Іісєтъ дъвє заісє

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Marzec 13, 2020, 20:30:36

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia


Іісєтъ дъвє заісєIisetă dăve zaise
На полъі іісє дъвє заісє пувідѣ. Єн бѣ стартъ гоів, вътур бѣ маідтъ бърз. Іісє рєчъ старъмє: ,,Ідъ съмноі, в іѣ, дулсъкі тамъ імам!" Пурєчъ стар заіс възълііт: ,,Ъ хуі мъ съсаі, пєдєрасъ, cукъ!" то пушє на полъ. Відѣіт іісє вътур заіс то пувътурі словісє своіє: ,,Ідъ съмноі, в іѣ, дулсъкі тамъ імам!". Пуслъша глуп заіс то пушє съ іісъ в іѣ. Чє бѣ далъ? Маід заіс пумєръ вут HIVє, акъ къжъд пєдєрас, акъ Мілош на доші боіън, въ ріт єбан. Вѣҗє єс картъкє: ,,Къжъд омосєѯуваліс мъріт вут HIVє."Na polăi iise dăve zaise puvidě. En bě startă goiv, vătur bě maidtă bărz. Iise rečă starăme: "Idă sămnoi, v iě, dulsăki tamă imam!" Purečă star zais văzăliit: "Ă hui mă săsai, pederasă, sukă!" to puše na polă. Viděit iise vătur zais to povături slovise svoie: "Idă sămnoi, v iě, dulsăki tamă imam!" Puslăša glup zais to puše să iisă v iě. Če bě dală? Maid zais pumeră vut HIVe, akă kăžăd pederas, akă Miloš na doši boiăn, vă rit eban. Věẑe es kartăke: "Kăžăd omosexuvalis mărit vut HIVe."

Etymologie:
 • "заіс" - *zajьcь "zając"
 • "іісє" - *lisa > *jisa > *jise "lis"
 • "пу-" - *po- "wyznacznik aspektu dokonanego większości czasowników"
 • "-тъ" - *to "sufiksalna forma spójnika "i, oraz""
 • "гъів" - *gluxъ > *gluъ > *glovъ > *glov > *golv > goiv "głuchy"
 • "маід" - *maldъ "młody"
 • "дулсъкі " - od dolce, "słodycze"
 • "іѣ" - *lěsъ > *jěs > *jě "las
 • "далъ" - kognat "dalej"
 • "доші " - *duša
 • "пушє " - kognat "poszedł"
 • "възълііт" - *vъz- *-zъl- *-nątъ "wkurzony"

  Komentarze?