Łacinka+cyrylica dla polskiego

Zaczęty przez marcinsowa1999, Maj 12, 2015, 23:00:51

Poprzedni wątek - Następny wątek

marcinsowa1999

Муј коліејни альфабет дліа јęзика польскіего - латінка+цириліца:
Muj koliejny al'fabet dlia języka pol'skiego - latinka+cyrylica:
Obecny - Latinka - Цириліца
A - A - А
B - B - Б
C - C - Ц
Ć - T' - Ть
CH - H - Х
CZ - Č - Ч
D - D - Д
DZ - Đ - Ѕ
DŻ - Џ - Џ
DŹ - D' - Дь
E - E - Е
F - F - Ф
G - G - Г
H - H - Х
I - I - І
J - J - Ј
K - K - К
L - L' - Ль
Ł - L - Л
M - M - М
N - N - Н
Ń - N' - Нь
O - O - О
Ó - U - У
P - P - П
R - R - Р
RZ - Ž - Ж
S - S - С
Ś - S' - Сь
SZ - Š - Ш
T - T - Т
U - U - У
W - V - В
Y - Y - И
Z - Z - З
Ż - Ž - Ж
Ź - Z' - Зь

Ніе ма јотованих - зостаје нп. "іа", гди јест зміęкченіе ліуб "ја", гди зміęкченіа ніе ма.
Ніе може вистąпіть ь + самоглоска - јак обецніе повстаје і + самоглоска.
В пісьміе рęчним можна уживать в цириліци Љ і Њ ораз ń ś ź заміаст n' s' z' в латінце, на компутеже ніедопушчальне.
Віем, же Đ означа цось іннего в сербскохорвацкім, аліе ніц ліепшего ніе зналіазлем.

Nie ma jotovanyh - zostaje np. "ia", gdy jest zmiękčenie liub "ja", gdy zmiękčenia nie ma.
Nie može vystąpit' ' + samogloska - jak obecnie povstaje i + samogloska.
V pis'mie ręčnym možna užyvat' v cyrylicy Љ i Њ oraz ń ś ź zamiast n' s' z' v latince, na komputeže niedopuščal'ne.
Viem, že Đ označa cos' innego v serbskohorvackim, alie nic liepšego nie znaliazlem.

Јешче Польска ніе згінęла,
кіеди ми жијеми.
Цо нам обца пжемоц взіęла,
шабліą одбіежеми.

Марш, марш Дąбровскі,
з зіемі влоскіеј до Польскі.
За твоім пжеводем,
Злąчим сіę з народем.

Пжејдіем Віслę, пжејдіем Вартę,
бęдіем Поліакамі.
Дал нам пжиклад Бонапарте,
јак звитіęжать мами.

Марш...

Јак Чарніецкі до Познаніа,
по Швеѕкім забоже.
Дліа ојчизни ратованіа,
Вруцім сіę пжез може.Ješče Pol'ska nie zginęla,
kiedy my žyjemy.
Co nam obca pžemoc vzięla,
šablią odbiežemy.

Marš, marš Dąbrovski,
z ziemi vloskiej do Pol'ski.
Za tvoim pževodem,
zląčym się z narodem.

Pžejdiem Visle, pžejdiem Vartę,
będiem Poliakami.
Dal nam pžyklad Bonaparte,
jak zvytięžat' mamy.

Mapš...

Jak Čarniecki do Poznania,
po Šveđkim zabože.
Dlia ojčyzny ratovania,
Vrucim się pžez može.
  •