Twórczość w użyciu > Tłumaczenia

Galaktyka Kurvix...

(1/2) > >>

Henryk Pruthenia:
ORYGINAŁ:
Galaktyka Kurvix została opanowana przez złych kosmitów! Pokonać ich może tylko załoga gwiezdnego patrolu, na czele której stoi, Kapitan Bomba!

PL: Galaktyka Kurvix została opanowana przez złych kosmitów! Pokonać ich może tylko załoga gwiezdnego patrolu, na czele której stoi Kapitan Bomba!
Ґалактике Курвиксе тон оменъ кантитий космослолой! Тата росе-акот сорлъ свайґӏ ру-панк, сол-ак та оменъ-ии Капитане Бомба.
[gɑlɑktike kurʋiks ton omen̩ kɑntitij kosmoslomoj! tɑtɑ rosekot sorl̩ sʋɑjɣ! rupɑnk solɑk tɑ o kɑpitɑne bombɑ]

Drukarz:
Roterski:

Kuarvikš-halaxioj staa se javlouďoňoj jad zleś mimozömsťaňōj! Ziźnouť mōzö ö öň pošoďka zöždnöu hliďti, v ciölö töriöu sťajyj, Kapitoň Bomba!

[ˈkwarvigʒ ɦal̩aksiˈwɔj ˈstawa sɛ javˈl̩ɔwɟɔɲɔj jad ˈzlɛʝ mimɔzømscaˈɲoj! Ziʝˈnɔwc ˈmozø wø ­ˈwøɲ pɔˈʃɔcka zøʒdˈnøw ˈɦl̩ic:i fˈtsʲølø tøˈrʲøw scaˈjɪj kapiˈtɔɲ bɔmˈba!]

Spiritus:
Ni Ho:
Galaktiko Kurwiks jal ragati pal mali kosmanu! Lo poba ta ja gania ena pal ekipo sa steli patrolo jo ja generati pal Kapitano Bomba!

CivilixXXX:
Kawski: Галактик Курвикс сунћ берен спасодаъарг! Зитик балејећ еор акипе кашлари патрор, кевитен Капитанен Бомбен!
Łacinka: Galaktik Kurviks sundž beren spasodaarg! Zitik baleyedž eor akipa kašlari patror, keviten Kapitanen Bomben!
IPA: /ɡæɫæktik kʊɾviks sʊntʃ bʌɾʌn spæzodæʔæɾk || zidik bæɫʌjʌtʃ  æɡibæ kæʒlæɾi pædɾoɾ kʌvidʌn kæbidænʌn bombʌn/

Kazimierz:
Nieco eksperymentalna wersja kv, tym razem w cyrylicy:
Мікір̇је Курвікс омкөхда фхѵс гордгопакис! Лі мосе ксидде лај ражъс кірсис омбротпокъс, чимът зугај сет - Ратшиз Бомба!
Standardowa wymowa (niespecjalnie staranna): [mʲɪˈcirʲjə ˈkur(ʲ)vʲɪks əm(ʲ)cəɣˈda ˈf(ʲ)çũɰ̃z ɡərdˈɡɔpɐkɘs ‖ ʎɪ məˈsɛ ksɘˈdːɛ ɫɐj ˈraʒəs(ʲ) ˈcirsɘs əmbrətˈpɔkəs t͡ʃɨməd zʊˈɡaj sət | ˈratʃəz ˈbɔ̃mbɐ]
Nibyglosy:
Galaktyka Kurvix opanować (strona bierna, aspekt dokonany) źli (dop.) kosmici (dop.)! Oni móc (lm.) pokonać (strona bierna, aspekt dokonany, biernik) tylko załoga (dop.) gwiezdny (dop.) patrol (dop.), który (cel.) przywódca być - Kapitan Bomba!

Widać tutaj puryzm (o tym zagadnieniu powiem jeszcze kiedy kiedy indziej), jaki przejawia kotsowiski. Jedynymi zapożyczeniami z rzeczywistych języków są tutaj nazwy własne (konworldowo, jeszcze ratšyz jest zapożyczeniem).
Wyjaśnienie co ciekawszych słowotworów:

* мікір̇је (galaktyka) - dosł. współgwieździe,
* гордгопак (kosmita) - mieszkaniec wielkiej pustki (гордгоп), czyli kosmosu,
* омбротпок (patrol) - dookoła (омброт) + patrzenie, widok (пок).

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej