Kroniki Litewskie (Eu4 + MEIOU AAR)

Zaczęty przez Ліцьвін, Kwiecień 14, 2018, 01:32:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

Ліцьвін

Idąc za Borlaszym przykładem także postanowiłem prowadzić AAR-a oczywiście z gry Litwą. Celem jest grać dość realistycznie i zobaczyć jakaż to alternatywna historia powstanie.

Litewski Oryginał:
Spoiler
Кроніка Вялікага Княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага й іншых, выданьне пашыранае й адноўленае.
1860 год Вільня.
Вялікі Князь Альґерд Ґедымінавіч (1345-1360)
Ад году 1345 зачаў панаваць нам вельмі міласьцівы і пераз усіх паважаны Вялікі Князь Альґерд Ґедымінавіч. Самае добра здарылося ў час яго ўлады. Як і папярэднія князі ён таксама пашырыў Вялікае Княства Літоўскае праз новыя зямлі. Апавяданьні аб яго мужнасьці ведалі ва ўсёй Усходняй Эўропе. Не было тады лепшага ваяра ад князя Альґерда.

Вкл у 1356 годзе.
У 1358 годзе Вялікі Князь Альґерд распачаў барацьбу з Смаленскім і Кіеўскім Княствам правільна збіраючы наступныя рускія зямлі. Пры дапамозе князя Вітаўта, Андрэя Палацкага і Лубка ўжо па адным годзе далучыў да ВКЛ ўсе зямлі Смаленскага Княства як і Жытомір зь Кіеўскага Княства. Пасьля смаленскага пакою ўсе Рускія Княствы пабачыўшы сілу і магутнасьць Вялікага Княства Літоўскага стварылы кааліцыю страхуюць вельмі што яны таксама страцяць незалежнасьць як здарылася з Смаленскім княствам. Таму што было чаго баяцца. Ніхто ня меў так вялікай сілы як наш цудоўны Вялікі Князь Альґерд. Хаця не ўсе дзяржавы дурна трывалы ў страху. Мудры уладар Ноўгарадзкай Рэспублікі з радасьцяй завязаў саюш з нашым Вялікім Князем. Такім чынам да нашых лаяльных васалі з Полацку, Уладзімеру-Валынскага і Трок далучыў новы саюшнік зь Вялікага Ноўгараду. Вось сапраўдна - гэта была вельмі вялікая асоба, такім чунам як наступіла яго перадчасная сьмерць ўсі людзі ВКЛ шкадавалі вельмі доўга заставаюцца ў суме.

Сьмерць Вялікага Князя Альґерда наступіла 25 верасьна 1360 года ў вельмі дажджлівы дзень калі б ўсе Багі нябесныя шкадавалі яго. Альґерда пахавана старадаўным абрадам нашых дахрысьціянскіх продкаў таму што ён да канца жыцьця астаўся язычнікам як і многа людзей тады яшчэ было гэтай веры. Такім чунам запалены застаў сьвяты агонь у якім згарэў наш магуыны, вялікі князь. Усяя Літва плакала па нім тры дні і тры ночы без ніводнай перадышкі. Так вельмі каханы быў пераз народ наш Вялікі Князь Альґерд.

Трызна Вялікага Князя Альґерда.
Вялікае Княства Літоўскае пасьля сьмерці Альґерда.

Рэгенцыя (Вялікая Княгіня Ўльяна Аляксандраўна Цьвярская) (1360-1367)

Да часу аж князевіч Ягайла стаўся дараслым, Вялікім Княствам Літоўскім уладала былая жонка Вялікага Князя Альґерда як і маці гэтага Князевіча Ягайлы - значыць Вялікая Княгіня Ўльяна Цьвярская. На час яе ўладаў Вялікае Княства Літоўскае адпачывала ад некалькіх барацьбаў ці іншых войнаў. Наступіла стабілізацыя.

Вой сапраўдна мудрая была гэтая жанчына, ведаючы што ня толькі падбоі, а таксама пакой патрэбны для дабрабыту дзяржавы і шчасьця ёй насельніцтве. Аднак не ўсі князі кахалі Літву так вельмі як наша цудоўная Княгіня Ўльяна. Прагнасьць закрыла ім вочы пераз што многа князёў забыўшы аб сваёй радзіме ўзніклі кааліцыю паводле якай мелі б даваць 80% меней войскаў. Мудрая княгіні ня могла згадзіцца на такую нахабнасьць, такім чынам адмовіла выганяюць прэч хітрых князёў.

