Język changeski (i miasto Chag) - projekt zarzucony

Zaczęty przez Hector, Luty 27, 2016, 21:56:24

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hector

Jakoś tak grzebiąc po starych plikach dogrzebałem się czegoś sprzed lat sześciu :P i stwierdzam, że w sumie na tyle dużo wtedy zrobiłem, że może się podzielę.

Generalnie projekt języka miał towarzyszyć małemu conworldowi inspirowanemu starożytnym Rzymem, dlatego też i język był mocno inspirowany łaciną. Może na początek zaczątek tego, co udało mi się napisać o świecie, a w zasadzie o mieście, które było obiektem mojego zainteresowania. Miasto zwie się Chag.


     
 • Xag (Xang-)
  Miasto Chag (Xag, Xange keiχa, dosł. Wieża, miasto Wieży) było podzielone na 7 rodów (później dzielnic), które brały się od pierwotnych 7 rodów założycielskich miasta. Początkowo jego obywatelami byli członkowie tych rodów, później gdy zaczęła napływać stopniowo ludność nowa, wymagano od niej zidentyfikowania się z jednym z rodów. Ostatecznie zostały określone granice posiadłości rodów i przynależność rodową określano za pomocą miejsca zamieszkania. Z czasem kwestia ta stała się formalnością, bo o ile w początkowym okresie nowoprzybyli utrzymywali zażyłe stosunki z wybranym klanem, potem stało się to wyłącznie sprawą przynależności gruntowej. Potomkowie założycieli o czystej krwi wciąż mienili się nazwami swych klanów z dodatkiem -būle (czysty), np. Gestabūle (potomek rodu Gestów czystego pochodzenia). Rzeczone 7 rodów to: Synia, Temiθa, Gesta, Bonte, Lagme, Pideuti, Xeiny (zapisywane skrótowo: Sn, Tm, Gs, Bn, Lg, Pd, Xi).
  Rozrost miasta spowodował, że zasięg 7 dzielnic ograniczono tylko do pewnej granicy (ścisłego miasta), dalej zaś znajdowały się przedmieścia zwane Kapūa (w zależności od strony jakiej dzielnicy się znajdowały, nazywno je Kapūa Synianna, Temiθanna, Gestanna etc.), co wzięło się od określenia stārile merkapūa - okręg wiejski. Ich mieszkańcy zwali siebie Kapūze i tak też potem klasyfikowano ich administracyjnie. Wśród ludzi mieszkających w ścisłym mieście powstało w związku z tym żartobliwe okreslenie na kogoś bez ogłady, nieokrzesanego: kapybūle (Kapijczyk czystego pochodzenia).

  Przykłady nazwisk:
  Xīezy Dōfisākai Temiθaze (Xīezy, syn Dōfisāsa z rodu Temiθy)
  Malmy Tyrikai Bontebūle
  Jokke Polidagmākai Xeinyze Rebbūa (lub Rebbūa Xeinyze)

     
 • Formowanie się władzy i administracji Xagu
  U swych początków miasto było zarządzane przez głowy 7 rodów, które decydowały o sprawach dotyczących całego związku rodowego, jaki stanowiło miasto, do których należały: wojna i pokój, sądownictwo międzyrodowe, handel wewnątrz i zewnątrz miasta, sprawy religijne, ściaganie podatków i administracja miastem jako całością. Kolegium tych siedmiu osób nazywano Nūiem ( - głowa). Sprawy wewnętrzne rodów kontrolowały zebrania dorosłych, wolnych mężczyzn (kazem), którym przewodził kazeχīezō.

 •    
 • Dźwięki changeskiegoa
  /a e i o u y aː eː iː oː uː
  ai ei oi yi au eu
  p b m f t d n θ k g x
  s z h j w r l/
  <a e i o ou y ā ē ī ō ū
  ai ei oi yi au eu
  p b m f t d n θ k g χ
  s z h i u r l>
 • Odmiana rzeczowników (najpierw możliwe końcówki, a potem przykłady, sg i pl)
  kazem keiχa nū χīezō stārile Synia Rebbūa Dōfisās Malmy
  Nom. -a, -m, -s, -ø
  Acc. -y, -eu, -m
  Gen. -e, -ī
  Dat. -ki, -aχ
  Ins.~Abl. -ā, -n
  kazem keiχa nū χīezō stārile Synia Rebbūa Dōfisās Malmy Xag
  kazem keiχy nūm χīezody stārileu Syniam Rebbū Dōfisā Malmy Xangy
  kazie keiχe nūie χīezozie stārilī Synie Rebbūie Dōfisāie Malmī Xangī
  kaziki keiχaχ nūki χīezodaχ stārilaχ Syniaχ Rebbūaχ Dōfisāχ Malmyki Xangaχ
  kazin keiχā nūn χīezōn stārilā Synian Rebbūn Dōfisān Malmiā Xangā
  Nom. -ō, -i, -m
  Acc. -o, -ni
  Gen.~Abl. -ūs (-ze)
  Dat.~Ins. -(e)fe
  kazei keiχō nūi χīezodi stārilō Syniō Rebbūi Dōfisām Malmym
  kazeni keiχo nūni χīezodo stārilo Synio Rebbūni Dōfisāni Malmyni
  kazūs keiχūs nūs χīezdūs stārilūs Synize Rebbūze Dōfisāze Malmize
  kazefe keiχefe nūfe χīezodefe stārilefe Synife Rebbūfe Dōfisās Malmife

  A tu w tabelce zebrane końcówki rzeczowników pospolitych (nazwy własne odmieniają się trochę inaczej):

 • Zaimki osobowe
 • Z czasowników: •