TOPOMAJDAN czyli dekunmizacja toponimji Białorusi

Zaczęty przez Dynozaur, Styczeń 01, 2021, 02:28:47

Poprzedni wątek - Następny wątek

Dynozaur

HOHOHOLOKAUST TO ŚCIEMA!Z NOWYM ROKIEM!

Ten post miał się ukazać wcześniej - na Boże Narodzenie, jednak z racji zawirowań życiowo-zdrowotnych, ukazuje się dopiero teraz... Co w sumie jest całkiem na miejscu, bo jesteśmy w strefie poradzieckiej (i to mocno poradzieckiej), a tutaj prezenty są na Nowy Rok i przynosi je zsowietyzowany Dziad Mróz. W dodatku ta wersja posta, którą tu widzicie będzie poważnie skrócona, bo pierwotną (niedokończoną) trafił niestety szlag i musiałem pisać od nowa... Tak się pięknie kończy ten zawszony 2020 rok.

Legenda, mit, w który nie wszyscy wierzyli - "Białoruski Topomajdan"! Oto finał moich prac, które prowadzę od sierpnia. Zostały mi one zlecone przez tajne służby (tak tajne, że gdybym wam powiedział jakie, musiałbym was zabić xD), w czasach gdy sytuacja na Białorusi była dość gorąca. Ostatecznie wygląda na to, że gówno z nowych porządków na Białorusi wyjdzie, ale tak jak chciałem dociągnąć ten projekt do końca - tak dociągłem xD

Projekt Topomajdan opiera się na dwu głównych celach:
1. Przywrócenie pierwotnych nazw miejscowości, zmienionych w okresie sowieckim (a w paru jednostkowych przypadkach jeszcze za cara lub w czasach IIRP)
2. Dekomunizacja nazw (również tych nowych miejscowości, założonych już w okresie sowieckim) na zasadach podobnych do ukraińskiej (tylko ja przyjąłem dość surowsze kryterja - zmieniałem też nazwy nawiązujące do 1 Maja i dość ostrzej traktowałem sołdatów [przynajmniej tych, których udało mi się zidentyfikować]. Oszczędzałem nazwy "czerwone" jeśli nie miały żadnych dodatkowych odniesień lub odnosiły się do topografji (n.p. Czerwona Górka, Czerwony Gaj it.p.) i nie miały starszych odpowiedników)
Celem nadrzędnym był ten pierwszy - dlatego w przypadkach, kiedy istnieje starsza nazwa, obowiązująca przed zmianą, ZAWSZE jest ona przywracana (w przeciwieństwie do dekomunizacji Ukrainy, nazwy historyczne nie podlegały żadnej ocenie pod kątem brzmienia czy "prawomyślności" - skoro jest historyczna to jest historyczna), a nowotwory stosowane są JEDYNIE tam, gdzie miejscowość powstała pod nazwą ideologiczną i nie posiada starszego odpowiednika - zawsze wtedy jednak się starałem, by była to nazwa w jakiś sposób związana z terenem, na którym leży dzisiejsza miejscowość (n.p. nazwy dawnych, nieistniejących już miejscowości istniejących niegdyś w pobliżu czy nawiązujące do objekt sąsiednich lub nazw terenowych i wodnych). Z tego powodu, projekt ten jest o wiele lepszym pod względem naukowym i profesjonalniej wykonanym niż dekomunizacja Ukrainy.

Oprócz tych dwu najważniejszych celi, przyjąłem sobie też dwa pomniejsze: po pierwsze, dokonanie derusyfikacji tych genetycznie młodych toponimów, pochodzących z okresu sowieckiego, jednak nie podlegających dekomunizacji, które w przeszłości miały zarówno białoruską, jak i rosyjską wersję, ale z czasem ta pierwsza przestała funkcjonować na rzecz fonetycznie zbiałoruszczonej wersji nazwy rosyjskiej (trzeba pamiętać, że w takich przypadkach jestem zwolennikiem obowiązującej zasady, by takie nazwy "tłumaczyć" pomiędzy tymi dwoma językami - t.j. żeby ta sama wieś nazywała się po białorusku n.p. Працоўнае, a po rosyjsku Трудовое - nie jestem zwolennikiem wyznawanego przez białoruskich normatywistów bolszewickiego poglądu, że nazwy w obu tych językach muszą być co do siebie całkowicie zgodne - prowadzi to do powstawania sztucznie brzmiących nowotworków w obu tych językach, a do tego kierunek tej "urówniłówki" jest często sporny i niekonsekwentny). Po drugie, starałem się też naprawiać "zepsute" (najczęściej poprzez rusyfikację/urówniłówkę względem formy rosyjskiej) białoruskie formy toponimów - to jednak zadanie nieproste, gdyż o ile w przypadku dużych miast kwestja ich brzmienia w języku białoruskim jest dość często poruszana, a ich poprawne, niekoniecznie urzędowe formy dobrze znane (używane chociażby przez "taraszkiewicką" Wikipedję czy różne słowniki), to jednak w przypadku miejscowości małych, często muszę polegać na fragmentarycznych danych, z których trudno wyciągać jednoznaczne wnioski. Czasami porównanie nazwy tej samej miejscowości na mapie carskiej, międzywojennej mapie polskiej, mapie sowieckiej i we spółczesnym "Narmatywnym Dawiedniku" wraz z podawanymi tam różnymi warjantami nazw, daje po kilka różnych warjant tej samej nazwy, z której naprawdę ciężko bez danych etym-hist. rozstrzygnąć, który z tych warjant jest najprawidłowszy dla języka białoruskiego. A niestety, do ok. lat 70. XX wieku mało kto się interesował tym, jak białoruscy chłopi wymawiają nazwy pipidów, w których mieszkają (a włodarze tego terenu, a to Polacy, a to Rosjanie, a to ostatecznie Sowieci zapisywali te nazwy według swojego widzimisięcia, przez co przez wieki nawarstwiały się coraz większe zniekształcenia wobec ludowego pierwowzoru), a kiedy już zaczęto się w tym interesować, niestety krajobraz toponimiczny był już mocno nadgryziony zębem czasu, wypaczony, zsowietyzowany, przez co z interpretacją danych spółczesnych też trzeba ostrożnie (zwłaszcza że spisy normatywistów dążą nie tyle do "naprawy" urzędowej toponimji według historji i etymologji, co zwyczajnie do systematyzacji tego co już jest - ludzi podchodzących do sprawy tak jak ja jest niewielu i uchodzimy za warjatów xD). Czy sprawa totalnej rebiałorutenizacji, "denarkomanizacji" białoruskiej toponimji (co do najmniejszej wioski) jest wykonalna? Moim zdaniem tak, ale do tego trzeba obszernych danych historycznych (z dostępem do rzadkich źródł, których nie posiadam) i wyciśnięcia absolutnie wszystkich soków z istniejących opracowań, badań terenowych, kartotek (do których również nie mam dostępu i jako nie-Białorusin bez wtyk w środowiskach naukowych, raczej nigdy nie posiądę). To co posiadam i tak jednak pozwala zrobić wiele - poprawić te toponimy, które są znane (n.p. nazwy ważnych miast typu Grodno czy Brześć), a także naprawić to, co jest tak ewidentnie spierdolone, że widać to na pierwszy rzut oka (n.p. "Szejki" zamiast Szyjek, nazwy z ewidentnie rosyjskimi morfemami typu Ot- [zamiast Od-, ale takie zmiany czyniłem tylko w przypadkach, kiedy dana poprawna forma była zaświadczona w sowieckich spisach] czy jawne tragikomizmy typu "Kirpiczowszczyna" [niby od ruskiej "cegły"] zamiast historycznej "Krupiczowszczyzny") - tego typu nazwy, dotyczące w większości tylko formy białoruskiej (forma rosyjska zostaje zwykle bez zmian, chyba że też jest spieprzona) "poprawkami (historycznymi i językowymi)". Trochę takich zmian udało mi się wprowadzić, ale potencjalnie jest ich dużo, dużo więcej. Nie ruszałem też tych rozbieżności w miarę regularnych, typu nazwy na -ów/-owo, -in/-ino (formy męzkie są w takich przypadkach często uważane za "bardziej białoruskie" i preferowane przez taraszkiewicowców), które można zwalić na karb różnic pomiędzy standardami literackimi - moim celem nie było bowiem wprowadzenie taraszkiewicy (to temat "na osobną pogawędkę" i raczej nie dotyczy on stricte toponimji), a utworzenie lepszego systemu toponimicznego w ramach obecnie istniejącej na Białorusi rzeczywistości językowej.

Z tego powodu mój projekt nie załatwia wszystkich bolączek białoruskiej toponimji (bo i nie mam narzędzi, by rozwiązać je wszystkie) i nie doprowadza białoruskiego krajobrazu toponimicznego do stanu doskonałości, przywołującej na myśl 24-karatowe złoto. Niemniej, poprawa jakości jest bardzo widoczna i łatwo się o tym przekonać choćby porównując toponimy "z lewej" i "z prawej" strony na widocznej poniżej liście. Udało się przede wszystkiem cofnąć zmiany, wprowadzone w latach 60. XX wieku - bo wtedy władza sowiecka wypowiedziała największą kampanję przeciwko białoruskim toponimom. Zmieniano legką ręką nazwy uważane za w jakiś sposób nieprawomyślne lub "niemile brzmiące" - w ten sposób ofiarą padły dziesiątki starych i autentycznych słowiańskich toponimów, zastąpionych mocno powtarzalnymi i nie posiadającymi genii loci ani semantycznej głębi nowotworami. Mimo to, można powiedzieć, że toponimja Białorusi w porównaniu do innych republik ZSRR (poza może Przybałtyką) ucierpiał stosunkowo mało - tutaj wciąż mimo wszystko w krajobrazie toponimicznym Białorusi (jeśli przymknąć oko na wzpomniane wcześniej zawirowania brzmieniowe w wielu nazwach) dominują nazwy tradycyjne, autentyczne. Dość wymowny jest fakt, że spośród białoruskich miast, jedynie dwa noszą nazwy na cześć sowieckich bohaterów (Dzierżyńsk i Kirowsk). Tym bardziej jednak wkurzają te okazjonalne sowieckie nowotworki, wsadzone to tu, to tam pomiędzy prawilne nazwy wsi - wydają się jakby doszyte z jakiegoś innego materjału, a ich eliminacja na rzecz starszych, bardziej naturalnych odpowiedników przynosi dużą satysfakcję. Za "administracyjną" listę miejscowości, pozwalającą mi się poruszać pomiędzy różnymi rejonami i sielsowietami, posłużyła mi białoruska ("narkomańska", bo o wiele kompletniejsza) Wikipedja. Nie używałem jej (broń Boże) jako źródła informacyj językowych/toponimicznych, ale jeśli chodzi o suchą i pełną listę nazw miejscowości, była zdecydowanie aktualniejsza od znanych mi publikacyj książkowych czy internetowych, które powstały parę-paręnaście lat temu i zawierają dużą liczbę miejscowości, których już zwyczajnie nie ma, bowiem tempo wyludniania się białoruskich obszarów wiejskich jest zastraszające - mimo, że kochany Saszeńka lubi fotografować się na kombajnie i utrzymuje mit państwa mocno agrarnego, to tak naprawdę wzkaźnik urbanizacji jest tu chyba najwyższy w Europie - taki paradoks xD Dlatego też zdaję sobie sprawę, że nawet pośród miejscowości, które wymieniłem poniżej mogą się trafić miejscowości wyludnione czy już nawet nieistniejące fizycznie (czego mogła nie odnotować Wikipedja) - a wręcz jestem niemal pewny, że takie są. Ale jeśli nawet tak jest - to spoko - nie ma miejscowości, nie ma problemu, nic nie trzeba zmieniać. Kasa zaoszczędzona xDDDD Zresztą, przy małoruskiej dekomunizacji też wychodziły takie sytuacje - szło postanowienie o zmianie nazwy miejscowości, a na miejscu okazywało się, że nikogo nie ma. Więc to chyba nie obciach xDDD

Wszystkie miejscowości wymienione są z podziałem na obwody i rejony, w kolejności alfabetycznej wg nazwy białoruskiej (w kolejności białoruskiej cyrylicy). Każda nazwa podana jest najpierw po polsku, a w nawiasie podany endonim w obu językach narodowych Republiki Białorusi - białoruskim (jako pierwszym) i rosyjskim (jako drugim, po ukośniku). Najpierw podana jest nazwa obowiązująca (i to ona jest punktem wyjścia dla kolejności alfabetycznej), a po strzałce - nazwa przywrócona/proponowana/właściwa (podana w taki sam sposób). Dla każdej miejscowości (poza wyróżnionymi osobno miastami i częściami miast) jest podany sielsowiet (odpowiednik naszej gminy wiejskiej), celem łatwiejszej identyfikacji. W nawiasie kwadratowym następnie jest podany typ/motywacja zmiany:
-W przypadku nazw historycznych przywróconych, podana jest data urzędowej zmiany miejscowości
-Dekom. oznacza nazwę zdekomunizowaną, nie posiadającą historycznego odpowiednika (jeśli nazwa jest "komunistyczna", ale posiada autentyczny starszy odpowiednik, nie jest traktowana jako "dekom." tylko jako przywrócona - chciałem bowiem oddzielić te "dekomy" od nazw historycznie uzasadnionych). W takich przypadkach podana jest również (po ukośniku) motywacja nowej nazwy.
-Poprawka hist./jęz. dotyczy omawianych wyżej drobniejszych (choć istotnych historycznie/językowo) zmian dotyczących brzmienia/formy nazwy (wiele z tych zmian dotyczy tylko języka białoruskiego, forma rosyjska i polska zostają wówczas bez zmian). W takich przypadkach nie ma jakiejś jasno określonej daty, kiedy dana postać nazwy zaczęła być stosowana, chociaż pewnymi orjentacyjnymi "przełomami" są tu reforma języka białoruskiego (wprowadzenie "narkomówki", rok 1933) oraz II Wojna Światowa (zwłaszcza w przypadku miejscowości, które należały w międzywojniu do IIRP)
-Ludowe to nazwy używane spółcześnie, ale nie mające charakteru urzędowego. Pochodzą one z opracowań spółczesnych, przede wszystkiem z "Dawiednika" (p. bibljografja) i prawdopodobnie nigdy nie obowiązywały oficjalnie, jednak w przypadkach, kiedy można było taką nazwą zastąpić jakiś sztuczny twór "typu sowieckiego" (nawet niekoniecznie podpadający pod dekomunizację, ale sztuczny i niepasujący do białoruskiej toponimji), i tak wprowadzałem takie nazwy
-Problem z nazwami "niepewnymi" dotyczy przede wszystkiem tego, czy dana nazwa rzeczywiście odnosi się do tego samego objektu (często mapy nie dają takiej pewności, chociażby ze względu na różnice skal) lub czy dana różnica w nazwie rzeczywiście wynika z urzędowej zmiany, czy może jest to po prostu stara ludowa oboczność
-Nazwy bez opisu to przede wszystkim przypadki, kiedy na mapach z różnych okresów (najczęściej - przed IIWŚ i po IIWŚ) funkcjonuje pod różnymi nazwami i okoliczności zmiany danej nazwy owiane są tajemnicą (i dostępna mi literatura nie dostarcza na ten temat satysfakcjonującej odpowiedzi) - tego typu nazwom mógłby przyźrzeć się w przyszłości ktoś "mądrzejszy", byłbym wdzięczny.
-Oprócz tego, jest też wiele nazw o innych, niestandardowych opisach. Mam nadzieję jednak, że są one zrozumiałe i przeźrzyste. W razie czego, zapraszam do zadawania pytań.

Kończąc już pieprzenie (które miało być jeszcze dłuższe - chyba nigdy bym tego nie napisał xDDDD), oto rzeczona kompletna lista:

---------------------------------
OBWÓD GRODZIEŃSKI

Miasta:
-Grodno (Гродна/Гродно) -> Grodno (Горадня/Гродно) [poprawka hist./tylko biał.]
-Zdzięcioł, urz. Dziatłowo (Дзятлава/Дятлово) -> Zdzięcioł (Здзецел/Зденциол) [powrót do hist. formy ludowej]
-Nowogródek (Навагрудак/Новогрудок) -> Nowogródek (Навагарадак/Новогрудок) [poprawka hist./tylko biał.]

m. Grodno (w granicach miasta):
-Wiśniowiec (Вішнявец/Вишневец) -> Gnojnica (Гнойніца/Гнойница) [zm. 1964]
-Przyniemeńska (Прынёманская/Принеманская) -> Żydowszczyzna (Жыдаўшчына/Жидовщина) [zm. 1969]

Rejon oszmiański:
-wieś Budionnówka (Будзёнаўка/Будённовка) -> Święty Duch (Святы Дух/Святой Дух) -s/s kolczuński [zm. 1949]
-wieś Górna (Горная) -> Adamowo (Адамова/Адамово) - s/s holszański
-wieś Drużba (Дружба) -> Kołotuny (Калатуны/Колотуны) - s/s grodzki [zm. 1964]
-wieś Zielona Dąbrowa (Зялёная Дубрава/Зелёная Дуброва) -> Żylinki (Жылінкі/Жилинки) - s/s żuprański
-wieś Zielony Bór (Зялёны Бор/Зелёный Бор) -> Bałwaniszki (Балванішкі/Болванишки) - s/s boruński [zm. 1969]
-wieś Mereczanka (Марачанка/Маречанка) -> Skuje (Цкуі/Цкуи) - s/s murowanooszmiański [zm. 1969]

Rejon brzostowicki:
-agr. Pograniczny (Пагранічны/Пограничный) -> Brzostowica (Бераставіца/Берестовица) - s/s pograniczny [zm. 1978]
-wieś Murowana (Муравана/Мурована) -> Murowana Brzostowica (Мураваная Бераставіца/Мурованая Берестовица) - s/s olekszycki

Rejon wołkowyski:
-agr. Jubilejny (Юбілейны/Юбилейный) -> Borowszczyzna (Бароўшчына/Боровщина) - s/s krasnosielski
-wieś Drużna (Дружная) -> Kobylaki (Кабылякі/Кобыляки) - s/s wołkowyski [zm. 1969]
-wieś Rodniki (Раднікі/Родники) -> Dziaki (Дзякі/Дяки) - s/s hniezieński [zm. 1969]
-wieś Siemionowo (Сямёнава/Семёново) -> Moszny (Машні/Мошни) - s/s szydłowicki [zm. 1964]
-wieś Czerwony Hrud (Чырвоны Груд/Красный Груд) -> Krasny Hrud (Красны Груд/Красный Груд) - s/s subacki [poprawka hist.]

Rejon werenowski:
-os. m. Woronowo (Воранава/Вороново) -> Werenów (Вярэнава/Вороново) [poprawka hist.]
-wieś Zarzecze (Зарэчча/Заречье) -> Niewosze (Нявошы/Невоши) - s/s pohorodzieński [zm. 1973]
-wieś Miłowidna (Мілавідная/Миловидная) -> Byki (Быкі/Быки) - s/s piroganiecki [zm. 1969]
-wieś Sławna (Слаўная/Славная) -> Kurdziuki (Курдзюкі/Курдюки) - s/s misiewicki [zm. 1969]

Rejon grodzieński:
-wieś Usowo (Вусава/Усово) -> Wólka Dorguńska (Доргунская Вулька) - s/s sopoćkiński [zm. 1964]
-wieś Żytomla (Жытомля/Житомля) -> Żydomla (Жыдомля/Жидомля) - s/s wiercieliski [poprawka hist.]
-wieś Zarzeczanka (Зарачанка/Заречанка) -> Balla Kościelna (Баля Касцельная/Баля Костельная) - s/s sopoćkiński [zm. 1964]
-wieś Ługowa (Лугавая/Луговая) -> Pacenki (Пацэнкі/Паценки) - s/s indurski [niepewne/ten sam objekt?]
-wieś Leśna (Лясная/Лесная) -> Wólka Rządowa (Жандовая Вулька/Жондовая Вулька) - s/s sopoćkiński [zm. 1964]
-wieś Michajłówka (Міхайлаўка/Михайловка) -> Michałów (Міхалова/Михалово) - s/s obuchowski [poprawka hist.]
-wieś Partyzańska (Партызанская/Партизанская) -> Puzewicze (Пузавічы/Пузовичи) - s/s skidelski [zm. 1964]
-wieś Pierwszy Maja (Першае Мая/Первое Мая) -> Kochanówka (Каханоўка/Кохановка) - s/s putryski [dekom./nieist. dwór w pobliżu]

Rejon zdzięcielski:
-wieś Czerwony Bór (Чырвоны Бор/Красный Бор) -> Ułoczki (Вулачкі/Улочки) - s/s porzecki [niepewne]
-wieś Jagodna (Ягадная/Ягодная) -> Plechowo (Плехава/Плехово) - s/s mielachowicki [zm. 1964]

Rejon zelwiński:
-agr. Miżerycze (Міжэрычы/Мижеричи) -> Międzyrzecz (Межырэчча/Межиречье) - s/s karoliński [poprawka hist.]
-wieś Oktiabrska (Акцябрская/Октябрьская) -> Stabinowo (Стабінава/Стабиново) - s/s hołynecki [dekom./przedwoj. folwark na tym samym miejscu]
-wieś Zwiozdna (Звёздная) -> Świnaszki (Свінашкі/Свинашки) - s/s krzemienicki [zm. 1969]
-wieś Zelwianka (Зяльвянка/Зельвянка) -> Kolonja Synajska (Сінайская Калонія/Синайская Колония) - s/s krzemienicki [zm. 1988]
-wieś Krzemienica (Крамяніца/Кремяница) -> Krzemienica Kościelna (Крамяніца Касцельная/Кремяница Костельная) - s/s krzemienicki [poprawka hist.]
-wieś Śnieżna (Снежная) -> Kabaki (Кабакі/Кабаки) - s/s hołynecki [zm. 1969]
-wieś Czerwone Sioło (Чырвонае Сяло/Червоное Село) -> Platenicze (Пляцянічы/Плетеничи) - s/s synokowicki [zm. 1969]
-wieś Szyjki (Шэйкі/Шейки) -> Szyjki (Шыйкі/Шейки) - s/s karoliński [poprawka jęz./tylko biał.]

Rejon iwiejski:
-agr. Centralna (Цэнтральная/Центральная) -> Kochanowo (Коханава/Коханово) - s/s lipniski
-wieś Zalesowszczyna (Залясоўшчына/Залесовщина) -> Jawoszycha (Явашыха/Явошиха) - s/s ejgirdzki [zm. 1964]
-wieś Ługowa (Лугавая/Луговая) -> Chwosty (Хвасты/Хвосты) - s/s iwiejski [zm. 1969]
-wieś Nowy Świat (Новы Свет/Новый Свет) -> Byczki (Бычкі/Бычки) - s/s subotnicki [zm. 1969]

Rejon korelicki:
-os. Pierszomajski (Першамайскі/Первомайский) -> Kaszczyca (Кашчыца/Кащица) - s/s jeremicki [zm. 1948]
-wieś Zieleniec (Зелянец/Зеленец) -> Juryzdyka (Юрздыка) - s/s rajecki [zm. 1964]
-wieś Sadowa (Садовая) -> Babniewo (Бабнева/Бабнево) - s/s krasieński [zm. 1964]

Rejon lidzki:
-os. Pierszomajski (Першамайскі/Первомайский) -> Nieciecz (Няцеч/Нетечь) - s/s dubrowieński [dekom./rzeka + przyległa wieś, można połączyć]
-wieś Krynice (Крыніцы/Криницы) -> Kobylniki (Кабыльнікі/Кобыльники) - s/s dworzyski [zm. 1964]
-wieś Simony (Сіманы/Симоны) -> Szymany (Шыманы/Шиманы) - s/s honczarski [poprawka hist./niepewne]

Rejon mostowski:
-wieś Hruszewka (Грушаўка/Грушевка) -> Osada-Kanawki (Асада-Канаўкі/Осада-Канавки) - s/s łunieński [zm. 1969]

Rejon nowogródzki:
-wieś Gagarino (Гагарына/Гагарино) -> Droczyłów (Драчылава/Дрочилово) - s/s ładzienicki [zm. 1969]
-wieś Zalesowce (Залесаўцы/Залесовцы) -> Płochowo (Плёхава/Плёхово) - s/s walowski [zm. 1964]
-wieś Klony (Клёны) -> Kobylniki (Кабыльнікі/Кобыльники) - s/s walowski [zm. 1964]
-wieś Pobieda (Пабеда/Победа) -> Wołkoreź (Воўкаразь/Волкорезь) - s/s lubczański [zm. 1969]
-wieś Roszczyca (Рошчыца/Рощица) -> Mogilnica (Магільніца/Могильница) - s/s koszelewski [zm. 1969]
-wieś Słoniewo (Сланева/Слонево) -> Słoniewska Wola (Сланеўская Воля/Слоневская Воля) - s/s niehniewicki [zm. 1974]
-wieś Urodzajna (Ураджайная/Урожайная) -> Łyczyce (Лычыцы/Лычицы) - s/s szczorski [zm. 1969]
-wieś Czeremuszki (Чаромушкі/Черёмушки) -> Mondzin (Мондзіна/Мондино) - s/s walowski [zm. 1964]

Rejon świsłocki:
-agr. Ostrowski (Астроўскі/Островский) -> Kolonja Połonka (Калонія Палонка/Колония Полонка) - s/s werdomicki [zm. 1969]
-wieś Kalinowska (Каліноўская/Калиновская) -> Lichosielce (Ліхасельцы/Лихосельцы) - s/s niezbodzicki [zm. 1969]

Rejon słonimski:
-agr. Partyzanówka (Партызанаўка/Партизановка) -> Pleszki (Пляшкі/Плешки) - s/s nowodziewiątkowski [zm. 1964]
-wieś Kołosowo (Коласава/Колосово) -> Suczki (Сучкі/Сучки) - s/s nowodziewiątkowski [zm. 1964]
-wieś Mirna (Мірная/Мирная) -> Trybuszki (Трыбушкі/Трибушки) - s/s nowodziewiątkowski [zm. 1964]
-wieś Podgórna (Падгорная/Подгорная) -> Błosznia (Блошна) - s/s derewieński [zm. 1964]
-wieś Pawłowo (Паўлава/Павлово) -> Puzewicze (Пузавічы/Пузовичи) - s/s pawłowski (puzewicki) [zm. 1964]
-wieś Przyrzecze (Прырэчча/Приречье) -> Kabaki (Кабакі/Кабаки) - s/s pawłowski (puzewicki) [zm. 1964]
-wieś Pietralewicze-1 (Пятралевічы 1/Петралевичи 1) -> Pietralewicze Poduchowne (Падухоўныя Пятралевічы/Подуховные Петралевичи) - s/s pawłowski (puzewicki) [poprawka hist.]
-wieś Pietralewicze-2 (Пятралевічы 2/Петралевичи 2) -> Pietralewicze Rządowe (Казённыя Пятралевічы/Казённые Петралевичи) - s/s pawłowski (puzewicki) [poprawka hist.]

Rejon smorgoński:
-wieś Orzechówka (Арэхаўка/Ореховка) -> Naroty (Нараты/Нароты) - s/s korzeniowski [zm. 1969]
-wieś Biereźniaki (Беразнякі/Березняки) -> Łopocie (Лапоці/Лапоти) - s/s korzeniowski [zm. 1969]
-wieś Bieriozowa Roszcza (Бярозавая Рошча/Берёзовая Роща) -> Koński Bór (Конскі Бор/Конский Бор) - s/s solski [zm. 1969]
-wieś Brzozy (Бярозы/Берёзы) -> Martyszki (Мартышкі/Мартышки) - s/s żodziski [zm. 1964]
-wieś Wiosenna (Вясенняя/Весенняя) -> Draki (Дракі/Драки) - s/s sinecki [zm. 1969]
-wieś Dubki (Дубкі/Дубки) -> Dębina (Дэмбіна/Дембино) - s/s żodziski [poprawka hist./kontrowersyjne]
-wieś Żeligowo (Жалігова/Желигово) -> Sikunie (Сікуні/Сикуни) - s/s solski [zm. lata 30 XX w. (przez II RP)]
-wieś Komunarka (Камунарка/Коммунарка) -> Łapcicha (Лапціха/Лаптиха) - s/s zaleski [zm. 1964]
-wieś Krasnooziorne (Краснаазёрнае/Красноозёрное) -> Hołodnicze (Галоднічы/Голодничи) - s/s wiszniewski [zm. 1964]
-wieś Krasne (Краснае/Красное) -> Hawienowicze (Гавенавічы/Гавеновичи) - s/s korzeniowski [zm. 1964]
-wieś Łozówka (Лазоўка/Лозовка) -> Uszywce (Ушыўцы/Ушивцы) - s/s wiszniewski [zm. 1964]
-wieś Malinowa (Малінавая/Малиновая) -> Świnka (Свінка/Свинка) - s/s wiszniewski [zm. 1964]
-wieś Sosnówka (Сасноўка/Сосновка) -> Owieczki (Авечкі/Овечки) - s/s żodziski [zm. 1964]
-wieś Swietocz (Светач/Светоч) -> Szałudźki (Шалудзькі/Шалудьки) - s/s zaleski [zm. 1969]
-wieś Świeciłowicze (Свяцілавічы/Светиловичи) -> Spiahlica (Спягліца/Спяглица) - s/s wiszniewski [zm. 1964]

Rejon szczuczyński:
-agr. Pierszomajsk (Першамайск/Первомайск) -> Sobakińce (Сабакінцы/Собакинцы) - s/s pierwomajski (sobakiniecki) [zm. 1954]
-wieś Zaria Kommunizma (Зара Камунізму/Заря Коммунизма) -> Dwór (Двор) - s/s żołudzki [dekom./daw. dwór ad Żołudek]
-wieś Kirpiczowszczyzna (Кірпічоўшчына/Кирпичёвщина) -> Krupiczowszczyzna (Крупічоўшчына/Крупичёвщина) - s/s ostryński [poprawka hist.]
-wieś Rycza (Рыча) -> Rycza Pańska (Панская Рыча) - s/s dziembrawski [poprawka hist.]
-wieś Rycza "Państwowa" (Рыча Дзяржаўная/Рыча Государственная) -> Rycza Rządowa (Казённая Рыча) - s/s dziembrawski [poprawka hist.]
-wieś Sosnowy Bór (Сасновы Бор/Сосновый Бор) -> Ciemne Błoto (Цёмнае Балота/Тёмное Болото) - s/s ostryński [zm. 1973]
-wieś Trudowa (Трудавая/Трудовая) -> Szlachtowszczyzna (Шляхтаўшчына/Шляхтовщина) - s/s wasiliski [zm. 1969]
-wieś Czapajewka (Чапаеўка/Чапаевка) -> Lack Nizki (Лядск Нізкі/Лядск Низкий) - s/s dziembrawski [zm. 1949]
-wieś Jasna Polana (Ясная Паляна/Ясная Поляна) -> Chranowszczyzna (Храноўшчына/Храновщина) - s/s ostryński [zm. 1969]

-------------
OBWÓD BRZESKI

Miasta:
-Brześć (Брэст/Брест) -> Brześć (Берасце/Брест) -[poprawka hist./tylko biał.; pol. egz. Brześć Litewski]
-Bereza (Бяроза/Берёза) -> Bereza Kartuzka (Картузская Бяроза/Картузская Берёза) [zm. 1940]
-Drohiczyn (Драгічын/Дрогичин) -> Drohiczyn (Дарагічын/Дрогичин) [poprawka hist./tylko biał.]
-Janów, urz. Iwanowo (Іванава/Иваново) -> Janów (Янаў/Янов) [zm. 1940]

Części miast:
-Zorna (Зорная/Звёздная), m. Baranowicze -> Muśkiewicze (Муцькавічы/Мутьковичи) [zm. 1969]

Rejon baranowicki:
-os. Kabuszkino (Кабушкіна/Кабушкино) -> Torbałowo (Торбалава/Торбалово) - s/s wielkołucki [zm. 1969/I.K. Kabuszkin - uczestnik WOW, Bohater Związku Radzieckiego]
-os. Kastrycznicki (Кастрычніцкі/Октябрьский) -> Mech (Мох) - s/s stołowicki [dekom./poblizkie uroczysko]
-os. Pierszomajski (Першамайскі/Первомайский) -> Nowa Cieszewla (Новая Чэшаўля/Новая Чешевля) - s/s nowomyski [dekom./daw. dwór ad Cieszewla]
-os. Sowiecki (Савецкі/Советский) -> Miechowicze (Мяховічы/Меховичи) - s/s horodyski [dekom./dawny majątek w pobliżu]
-os. Swietły (Светлы/Светлый) -> Sieliszcze (Селішча/Селище) - s/s małachowiecki
-wieś Zorycze (Зорычы/Зоричи) -> Mordzicze (Мордзічы/Мордичи) - s/s mołczadzki [zm. 1964]
-wieś Ługowa (Лугавая/Луговая) -> Durniewicze (Дурневічы/Дурневичи) - s/s nowomyski [zm. 1964]
-wieś Nagórna (Нагорная) -> Łozowce (Лазаўцы/Лозовцы) - s/s horodyski
-wieś Podgórna (Падгорная/Подгорная) -> Hawinowicze (Гавінавічы/Гавиновичи) - s/s podgórzański (hawinowicki) [zm. 1964]
-wieś Prioziorna (Прыазёрная/Приозёрная) -> Bałabanowicze (Балобанавічы/Балобановичи) - s/s nowomyski [zm. 1969]
-wieś Sosnowa (Сасновая/Сосновая) -> Żerebiłowicze (Жарабілавічы/Жеребиловичи) - s/s żemczużeński [zm. 1964]
-wieś Słobożany (Слабажаны/Слобожаны) -> Bowdziłowce (Боўдзілаўцы/Бовдиловцы) - s/s horodyski [zm. 1964]
-wieś Cieszewle (Цешаўле/Тешевле) -> Cieszewla (Чэшаўля/Чешевля) - s/s nowomyski [poprawka hist.]
-wieś Jagodna (Ягадная/Ягодная) -> Błosznia Mała (Малая Блошна) - s/s połoniecki [zm. 1964]
-st. kol. Gricewiec (Грыцавец/Грицевец) -> [Stacja] Hińcewicze (Гінцавічы/Гинцевичи) - s/s lesieński [zm. 1955/na cześć sow. lotnika S.I. Gricewca]

Rejon brzeski:
-agr. Znamienka (Знаменка) -> Durycze (Дурычы/Дуричи) - s/s znamieński (durycki) [zm. 1964]
-agr. Muchawiec (Мухавец) -> Futory Romanowskie (Раманаўскія Хутары/Романовские Хутора) - s/s muchawiecki [zm. 1969]
-wieś Drużba (Дружба) -> Skorbicze (Cкорбічы/Cкорбичи) - s/s czernawczycki [zm. 1964]
-wieś Zieleniec (Зелянец/Зеленец) -> Terpiłowicze (Цярпілавічы/Терпиловичи) - s/s czernawczycki [zm. 1964]
-wieś Chołmicze (Холмічы/Холмичи) -> Korostycze (Каростычы/Коростычи) - s/s czernawczycki [zm. 1964]

Rejon berezki:
-agr. Pierszomajska (Першамайская/Первомайская) -> Błudeń (Блудзень/Блудень) - s/s pierszomajski (błudeński) [zm. 1964]
-wieś Swietocz (Светач/Светоч) -> Horecz (Горач/Горечь) - s/s berezki [zm. 1964]

Rejon drohiczyński:
-wieś Malinówka (Малінаўка/Малиновка) -> Kolonja Bielin (Калонія Белін/Колония Белин) - s/s osowiecki [zm. 1964]
-wieś Nowa Popina (Новая Папіна/Новая Попина) - Kolonja Popina (Калонія Папіна/Колония Попина) - s/s popiński [zm. 1964]
-wieś Pierszomajsk (Першамайск/Первомайск) -> Przyszychwosty (Прышыхвасты/Пришихвосты) - s/s antopolski [zm. 1940]
-wieś Sireniewka (Сірэнеўка/Сиреневка) -> Kolonja Rowiny (Калонія Равіны/Колония Ровины) - s/s drohiczyński [zm. 1964]

Rejon żabinecki:
-agr. Leniński (Ленінскі/Ленинский) -> Ateczyzna (Ацячызна/Атечизна) - s/s leniński [dekom./dawny folwark przyłączony do miejs.]

Rejon janowski:
-wieś Zawysze (Завышша/Завышье) -> Zawiszcze (Завішча/Завище) - s/s mochrowski [poprawka hist./poprawna nazwa jeszcze w spisie Rapanowicza z lat 80.]
-wieś Krasijewka (Красіеўка/Красиевка) -> Smerdziacze (Смярдзяча/Смердяче) - s/s mołodowski [zm. 1960]
-wieś Trudowa (Трудавая/Трудовая) -> Pracowna (Працоўная/Трудовая) - s/s horbaski [derusyfikacja/tylko biał./miejs. założona w cz. ZSRR przy stacji Snitowo]

Rejon iwacewicki:
-wieś Wereszki (Верашкі/Верешки) -> Juraszki (Юрашкі/Юрашки) - s/s kwasiewicki [poprawka hist./niepewne]
-wieś Wiśniówka (Вішнёўка/Вишнёвка) -> Gnojno (Гнойна/Гнойно) - s/s domanowski [zm. 1964]

Rejon kamieniecki:
-agr. Pograniczna (Пагранічная/Пограничная) -> Hola (Голя) - s/s rasieński [zm. 1964]
-wieś Gruszewka (Грушаўка/Грушевка) -> Bildejki (Більдзейкі/Бильдейки) - s/s widomelski [zm. 1964]
-wieś Dubrawce (Дубраўцы/Дубравцы) -> Świniewo (Свінёва/Свинёво) - s/s wierzchowicki [zm. 1964]
-wieś Zahorodna (Загародная/Загородная) -> Złomyśle (Зламышле/Зломышле) - s/s wołczyński [zm. 1964]
-wieś Zarzeczany (Зарачаны/Заречаны) -> Cerkiewniki (Царкоўнікі/Церковники) - s/s ratajczycki [zm. 1964]
-wieś Pobieda (Пабеда/Победа) -> Kolonja Kopyły (Калонія Капылы/Колония Копылы) - s/s wierzchowicki

Rejon kobryński:
-wieś Oktiabr (Акцябр/Октябрь) -> Kamień Szlachecki (Камень Шляхецкі/Камень Шляхетский) - s/s horodecki [zm. 1939]
-wieś Kamień (Камень) -> Kamień Królewski (Камень Каралеўскі/Камень Королевский) - s/s horodecki [zm. 1939]
-wieś Perelesie (Пералессе/Перелесье) -> Perewisie (Перавессе/Перевесье) - s/s dywiński [poprawka hist.]

Rejon łuniniecki:
-agr. Poleski (Палескі/Полесский) -> Krystynów (Крысцінава/Кристиново) - s/s łuniński [zm. 1969]
-wieś Mokrowo (Мокрава/Мокрово) -> Mokroć (Мокраць/Мокроть) - s/s sienkiewicki [poprawka hist.]

Rejon lachowicki:
-wieś Nabierieżna (Набярэжная/Набережная) -> Wońki (Вонькі/Воньки) - s/s honczarski [zm. 1971]
-wieś Urodzajna (Ураджайная/Урожайная) -> Waszkowce (Вошкаўцы/Вошковцы) - s/s nowosiółkowski [zm. 1971]

Rejon małorycki:
-wieś Zaoziorna (Заазёрная/Заозёрная) -> Annaspaska (Аннаспаская/Анноспасская) - s/s ołtuski [zm. 1964]

Rejon piński:
-wieś Berezowicze (Бярозавічы/Берёзовичи) -> Parszewicze (Паршавічы/Паршевичи) - s/s berezowicki (parszewicki) [zm. 1964]
-wieś Sosnowicze (Сасновічы/Сосновичи) -> Bezchlebicze (Бясхлебічы/Бесхлебичи) - s/s dubojski [zm. 1964]

Rejon prużański:
-agr. Zieleniewicki (Зеляневічскі/Зеленевичский) -> Zieleniewice (Зеляневічы/Зеленевичи) - s/s zieleniewicki [zm. 2010, wraz z nadaniem statusu agrogródka, zupełnie niepotrzebna]
-os. Internacjonalny (Інтэрнацыянальны/Интернациональный) -> Dwór Linowo (Двор Лінава/Двор Линово) - s/s linowski
-os. Słoneczny (Сонечны/Солнечный) -> Karolin (Каралін/Каролин) - s/s prużański [zm. 1969]
-os. Jubilejny (Юбілейны/Юбилейный) -> Czepielowski (Чапялёўскі/Чепелёвский) - s/s szereszowski [dekom./n. ter. Bagno Czepielskie/Чапялёўскае Багно]

Rejon stoliński:
-wieś Bór-Dubieniec (Бор-Дубінец/Бор-Дубинец) -> Dubieniecki Bór (Дубенецкі Бор/Дубенецкий Бор) - s/s berezieński [poprawka hist.]
-wieś Koszara (Кашара/Кошара) -> Olmańskie Koszary (Альманская Кашара/Ольманская Кошара) - s/s struzki [poprawka hist./ludowe/jeszcze w latach 80. pełna nazwa]
-wieś Pierszomajsk (Першамайск/Первомайск) -> Futory Stolińskie (Столінскія Хутары/Столинские Хутора) - s/s glinecki [zm. 1958?]

-------------
OBWÓD WITEBSKI

Miasta:
-Wierchniedźwińsk (Верхнядзвінск/Верхнедвинск) -> Dryssa (Дрыса/Дрисса) [zm. 1962]

Rejon orszański:
-agr. Łarinówka (Ларынаўка/Лариновка) -> Ruklino (Рукліна/Руклино) - s/s krapiwieński [zm. lata 20-30 XX w.]
-os. Trudowy (Трудавы/Трудовой) -> Pracowny (Працоўны/Трудовой) - s/s smolański [derusyf./tylko biał.]
-wieś Zasłonowka (Заслонаўка/Заслоновка) -> Niżne Zabołocie (Ніжняе Забалацце/Нижнее Заболотье) - s/s zabołocki [dekom. (K.S. Zasłonow)/dawn. sowchoz Zabołocie]
-wieś Zwiozdna (Звёздная) -> Zorna (Зорная/Звёздная) - s/s babinicki [derusyf./tylko biał.]
-wieś Krasnopolce (Краснапольцы/Краснопольцы) -> Ameryka (Амерыка/Америка) - s/s zubowski [zm. 1964]
-wieś Przydnieprowie (Прыдняпроўе/Приднепровье) -> Kobylaki (Кабылякі/Кобыляки) - s/s andrzejewszczyźniański [zm. 1964]
-wieś Słoboda (Слабада/Слобода) -> Kozakowa Słoboda (Казакова Слабада/Казакова Слобода) - s/s mieżewski [poprawka hist.]
-wieś Tichony (Ціханы/Тихоны) -> Jurowszczyzna (Юраўшчына/Юровщина) - s/s smolański [zm. 1931]
-wieś Czerwona Charkówka (Чырвоная Харкаўка/Красная Харьковка) -> Nowa Charkówka (Новая Харкаўка/Новая Харьковка) [dekom.]

Rejon bieszenkowicki:
-wieś Żdanowo (Жданова/Жданово) -> Curaki (Цуракі/Цураки) - s/s ulski [dekom./przyłączona wieś]
-wieś Krasne Budniki (Красныя Буднікі/Красные Будники) -> Małe Budniki (Малыя Буднікі/Малые Будники) - s/s wierchniokrywiński [dekom./daw. folwark (dwór?) ad Budniki]
-wieś Przydźwinie (Прыдзвінне/Придвинье) -> Dorogokupowo (Дарагакупава/Дорогокупово) - s/s ostrowieński [zm. 1964]
-wieś Romanowo (Раманава/Романово) -> Piski (Піскі/Писки) - s/s wierchniokrywiński [zm. 1966]
-wieś Uljanowka (Ульянаўка/Ульяновка) -> Kuzberek (Кузбэрак/Кузберок) - s/s ulski [zm. 1964/forma ludowa, do 1964 urzędowo Augustberg]

Rejon brasławski:
-wieś Zabłocie (Забалоцце/Заболотье) -> Kiewsze (Кяўшы/Кевши) - s/s achremowiecki [zm. 1964]
-wieś Malki (Малькі/Мальки) -> Trybuchy (Трыбухі/Трибухи) - s/s drujski [zm. 1964]
-wieś Morozówka (Марозаўка/Морозовка) -> Urbaniszki (Урбанішкі/Урбанишки) - s/s widzowski

Rejon wierchniedźwiński (> dryski):
-os. Czapajewski (Чапаеўскі/Чапаевский) -> Krasiłówka (Красілаўка/Красиловка) - s/s oświejski [zm. 1958]
-wieś Grigorowce (Грыгораўцы/Григоровцы) -> Klimowszczyzna (Клімаўшчына/Климовщина) - s/s dziernowicki [niepewne]
-wieś Żyguli (Жыгулі/Жигули) -> Żahule (Жагулі/Жегули) - s/s szajterowski [poprawka hist.]
-wieś Zaria (Зара/Заря) -> Dwór Swolna (Двор Свольна) - s/s bielkowszczyźniański
-wieś Zorka (Зорка/Зорька) -> Starce (Старцы) - s/s dziernowicki [zm. 1939]
-wieś Iskra (Іскра/Искра) -> Kozły (Казлы/Козлы) - s/s dziernowicki [zm. 1938]
-wieś Łunaczarskie (Луначарскае/Луначарское) -> Dzisno-Mikołajewska (Дзісна-Мікалаеўская/Дисно-Николаевская) - s/s borkowicki [zm. lata 20-30 XX w.]
-wieś Nowy Stroj (Новы Строй/Новый Строй) -> Straszne (Страшныя/Страшные) - s/s dziernowicki [zm. 1939]
-wieś Pierwomajska (Первамайская/Первомайская) -> Bożki (Бажкі/Божки) - s/s kochanowicki [zm. 1939]

Rejon witebski:
-agr. Oktiabrska (Акцябрская/Октябрьская) -> Karpowo (Карпава/Карпово) - s/s oktiabrski [dekom./jedna z wiosek, na bazie której powstała miejs.]
-agr. Kirowska (Кіраўская/Кировская) -> Marmyż (Мармыж) - s/s lotczański [dekom./dawny chutor w okolicy]
-os. Swietły (Светлы/Светлый) -> Chochłowszczyna (Хахлоўшчына/Хохловщина) - s/s babinicki [niepewne]
-wieś Wasilki (Васількі/Васильки) -> Czuchwary (Чухвары) - s/s nówecki [zm. 1964]
-wieś Wiśniowa (Вішнёвая/Вишнёвая) -> Czerepnie (Чарапні/Черепни) - s/s nówecki [zm. 1964]
-wieś Wysoka (Высокая) -> Horełysze (Гарэлышы/Горелыши) - s/s oktiabrski [zm. 1964]
-wieś Gruszewska (Грушэўская/Грушевская) -> Syworotki (Сывараткі/Сыворотки) - s/s zaronowski [zm. 1964]
-wieś Drużna (Дружная) -> Bołtuchy (Баўтухі/Болтухи) - s/s janowicki [zm. 1964]
-wieś Zadźwinie (Задзвінне/Задвинье) -> Pielonki (Пялёнкі/Пелёнки) - s/s kuryński [zm. 1964]
-wieś Iljiczówka (Ільічоўка/Ильичёвка) -> Starobobyle (Старабабылле/Старобобылье) - s/s szapieczyński [zm. 1964]
-wieś Kalinowo (Калінава/Калиново) -> Ryzy (Рызы/Ризы) - s/s mazołowski [zm. 1964]
-wieś Komunarka (Камунарка/Коммунарка) -> Skułowicze (Скулавічы/Скуловичи) - s/s babinicki [zm. 1964]
-wieś Krasna Iskra (Красная Іскра/Красная Искра) -> Sumy (Сумы) - s/s wymieński [zm. 1938]
-wieś Kuzniecowka (Кузняцоўка/Кузнецовка) -> Strehy (Стрэгі/Стреги) - s/s surazki [zm. 1964]
-wieś Łużki (Лужкі/Лужки) -> Kobylak (Кабыляк/Кобыляк) - s/s mazołowski [zm. 1964]
-wieś Mirna (Мірная/Мирная) -> Chudzienie (Худзяні/Худени) - s/s zaronowski [zm. 1964]
-wieś Nowosiółki (Навасёлкі/Новосёлки) -> Cerkowiszcze (Царкавішча/Церковище) - s/s zapolski [zm. 1939]
-wieś Nikołajowo (Нікалаёва/Николаёво) -> Mikołajowo (Мікалаёва/Николаёво) - s/s mazołowski [poprawka jęz./tylko biał.]
-wieś Partyzanówka (Партызанаўка/Партизановка) -> Żyrospiory (Жыраспёры/Жироспёры) - s/s zapolski [zm. 1964]
-wieś Porzecze (Парэчча/Поречье) -> Dryczełuki (Дрычалукі/Дричелуки) - s/s zapolski [zm. 1964]
-wieś Priwolna (Прывольная/Привольная) -> Sapuny (Сапуны) - s/s wymieński [zm. 1964]
-wieś Przydźwinie (Прыдзвінне/Придвинье) -> Dorogokupowo (Дарагакупава/Дорогокупово) - s/s ostrowieński [zm. 1964]
-wieś Swierdłowo (Свярдлова/Свердлово) -> Popichowo (Папіхова/Попихово) - s/s nówecki [zm. 1964]
-wieś Stiepna (Сцяпная/Степная) -> Achriutki (Ахруткі/Ахрютки) - s/s janowicki [zm. 1964]
-wieś Władymirówka (Уладзіміраўка/Владимировка) -> Cerkowiszcze (Царкавішча/Церковище) - s/s szapieczyński [zm. 1964]

Rejon horodecki:
-wieś Olchowiec (Альхавец/Ольховец) -> Koniec (Канец/Конец) - s/s mieżański [zm. 1964]
-wieś Biereźniaki (Беразнякі/Березняки) -> Siniebriuchy (Сінябрухі/Синебрюхи) - s/s wajchański [zm. 1964]
-wieś Wiśniówka (Вішнёўка/Вишнёвка) -> Torczyłowo (Тарчылава/Торчилово) - s/s mieżański [zm. 1964]
-wieś Wysoty (Высоты) -> Chwostki (Хвасткі/Хвостки) - s/s pierwszomajski (> warchowski) [zm. 1964]
-wieś Wieśnickie (Вясніцкія/Весницкие) -> Rudźki (Рудзькі/Рудьки) - s/s dołhopolski [zm. 1964?/do wyjaśnienia, mapy z okresu sowieckiego mają Wieśnickie/Rudźki wymiennie, ale na mapach przedrew. tylko Rudźki]
-wieś Zarzecze (Зарэчча/Заречье) -> Chołuj (Халуй/Холуй) - s/s stodoliski [zm. 1964]
-wieś Klonówka (Клёнаўка/Клёновка) -> Skobły (Скаблы/Скоблы) - s/s byczyski [zm. 1964]
-wieś Kluczegorska (Ключагорская/Ключегорская) -> Biedowice (Бедавіцы/Бедовицы) - s/s wirowlański [zm. 1964]
-wieś Kryniczna (Крынічная/Криничная) -> Bodziały (Бадзялы/Бодялы) - s/s wajchański [zm. 1964]
-wieś Nowa (Новая) -> Griazna (Гразная/Грязная) - s/s dołhopolski [zm. 1964]
-wieś Nowa (Новая) -> Stary Boleck (Стары Болецк/Старый Болецк) - s/s stodoliski [zm. 1964]
-wieś Nowa Zaria (Новая Зара/Новая Заря) -> Chobnia (Хабня/Хобня) - s/s wirowlański [zm. 1971?]
-wieś Pierszomajka (Першамайка/Первомайка) -> Złydniki (Злыднікі/Злыдники) - s/s byczyski [zm. 1964]
-wieś Proletarsk (Пралетарск/Пролетарск) -> Wielka Iwanówka (Вялікая Іванаўка/Большая Ивановка) - s/s dołhopolski [ludowe/człon "Wielka" dodany dla rozróżnienia]
-wieś Prudek (Прудок) -> Worobie (Вераб'і/Воробьи) - s/s dołhopolski [zm. 1964]
-wieś Pietrowo (Пятрова/Петрово) -> Cholawki (Халяўкі/Холявки) - s/s byczyski [zm. 1964]
-wieś Rodczyje (Родчыя/Родчие) -> Rodczycha (Родчыха/Родчиха) - s/s wirowlański [poprawka hist.]
-wieś Sowiecka (Савецкая/Советская) -> Kukowo (Кукава/Куково) - s/s mieżański [zm. 1938]
-wieś Swoboda (Свабода/Свобода) -> Goriuny (Гаруны/Горюны) - s/s mieżański [zm. 1938]
-wieś Swietłe (Светлыя/Светлые) -> Biesieniata (Бесяняты/Бесенята) - s/s byczyski [zm. 1964]
-wieś Turyniec (Турынец/Туринец) -> Kosołapy (Касалапы/Косолапы) - s/s pierwszomajski (>warchowski) [zm. 1964]
-wieś Szarowo (Шарава/Шарово) -> Szluchy [xD] (Шлюхі/Шлюхи) - s/s wirowlański [zm. 1964?]

Rejon głębocki:
-wieś Zaoziorna (Заазёрная/Заозёрная) -> Draczyno (Драчына/Драчино) - s/s psujski [zm. 1964]
-wieś Zaleśna (Залесная) -> Kolano (Калена/Колено) - s/s psujski [zm. 1964]
-wieś Malinówka (Малінаўка/Малиновка) -> Przytyki (Прытыкі/Притыки) - s/s zaleski [zm. 1965]
-wieś Roszcza (Рошча/Роща) -> Hnilaki (Гнілякі/Гниляки) - s/s pliski [zm. 1964]
-wieś Urodzajna (Ураджайная/Урожайная) -> Zaszczęśle (Зашчэсле/Защесле) - s/s hołubicki [zm. 1964]
-chut. Zastoronie (Застаронне/Засторонье) -> Zastarzynie (Застарынне/Застаринье) - s/s prozorocki [poprawka hist.]