Як пазьней аказалася гэтыя князі былі подкупленыя пераз Тэўтонскі Ордэн які хацеў засеяць зярно хаосу ў дзяржаве, а наступна захапіць Жамойць й іншыя літоўскія зямлі. Усе князі засталі укарані і да ВКЛ вярнуўся мір. Акрамя ўладаньня Княгіня Ўльяна займалася выхаваньнем Князевіча Ягайлы. Галоўна дзякучы ёй Ягайла рос у праваслаўным духу што мела прычыніцца да яго будучага хрышчэньня. Яна таксама вучыла яго літаратуры, добрых манер й іншых прыдатных рэчы.
Сапраўдна зь яе была добрая маці, ня толькі Ягайлы але ўсёй Літвы.
[Zamknij]

Przekład Polski:
Spoiler
Kronika Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Żmudzkiego i innych, wydanie poszerzone i odnowione.
Wilno 1860 rok.
Wielki Książę Olgierd Giedyminowicz (1345-1360)
Od roku 1345 zaczął panować nam wielce miłościwy i przez wszystkich poważany Wielki Książę Olgierd Giedyminowicz. Same dobro zdarzyło się w czasie jego rządów. Jak i poprzedni książęta on także poszerzył Wielkie Księstwo Litewskie o nowe ziemie. Opowieści o jego męstwie znano w całej Wschodniej Europie. Nie było wtedy lepszego wojownika od księcia Olgierda.
.

WKL w roku 1356.
W roku 1358 Wielki Książę Olgierd rozpoczął wojnę z Księstwami Smoleńskim i Kijowskim prawilnie zbierając kolejne ziemie ruskie. Przy pomocy księcia Witolda, Andrzeja Połockiego i Łubka już po jednym roku dołączył do WKL wszystkie ziemie Księstwa Smoleńskiego jak i Żytomierz z Księstwa Kijowskiego. Po pokoju smoleńskim wszystkie ruskie księstwa ubaczywszy siłę Wielkiego Księstwa Litowskiego stworzyły koalicję bardzo bojąc się iż one tak samo stracą niezależność jak stało się to z księstwem Smoleńskim. Z racji, że było czego się bać. Nikt nie miał tak wielkiej siły jak nasz wspaniały Wielki Książę Olgierd. Choć nie wszystkie państwa głupio trwały w strachu.  Mądry władca Nowogrodzkiej Republiki z radością zawiązał sojusz z naszym Wielkim Księciem. Tak też do naszych lojalnych wasali z Połocka, Włodzimierza Wołyńskiego i Trok dołączył nowy sojusznik z Nowogrodu Wielkiego. Bo zaprawdę to był wielce wybitny człowiek, nie dziwi więc fakt gdy cała ludność WKL zaczęła długo ubolewać w smutku po jego [Olgierda] przedwczesnej śmierci.

Śmierć Wielkiego Księcia Olgierda nastąpiła 25 września 1360 roku w wielce deszczowy dzień jakby wszystkie Bogi niebiesne ubolewały nad nim. Olgierda pochowano starodawnym obrzędem naszych dochrześcijańskich przodków z powodu faktu iż on do końca życia został poganinem, jak i wiele ludzi jeszcze było tegoż [pogańskiego] wyznania. Tak więc zapalony został święty ogień w jakim zgoreł nasz wspaniały, wielki książę. Cała Litwa płakała za nim trzy dni i trzy noce bez żadnej przerwy. Tak wielce kochany był przez naród nasz Wielki Książę Olgierd.


Tryzna Wielkiego Księcia Olgierda.
Wielkie Księstwo Litewskie Po śmierci Olgierda.

Regencja (Wielka Księżna Julianna Aleksandrowna Twerska)  (1360-1367)

Do czasu aż kniaziewicz Jagiełło stał się dorosłym, Wielkim Księstwem Litewskim władała była żona Wielkiego Księcia Olgierda jak i matka tegoż to kniaziewicza Jagiełły - to jest Wielka Księżna Julianna Twerska. W czasie jej rządów Wielkie Księstwo Litewskie odpoczywało od rozmaitych wojen czy innych walk. Nastąpiła stabilizacja.

Oj zaprawdę mądra była ta kobieta, wiedząc, że nie tylko podobje, a także pokój potrzebny jest dla dobrobytu państwa i szczęścia jego populacji. Jednak nie wszyscy księciowie kochali Litwę tak bardzo jak nasza cudowna Księżna Julianna. Chciwość zakryła im oczy przez co dużo księciów zapomniawszy o swojej ojczyźnie stworzyli koalicję wedle której mieli dawać na rzecz państwa 80% mniej wojska. Mądra księżna nie mogła zgodzić się na taką zniewagę, w wyniku czego odmówiła wyganiając precz chytrych księciów.


Jak się później okazało ci księciowie byli przekupieni przez Zakon Krzyżacki jaki to chciał zasiać ziarno chaosu w kraju, a następnie podporządkować sobie Żmudź i inne litewskie ziemie. Wszyscy księciowe zostali ukarani i do WKL powrócił pokój. Oprócz rządzenia Księżna Julianna zajmowała się wychowaniem kniaziewicza Jagiełły. To głównie dzięki niej Jagiełło rósł w duchu prawosławnym co miało przyczynić się do jego przyszłego chrztu. Uczyła go ona także literatury, dobrych manier i innych przydatnych rzeczy.
Zaprawdę była z jej dobra matka, nie tylko dla Jagiełły ale i całej Litwy.
[Zamknij]


Litewski = Białoruski
  •  

Henryk Pruthenia

O, ciekawie się zapowiada!  Na razie nic się nie wydarzyło szczególnego, więc komentować nie będę. Dziwi mnie jednak forna - czemu pochowane wszystko? I skąd ta maniera chowania obrazków? :P

Nie wiem na ile jest poprawny tekstvpo białożmudzku, ale widzę, że jest to jeden z dłuższych pamiętników tego języka xDDD

Ліцьвін

Bo są dwie wersje językowe? xD To by każdy mógł sobie wybrać. Obrazki pochowane bo może kogoś oczy bolą od ich wielkości to nie muszą być cały czas widoczne. :v
CytatNie wiem na ile jest poprawny tekstvpo białożmudzku
Co to za aluzja, że niby są jakieś błędy! xD Jeśli są to raczej drobne literówki. :p

Litewski = Białoruski
  •  

Henryk Pruthenia


Kazimierz

  •  

Ліцьвін


Litewski = Białoruski
  •  

Henryk Pruthenia

Ale przecież obie są po polsku, tylko jedna w cyrylicy z paroma rosyjskimi zapożyczeniami :PPP

Ліцьвін

Idźże z mojego tematu z tą carską propagandą :P bo zaraz Moskwa będzie mówić po litewsku, a co xD

Litewski = Białoruski
  •  

Ліцьвін

#8
Вялікі Князь Ягайла (Якаў) Альґердавіч
(1367-1405)


У 1367 годзе наступіў канец рэгенцыі Вялікай Княгіні Ўльяны Аляксандраўны Цьвярскай, такім чынам пачаў панаваць ёй сын - нам вельмі пашанаваны Вялікі Князь Ягайла Альґердавіч.


У час улады гэтага князя наша літоўская дзяржава вельмі пашырылася як і трывала ў дабрабыце. У годзе 1372 Вялікі Князь Ягайла распачаў барацьбу зь Кіеўскім Княствам, якая трывала толькі 1 год. Ужо ў 1373 годзе Кіеўскае Княства было цалкавіта заваяванае пераз літоўскія войскі. Такім чынам да Вялікага Княства Літоўскага дайшлы Кіеўская, Пераяўская і Чэркаская зямлі.


У наступным годзе Вялікі Князь загадваў пабудаваць новы палац у Горадні паказваючы багацьце Літоўскай дзяржавы.


Гарадзенскі замак


У 1377 годзе ў Літву прыйшоў Маўрыцы з Аранжы - Французкі камандзір які хацеў служыць на дворэ Вялікага Князя Ягайлы. Дзакуючы яго ідэям літоўскія войскі сталі лепшымі ў бою.


У гэтым самым годзе нарадзіўся першы сын Вялікага Князя Ягайлы - Казімер.


У 1387 годзе Літва пачала апошнюю барацьу зь Кіеўскім Княствам здабываючы апошнюю частку гэтага княста - Брацлаўшчыну.


Год пазьней Вялікае Княства Літоўскае пачала быць уважаным на роўным узроўні як каралеўствы, не княствы як да гэтай пары.


Вялікі Князь пастанавіў тады пашырыць зямлі сваёй дзяржавы. Разпачалася літоўска-маскоўская вайна аб северскія зямлі. Акрамя верных васалаў Вялікага Княства Літоўскага дапамагала нам гэтаксама Ноўгарадзкая Рэчпаспалітая.Гэтая барацьба закончылася ў 1391 годзе перамогай Літвы. Такім чынам Севершчына дайшла да літоўскай дзяржавы. У 1392 годзе да Літвы далучана таксама Навасільскае Княства і Зубцоўскую Зямлю. У 1399 Маскоўскае Княства пачало вайну з Разанскім Княствам. Вялікі Князь Ягайла - Князь зь якім лічылася ўсяя Русь ня мог глядаць на гэта без ніводнай рэакцыі. Такім чынам Вялікае Княства Літоўскае таксама пачало змагацца з Маскоўскім Княствам у абароне Разанскага Княства, прыпамінаючы Масковіі аб сваіх уплывах.


Вайна трывала да 1401 года і закончылася перажэньнем Масковіі. Гэтага самога года ў Літву пачалы прыходзіць гуманістычныя ідэі.


У наступным годзе Вялікі Князь Ягайла пацаў барацьбу з Тэўтонскім Ордэнам хоцячы адзыскаць украдзёныя зямлі Полацкага Княства ў Інфлянтах.Гэтая вайна была апошняй у якой браў удзел Вялікі Князь Ягайла. Яна сканчылася ў 1404 годзе, тады далучана Мітаву да Вялікага Княства Літоўскага, а Востраў заваяваны ад Пскова неправільна падтрымліваючага тэўтонцаў да Полацкага Княства. 1404 год - гэта самая важная дата ў гісторыі літоўскай дзяржавы ня толькі з прычыны перамогі над тэўтонцамі. Чацьвёртага ліпеня 1404 году наш умілаваны Вялікі Князь Ягайла пастанавіў ахрысьціць сябе і цэлую Літву ў праваслаўнай верэ. Такім чынам Вялікі Князь Ягайла пачаў называцца Якаў.


З гэтай аказыі пабудавана прыгожы храм у Вільні ў памяць сьвятой Эўфрасіньні Полацкай які меў стацца новым цэнтрам праваслаўнай царквы ў Вялікім Княстве Літоўскім замест Наваградка як была да гэтай пары.Царква Сьвятой Эўфрасіньні Полацкай у Вільні.


З гэтай цудоўнай аказыі прыехаў таксама новы мэтрапаліт Міхаіл з Цараграду к радасьці ўсяй Літвы.


Год пасьля наступіла вельмі сумная выпадковасьць. Менавіта памёр наш вельмі ўмілаваны Вялікі Князь Якаў Альґердавіч уладаючы 38 гадоў. Усяя Літва сумавала вельмі доўга. У час яго ўлады наша дзяржава сталася вельмі дужай і ўплывовай. Паказаў ён што кожнаму ў Усходняй Эўропе трэба лічыцца з магутнасьцяй нашай вялікай дзяржавы. Хай будзе ў яго толькі шчасьце і бляск Божы ў Раі ў якім ён канешна цяпер прабывае.


Вялікае Княства Літоўскае пасьля сьмерці Вялікага Князя Якава (Ягайлы).

Przekład polski:
Spoiler
Wielki Książę Jagiełło (Jakub) Olgierdowicz (1367-1405)


W roku 1367 nastąpił koniec regencji Wielkiej Księżnej Julianny Aleksandrowny Twerskiej, tym samym zaczął panować jej syn - nam wielce uszanowany Wielki Książę Jagiełło Olgierdowicz.


Na czas rządów księcia nasz kraj litewski bardzo poszerzył się jak i trwał w dobrobycie. W roku 1372 Wielki Książę Jagiełło rozpoczął wojnę z Księstwem Kijowskim, jaka to trwała tylko 1 rok. Już w 1373 roku Księstwo Kijowskie było całkowicie pokonane przez wojska litewskie. Tym samym do Wielkiego Księstwa Litewskiego doszły ziemie Kijowska, Perejasławska i Czerkaska..


W następnym roku Wielki Książę rozkazał wybudować nowy pałac w Grodnie pokazując tym samym bogactwo Państwa Litewskiego.


Zamek Grodzieński


W roku 1377 na Litwę przybył Maurycy z Oranży - Francuski komandor jaki chciał służyć na dworze Wielkiego Księcia Jagiełły. Dzięki jego idejom wojska litewskie stały się lepszymi w boju..


W tym samym roku narodził się pierwszy syn Wielkiego Księcia Jagiełły - Kazimierz.


W roku 1387 Litwa poczęła ostatnią wojnę z Księstwem Kijowskim zdobywając tym samym ostatnią część tego księstwa - Bracławszczyznę.


Rok później Wielkie Księstwo Litewskie zaczęło być uznawane na równym stopniu jak inne europejskie królestwa, nie księstwa jak było do tej pory.


Wielki Książe postanowił tedy poszerzyć ziemie swojego państwa. Rozpoczęła się wojna litewsko-moskiewska o ziemie siewierskie. Oprócz wiernych wasali Wielkiego Księcia Litewskiego wspierała go także Rzeczpospolita Nowogrodzka.Wojna ta zakończyła się w 1391 roku wygraną Litwy. Tym samym Siewierszczyzna doszła do państwa litewskiego. W roku 1392 do Litwy doszło tak samo Księstwo Nowosilskie i Ziemia Zubcowska. W 1399 roku Księstwo Moskiewskie poczęło wojnę z Księstwem Riazańskim. Wielki Książę Jagiełło - Książę z jakim liczyła się cała Ruś nie mógł patrzyć na to bez żadnej reakcji. Tym samym Wielkie Księstwo Litewskie także poczęło zmagać się z Księstwem Moskiewskim broniąc Księstwa Riazańskiego i przypominając Moskowji o swoich wpływach.


Wojna trwała do roku 1401 i zakończyła się porażką Moskowji. Tego samego roku na Litwę poczęły przychodzić ideje humanistyczne.


W roku następnym Wielki Książę Jagiełło zaczął wojnę z Zakonem Krzyżackim chcąc odzyskać ukradzione niegdyś ziemie Inflanckie należące niegdyś do Księstwa Połockiego.Wojna ta była ostatnią w jakiej brał udział Wielki Książę Jagiełło. Skończyła się ona w roku 1404, wtedy też dołączone Mitawę do Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ostrów zaś został zdobyty od Pskowa nieprawilnie wspierającego Krzyżaków i przekazany Księstwu Połockiemu. Rok 1404 to ogromnie ważna data w historji państwa litewskiego, nie tylko z powodu wygranej nad Krzyżakami. Czwartego Lipca 1404 roku nasz umiłowany Wielki Książę Jagiełło postanowił ochrzcić się i całą Litwę w wierze prawosławnej. Tym samym Wielki Książę Jagiełło zaczął nazywać się odtąd Jakubem.


Z tej okazji zbudowano przepiękną świątynie w Wilnie ku pamięci świętej Eufrozyny Połockiej jaka to miała stać się nowym centrum cerkwi prawosławnej w Wielkim Księstwie Litewskim zamiast Nowogródka jak to było do tej pory.Cerkiew Świętej Eufrozyny Połockiej w Wilnie.


Z tej cudownej okazji przyjechał także nowy metropolita Michał z Carogrodu ku radości wszystkiej Litwy.


Rok potem nastąpiło wielce smutne wydarzenie. Mianowicie umarł nasz wielce umiłowany Wielki Książę Jakub Olgierdowicz władający 38 lat. Wszystka Litwa przeżywała bardzo długo. Na czas jego rządów nasz kraj stał się wielce dużym i wpływowym. Pokazał on, że każdemu w Europie Wschodniej trzeba liczyć się z potęgą naszego wielkiego kraju. Niech będzie u niego tylko szczęście i blask Boży w Raju w jakim on koniecznie teraz przebywa.


Wielkie Księstwo Litewskie po śmierci Wielkiego Księcia Jakuba (Jagiełły).
[Zamknij]

Litewski = Białoruski
  •