Sensowny zapis dla udmurckiego

Zaczęty przez Jątrzeniot, Maj 03, 2014, 03:22:43

Poprzedni wątek - Następny wątek

Jątrzeniot

Nie mogę patrzeć na ten szajs, który Rosjanie zrobili Udmurtom jako ortografię, więc stworzyłem sobie dla udmurckiego własny zapis. Najpier łacinka:

Spoiler
〈a〉 – [ɑ~a]
〈b〉 – [b ]
〈c〉 – [t͡ʃ]
〈ç〉 – [t͡s]
〈ć〉 – [t͡ɕ]
〈d〉 – [d]
〈ď〉 – [dʲ]
〈dž〉 – [d͡ʒ]
〈dź〉 – [d͡ʑ]
〈e〉 – [e]
〈f〉 – [f]
〈g〉 – [g]
〈h〉 –

 • 〈i〉 – [i ]
  〈j〉 – [j]
  〈k〉 – [k]
  〈l〉 – [ɫ]
  〈ľ〉 – [lʲ]
  〈m〉 – [m]
  〈n〉 – [n]
  〈ń〉 – [ɲ]
  〈o〉 –

 • 〈ô〉 – [ʌ~ə]
  〈p〉 – [p]
  〈r〉 – [r]
  〈s〉 – [s ]
  〈š〉 – [ʃ]
  〈ś〉 – [ɕ]
  〈t〉 – [t]
  〈ť〉 – [tʲ]
  〈u〉 – [u ]
  〈v〉 – [v]
  〈y〉 – [ɯ~ɨ]
  〈z〉 – [z]
  〈ž〉 – [ʒ]
  〈ź〉 – [ʑ]

  Przykład:

  Udmurt kylyn kinjos veraśko?
  Udmurt kyl – Udmurťiyn, Tatariyn, Baškiriyn, Perm šajeryn, Kirov ulosyn no kud-og muket intyosyn uliś udmurtjoslen anaj kylzy. Soje uže kutylo besermanjos no (soosleś narećizes ńimaz kyl šuysa ńimany vaź na). Udmurťiyn no kotyryn uliś kud-ogez dźućjos no bigerjos todo udmurt kylez, no taćeoslen lydzy tuž ôžyt. Rosiyn ule og 464 śurs udmurt kylez todiś aďamios (2002).

  Kyce kyljosly matyn udmurt kyl?
  Udmurty kylly ukata ik matyn luo komi-zyran kyl no komi-permak kyl. Oźy ke no, udmurtjos no komios og-ogzes valany ug bygato, olo noš valalo tuž šugen. Muket cyžy-vyžy kyljos – por, erźa, mokša, finn, eston no so vyllem – udmurty vokśo valantem.
[Zamknij]
I moja wersja cyrylicy:

Spoiler
〈а〉 – [ɑ~a]
〈б〉 – [b ]
〈в〉 – [v]
〈г〉 – [g]
〈д〉 – [d]
〈дь〉 – [dʲ]
〈е〉 – [e]
〈ж〉 – [ʒ]
〈з〉 – [z]
〈зь〉 – [ʑ]
〈і〉 – [i ]
〈ј〉 – [j]
〈к〉 – [k]
〈л〉 – [ɫ]
〈ль〉 – [lʲ]
〈м〉 – [m]
〈н〉 – [n]
〈нь〉 – [ɲ]
〈о〉 –

 • 〈ӧ〉 – [ʌ~ə]
  〈п〉 – [p]
  〈р〉 – [r]
  〈с〉 – [s ]
  〈сь〉 – [ɕ]
  〈т〉 – [t]
  〈ть〉 – [tʲ]
  〈у〉 – [u ]
  〈ӱ〉 – [ɯ~ɨ]
  〈ф〉 – [f]
  〈х〉 –

 • 〈ц〉 – [t͡s]
  〈ч〉 – [t͡ʃ]
  〈чь〉 – [t͡ɕ]
  〈џ〉 – [d͡ʒ]
  〈џь〉 – [d͡ʑ]
  〈ш〉 – [ʃ]

  Przykład:

  Удмурт кӱлӱн кінјос верасько?
  Удмурт кӱл – Удмуртьіӱн, Татаріӱн, Башкіріӱн, Перм шајерӱн, Кіров улосӱн но куд-ог мукет інтӱосӱн улісь удмуртјослен анај кӱлзӱ. Соје уже кутӱло бесерманјос но (соослесь наречьізэс ньімаз кӱл шуӱса ньіманӱ вазь на). Удмуртьіӱн но котӱрӱн улісь куд-огез џьучьјос но бігерјос тодо удмурт кӱлез, но тачьеослен лӱдзӱ туж ӧжӱт. Росіӱн уле ог 464 сьурс удмурт кӱлез тодісь адьаміос (2002).

