat, aik nah t'ʃeefe p'taasih k'shiitew.
e aik sukte nektaɾ paiuko moituw f puaatah nah saaʎote,
poot neipiksim s'tɾoopem faɾte,
k'te k'wiste ɾ'tʃoom nah kous eie p'ʎeifuw,
p'heetiste e k'ruulehke – taak puinam laatah.
K'tuuh naapeune miue pauɾ nah noofo?

21.
ʎo! aik souto leetam s fiɾtem ʎitʎe!
nee ilsiitih laat, aik nah etʃeefe aptaasih ikshiitew.
e aik sukte nektaɾ paiuko moituw f puaatah nah saaʎote,
poot neipiksim ostɾoopem faɾte,
ekte ikwiste oɾtʃoom nah kous eie epʎeifuw,
epheetiste e ukruulehke – taak puinam laatah.
uktuuh naapeune miue pauɾ nah noofo?


22.
ʎo! aik souto leetam s fiɾtem ʎiʎte!
nee ilsiitih laat, aik nah eʃteefe aptaasih iskhiitew.
e aik sukte nektaɾ paiuko moituw f puaatah nah saaʎote,
poot neipiskim ostɾoopem faɾte,
ekte ikwiste oɾʃtoom nah kous eie eʎpeifuw,
epheetiste e urkuulekhe – taak puinam laatah.
uktuuh naapeune miue pauɾ nah noofo?

23.
ʎo! aik souto leetam s fiɾtem ʎiʎte!
nee ilsiitih laat, aik nah eʃteefe aptaasih issiitew.
e aik sukte nektaɾ paiuko moituw f puaatah nah saaʎote,
poot neipiskim ostɾoopem faɾte,
ekte ikwiste oɾʃtoom nah kous eie eʎpeifuw,
epeetiste e urkuuleke – taak puinam laatah.
uktuuh naapeune miue pauɾ nah noofo?

24.
ʎo! aik souto leetam s fiɾtem ʎiʎte!
nee ilsiiti laat, aik naʃa eʃteefe aptaasiʃa issiitew.
e aik sukte nektaɾ paiuko moituw f puaataʃa naʃa saaʎote,
poot neipiskim ostɾoopem faɾte,
ekte ikwiste oɾʃtoom naʃa kous eie eʎpeifuw,
epeetiste e urkuuleke – taak puinam laataʃa.
uktuuʃa naapeune miue pauɾ naʃa noofo?

25/6.
ʎo! aik souto leetam s fiɾtem ʎiʎte!
nee ilsiiti laat, aik naʎa eʎteefe aptaasiʎa issiitew.
e aik sukte nektaɾ paiuko moituw f puaataʎa naʎa saaʎote,
poot neipiskim osɾoopem faɾte,
ekte ikwiste oɾtoom naʎa kous eie eʎpeifuw,
epeetiste e urkuuleke – taak puinam laataʎa.
uktuuʎa naapeune miue pauɾ naʎa noofo?

27.
ʎo! aik souto leetam s fiɾtem ʎiʎte!
nee ilsiiti laat, aik naʎa eʎteefe aptaasiʎa issiitew.
e aik sukte nektaɾ paiuko moituw f puaataʎa naʎa saaʎote,
poot neipiskim osɾoopem faɾte,
ekte ikwiste oɾtoom naʎa kous eie eʎpeifuw,
epeetiste e urkuuleke – taak puinam laataʎa.
uktuuʎa naapeune miue pauɾ naʎa noofo?

28.
ʎo! aik souto leetan asfiɾten ʎiʎte!
nee ilsiiti laat, aik naʎa eʎteefe aptaasiʎa issiitew.
e aik sukte nektaɾ paiuko moituw afpuaataʎa naʎa saaʎote,
poot neipiskin osɾoopen faɾte,
ekte ikwiste oɾtoon naʎa kous eie eʎpeifuw,
epeetiste e urkuuleke – taak puinan laataʎa.
uktuuʎa naapeune miue pauɾ naʎa noofo?

29.
ʎo! aik souto leetan asfiɾten ʎiʎte!
nee ilsiiti laat, aik naʎa eʎteefe aptaasiʎa issiitew.
e aik sukte nektaɾ paiuko moituw afpuaataʎa naʎa saaʎote,
poot neipiskin osɾoopen faɾte,
ekte ikwiste oɾtoon naʎa kous ee eʎpeifuw,
epeetiste e urkuuleke – taak puinan laataʎa.
uktuuʎa naapeune mie pauɾ naʎa noofo?

30.
ʎo! aik souto leetan asfiɾten ʎiʎte!
nee ilsiiti laat, aik naʎa eʎteefe aptaasiʎa issiitew.
e aik sukte nektaɾ paiuko moituw afpuaataʎa naʎa saaʎote,
poot neimpiskin osɾoompen faɾte,
ekte ikwiste oɾtoon naʎa kous ee eʎpeifuw,
empeetiste e urkuuleke – taak puinan laataʎa.
uktuuʎa naampeune mie pauɾ naʎa noofo?

31.
ʎo! aik souto leetan asfiɾten ʎiʎte!
nee ilsiiti laat, aik naʎa eʎteefe ahtaasiʎa issiitew.
e aik sukte nektaɾ haiuko moituw afpuaataʎa naʎa saaʎote,
hoot neimpiskin osɾoompen faɾte,
ekte ikwiste oɾtoon naʎa kous ee eʎpeifuw,
empeetiste e urkuuleke – taak puinan laataʎa.
uktuuʎa naampeune mie hauɾ naʎa noofo?

32.
ʎo! aik souto leetan asfiɾten ʎiʎte!
nee ilsiiti laat, aik naʎa eʎteefe ahtaasiʎa issiitew.
e aik sukte nektaɾ haiuko moituw afpuaataʎa naʎa saaʎote,
hoot neimpiskin osɾoompen faɾte,
ekte ikwiste oɾtoon naʎa kous ee eʎpeifuw,
empeetiste e urkuuleke – taak puinan laataʎa.
uktuuʎa naampeune mie hauɾ naʎa noofo?

33.
ʎo! aik souto leetan asfiɾten ʎeʎte!
nee ilsiiti laat, aik naʎa eʎteefe aʎtaasiʎa issiitew.
e aik sukte nektaɾ haiuko moituw afpuaataʎa naʎa saaʎote,
hoot neimpiskin osɾoompen faɾte,
ekte ikwiste oɾtoon naʎa kous ee eʎpeifuw,
empeetiste e urkuuleke – taak puinan laataʎa.
uktuuʎa naampeune mie hauɾ naʎa noofo?


34/5/6.
ʎo! aik souto leetan asfiɾten ʎeʎte!
nee ilsiiti laat, aik naʎa eʎteefe aʎtaasiʎa issiiteb'e.
e aik sukte nektaɾ haiuko moitub'e afpaataʎa naʎa saaʎote,
hoot naimpiskin osɾoompen faɾte,
ekte ikwiste oɾtoon naʎa kous ee eʎpaifub'e,
empeetiste e urkuuleke – taak pinan laataʎa.
uktuuʎa naampeune mie hauɾ naʎa noofo?

0.
Hyo! Aik souto létan asfirten hyehte!
né ilsíti lát, aik nahya ehtéfe ahtásihya issíteb'e.
e aik sukte nektar hayuko moitub'e afpátahya nahya sáhyote,
hót naimpiskin osɾómpen farte,
ekte ikwiste ortón nahya kous é ehpaifub'e,
empétiste e urkúleke – ták pinan látahya.
uktúhya námpeune mie haur nahya nófo?
[Zamknij]

Głównym założeniem była jak najmniejsza dźwięczność tego czegoś i sprawienie by było względnie niezrozumiałe. Chyba się udało. Od taka koncepcja, która do końca następnego tygodnia zniknie, albo rozwinie się w gargantuiczny projekt, którego nigdy nie skończę. Boom.
waitin'
  •  

Vistamo

Hehe, dobre :) Mam takiego kolegę w pracy, co to jak sobie za dużo wypije, to tak mu dykcja siada, że mówi w bardzo podobny sposób i nie idzie go zrozumieć :)
Ro pokot Zając Henryk zo troy ven hur gesh gi ro nurawtet foge gir.  Nazywam się Henryk Zając i od dwudziestu lat naprawiam pralki.
  •  

Silmethúlë

To forum robi z ludzkim mózgiem coś naprawdę niedobrego, skoro po samej ostatecznej wersji, bez czytania ,,changelogu" poznałem, co to za tekst...
  •  

spitygniew

Gratuluję, zdałeś ostateczny egzamin na geeka.
P.S. To prawda.
  •  

Imakhiil

Cytat: Silmethúlë w Październik 14, 2013, 14:52:11
To forum robi z ludzkim mózgiem coś naprawdę niedobrego, skoro po samej ostatecznej wersji, bez czytania ,,changelogu" poznałem, co to za tekst...

To nie forum. To potęga Mistrza.

Cytat: spitygniew w Październik 17, 2013, 12:54:46
Gratuluję, zdałeś ostateczny egzamin na geeka.

Ale mam nadzieję, że ten geek to nie o mnie? :X
waitin'
  •  

Feles

CytatAle mam nadzieję, że ten geek to nie o mnie? :X
O nas wszystkich. W końcu wszyscy jesteśmy Canisami.
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
  •