Rejon dokszycki:
-wieś Otrub (Атруб/Отруб) -> Otrub (Адруб/Отруб) - s/s bieholiński [poprawka jęz./tylko biał.]
-wieś Otrubek (Атрубак/Отрубок) -> Otrubek (Адрубак/Отрубок) - s/s berezyński [poprawka jęz./tylko biał.]
-wieś Otrubek (Атрубак/Отрубок) -> Otrubek (Адрубак/Отрубок) - s/s krypulski [poprawka jęz./tylko biał.]
-wieś Berezyna (Беразіно/Березино) -> Berezyna (Бярэзань/Березино) - s/s berezyński [poprawka hist./tylko biał.]
-wieś Krasne Berezino (Краснае Беразіно/Красное Березино) -> Zahorany (Загарані/Загорани) - s/s dokszycki [ludowe]
-wieś Pierwomajsk (Первамайск/Первомайск) -> Świnne (Свінное/Свинное) - s/s tumiłowicki [zm. 1964]
-wieś Pierwszy Maj (Першы Май/Первый Май) -> Zacisze (Зацішша/Затишье) - s/s berezkowski [dekom./poblizkie uroczysko]
-wieś Pugaczowo (Пугачова/Пугачёво) -> Dwór Bereśniówka (Двор Бераснёўка/Двор Береснёвка) - s/s bieholiński
-wieś Sosnowa (Сасновая/Сосновая) -> Pijany Las <3 (П'яны Лес/Пьяный Лес) - s/s bieholiński [zm. 1964]

Rejon dubrowieński:
-agr. Kalinówka (Калінаўка/Калиновка) -> Kobyle (Кабылле/Кобылье) - s/s wolewecki [zm. 1945]
-wieś Wielkie Tchoryno (Вялікае Тхорына/Великое Тхорино) -> Zamośki (Замоські/Замоськи) - s/s osintorfski [zm. 1938]
-wieś Dorożna (Дарожная/Дорожная) -> Stara Tuchinia (Старая Тухінь/Старая Тухинь) - s/s osintorfski [zm. 1964]
-wieś Kowrowe (Каўровае/Ковровое) -> Dzieruhy (Дзяругі/Дерюги) - s/s dobryński [zm. 1964]
-wieś Ługowa (Лугавая/Луговая) -> Mała Dziaciel (Малая Дзяцель/Малая Дятель) - s/s dobryński [zm. 1964]
-wieś Mordachy (Мардахі/Мордахи) -> Mordaszewicze (Мардашэвічы/Мордашевичи) - s/s pirozki [zm. 1946?]
-wieś Nowe Hudowo (Новае Гудава/Новое Гудово) -> Hudowo Chłopskie (Гудава Мужычае/Гудово Мужичье) - s/s małobachowski [zm. 1956]
-wieś Pogodino (Пагодзіна/Погодино) -> Korowino (Каровіна/Коровино) - s/s zarubski [zm. 1945]
-wieś Ponizowie (Панізоўе/Понизовье) -> Sukino (Сукіна/Сукино) - s/s zarubski [zm. 1947]
-wieś Czerwona Słoboda (Чырвоная Слабада/Красная Слобода) -> Krasna Słoboda (Красная Слабада/Красная Слобода) - s/s dobryński [niepewne/n. przedrew., raczej od "krasny = ładny", wypaczona]
-wieś Czerwona Słoboda (Чырвоная Слабада/Красная Слобода) -> Krasna Słoboda (Красная Слабада/Красная Слобода) - s/s małosawiński [jak wyżej]

Rejon lepelski:
-wieś Zaoziorna (Заазёрная/Заозёрная) -> Uroda (Урода) - s/s bobrowski [zm. 1939]
-wieś i st. kol. Zasłonowo (Заслонава/Заслоново) -> Łosośnica (Ласосніца/Лососница) - s/s górecki [dekom./dawna wieś w pobliżu]
-wieś Zwiezda (Звязда/Звезда) -> Augustowo (Аўгустова/Августово) - s/s stajski [zm. 1939]
-wieś Kalinówka (Калінаўка/Калиновка) -> Reutpol (Рэўтполле/Реутполье) - s/s wołosowicki [zm. 1939]
-wieś Maciuszyno (Мацюшына/Матюшино) -> Maciuszyna Ściana (Мацюшына Сцяна/Матюшина Стена) - s/s stajski [poprawka hist.]
-wieś Nowozasłonowo (Новазаслонава/Новозаслоново) -> Nowa Łosośnica (Новая Ласосніца/Новая Лососница) [dekom./analog. do wsi Zasłonowo]
-wieś Razcwiet (Расцвет) -> Pleszki (Пляшкі/Плешки) - s/s lepelski [zm. 1939]
-wieś Swobodna Żyzń (Свабодная Жызнь/Свободная Жизнь) -> Zabylino (Забыліна/Забылино) - s/s stajski [zm. 1939]
-wieś Czerwone Sioło (Чырвонае Сяло/Красное Село) -> Pleszki (Пляшкі/Плешки) - s/s bobrowski [zm. 1939]
-wieś Czerwony Piździelnik (Чырвоны Кастрычнік/Красный Октябрь) -> Iwanbór (Іван-Бор/Иван-Бор) - s/s słobodzki [zm. 1939]
-wieś Jurkowszczyzna (Юркоўшчына/Юрковщина) -> Jurkowa Ściana (Юркава Сцяна/Юркова Стена) - s/s stajski [zm. 1939/w latach 1939-87: im. Czapajewa]

Rejon miorski:
-wieś Olchówka (Альхоўка/Ольховка) -> Raździorka (Раздзёрка/Раздёрка) - s/s jazieński [zm. 1964]
-wieś Białoruska (Беларуская/Белорусская) -> Maciuki Czereskie (Мацюкі Чараскія/Матюки Чересские) - s/s miorski [zm. 1964]
-wieś Gwardiejska (Гвардзейская/Гвардейская) -> Kukiesze (Кукішы/Кукиши) - s/s uźmioński [zm. 1964]
-wieś Zielony Łoh (Зялёны Лог/Зелёный Лог) -> Chochulki (Хахулькі/Хохульки) - s/s jazieński [zm. 1964]
-wieś Kalinowe (Калінавае/Калиновое) -> Zaścianek Błoszniki (Засценак Блошнікі/Застенок Блошники) - s/s jazieński [zm. 1964]

Rejon postawski:
-wieś Kalinówka (Калінаўка/Калиновка) -> Kukisze (Кукішы/Кукиши) - s/s duniłowicki [zm. 1966]

Rejon połocki:
-wieś Azino (Азіна/Азино) -> Białe (Белае/Белое) - s/s aziński (bielski) [zm. 1975/Władimir M. Azin - miejscowy rewolucjonista]
-wieś Orechowicze (Арэхавічы/Ореховичи) -> Chlewiszcze (Хлявішча/Хлевище) - s/s sołonicki [zm. 1964]
-wieś Bohatyrska (Багатырская/Богатырская) -> Gromy (Громы) - s/s sołonicki [niepewne]
-wieś Kolektywna (Калектыўная/Коллективная) -> Ropno-Mumino (Ропна-Муміна/Ропно-Мумино) - [dekom./na miejscu maj. Ropno i wsi Mumino]
-wieś Lipowa (Ліпавая/Липовая) -> Hołodnica (Галадніца/Голодница) - s/s horański [zm. 1964]
-wieś Łużajki (Лужайкі/Лужайки) -> Nacza-Ludkiewicze (Нача-Людкевічы/Нача-Людкевичи) - s/s ostrowszczyński [zm. 1964]
-wieś Nadoziorna (Надазёрная/Надозёрная) -> Pohańki (Паганькі/Поганьки) - s/s bobynicki [zm. 1964]
-wieś Riabinówka (Рабінаўка/Рябиновка) -> Popowszczyzna (Папоўшчына/Поповщина) - s/s aziński (bielski) [zm. 1964]
-wieś Jużna (Южная) -> Południowa (Паўднёвая/Южная) - s/s ekimański [derusyf./tylko biał.]

Rejon rossoński:
-wieś Kulniewo (Кульнева/Кульнево) -> Cerkowiszcze (Царкавішча/Церковище) - s/s sokoliszczański [zm. 1964]
-wieś Sosnowy Bór (Сасновы Бор/Сосновый Бор) -> Holasze (Галяшы/Голяши) - s/s klaścicki [zm. 1964]

Rejon sieneński:
-agr. Połymia (Полымя/Пламя) -> Wielka Bielica (Вялікая Беліца/Большая Белица) - s/s bielicki [dawn. majątek/sowchoz Bielica/można połączyć ze w. Stara Bielica jako agr. Bielica]
-agr. Siniegorskie (Сінягорскае/Синегорское) -> Trubonosy (Трубаносы/Трубоносы) - s/s studzionecki [zm. 1964]
-wieś Orlany (Арляны/Орляны) -> Koniec (Канец/Конец) - s/s chodecki [zm. 1964]
-wieś Otradna (Атрадная/Отрадная) -> Obidówka (Абідаўка/Обидовка) - s/s bielicki [zm. 1964]
-wieś Dobropole (Дабраполле/Доброполье) -> Żabino (Жабіна/Жабино) - s/s chodecki [zm. 1964]
-wieś Zawietne (Заветнае/Заветное) -> Hapony (Гапоны) - s/s boguszewski [zm. 1964]
-wieś Zasłonowka (Заслонаўка/Заслоновка) -> Kozodoje (Казадоі/Козодои) - s/s studzionecki [zm. 1945]
-wieś Krasny Łucz (Красны Луч/Красный Луч) -> Mała Łuka (Малая Лука) - s/s bogdanowski [dekom./przed IIWŚ chut. Krasna Łuka, od sąsiedniej wsi Łuka]
-wieś Łuczezarna (Лучазарная/Лучезарная) -> Sierokorotnia (Серакаротня/Серокоротня) - s/s boguszewski [zm. 1964]
-wieś Majska (Майская) -> Lizuny (Лізуны/Лизуны) - s/s kakowczyński [zm. 1964]
-wieś Partyzany (Партызаны/Партизаны) -> Torbinka (Торбінка/Торбинка) - s/s bogdanowski [zm. 1964]
-wieś Pierwomajska (Первамайская/Первомайская) -> Wiejno II (Вейна 2/Вейно 2) - s/s niemojcki [dekom./dawn. folwark Wiejno]
-wieś Razswiet (Рассвет) -> Czertowszczyna (Чартоўшчына/Чертовщина) - s/s studzionecki [zm. 1964]
-wieś Rodne Sioło (Роднае Сяло/Родное Село) -> Dzieruhy (Дзяругі/Дерюги) - s/s boguszewski [zm. 1964]
-wieś Roszczyno (Рошчына/Рощино) -> Zwiahy (Звягі/Звяги) - s/s kakowczyński [zm. 1964]
-wieś Rybne (Рыбнае/Рыбное) -> Chudoleje (Худалеі/Худолеи) - s/s boguszewski [zm. 1964]
-wieś Sowiecka (Савецкая/Советская) -> Judzienicze (Юдзенічы/Юденичи) - s/s kakowczyński [zm. 1964]
-wieś Sadowa (Садовая) -> Folwark (Фальварак/Фольварок) - s/s chodecki [zm. 1964]
-wieś Simonówka (Сіманаўка/Симоновка) -> Konstantynowo (Канстанцінава/Константиново) - s/s bielicki [zm. 1924]
-wieś Udarna (Ударная) -> Korniłowicze (Карнілавічы/Корниловичи) - s/s kakowczyński [zm. 1964]

Rejon tołoczyński:
-wieś Hreczychy (Грачыхі/Гречихи) -> Iwanowsk (Іванаўск/Ивановск) - s/s obolecki [niepewne]
-wieś Dubrowino (Дубровіна/Дубровино) -> Pluhówki (Плюгаўкі/Плюговки) - s/s wołosowski [zm. 1964]
-wieś Zielona (Зялёная/Зелёная) -> Pleszywce (Пляшыўцы/Плешивцы) - s/s tołoczyński [zm. 1964]
-wieś Iljinka (Ільінка/Ильинка) -> Razboino (Разбоіна/Разбоино) - s/s tołoczyński [zm. 1939]
-wieś Kołosowo (Коласава/Колосово) -> Chołopkowicze (Халопкавічы/Холопковичи) - s/s tołoczyński [zm. 1964]
-wieś Lesino (Лесіна/Лесино) -> Kułaki (Кулакі/Кулаки) - s/s wołosowski [zm. 1964]
-wieś Łużna (Лужная) -> Wielkie Lachy (Вялікія Ляхі/Большие Ляхи) - s/s tołoczyński [zm. 1964]
-wieś Polowa (Палявая/Полевая) -> Monastery (Манастыры/Монастыри) - s/s tołoczyński [zm. 1964]
-wieś Prudce (Прудцы) -> Małe Lachy (Малыя Ляхі/Малые Ляхи) - s/s tołoczyński [zm. 1964]
-wieś Przylesie (Прылессе/Прилесье) -> Cerkowiszcze (Царкавішча/Церковище) - s/s tołoczyński [zm. 1964]
-wieś Razdolna (Раздольная) -> Bezdzielicze (Бяздзелічы/Безделичи) - s/s wołosowski [zm. 1964]

Rejon czasznicki:
-agr. Nowa Zaria (Новая Зара/Новая Заря) -> Kaszczyńskie Chutory (Кашчынскія Хутары/Кащинские Хутора) - s/s nowozariański (kaszczyński) [dawn. chutory Kaszczyno]
-os. Oktiabrski (Акцябрскі/Октябрьский) -> Zaponory (Запаноры/Запоноры) - s/s olszański [dekom./nieist. wieś w pobliżu]
-os. Czerwona Ranica (Чырвоная Раніца/Красное Утро) -> Łukomka (Лукомка) - s/s olszański [dekom./rzeka]
-wieś Orieszenka (Арэшанка/Орешенка) -> Popówka (Папоўка/Поповка) - s/s iwański [zm. 1964]
-wieś Gruszewo (Грушава/Грушево) -> Borodawki (Барадаўкі/Бородавки) - s/s olszański [zm. 1964]
-wieś Zarzeczna (Зарэчная/Заречная) -> Małe Truchanowicze (Малыя Труханавічы/Малые Трухановичи) - s/s kruhlicki [zm. 1964]
-wieś Krasny Oktiabr (Красны Акцябр/Красный Октябрь) -> Cytrianka (Цытранка/Цитрянка) - s/s nowozariański (kaszczyński) [dekom./rzeka]
-wieś Marjino (Мар'іна/Марьино) -> Monastyr (Манастыр/Монастырь) - s/s kruhlicki [zm. 1964]
-wieś Nowosiołowo (Навасёлава/Новосёлово) -> Dwór Poule (Двор Павулле/Двор Поулье) - s/s proziemlański [zm. 1964]
-wieś Pierwomajska (Першамайская/Первомайская) -> Czemieryca (Чамярыца/Чемерица) - s/s kruhlicki [zm. 1937]
-wieś Uljanowka (Ульянаўка/Ульяновка) -> Ikonki (Іканкі/Иконки) - s/s proziemlański [zm. 1938]

Rejon szarkowszczyźniański:
-agr. Nowosiele (Наваселле/Новоселье) -> Zbieda (Бяда/Беда) - s/s bildziuzki [zm. 1964]
-wieś Biereźnianka (Беразнянка/Березнянка) -> Zahrazie (Заграззе/Загрязье) - s/s łużecki [zm. 1964]
-wieś Wiszniewiec (Вішнявец/Вишневец) -> Żerebce (Жарабцы/Жеребцы) - s/s bildziuzki [zm. 1964]
-wieś Żuki Łożne ["Fałszywe"?] (Жукі Ложныя/Жуки Ложные) -> Żuki Dolne (Жукі Дольныя/Жуки Дольные) - s/s hermanowicki [poprawka hist./niepewne - dziwny przypadek, do wyjaśnienia]
-wieś Zagórne (Загорнае/Загорное) -> Bohy (Багі/Боги) - s/s radziucki [zm. 1964]
-wieś Zorka (Зорка/Зорька) -> Hostoboże (Астабожы/Остабожи) - s/s hermanowicki [do 1964 wsie Hostoboże, Sinice i Redźki]
-wieś Iwanowo (Іванава/Иваново) -> Hapony (Гапоны) - s/s łużecki
-wieś Prawdzińska (Праўдзінская/Правдинская) -> Ostrówki (Астроўкі/Островки) - s/s bildziuzki [dekom./nieist. wioska w pobliżu]
-wieś Czeremchowo (Чарамхова/Черемхово) -> Czerepy (Чарапы/Черепы) - s/s hermanowicki [zm. 1964]
-wieś Czeremuszki (Чаромушкі/Черёмушки) -> Poddane (Падданыя/Подданые) - s/s łużecki [zm. 1964]

Rejon szumiliński:
-agr. Kordon (Кардон/Кордон) -> Stare Komaczyno (Старое Камачына/Старое Комачино) - s/s mikołajewski [zm. 1939]
-os. Zawodzki (Заводскі/Заводской) -> Cegielnia (Цагельня) - s/s kowlacki [zm. 1939?]
-wieś Obolanka (Абалянка/Оболянка) -> Połuszlachty (Паўшляхты/Полушляхты) - s/s obolski [zm. 1964]
-wieś Biereźnica (Беразніца/Березница) -> Gorzałe Leżnie (Гарэлыя Ляжні/Горелые Лежни) - s/s dobiejski [zm. 1964]
-wieś Wisznia (Вішня/Вишня) -> Podrassołaj (Падрасалай/Подрассолай) - s/s obolski [zm. 1964]
-wieś Zaobol (Заобаль/Заоболь) -> Kabak (Кабак) - s/s miszniewicki [zm. 1964]
-wieś Pobieda (Пабеда/Победа) -> Pohost (Пагост/Погост) - s/s łowżański [zm. 1918]
-wieś Podlesie (Падлессе/Подлесье) -> Kukonosy (Куканосы/Куконосы) - s/s obolski [zm. 1964]
-wieś Prioziorna (Прыазёрная/Приозёрная) -> Mosznia (Мошня) - s/s dobiejski [zm. 1964]
-wieś Słoboda (Слабада/Слобода) -> Stara Poczta (Старая Пошта/Старая Почта) - s/s mikołajewski [zm. 1946]

-------------
OBWÓD MIŃSKI i m. MIŃSK LITEWSKI

Miasta:
-Mińsk (Мінск/Минск) -> Mińsk (Менск/Минск) [poprawka hist./tylko biał.; pol. egz. Mińsk Litewski]
-Berezyna (Беразіно/Березино) -> Berezyna (Бярэзань/Березино) [poprawka hist./tylko biał.]
-Wilejka (Вілейка/Вилейка) -> Wilejka (Вялейка/Вилейка) [poprawka hist./tylko biał.]
-Dzierżyńsk (Дзяржынск/Дзержинск) -> Kojdanów (Койданава/Койданово) [zm. 1932]
-Czerwień (Чэрвень/Червень) -> Ihumeń (Ігумен/Игумен) [zm. 1923]

Miasto Mińsk Litewski (części miasta):
-Drużba (Дружба) -> Ryłowszczyzna (Рылаўшчына/Рыловщина) [zm. 1964]
-Zaria Rewolucji (Зара Рэвалюцыі/Заря Революции) -> Zaprudzie (Запруддзе/Запрудье) [dekom./od położenia geogr., główna ulica nosi nazwę Zaprudna]
-Stiepianka (Сцяпянка/Степянка) -> Lipki (Ліпкі/Липки) ["Stiepianka" to błąd zam. Ślepianka (od n. rzeki, część Mińska o takiej nazwie też istnieje), trad. nazwa tego miejsca to Lipki]
-Czerwona Słoboda (Чырвоная Слабада/Красная Слобода) -> Archirejska Słoboda (Архірэйская Слабада/Архиерейская Слобода) [zm. lata 20 XX w.]

Rejon borysowski:
-wieś Berezowszczyzna (Бярозаўшчына/Берёзовщина) -> Bożydar (Божадары/Божедары) - s/s ikoński [zm. 1964]
-wieś Worowskiego (Вароўскага/Воровского) -> Nowe Dziedziłowicze (Новыя Дзедзілавічы/Новые Дедиловичи) - s/s mścizki [dekom. (W. W. Worowski - bolszewik)/dawn. dwór ad Dziedziłowicze]
-wieś Wiśniowa (Вішнёвая/Вишнёвая) -> Klundewka (Клюндзеўка/Клюндевка) - s/s ikoński [zm. 1964]
-wieś Wysoczany (Высачаны/Высочаны) -> Szopa (Шопа) - s/s mojsiejewszczyźniański [zm. 1964]
-wieś Wysoki Brzeg (Высокі Бераг/Высокий Берег) -> Straszne (Страшное) - s/s mojsiejewszczyźniański [zm. 1964]
-wieś Zorycze (Зорычы/Зоричи) -> Smorki (Сморкі/Сморки) - s/s wielatycki [zm. 1978]
-wieś Kastrycznik (Кастрычнік/Октябрь) -> Klopki (Клёпкі/Клёпки) - s/s mścizki [zm. 1946]
-wieś Kryniczki (Крынічкі/Кринички) -> Pupielicze (Пупелічы/Пупеличи) - s/s podmiejski [zm. 1964]
-wieś Majaczne (Маячнае/Маячное) -> Porosiatniki (Парасятнікі/Поросятники) - s/s mojsiejewszczyźniański [zm. 1964]
-wieś Nowosioły (Навасёлы/Новосёлы) -> Długi Pomiot (Доўгі Памёт/Долгий Помет) - s/s mojsiejewszczyźniański [zm. 1964]
-wieś Sadowszczyzna (Садоўшчына/Садовщина) -> Kobylszczyzna (Кабыльшчына/Кобыльщина) - s/s podmiejski [zm. 1950]
-wieś Swietła Roszcza (Светлая Рошча/Светлая Роща) -> Drygba (Дрыгба/Дригба) - s/s podmiejski
-wieś Frołowka (Фралоўка/Фроловка) -> Chrołówka (Хралоўка/Хроловка) - s/s mojsiejewszczyźniański [poprawka hist./tak jeszcze w latach 80.]
-wieś Czerwony Październik (Чырвоны Кастрычнік/Красный Октябрь) -> Białe Błoto (Белае Балота/Белое Болото) - s/s podmiejski [dekom./uroczysko, na którym powstała wieś]
-wieś Szerstnie (Шарсні/Шерстни) -> Mićkowszczyzna (Міцькаўшчына/Митьковщина) - s/s ziembiński

Rejon berezyński:
-os. Kalinino (Калініна/Калинино) -> Jurzówka (Юрзаўка/Юрзовка) - s/s popławski [dekom./nieist. miejscowość w okolicy - może ten sam objekt?]
-os. Czerwony Dar (Чырвоны Дар/Красный Дар) -> Nowe Łohy (Новыя Лагі/Новые Логи) - s/s popławski [dekom./poblizkie wsie Wielkie i Małe Łohy]
-wieś Hołowne Lady (Галаўныя Ляды/Головные Ляды) -> Hanaki (Ганакі/Ганаки) - s/s boguszewicki [zm. 1965]
-wieś Krasnopole (Краснаполле/Краснополье) -> Dziahil (Дзягіль/Дягиль) - s/s berezyński [niepewne]
-wieś Krasny Bór (Красны Бор/Красный Бор) -> Podpopok (Падпапок/Подпопок) - s/s kapłaniecki [ludowe/forma ros. niepewna]
-wieś Nesterówka (Несцяроўка/Нестеровка) -> Iwanowskie (Іванаўскае/Ивановское) - s/s pohoski [zm. lata 20-30 XX w.?/do sprawdzenia/zachowane w pot.]
-wieś Przybierieżna (Прыбярэжная/Прибережная) -> Blewacze (Блевачы/Блевачи) - s/s berezyński [zm. 1969]
-wieś Przysady (Прысады/Присады) -> Marysin (Марысіна/Марысино) - s/s berezyński [niepewne]
-wieś Czerwona Zorka (Чырвоная Зорка/Красная Зорька) -> Małe Bożyno (Малае Божына/Малое Божино) - s/s boguszewicki [dekom./daw. część wsi Bożyno]
-wieś Czerwony Oraty (Чырвоны Араты/Красный Пахарь) -> Bieratycze (Бярацічы/Берятичи) - s/s kapłaniecki [dekom./nieist. hist. wioska w pobliżu]

Rejon wołożyński:
-os. Pierszomajski (Першамайскі/Первомайский) -> Isłocz (Іслач/Ислочь) - s/s wołożyński [dekom./rzeka]
-wieś Biereźnica (Беразніца/Березница) -> Trakucicha (Тракуціха/Тракутиха) - s/s wiszniewski [zm. 1964]
-wieś Zarzeczna (Зарэчная/Заречная) -> Pierzchajły (Пярхайлы/Перхайлы) - s/s wiszniewski [zm. 1964]
-wieś Rodniki (Раднікі/Родники) -> Kozarezy (Казарэзы/Козарезы) - s/s iwieniecki [zm. 1969]
-wieś Czerwona Górka (Чырвоная Горка/Красная Горка) -> Krasna Górka (Красная Горка) - s/s wiszniewski [poprawka hist./n. stara, wypaczona]

Rejon wilejski:
-os. Partyzański (Партызанскі/Партизанский) -> Huta Zalesie (Гута-Залессе/Гута-Залесье) - s/s iljański [zm. 1969/pot. też Zalesie, Skłazawod ("huta szkła", z ros.)]
-wieś Oktiabrska (Акцябрская/Октябрьская) -> Kobyle (Кабылле/Кобылье) [zm. 1964]
-wieś Górna (Горная) -> Dzieraki (Дзіракі/Дираки) - s/s krzywosielski [zm. 1964]
-wieś Leśna (Лясная/Лесная) -> Puzowo (Пузава/Пузово) - s/s wiazyński [zm. 1964]
-wieś Malkiewicze (Малькевічы/Малькевичи) -> Kiszkarepy (Кішкарэпы/Кишкорепы) - s/s krzywiosielski [zm. 1964]
-wieś Nabierieżna (Наберажная/Набережная) -> Dziochówka (Дзёхаўка/Дёховка) - s/s narocki [zm. 1964]
-wieś Pobieditiel (Пабядзіцель/Победитель) -> Smorkowo (Сморкава/Сморково) - s/s iljański [zm. 1964]
-wieś Sokołówka (Сакалоўка/Соколовка) -> Czerwiaki (Чарвякі/Червяки) - s/s chocieńczycki [zm. 1969]
-wieś Czeremuszki (Чаромушкі/Черёмушки) -> Chomutne (Хамутнае/Хомутное) - s/s dołhinowski [zm. 1978]

Rejon dzierżyński (> kojdanowski):
-wieś Żórawinka (Журавінка/Журавинка) -> Syrowatki (Сыроваткі/Сыроватки) - s/s borowski [zm. 1964]
-wieś Zarzeczne (Зарэчнае/Заречное) -> Bildziuki-Kułakowce (Більдзюкі-Кулакоўцы/Бильдюки-Кулаковцы) - s/s putczyński [zm. 1964]
-wieś Kalinino (Калініна/Калинино) -> Żeścinne (Жасцінае/Жестинное) - s/s dobryniewski [dekom./poblizka rzeka Żeść]
-wieś Lenino (Леніна/Ленино) -> Sudniki-Poddubie (Суднікі-Паддуб'я/Судники-Поддубья) - s/s stańkowski [zm. 1960/dawn. dwie wsie, obie nazwy do dziś funkcjonują u ludu]
-wieś Pobiedne (Пабеднае/Победное) -> Rakojedowszczyzna (Ракаедаўшчына/Ракоедовщина) - s/s dobryniewski [zm. 1964]
-wieś Pierszomaj (Першамай/Первомай) -> Plewaki (Плевакі/Плеваки) - s/s fanipolski [zm. 1964]
-wieś Rodzima (Радзіма/Родина) -> Samodurowszczyzna (Самадураўшчына/Самодуровщина) - s/s dobryniewski [zm. 1964]
-wieś Rozówka (Розаўка/Розовка) -> Prystupowszczyzna (Прыступаўшчына/Приступовщина) - s/s dzierżyński (kojdanowski) [zm. 1964]
-wieś Frunze (Фрунзе) -> Kozyrewo (Козырава/Козырево) - s/s dziemidowicki [zm. 1935]
-wieś Czerwona Zmiana (Чырвоная Змена/Червоная Смена) -> Zmiana (Змена/Смена) [dekom./dekomunizacja "w stylu ukraińskim", nie miałem lepszego pomysłu xD]
-wieś Czerwona Zorka (Чырвоная Зорка/Красная Зорька) -> Kamienny Uhoł (Каменны Вугал/Каменный Угол) - s/s dobryniewski [dekom./przyłączony majątek]

Rejon kopylski:
-os. Internacjonał (Інтэрнацыянал/Интернационал) -> Orlik (Ворлік/Орлик) - s/s buczaciński [dekom./daw. leśniczówka w pobliżu]
-os. Kalinino (Калініна/Калинино) -> Majowo (Маёва/Маёво) - s/s siemieżewski [dekom./przyłączona miejscowość]
-os. Lenino (Леніна/Ленино) -> Sosnówka (Сасноўка/Сосновка) - s/s bobowieński
-os. Malinówka (Малінаўка/Малиновка) -> Malinniki (Маліннікі/Малинники) - s/s bobowieński [poprawka hist.]
-os. Pierwomajski (Первамайскі/Первомайский) -> Olchówka (Альхоўка/Ольховка) - s/s siemieżewski [za starymi mapami; "Żywahłodawiczy" w Dawiedniku to błąd (pomyłka z innym Pierwomajskiem)]
-wieś Wesołe (Вясёлае/Весёлое) -> Puzowo (Пузава/Пузово) - s/s cimkowicki [zm. 1961]
-wieś Dunajewo (Дунаева/Дунаево) -> Łopuch (Лапухі/Лопухи) - s/s hrozowski [zm. 1964]
-wieś Kalinowo (Калінава/Калиново) -> Kobylczyce (Кабыльчыцы/Кобыльчыцы) - s/s dochtorowicki [zm. 1964]
-wieś Kalinówka I (Калінаўка 1/Калиновка 1) -> Siniegowo (Сінягова/Синегово) - s/s słobodo-kuczyński [ludowe]
-wieś Kalinówka II (Калінаўка 2/Калиновка 2) -> Antonowo (Антанова/Антоново) - s/s bobowieński [niepewne]
-wieś Komsomolska (Камсамольская/Комсомольская) -> Pukowo II (Пукава 2/Пуково 2) - s/s hrozowski [zm. 1964/liczba dla odróżnienia od poblizkiego małego os., które zachowało starą nazwę]
-wieś Krasino (Красіна/Красино) -> Kułaki (Кулакі/Кулаки) - s/s blewczycki [zm. 1926]
-wieś Ługowa (Лугавая/Луговая) -> Świnka (Свінка/Свинка) - s/s bobowieński [zm. 1964]
-wieś Czerwona Dubrowa (Чырвоная Дубрава/Красная Дуброва) -> Mokrany-Zadwórze (Макраны-Задвор'е/Мокряны-Задворье) - s/s siemieżewski [zm. 1961]
-wieś Czerwony Partyzan (Чырвоны Партызан/Красный Партизан) -> Szostaki (Шастакі/Шестаки) - s/s kopylski [zm. 1961?]

Rejon klecki:
-agr. Orzesznica (Арэшніца/Орешница) -> Nawozy (Навозы) - s/s hrycewicki [zm. 1964]
-wieś Zagórne (Загорнае/Загорное) -> Bałwań (Балвань/Болвань) - s/s krasnozwieździański (radziwiłłmoncki) [zm. 1964]
-wieś Ziernowa (Зернавая/Зерновая) -> Biedniszki (Бяднішкі/Беднишки) - s/s krasnozwieździański (radziwiłłmoncki) [zm. 1964]
-wieś Iskry (Іскры/Искры) -> Kłopytycze (Клапытычы/Клопытычи) - s/s kuchczycki [zm. 1964]
-wieś Krasna Zwiezda (Красная Звязда/Красная Звязда) -> Radziwiłłmonty (Радзімонты/Радзивиллмонт) - s/s krasnozwieździański (radziwiłłmoncki) [zm. 1969/forma biał. ludowa]
-wieś Razswiet (Рассвет) -> Giedrynowszczyzna (Гядрынаўшчына/Гедриновщина) - s/s zubecki
-wieś Razswietna (Рассветная) -> Cyckowicze <3 (Цыцкавічы/Цыцковичы) - s/s krasnozwieździański (radziwiłłmoncki) [zm. 1964]
-wieś Sadowa (Садовая) -> Blaczyn (Блячына/Блячино) - s/s zubecki [zm. 1964]
-wieś Swietła (Светлая) -> Sobaczki (Сабачкі/Собачки) - s/s hrycewicki [zm. 1964]

Rejon krupski:
-os. m. Bóbr (Бобр) -> Bóbr (Бабёр/Бобр) - s/s boberski [poprawka jęz./tylko biał.]
-os. Bóbr (Бобр) -> Bóbr (Бабёр/Бобр) - s/s boberski [poprawka jęz./tylko biał.]
-os. Kirowo (Кірава/Кирово) -> Rykówka (Рыкаўка/Рыковка) - s/s oktiabrski [zm. 1918]
-wieś Znamieńska (Знаменская) -> Hibajłowicze (Гібайлавічы/Гибайловичи) - s/s uchwalski [zm. 1964]
-wieś Kastrycznik (Кастрычнік/Октябрь) -> Nowy Łomsk (Новае Ламское/Новое Ломское) - s/s oktiabrski [zm. 1918]
-wieś Kołos (Колас/Колос) -> Kołpynica (Каўпыніца/Колпыница) - s/s chociuchowski [zm. 1962]
-wieś Krasny Pachar (Красны Пахар/Красный Пахарь) -> Dowtorka (Доўтарка/Довторка) - s/s uchwalski [dekom./rzeka (forma brus. niepewna)]
-wieś Majsk (Майск) -> Pańskie (Панскае/Панское) - s/s krupski [zm. 1964]
-wieś Posiomkowicze (Пасёмкавічы/Посёмковичи) -> Hawienowicze (Гавенавічы/Гавеновичи) - s/s chołopienicki [zm. 1958]
-wieś Stary Bóbr (Стары Бобр/Старый Бобр) -> Stary Bóbr (Стары Бабёр/Старый Бобр) - s/s boberski [poprawka jęz./tylko biał.]

Rejon łohojski:
-agr. Oktiabr (Акцябр/Октябрь) -> Chotajewicze (Хатаевічы/Хотаевичи) - s/s oktiabrski (chotajewicki) [zm. 1939]
-os. Czerniachowski (Чарняхоўскі/Черняховский) -> Kosiński (Косінскі/Косинский) - s/s łohojski [dekom./daw. dwór ad Kosino; pot. nazwa Spirtzawod (od mieszczącej się tu gorzelni)]
-wieś Otrubek (Атрубак/Отрубок) -> Otrubek (Адрубак/Отрубок) - s/s pleszczenicki [poprawka jęz./tylko biał.]
-wieś Znamienka (Знаменка) -> Podonki (Падонкі/Подонки) - s/s łohojski [zm. 1969]
-wieś Zielony Sad (Зялёны Сад/Зелёный Сад) -> Tkacze (Ткачы/Ткачи) - s/s hajeński
-wieś Komuna (Камуна/Коммуна) -> Folwark (Фальварак/Фольварок) - s/s januszkowicki [dekom./daw. folwark ad Sołdzieniewicze]
-wieś Nowohancewicka Słoboda (Наваганцавіцкая Слабада/Новоганцевичская Слобода) -> Kapustniki (Капуснікі/Капустники) - s/s kamieński [zm. 1929]
-wieś Nowe Życie (Новае Жыццё/Новое Житьё) -> Rudeńszczyzna (Рудзеншчына/Руденщина) - s/s hajeński
-wieś Podczernica (Падчарніца/Подчерница) -> Szańki (Шанькі/Шаньки) - s/s okołowski [zm. lata 20 XX w.]
-wieś Pierszomajska (Першамайская/Первомайская) -> Żydówka (Жыдаўка/Жидовка) - s/s okołowski [zm. 1928]
-wieś Sołowjówka (Салаўёўка/Соловьёвка) -> Tarakanówka (Тараканаўка/Таракановка) [zm. 1969]
-wieś Czerwona Zaria (Чырвоная Зара/Красная Заря) -> Dwór Mietliczyce (Двор Мятлічыцы/Двор Метличицы) - s/s okołowski

Rejon lubański:
-os. Guliajewo (Гуляева/Гуляево) -> Pognój (Пагной/Погной) - s/s małohorodziatycki [zm. 1946/Dmitrij T. Guliajew - partyzant, uczestnik WOW]
-os. Kotowskie (Катоўскае/Котовское) -> Kołodnia (Калодня/Колодня) - s/s reczeński [dekom./uroczysko na miejscu os. (do sprawdzenia, czy nazwa os. na pewno pochodzi od G. Kotowskiego)]
-os. Kryniczne (Крынічнае/Криничное) -> Chrysty (Хрысты/Христы) - s/s reczeński [zm. 1969]
-wieś Obóz (Абоз/Обоз) -> Czerga (Чарга/Черга) - s/s kommunarowski [zm. 1934]
-wieś Otradne (Атраднае/Отрадное) -> Byczki (Бычкі/Бычки) - s/s reczeński [zm. 1969]
-wieś Kalinówka (Калінаўка/Калиновка) -> Ubibaczki (Убібачкі/Убибачки) - s/s małohorodziatycki [zm. 1939]
-wieś Komuna (Камуна/Коммуна) -> Podhumniszcze (Падгумнішча/Подгумнище) - s/s kommunarowski [dekom./dawny chutor w pobliżu (ten sam objekt?)]
-wieś Konstantynówka (Канстанцінаўка/Константиновка) -> Seredybór (Серадзібор/Середибор) - s/s kommunarowski [zm. 1960]
-wieś Czapajewo (Чапаева/Чапаево) -> Kniaża Mogiła (Княжая Магіла/Княжья Могила) - s/s urzecki [zm. 1952]

Rejon mołodecki:
-wieś Borowszczyzna (Бароўшчына/Боровщина) -> Puziki (Пузікі/Пузики) - s/s horodziłowski [zm. 1964]
-wieś Bieriozki (Бярозкі/Берёзки) -> Trockie (Троцкія/Троцкие) - s/s horodziłowski [zm. 1949/brak związku z L. Trockim, choć pewnie to skojarzenie zdecydowało o zmianie]
-wieś Dubki (Дубкі/Дубки) -> Barany (Бараны) - s/s radoszkowicki [zm. 1964]
-wieś Zagórskie (Загорскае/Загорское) -> Wołki (Ваўкі/Волки) - s/s miasocki [zm. 1964]
-wieś Zareczańska (Зарачанская/Заречанская) -> Byczyńszczyzna (Бычыншчына/Бычинщина) - s/s miasocki [zm. 1964]
-wieś Zoreńka (Зоранька/Зоренька) -> Kobyłki (Кабылкі/Кобылки) - s/s połoczański [zm. 1964]
-wieś Krasnoarmiejska (Краснаармейская/Красноармейская) -> Kabany (Кабаны) - s/s gródecki [zm. 1964]
-wieś Nowa (Новая) -> Pieciule (Пяцюлі/Петюли) - s/s radoszkowicki [zm. 1964]
-wieś Podleśna (Падлесная/Подлесная) -> Cielątki (Цяляткі/Телятки) - s/s horodziłowski [zm. 1964]
-wieś Riabinowa (Рабінавая/Рябиновая) -> Byki (Быкі/Быки) - s/s połoczański [zm. 1964]

Rejon miński:
-agr. Bolszewik (Бальшавік/Большевик) -> Dubowlany (Дубаўляны/Дубовляны) - s/s papierniański [dekom./można połączyć z w. Dubowlany w jeden agr. - miejscowości są de facto jednością]
-agr. Żdanowicze (Ждановічы/Ждановичи) -> Zdanowicze (Здановічы/Здановичи) - s/s zdanowicki [poprawka hist./forma obecna chyba wypaczona przez skojarzenie z A. Żdanowym]
-os. Wostok (Васток/Восток) -> Wzchód (Усход/Восток) - s/s zdanowicki [derusyf./tylko biał.]
-os. Lenino (Леніна/Ленино) -> Frołowo (Фралова/Фролово) - s/s łoszański [dawniej dwór Frołowa]
-os. Jubilejny (Юбілейны/Юбилейный) -> Siennicki (Сеніцкі/Сеницкий) - s/s siennicki [dekom./można przyłączyć do agr. Siennica - miejscowości są de facto złączone]
-wieś Orzechowska (Арэхаўская/Ореховская) -> Nieumywaki (Неўмывакі/Неумываки) - s/s chaceżyński [zm. 1964]
-wieś Budionnego (Будзённага/Будённого) -> Szuszka (Шушка) - s/s gródecki [dekom./rzeka]
-wieś Wiesiołki (Вясёлкі/Весёлки) -> Jazwy (Язвы) - s/s łohowosłobodzki [zm. 1931]
-wieś Kalinino (Калініна/Калинино) -> Ignatycze (Ігнацічы/Игнатичи) - s/s  michanowicki [zm. lata 30 XX w.]
-wieś Komsomolec (Камсамолец/Комсомолец) -> Widohoszcz (Відагошч/Видогощ) - s/s józefowski [zm. lata 30 XX w.]
-wieś Przymorze (Прымор'е/Приморье) -> Skułówka (Скулаўка/Скуловка) - s/s papierniański [zm. 1964]
-wieś Sady (Сады) -> Sknarewicze (Скнаравічы/Скнаровичи) - s/s józefowski [zm. 1981]
-wieś Swietły Szlach (Светлы Шлях/Светлый Путь) -> Szwale (Швалі/Швали) - s/s pietryski [zm. 1981]
-wieś Średnia (Сярэдняя/Средняя) -> Manuły (Манылы) - s/s szerszuński
-wieś Urodzajna (Ураджайная/Урожайная) -> Babowozowszczyzna (Бабавозаўшчына/Бабовозовщина) - s/s siennicki [zm. 1964]
-wieś Czeremucha (Чаромуха/Черёмуха) -> Zatyczyna (Затычына/Затычина) - s/s horański [zm. 1964]

Rejon miadzielski:
-agr. Narocz (Нарач/Нарочь) -> Kobylnik (Кабыльнік/Кобыльник) - s/s narocki (kobylnicki) [zm. 1964/nie mylić z os. kurortowym Narocz]
-wieś Iwanówka (Іванаўка/Ивановка) -> Kraśnica (Красніца/Красница) - s/s świrski
-wieś Romaszki (Рамашкі/Ромашки) -> Horby (Гарбы/Горбы) - s/s słobodzki [zm. 1969]

Rejon nieświezki:
-agr. Udarny (Ударны/Ударный) -> Zahorodziej (Загарадзея/Загородея) - s/s horodziejski [dekom./docelowo włączyć do os. m. Horodziej]
-wieś Albianka (Альбянка) -> Pochabowszczyzna (Пахабаўшчына/Похабовщина) - s/s nieświezki [zm. 1964]
-wieś Malinówka (Малінаўка/Малиновка) -> Jabłonowszczyzna (Яблонаўшчына/Яблоновщина) - s/s horodziejski [zm. 1968?]

Rejon puchowicki:
-os. m. Prawdziński (Праўдзінскі/Правдинский) -> Rusakowicze (Русаковічы/Русаковичи) [dekom./docelowo połączyć z w. Rusakowicze w s/s rudzieńskim - zabudowy są połączone]
-wieś Bór (Бор) -> Borowa Słoboda (Баравая Слабада/Боровая Слобода) - s/s nowosielski [poprawka hist.; tak też u ludu]
-wieś Budionnówka (Будзёнаўка/Будёновка) -> Mała Łuka (Малая Лука) - s/s nowopolski [dekom./dawniej obok istniała wieś Wielka Łuka (dziś w granicach agr. Ozieryczyn)]
-wieś Grzybne (Грыбное/Грибное) -> Chornowe (Харнавое/Хорновое) - s/s szacki [zm. 1964/w czasach ZSRR wtórnie "Chrenowe" [Хранавое], niby od chrzanu]
-wieś Zawod (Завод) -> Porzecka Huta (Парэцкая Гута/Поречская Гута) - s/s szacki
-wieś Załog Piatiletki (Залог Пяцілеткі/Залог Пятилетки) -> Zarekocze (Заракочча/Зарекочье) - s/s błuzki [dekom./dawny chutor, częściowo znajdował się na terenie obecnej wsi; forma brus. niepewna]
-wieś Zarzeczany (Зарачаны/Заречаны) -> Bałamutowicze (Баламутавічы/Баламутовичи) - s/s nowopolski [zm. 1964]
-wieś Zwiezda (Звязда/Звезда) -> Szare Myśli (Шарыя Мыслі/Шарые Мысли [sic]) - s/s błoński [zm. 1921; w latach 1921-35: Komuna]
-wieś Iljicz (Ільіч/Ильич) -> Wołoczki (Валочкі/Волочки) - s/s turyński [dekom./poblizka wieś Nowe Wołoki (ob. Swoboda)]
-wieś Kalinino (Калініна/Калинино) -> Nowy Turyń (Новы Турын/Новый Турин) - s/s turyński [dekom./nieistniejąca wieś w okolicy (częściowo na miejscu tej wsi)]
-wieś Kołosówka (Коласаўка/Колосовка) -> Pusty Ugoł (Пусты Вугал/Пустой Угол) - s/s turyński [zm. 1964]
-wieś Krasna Niwa (Красная Ніва/Красная Нива) -> Osztorpol (Аштарполе/Ошторполе) - s/s dukorski [forma brus. niepewna]
-wieś Krasny Oktiabr (Красны Акцябр/Красный Октябрь) -> Izabelowo (Ізабалёва/Изаболёво) - s/s puchowicki [zm. 1922]
-wieś Krasny Posiołok (Красны Пасёлак/Красный Посёлок) -> Okolica Sucin (Аколіца Суцін/Околица Сутин) - s/s błuzki
-wieś Krasny Pachar (Красны Пахар/Красный Пахарь) -> Wesołe (Вясёлае/Весёлое) - s/s turyński [dekom./sąsiednie wsie Wesoły Gaj i Wesoła Górka]
-wieś Lenińsk (Ленінск/Ленинск) -> Borek (Барок/Борок) - s/s błuzki [dekom./dawna duża miejscowość, obejmowała obecne w. Lenińsk, Czaroty, Kalinówka, Malinówka]
-wieś Leniński (Ленінскі/Ленинский) -> Ostrówki (Астраўкі/Островки) - s/s nowopolski [dekom./przyłączona wieś]
-wieś Malinówka (Малінаўка/Малиновка) -> Kozły (Казлы/Козлы) - s/s nowopolski [zm. lata 20 XX w.]
-wieś Mirna (Мірная/Мирная) -> Hłod (Глод) - s/s szacki [zm. 1964]
-wieś Podsobne (Падсобнае/Подсобное) -> Antopol (Антаполле/Антополье) - s/s puchowicki [niepewne]
-wieś Pierwszy Maj (Первы Май/Первый Май) -> Prytyka (Прытыка/Притыка) - s/s turyński [dekom./nieist. wieś w okolicy]
-wieś Ptyczańska (Пцічанская/Птичанская) -> Kobylicze (Кабылічы/Кобыличи) - s/s nowosielski [zm. 1964]
-wieś Swoboda (Свабода/Свобода) -> Nowe Wołoki (Новыя Валокі/Новые Волоки) - s/s turyński
-wieś Czaroty (Чароты) -> Bujnicze (Буйнічы/Буйничи) - s/s błuzki [dekom. (Michaś Czarot - pisarz socjalistyczny, pochodził z nieodległego Rudzieńska)/poblizkie uroczysko]
-wieś Jagodne (Ягаднае/Ягодное) -> Aplewnica (Апляўніца/Аплевница) - s/s dubrowski [zm. 1964]
-wieś Jasna Polana (Ясная Паляна/Ясная Поляна) -> Suszczyno (Сушчына/Сущино) - s/s puchowicki

Rejon soligorski:
-os. m. Czerwona Słoboda (Чырвоная Слабада/Красная Слобода) -> Wizna (Вызна) [zm. 1923]
-agr. Oktiabr (Акцябр/Октябрь) -> Starczyce (Старчыцы/Старчицы) - s/s oktiabrski (starczycki) [zm. 1964]
-os. Otruby (Атрубы/Отрубы) -> Otruby (Адрубы/Отрубы) - s/s czyżewicki [poprawka jęz./tylko biał.]
-os. Komsomolski (Камсамольскі/Комсомольский) -> Korytne (Карытнае/Корытное) - s/s czerwonosłobodzki (wizieński)
-os. Nowy Ług (Новы Луг/Новый Луг) -> Sucze (Сучча/Сучье) - s/s oktiabrski (starczycki) [ludowe/niepewne]
-wieś Zielony Bór (Зялёны Бор/Зелёный Бор) -> Hadzień (Гадзень/Гадень) - s/s dołhiński [zm. 1964]
-wieś Komsomolec (Камсамолец/Комсомолец) -> Podoleszniki (Падалешнікі/Подолешники) - s/s dołhiński
-wieś Krasne Jezioro (Краснае Возера/Красное Озеро) -> Kniaź-Jezioro (Князь-Возера/Князь-Озеро) - s/s domanowicki [zm. 1932/przemianowaniu uległo też samo jezioro, co również należy naprawić]
-wieś Krasny Brzeg (Красны Бераг/Красный Берег) -> Gnojny Rak (Гнойны Рак/Гнойный Рак) - s/s zażewicki [zm. 1935]
-wieś Pierszomajsk (Першамайск/Первомайск) -> Żywogłodowicze (Жываглодавічы/Живоглодовичи) - s/s czerwonosłobodzki (wizieński) [zm. 1964]
-wieś Razswiet (Рассвет) -> Zamohilje (Замагілле/Замогилье) - s/s oktiabrski (starczycki) [zm. 1964]
-wieś Sowiecka Morocz (Савецкая Морач/Советская Морочь) -> Radoceń (Радацэнь/Радоцень) - s/s dołhiński [zm. 1964]
-wieś Towarzysze (Таварышы/Товарищи) -> Wołcze (Воўчае/Волчье) - s/s domanowicki [dekom. (prawdopodobnie, chociaż początki wsi i jej nazwy do sprawdzenia)/nazwa poblizkich bagien]

Rejon słucki:
-agr. Oktiabr (Акцябр/Октябрь) -> Dziewica (Дзявіца/Девица) - s/s bielicki [dekom./rzeka; źródła internetowe piszą o jakimś majątku Iwanicha, ale nie udało mi się tego potwierdzić]
-agr. Lenino (Леніна/Ленино) -> Romanów (Раманава/Романово) - s/s znamieński (starcewicki) [zm. 1921]
-os. Progres (Прагрэс/Прогресс) -> Lichodzieje (Ліхадзеі/Лиходеи) -s/s hrezki [zm. 1964]
-wieś Borek (Барок/Борок) -> Basłowce (Баслаўцы/Басловцы) - s/s znamieński (starcewicki) [zm. 1964/do dziś ludowe]
-wieś Biały Bór (Белы Бор/Белый Бор) -> Bielibór (Бялібар/Белибор) - s/s hacucki [poprawka hist./ludowe i przedwoj.]
-wieś Wietka (Ветка) -> Chrenów (Хранова/Хреново) - s/s hrezki [zm. 1964]
-wieś Guliajewo (Гуляева/Гуляево) -> Koty (Каты/Коты) - s/s isiereński [zm. 1964]
-wieś Znamia (Знамя) -> Starcewicze (Старцавічы/Старцевичи) - s/s znamieński (starcewicki) [zm. 1964]
-wieś Kirowo (Кірава/Кирово) -> Carowce (Цараўцы/Царевцы) - s/s kirowski (carowski) [zm. 1935]
-wieś Krasne Sioło (Краснае Сяло/Красное Село) -> Małe Omchowicze (Малыя Амговічы/Малые Омговичи) - s/s wiesiejski [dekom./przyłączona wieś]
-wieś Majak (Маяк) -> Dziudziewo (Дзюдзева/Дюдево) - s/s hrezki
-wieś Sławińsk (Славінск/Славинск) -> Puciaty (Пуцяты/Путяты) - s/s znamieński (starcewicki) [dekom. (Adam S. Sławiński - komunistyczny działacz BSSR)/dawny dwór w pobliżu]
-wieś Uljanowka (Ульянаўка/Ульяновка) -> Zabiełki (Забелкі/Забелки) - s/s hacucki [dekom. (niepewne, sprawdzić czy na pewno od Wł. Uljanowa)/poblizka wieś Zabieły]
-wieś Uljanowka (Ульянаўка/Ульяновка) -> Morgi (Маргі/Морги) - s/s znamieński (starcewicki) [dekom. (sprawdzić jak powyższe)/przyłączona wioska]
-wieś Czerwona Storonka (Чырвоная Старонка/Красная Сторонка) -> Filipowicze (Філіповічы/Филипповичи) - s/s sorozki [dawniej na miejscu wsi był chutor Filipowicza]

Rejon smolewicki:
-os. Oktiabrski (Акцябрскі/Октябрьский) -> Wielka Plissa (Вялікая Пліса/Большая Плисса) - s/s pliski [dekom./dawniej znajdowały się tu wsie Mała i Wielka Plissa]
-wieś Wiśnia (Вішня/Вишня) -> Małofiejewicze (Малафеевічы/Малофеевичи) - s/s słobodzki [zm. 1964]
-wieś Wyzwolenie (Вызваленне/Вызволенье) -> Pieretoki (Ператокі/Перетоки) - s/s piekaliński
-wieś Nowe Życie (Новае Жыццё/Новая Жизнь) -> Młynowa (Млынавая/Млыновая) - s/s słobodzki [zm. 1944/daw. osiedle Młynowy]
-wieś Poddubne (Паддубнае/Поддубное) -> Moszna (Машна/Мошна) - s/s draczkowski [zm. 1964/w czasach ZSRR wtórnie "Moszenne" (Машэннае)]
-wieś Polowa (Палявая/Полевая) -> Czarna Ścieżka (Чорная Сцежка/Чёрная Стежка) - s/s pliski [zm. 1977]
-wieś Pierszomajska (Першамайская/Первомайская) -> Nowa Dziechań (Новая Дзяхань/Новая Дехань) - s/s draczkowski [dekom./sąsiednia wieś Dziechań]
-wieś Piatiletka (Пяцілетка/Пятилетка) -> Pałama (Палама) - s/s piekaliński [dekom./poblizkie uroczysko, oznaczane na starych mapach]