  Кӱче кӱлјослӱ матӱн удмурт кӱл?
  Удмурт кӱллӱ уката ік матӱн луо комі-зӱран кӱл но комі-пермак кӱл. Озьӱ ке но, удмуртјос но коміос ог-огзес валанӱ уг бӱгато, оло нош валало туж шуген. Мукет чӱжӱ-вӱжӱ кӱлјос – пор, ерзя, мокша, финн, естон но со вӱллем – удмуртлӱ воксьо валантем.
[Zamknij]
A tu dla porównania podany przeze mnie przykład (z wikipedii) w oryginalnej pisowni:

Spoiler
Удмурт кылын кинъёс верасько?
Удмурт кыл – Удмуртиын, Татариын, Башкириын, Пермь шаерын, Киров улосын но куд-ог мукет интыосын улӥсь удмуртъёслэн анай кылзы. Сое уже кутыло бесерманъёс но (соослэсь наречизэс нимаз кыл шуыса ниманы вазь на). Удмуртиын но котырын улӥсь куд-огез ӟучъёс но бигеръёс тодо удмурт кылэз, но таӵеослэн лыдзы туж ӧжыт. Россиын улэ ог 464 сюрс удмурт кылэз тодӥсь адямиос (2002).

Кыӵе кылъёслы матын удмурт кыл?
Удмурт кыллы уката ик матын луо коми-зырян кыл но коми-пермяк кыл. Озьы ке но, удмуртъёс но комиос ог-огзэс валаны уг быгато, оло нош валало туж шуген. Мукет ӵыжы-выжы кылъёс – пор, эрзя, мокша, финн, эстон но со выллем – удмуртлы воксё валантэм.
[Zamknij]

(bardzo możliwe, że źle przetranskrybowałem jakieś rusycyzmy)
 •  

Hapana Mtu

#1
Widzę, że nie tylko mi się ta obecna ortografia nie podoba.

Dobre. Łacinka niemal taka sama, jak ta użyta w moim licencjacie; cyrylica też lepsza niż obecna.

A to znasz? Stary alfabet komiacki, ale dla udmurckiego byłby w sam raz, bo fonemy te same - zero dwuznaków i całkiem logiczna ceszystość.

Znowuż tu [strony 79-90] jest artykuł Varphona o historycznym rozwoju udmurckiej ortografii.
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
 •  

Jątrzeniot

Cytat: Hapana Mtu w Maj 03, 2014, 03:54:47
A to znasz? Stary alfabet komiacki, ale dla udmurckiego byłby w sam raz, bo fonemy te same - zero dwuznaków i całkiem logiczna ceszystość.

Tak, alfabet Mołodcowa zawsze spoko. Chociaż mi trochę nie pasi ze względów estetycznych, te ԅ, ԇ jakieś takie koślawe mi się wydają.

CytatZnowuż tu [strony 79-90] jest artykuł Varphona o historycznym rozwoju udmurckiej ortografii.

O, dzięki, przejrzę z przyjemnością.
 •  

varpho :Ɔ(X)И4M:

Cytat: Hapana Mtu w Maj 03, 2014, 03:54:47
Znowuż tu [strony 79-90] jest artykuł Varphona o historycznym rozwoju udmurckiej ortografii.

w międzyczasie strona czasopisma uległa przebudowie, ten artykuł jest teraz dostępny pod nowym adresem.

przy okazji cześć wszystkim, cieszę się, że mimo mojej długiej nieobecności nie usunięto mi tu konta. :D
K̥elHä wet̥ei ʕaK̥un kähla k̥aλai palhʌ-k̥ʌ na wetä
śa da ʔa-k̥ʌ ʔeja ʔälä ja-k̥o pele t̥uba wete
Ѫ=♥ | Я←Ѧ
 •  

Todsmer

Nie usuwamy kont :)

Chyba że trollom xD
 •