Rejon starodorozki:
-os. Proletarski (Пралетарскі/Пролетарский) -> Oreskie Horki (Арэскія Горкі/Оресские Горки) - s/s jazylski [dekom./rz. Oresa, docelowo przyłączyć do agr. Horki]

Rejon stołpecki:
-agr. Wiśniewiec (Вішнявец/Вишневец) -> Howiezna II (Гавязна 2/Говезна 2) - s/s wiśniewiecki (howiezki) [zm. 1964]
-os. Szkolny (Школьны/Школьный) -> Dwór Chotów (Хатавая/Хотовая) - s/s derewiański [zm. 1969?/w czasach carskich odróżniano - wieś Chotowa (Хотова) i dwór Chotowaja (Хотовая) - po pol. oba Chotów]
-wieś Odceda (Атцэда/Отцеда) -> Odceda (Адцэда/Отцеда) - s/s zajamieński [poprawka jęz./tylko biał.]
-wieś Wasilewszczyzna (Васілеўшчына/Василевщина) -> Żydowicze (Жыдавічы/Жидовичи) - s/s litewski [zm. 1968/nazwę Wasilewszczyzna zaczerpnięto od nieistniejącej wsi w sąsiedztwie]
-wieś Drużna (Дружная) -> Brzuchacze (Брухачы/Брюхачи) - s/s szaszkowski [zm. 1969]
-wieś Nowopolce (Навапольцы/Новопольцы) -> Howiezna I (Гавязна 1/Говезна 1) - s/s wiśniewiecki (howiezki) [zm. 1964]
-wieś Podgórna (Падгорная/Подгорная) -> Suprośna Słoboda (Супаросная Слабада/Супоросная Слобода) - s/s szaszkowski [zm. 1969]

Rejon uździański:
-agr. Wojkowo (Войкава/Войково) -> Pasieczki (Пасечкі/Пасечки) - s/s słobodzki [dekom./dawna wieś i zaścianek w pobliżu]
-os. Komintern (Камінтэрн/Коминтерн) -> Swietałówka (Светалоўка/Светаловка) - s/s chotlański
-os. Komsomolec (Камсамолец/Комсомолец) -> Niemaniec (Нёманец/Неманец) - s/s uździański [dekom./rzeka]
-os. Pierwomajsk (Первамайск/Первомайск) -> Dwór Kuchcice (Двор Кухцічы/Двор Кухтичи) - s/s uździański
-wieś Wierchnioman (Верхнёман/Верх-Неман) -> Paciorek (Пацерак/Патерок) - s/s słobodzki
-wieś Kalinińsk (Калінінск/Калининск) -> Ciesna (Цясна/Тесна) - s/s słobodzki [zm. 1924]
-wieś Krestintern (Крастынтэрн/Крестинтерн) -> Hrabniki (Грабнікі/Грабники) - s/s słobodzki [dekom./dawny folwark w okolicy]
-wieś Mateckie (Матэцкія/Матецкие) -> Telewszczyzna (Целяўшчына/Телявщина) - s/s niemeński [niepewne]
-wieś Czerwony Las (Чырвоны Лес/Красный Лес) -> Rymaszewszczyzna (Рымашэўшчына/Рымашевщина) - s/s niemeński [zm. 1950/za Rapanowiczem, brak potwierdzenia w materjale kartogr.]

Rejon czerwieński (> ihumeński):
-agr. Krasny Dar (Красны Дар/Красный Дар) -> Boży Dar (Божы Дар/Божий Дар) - s/s rawanicki [zm. 1945]
-os. Indom (Індом/Индом) -> Dubrówka (Дубраўка/Дубровка) - s/s czerwieński
-wieś Winogradówka (Вінаградаўка/Виноградовка) -> Słatwin (Слатвін/Слатвин) - s/s rawanicki [zm. 1966]
-wieś Komisarski Sad (Камісарскі Сад/Комиссарский Сад) -> Ihumeńska Buda (Ігуменская Буда/Игуменская Буда) - s/s kołodziezki
-wieś Krasna Smiena (Красная Змена/Красная Смена) -> Krasino (Красіна/Красино) - s/s ladzki [ludowe]
-wieś Krasna Niwa (Красная Ніва/Красная Нива) -> Folwark Wołkowysk (Фальварак-Ваўкавыск/Фольварок-Волковыск) - s/s wolewacki
-wieś Kutuzowka (Кутузаўка/Кутузовка) -> Drachcza Panieńska (Драхча Паненская) - s/s rudzieński [zm. 1964]
-wieś Pierwoje Maja (Первае Мая/Первое Мая) -> Wodopój (Вадапой/Водопой) - s/s wolewacki [dekom./dawniej na tym miejscu znajdował się wodopój]
-wieś Prawda (Праўда/Правда) -> Drachcza Buhłacka (Драхча Буглацкая) - s/s rudzieński [zm. 1964]
-wieś Czerwona Słoboda (Чырвоная Слабада/Красная Слобода) -> Zadobrycka Słoboda (Задабрыцкая Слабада/Задобричская Слобода) - s/s ladzki [dekom./sąsiednia wieś Zadobrycze]
-wieś Czerwony Brzeg (Чырвоны Бераг/Красный Берег) -> Krasny Brzeg (Красны Бераг/Красный Берег) - s/s klinecki [poprawka hist./nazwa przedrew., wypaczona]

c.d.n.
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?

Dynozaur

#1
-------------
OBWÓD HOMELSKI

Miasta:
-Buda-Koszelewo (Буда-Кашалёва/Буда-Кошелёво) -> Buda Koszelewska (Буда Кашалёўская/Буда Кошелёвская) [poprawka hist.]
-Kalinkowicze (Калінкавічы/Калинковичи) -> Kalenkowicze (Каленкавічы/Коленковичи) [poprawka hist. (zm. 1926?)]
-Swietłogorsk (Светлагорск/Светлогорск) -> Szaciłki (Шацілкі/Шатилки) [zm. 1961/zmiana dotyczy też st. kol. Swietłogorsk na Berezynie]
-Chojniki (Хойнікі/Хойники) -> Chojniki (Хвойнікі/Хойники) [poprawka hist. (tylko biał.)/postać prawidłowa dla biał., używana jeszcze w latach 80. XX w. (Rapanowicz)]

Części miast:
-Czapajewo (Чапаева/Чапаево), m. Homel -> Daczny (Дачны/Дачный) [dekom./wg starych planów Homla, dawniej znajdowało się tu osiedle dacz]
-Czerwony Październik (Чырвоны Кастрычнік/Красный Октябрь), m. Homel -> Owczarnia (Аўчарня/Овчарня) [dekom./objekt (góra?) zaznaczany w tej okolicy na starych mapach]
-Czerwony Majak (Чырвоны Маяк/Красный Маяк), m. Homel -> Nowe Romanowicze (Новыя Раманавічы/Новые Романовичи) [dekom./st. kol. Romanowicze i poblizka wieś]
-Majska (Майская), m. Mozyrz -> Łapcie (Лапці/Лапти) [zm. 1964]
-Swietocz (Светач/Светоч), m. Szaciłki -> Kakal (Какаль) [zm. 1964]
-Czerwona Niwa (Чырвоная Ніва/Красная Нива), m. Chojniki -> Lichternia (Ліхтэрня/Лихтерня) [zm. 1930]
-Czerwony Brzeg (Чырвоны Бераг/Красный Берег), m. Czeczersk -> Biały Brzeg (Белы Бераг/Белый Берег) [ludowe]

Rejon oktiabrski (> rudobielski):
-os. m. Oktiabrski (Акцябрскі/Октябрьский) -> Rudobiełka (Рудабелка/Рудобелка) [zm. 1929/dawniej wsie Rudobiełka al. Stara Niwa (późn. sowchoz Oktiabr), Karpiłówka, Rudnia i Popówka]
-agr. Krasna Słoboda (Красная Слабада/Красная Слобода) -> Germanowa Słoboda (Германава Слабада/Германова Слобода) - s/s krasnosłobodzki (germanosłobodzki) [zm. 1929]
-agr. Razswiet (Рассвет) -> Kaczaj-Błoto (Качай-Балота/Качай-Болото) - s/s protaski [zm. 1962]
-os. i st. kol. Bumażkowo (Бумажкова/Бумажково) -> Zalesie (Залессе/Залесье) - s/s oktiabrski (rudobielski) [zm. 1955/połączyć ze wsią Zalesie/Tichon Bumażkow - partyzant, bohater WOW]
-os. Rabkor (Рабкор) -> Sierebrońska (Серабранская/Серебронская) - s/s oktiabrski (rudobielski) [dekom./kan. Kanawa Sierebrońska]
-wieś Zub-Buda (Зуб-Буда) -> Zubarewicka Buda (Зубарэвіцкая Буда/Зубаревичская Буда) - s/s protaski [poprawka hist.; ludowe]

Rejon brahiński:
-os. Kaliniński (Калінінскі/Калининский) -> Prosmycki (Просмыцкі/Просмыцкий) - s/s czemierycki [zm. 1934]
-os. Leniniec (Ленінец/Ленинец) -> Jasienie (Ясяні/Ясени) - s/s mołożyński [zm. 1937]
-os. Lenińsk (Ленінск/Ленинск) -> Nowomołożyn (Новамалажын/Новомоложин) - s/s mołożyński [dekom./dawn. folwark ad Mołożyn]
-os. Leniński (Ленінскі/Ленинский) -> Hreblański (Грэбленскі/Гребленский) - s/s czemierycki [dekom./sąsiednia wieś Nowa Hrebla]
-os. Nowy Puć (Новы Пуць/Новый Путь) -> Nowy Szlach (Новы Шлях/Новый Путь) - s/s uhłowski [derusyf./tylko biał.]
-wieś Aleksiejewka (Аляксееўка/Алексеевка) -> Ciućki (Цюцькі/Тютьки) - s/s mołożyński [zm. 1913/często też Nowa Aleksiejewka, Nowo-Aleksiejewka]
-wieś Kirowo (Кірава/Кирово) -> Łukojedy (Лукаеды/Лукоеды) - s/s komaryński [zm. 1939]
-wieś Krasne (Краснае/Красное) -> Folwark Jołcza (Фальварак-Ёлча/Фольварок-Иолча) - s/s nowojołczański [zm. lata 20-30 XX w.]
-wieś Telman (Тэльман/Тельман) -> Horodziszcze (Гарадзішча/Городище) - s/s malejski [zm. 1934]

Rejon budzki:
-agr. Oktiabr (Акцябр/Октябрь) -> Popówka (Папоўка/Поповка) - s/s oktiabrski (popowski) [zm. 1919/w latach 1919-31 Trockie (Trockoje); 1931-61: Stalino]
-agr. Komunar (Камунар/Коммунар) -> Berezyna (Беразіна/Березино) - s/s komunarski [dekom./uroczysko (dawna wieś) w pobliżu]
-os. Otczajanny (Атчаянны/Отчаянный) -> Otczajanny (Адчаяны/Отчаянный) - s/s morozowicki [poprawka jęz./tylko biał.]
-os. Jezioro-Pojma (Возера-Пойма/Озеро-Пойма) -> Pojma (Пойма) - s/s koszelewski [niepewne/człon "Oziero" wydaje się ahistoryczny, brak go na starych mapach i spisach - po co go dodano?]
-os. Internacjonał (Інтэрнацыянал/Интернационал) -> Czeremcha (Чаромха/Черёмуха) - s/s hubicki [dekom./rzeka]
-os. Kowalewo (Кавалёва/Ковалёво) -> Antoncewo (Антонцава/Антонцево) - s/s morozowicki [zm. 1932/za Rapanowiczem, brak potwierdzenia w materjale kart.]
-os. Komintern (Камінтэрн/Коминтерн) -> Kanalny (Канальны/Канальный) - s/s szerocki [dekom./os znajduje się pośród kanałów meljoracyjnych]
-os. Komsomolsk (Камсамольск/Комсомольск) -> Kolsk (Кольск) - s/s czebotowicki [dekom./poblizkie jez. Kolskie]
-os. Krasnobudzki (Краснабудскі/Краснобудский) -> Jozkowo (Ёзкава/Ёзково) - s/s czebotowicki [ludowe]
-os. Krasna Płoszczadź (Красная Плошчадзь/Красная Площадь) -> Kładki (Кладкі/Кладки) - s/s krywski [ludowe]
-os. Leniński (Ленінскі/Ленинский) -> Kuźnia (Кузня) - s/s czebotowicki [dekom./dawniej była tu kuźnia]
-os. Nowe Życie (Новае Жыццё/Новая Жизнь) -> Dubieńsk (Дубенск) - s/s hubicki [zm. 1930]
-os. Pierszomajski (Першамайскі/Первомайский) -> Borek (Барок/Борок) - s/s lipnicki [dekom./nieist. sąsiedni przysiółek]
-os. Sowiet (Савет/Совет) -> Iwolka (Іволька/Иволька) - s/s krywski [dekom./rzeka]
-os. Swietły (Светлы/Светлый) -> Biały Morg (Белы Морг/Белый Морг) - s/s hubicki [zm. 1975]
-os. Czerwone Znamia (Чырвонае Знамя/Красное Знамя) -> Nowy Rudzieniec (Новы Рудзянец/Новый Руденец) - s/s uziański [dekom./docelowo przyłączyć do wsi Rudzieniec]
-os. Czerwony Oktiabr (Чырвоны Акцябр/Красный Октябрь) -> Czerepowskie (Чэрапаўскія/Череповские) - s/s oktiabrski (popowski) [zm. 1924]
-os. Czerwony Horodek (Чырвоны Гарадок/Красный Городок) -> Koszelewski Horodek (Кашалёўскі Гарадок/Кошелёвский Городок) - s/s koszelewski [dekom.]
-os. Czerwony Kurhan (Чырвоны Курган/Красный Курган) -> Sołone (Саланое/Солоное) - s/s czebotowicki [ludowe]
-os. Czerwony Łużek (Чырвоны Лужок/Красный Лужок) -> Swaszyn (Свашын/Свашин) - s/s krywski [ludowe]
-os. Czerwony Swiet (Чырвоны Свет/Красный Свет) -> Stasino (Стасіно/Стасино) - s/s husiewicki [dekom./nieist. chutor w okolicy]
-os. Czerwony Ściah (Чырвоны Сцяг/Красное Знамя) -> Rogowy (Рагавы/Роговой) - s/s morozowicki [ludowe, ponowione od poblizkiej (zlikwidowanej lub przyłączonej) osady]
-wieś Zorka (Зорка/Зорька) -> Samujłów (Самуйлаў/Самуйлов) - s/s mikołajewski [zm. 1930]
-wieś Zielona (Зялёная/Зелёная) -> Żezlenka (Жэзленка/Жезленка) - s/s czebotowicki [zm. 1964]
-wieś Kalinino (Калініна/Калинино) -> Siemionówka (Сямёнаўка/Семёновка) - s/s uziański [zm. 1924/dot. też st. kol. Kaliniński]
-wieś Lenino (Леніна/Ленино) -> Powiślica (Павісліца/Повислица) - s/s oktiabrski (popowski) [dekom./nieist. wieś w okolicy]

Rejon wietecki:
-os. Krasny Pachar (Красны Пахар/Красный Пахарь) -> Oratajski (Аратайскі/Пахарский) - s/s daniłowicki [dekom./"w stylu ukraińskim", nie znalazłem lepszego rozwiązania]
-os. Ninel (Нінэль/Нинель) -> Moszczony (Машчоны/Мощёны) - s/s świeciłowicki [dekom. (Lenin od tylca)/nieist. wieś w pobliżu]
-os. Pierszomajski (Першамайскі/Первомайский) -> Ostrów (Востраў/Остров) - s/s daniłowicki [dekom./poblizka nieist. wieś Siny Ostrów/do 1937 r. osiedle im. Bucharina]
-os. Proletarski (Пралетарскі/Пролетарский) -> Łuhińce (Лугінцы/Лугинцы) - s/s daniłowicki [dekom./przyłączona wieś]
-os. Chruszczowka (Хрушчоўка/Хрущёвка) -> Żórawka (Жураўка/Журавка) - s/s daniłowicki [dekom. (sprawdzić, czy na pewno od Chruszczowa)/nieist. folwark w okolicy]
-wieś Niekrasowo (Някрасава/Некрасово) -> Chłusy (Хлусы) - s/s świeciłowicki [zm. 1938]
-wieś Pobieda (Пабеда/Победа) -> Szełuchówka (Шалухоўка/Шелуховка) - s/s wielkoniemecki [zm. 1937]
-wieś Polanówka (Палянаўка/Поляновка) -> Krysin (Крысін/Крысин) - s/s cholecki [zm. 1964]

Rejon homelski:
-os. m. Bolszewik (Бальшавік/Большевик) -> Lazurny (Лазурны/Лазурный) [dekom./stacja kol. Lazurna]
-agr. Miczurińska (Мічурынская/Мичуринская) -> Brylowo (Брылёва/Брилёво) - s/s krasieński [ludowe (przeniesione od przyłączonych do Homla wsi)]
-agr. Urickie (Урыцкае/Урицкое) -> Krupiec (Крупец) - s/s uricki (krupiecki) [zm. 1925]
-os. Wostok (Васток/Восток) -> Wzchód (Усход/Восток) - s/s pryborski [derusyf./tylko biał.]
-os. Iljicz (Ільіч/Ильич) -> Klonki (Клёнкі/Клёнки) - s/s ułukowski [ludowe]
-os. Kalinino (Калініна/Калинино) -> Kalinówka (Калінаўка/Калиновка) - s/s pokolubicki [tak na przedwojennych mapach]
-os. Kalinino (Калініна/Калинино) -> Klimowsk (Клімаўск/Климовск) - s/s tereszkowicki [dawn. folwark Klimowski, potem sowchoz Klimowsk]
-os. Krasne Sieliszcze (Краснае Селішча/Красное Селище) -> Sieliscze (Селішча/Селище) - s/s ziabrowski [dekom.]
-os. Krasny Bohatyr (Красны Багатыр/Красный Богатырь) -> Titeńki (Ціцянкі/Титенки) - s/s krasieński [dekom./nieistniejąca wieś w okolicy (włączona do Homla)]
-os. Krasny Majak (Красны Маяк/Красный Маяк) -> Majak (Маяк) - s/s pokolubicki [ludowe]
-os. Niekrasow (Някрасаў/Некрасов) -> Hraziuczka (Гразючка/Грязючка) - s/s szarpiłowski [zm. 1938]
-os. Papanin (Папанін/Папанин) -> Zaskar (Заскар) - s/s rudzieński [zm. lata 30 XX w.?, n. Zaskar do dziś u ludu (nowa nazwa na cześć polarnika Iwana Papanina)]
-os. Pionier (Піянер/Пионер) -> Stancjoński (Станцыёнскі/Станционский) - s/s pryborski [ludowe]
-os. Proletarij (Пралетарый/Пролетарий) -> Pryhorodny (Прыгарадны/Пригородный) - s/s krasieński [dekom./od położenia na przedmieściach Homla, nie miałem lepszego pomysłu]
-os. Putiewodna Zwiezda (Пуцяводная Звязда/Путеводная Звезда) -> Klin (Клін/Клин) - s/s szarpiłowski [zm. 1938]
-os. Ściah Pracy (Сцяг Працы/Знамя Труда) -> Obrezy (Абрэзы/Обрезы) - s/s ułukowski [ludowe]
-os. Czerwony Majak (Чырвоны Маяк/Красный Маяк) -> Górka (Горка) - s/s urycki (krupiecki) [dekom./na terenie os. znajduje się wzniesienie o wys. 135,3 m]
-os. Jubilejny (Юбілейны/Юбилейный) -> Carem (Царэм/Царем) - s/s ułukowski [zm. 1969/potrzebne wyjaśnienia co do tej nazwy (czy to nie jakiś skrótowiec?)]
-wieś Południowa (Паўднёвая/Южная) -> Niechociajewka (Нехацяеўка/Нехотяевка) - s/s azdeliński [zm. 1964]
-wieś Razswietna (Рассветная) -> Kobylanka (Кабылянка/Кобылянка) - s/s bolszewicki (lazurnieński) [zm. 1964]
-wieś Czkałowo (Чкалава/Чкалово) -> Żerebna (Жаробная/Жерёбная) - s/s bobowicki [zm. 1939]

Rejon dobruski:
-agr. Krugowiec-Kalinino (Кругавец-Калініна/Круговец-Калинино) -> Krugowiec (Кругавец/Круговец) - s/s krugowiecki [zm. 1920]
-agr. Lenino (Леніна/Ленино) -> Popówka (Папоўка/Поповка) - s/s leniński (popowski) [zm. 1922]
-agr. Czerwony Partyzan (Чырвоны Партызан/Красный Партизан) -> Płutówka (Плутоўка/Плутовка) - s/s leniński (popowski) [zm. 1938]
-os. Antonow (Антонаў/Антонов) -> Syrnik (Сырнік/Сырник) - s/s ucki [zm. 1938]
-os. Lebiediowka (Лебядзёўка/Лебедёвка) -> Seefeld (Зэфельд/Зефельд) - s/s piererostowski [zm. 1934]
-os. Lenindar (Леніндар/Лениндар) -> Mogiły (Магілы/Могилы) - s/s leniński (popowski) [dekom./od n. terenowej "Francuzkie Mogiły", określającej znajdujące się na terenie wsi stare kurhany]
-os. Nadieżda (Надзежда/Надежда) -> Borek (Барок/Борок) - s/s iwacki [zm. 1934]
-os. Nowe Życie (Новае Жыццё/Новая Жизнь) -> Królówka (Кралёўка/Кролёвка) - s/s piererostowski [ludowe]
-os. Nowy Mir (Новы Мір/Новый Мир) -> Chalukówka (Халюкаўка/Холюковка) - s/s piererostowski [ludowe]
-os. Pierszomajski (Першамайскі/Первомайский) -> Nagórny (Нагорны/Нагорный) - s/s nosowicki [dekom./osiedle znajduje się na wzniesieniu o wys. 152 m]
-os. Razswiet (Рассвет) -> Choropuć (Харапуць/Хоропуть) - s/s razswiecki (choropucki)
-os. Czerwony Alos (Чырвоны Алёс/Красный Алёс) -> Alos (Алёс) - s/s terechowski [zm. 1964? (wg Rapanowicza, z mat. kartograf. wynikałoby, że wcześniej)]
-os. Czerwony Październik (Чырвоны Кастрычнік/Красный Октябрь) -> Chociejewka (Хацееўка/Хотеевка) - s/s nosowicki [zm. 1938]
-os. Czerwony Kurhan (Чырвоны Курган/Красный Курган) -> Roszcza (Рошча/Роща) - s/s piererostowski [ludowe]
-wieś Żguno-Buda (Жгуна-Буда/Жгуно-Буда) -> Żguńska Buda (Жгунская Буда) - s/s żguński [poprawka hist.]
-wieś Znamia (Знамя) -> Byki (Быкі/Быки) - s/s kuźminicki [zm. 1964]

Rejon jelski:
-wieś Kalinowa (Калінавая/Калиновая) -> Wołcze (Воўчае/Волчье) - s/s koczyszczański [zm. 1964]
-wieś Róża Luksemburg (Роза Люксембург) -> Oleska (Алеская/Олеская) - s/s dobryński [zm. 1919]
-wieś Uljanowka (Ульянаўка/Ульяновка) -> Mytwa (Мытва) - s/s młynecki [dekom./rzeka]

Rejon żłobiński:
-agr. Kirowo (Кірава/Кирово) -> Święte (Святое) - s/s kirowski (święcki) [zm. 1939]
-agr. Majskie (Майскае/Майское) -> Szepiłowo (Шапілава/Шепилово) - s/s majski (szepiłowski) [zm. 1924]
-os. Wesoły (Вясёлы/Весёлый) -> Rożki (Ражкі/Рожки) - s/s malewicki [na starych mapach i do dziś u ludu]
-os. Sowiecki (Савецкі/Советский) -> Ameryka (Амерыка/Америка) - s/s starorudzieński [zm. 1964]
-os. Czerwona Górka (Чырвоная Горка/Красная Горка) -> Krasna Górka (Красная Горка) - s/s łucki [poprawka hist./nazwa przedrewolucyjna, wypaczona]
-wieś Odrodzenie (Адраджэнне/Возрождение) -> Ostermańsk (Астэрманск/Остерманск) - s/s paporocieński [zm. 1968/w okr. sowieckim: Ersztermaj, co jest ideol. wypaczeniem ("1 Maj" w jidysz)]
-wieś Oktiabr (Акцябр/Октябрь) -> Popki (Папкі/Попки) - s/s oktiabrski (popecki) [zm. 1936/we okresie wczesnosowieckim: Bucharino]
-wieś Otruby (Атрубы/Отрубы) -> Otruby (Адрубы/Отрубы) - s/s nowomarkowicki [poprawka jęz./tylko biał.]
-wieś Grabsk (Грабск) -> Grafskie Chutory (Графскія Хутары/Графские Хутора) - s/s oktiabrski (popecki) [zm. 1932]
-wieś Krasna Słoboda (Красная Слабада/Красная Слобода) -> Carskie (Царскае/Царское) - s/s krasnobrzezki [zm. lata 20 XX w./w okresie wczesnosowieckim: Zielona Słoboda]

Rejon żytkowicki:
-os. Czerwone (Чырвонае/Червоное) -> Kniaziewka (Князеўка/Князевка) - s/s czerwoński [dekom./nazwa od jez. Czerwonego, które przed rewolucją nazywało się Kniaź]
-os. Czerwona Zorka (Чырвоная Зорка/Красная Зорька) -> Czysta Łuża (Чыстая Лужа/Чистая Лужа) - s/s rudzieński [dekom./dawny folwark w pobliżu (może ten sam objekt?)]
-wieś Znamienka (Знаменка) -> Ślepce (Слепцы) - s/s ozierański [zm. 1958]
-wieś Jowicze (Іёвічы/Иовичи) -> Jowicze (Ёвічы/Иовичи) - s/s milewicki [poprawka jęz./ludowe; analogicznie jak Miory, Jodcza]

Rejon kalinkowicki (> kalenkowicki):
-wieś Awangard (Авангард) -> Łuzki (Лузкі/Лузки) - s/s domanowicki [do roku 1937: Komuna; n. Łuzki wcześniejsza lub oboczna (wg przedrewol. map był to dwór ad Domanowicze)]
-wieś Denisowicze (Дзенісовічы/Денисовичи) -> Błudzim (Блудзім/Блудим) - s/s domanowicki [zm. 1965]
-wieś Kazańsk (Казанск) -> Kurydzicze (Курыдзічы/Куридичи) - s/s kozłowicki [zm. 1920]
-wieś Lenino (Леніна/Ленино) -> Wielkie Wodowicze (Вялікія Вадовічы/Большие Водовичи) - s/s jurewicki [dekom./włączona wieś (os. Lenina wyodrębniło się z Wodowicz)]
-wieś Mironienki (Міроненкі/Мироненки) -> Mnohowiersz (Мнагаверш/Многоверш) - s/s lipowski [zm. 1965/Józef A. Mironienko - bohater WOW]
-wieś Nikonowo (Ніканава/Никоново) -> Ryłowicze (Рылавічы/Рыловичи) - s/s ozarycki [zm. 1965/Andrzej G. Nikonow - podpółkownik Armji Czerwonej, bohater WOW]
-wieś Turcewicze (Турцэвічы/Турцевичи) -> Kołbasicze (Каўбасічы/Колбасичи) - s/s horbowicki [zm. 1965/Mikołaj Turcewicz - uczestnik WOW, pochodzący z tej wioski]
-wieś Czerwona Słobódka (Чырвоная Слабодка/Красная Слободка) -> Biełkowszczyzna (Белкаўшчына/Белковщина) - s/s ozarycki [ludowe]

Rejon kormiański:
-os. Wozniesiensk (Вазнясенск/Вознесенск) -> Wilejski Horodek (Вілейскі Гарадок/Вилейский Городок) - s/s litwinowicki [dekom. (Mikołaj Wozniesienski - sowiecki polityk)/od n. terenowej Horodek (grodzisko obok wsi), człon Wilejski (od rz. Wilejka) dla rozr. od innej wsi Horodek w pobliżu]
-os. Prawda (Праўда/Правда) -> Rozowy (Розавы/Розовый) - s/s borowobudzki [dekom./dawne osiedle w okolicy (przyłączone do Kołosowa)]
-wieś Oktiabriowo (Акцяброва/Октябрёво) -> Bycz (Быч/Бычь) - s/s litwinowicki [zm. 1964]
-wieś Dobrycz (Добрыч/Добрич) -> Nowy Młyn (Новы Млын/Новый Млын) - s/s wornowski [zm. 1963]
-wieś Dubrawino (Дубравіна/Дубравино) -> Kobylicze (Кабылічы/Кобыличи) - s/s litwinowicki [zm. 1964]
-wieś Trud (Труд) -> Osieckie (Асецкае/Осецкое) - s/s koroćkowski [zm. 1963]

Rejon lelczycki:
-agr. Udarne (Ударнае/Ударное) -> Osmalennik (Асмаленік/Осмаленник) - s/s udarnieński (osmalennicki) [zm. 1964]
-os. Czapajewski (Чапаеўскі/Чапаевский) -> Łaźniszcze (Лазнішча/Лазнище) - s/s bujnowicki [do 1969: Bieriestianyj Zawod (pot. Bierzawod), n. Łaźniszcze ludowa]
-wieś Dzierżyńsk (Дзяржынск/Дзержинск) -> Radziłowicze (Радзілавічы/Радзиловичи) - s/s dzierżyński (radziłowicki) [zm. 1931/także Radziwiłłowicze]
-wieś Krasnobierieżje (Краснабярэжжа/Краснобережье) -> Złodzin (Злодзін/Злодин) - s/s udarnieński (osmalennicki) [zm. 1964]
-wieś Mirne (Мірнае/Мирное) -> Mogilne (Магільнае/Могильное) - s/s bujnowicki [zm. 1964]
-wieś Nowe Polesie (Новае Палессе/Новое Полесье) -> Korostyń (Каросцін/Коростин) - s/s udarnieński (osmalennicki) [zm. 1964]
-wieś Pobiedne (Пабеднае/Победное) -> Podwarek (Падварак/Подварок) - s/s lelczycki [zm. 1964/do 1964 urzędowo: Stary Folwark, Podworek to forma ludowa]
-wieś Pierwomajsk (Первамайск/Первомайск) -> Zasunie (Засунне/Засунье) - s/s bujnowicki [zm. 1931]

Rejon łojewski:
-wieś Nowokuznieczna (Новакузнечная/Новокузнечная) -> Szyja (Шыя/Шея) - s/s ruczajowski [zm. 1938]
-wieś Pierwomajsk (Первамайск/Первомайск) -> Popówka (Папоўка/Поповка) - s/s stradubski [zm. 1938]
-wieś Rudnia Kamieniewa (Рудня Каменева) -> Popowska Rudnia (Папоўская Рудня/Поповская Рудня) - s/s stradubski [zm. 1924]

Rejon mozyrski:
-wieś Górna (Горная) -> Kaplica (Капліца/Каплица) - s/s barbarowski [zm. 1964]

Rejon narowelski:
-agr. Kirow (Кіраў/Киров) -> Mochojedy (Махаеды/Мохоеды) - s/s kirowski (muohojedzki) [zm. 1939]
-os. Czerwony Ostrów (Чырвоны Востраў/Красный Остров) -> Orłów (Арлоў/Орлов) - s/s hołowczycki [tak na przedwoj. mapie]
-os. Czerwony Promień (Чырвоны Прамень/Красный Луч) -> Postaryń (Пастарынь/Постарынь) - s/s hołowczycki [ludowe]
-wieś Gruszewka (Грушаўка/Грушевка) -> Warszawa (Варшава) - s/s wierbowicki [ludowe]
-wieś Dzierżyńsk (Дзяржынск/Дзержинск) -> Swietock (Святоцк) - s/s kirowski (mochojedzki) [zm. 1939]
-wieś Kalinicze (Калінічы/Калиничи) -> Knurówka (Кныроўка/Кныровка) - s/s narowelski [zm. 1964]
-wieś Pobieda (Пабеда/Победа) -> Pieremoha (Перамога/Победа) - s/s hołowczycki [derusyf./tylko biał.]

Rejon petrykowski:
-os. Iljicz (Ільіч/Ильич) -> Batrak-Budy (Батрак-Буды) - s/s petrykowski [zm. 1964]
-os. Sławińsk (Славінск/Славинск) -> Dwór Doroszewicze (Двор Дарашэвічы/Двор Дорошевичи) - s/s hołubicki [zm. lata 20 XX w./nie mylić ze wsią Sławińsk]
-wieś Krasna Górka (Красная Горка) -> Dwór Lewandowskiego (Двор Левандоўскага/Двор Левандовского) - s/s czeluszczowicki [zm. 1932]
-wieś Młot (Молат/Молот) -> Ślęzaki Wielkie (Вялікія Слянзакі/Большие Слензаки) - s/s laskowicki [dekom. (sierp i młot)/dawny majątek Ślęzaki, włączony do Bryniewa]
-wieś Polesie (Палессе/Полесье) -> Podkonopliszcze (Падканаплішча/Подконоплище) - s/s babunicki [zm. 1964]
-wieś Pierszomaj (Першамай/Первомай) -> Horowacha (Гараваха/Гороваха) - s/s petrykowski [zm. 1964]
-wieś Sosnowiec (Саснавец/Сосновец) -> Monastyr (Манастыр/Монастырь) - s/s babunicki [zm. 1964]
-wieś Sierp (Серп) -> Ślęzaki Małe (Малыя Слянзакі/Малые Слензаки) - s/s laskowicki [dekom./jak przy wsi Młot]

Rejon rohaczewski:
-os. Iljicz (Ільіч/Ильич) -> Stanowe (Станавае/Становое) - s/s zwoniecki [dekom./jezioro, nad którym leży os.]
-os. Leniński (Ленінскі/Ленинский) -> Osinowica (Асінавіца/Осиновица) - s/s bołocieński [dekom./sąsiednie os. Osinówka]
-os. Łukjanówka (Лук'янаўка/Лукьяновка) -> Łukjanów Róg (Лук'янаў Рог/Лукьянов Рог) - s/s dworzecki [zm. 1934]
-os. Pachar (Пахар/Пахарь) -> Folwark Chatownia (Фальварак-Хатоўня/Фольварок-Хатовня) - s/s żurawicki
-wieś Mirna (Мірная/Мирная) -> Romanówka (Раманаўка/Романовка) - s/s stołpieński [zm. 1977]
-wieś Partyzany (Партызаны/Партизаны) -> Siporówka (Сіпораўка/Сипоровка) - s/s dowski [zm. 1964]
-wieś Pieriedowa (Перадавая/Передовая) -> Zaścianek Dubrowa (Засценак Дубрава/Застенок Дуброва) - s/s pobołowski [zm. 1964]
-wieś Romanówka (Раманаўка/Романовка) -> Chapany (Хапаны) - s/s zapolski [zm. 1937]
-wieś Roszczyno (Рошчына/Рощино) -> Kusoczek (Кусочак/Кусочек) - s/s dowski [zm. 1964]

Rejon rzeczycki:
-agr. Komsomolsk (Камсамольск/Комсомольск) -> Dziurdziew (Дзюрдзеў/Дюрдев) - s/s komsomolski (dziurdziewski) [zm. 1935]
-os. Wozniesiensk (Вазнясенск/Вознесенск) -> Wilcza (Воўчая/Волчья) - s/s chołmiecki [dekom. (Mikołaj Wozniesienski)/góra położona na płn-zach. od osiedla]
-os. Zaria Swobody (Зара Свабоды/Заря Свободы) -> Szczytów (Шчытоў/Щитов) - s/s wyszomierski [ludowe]
-os. Kalinin (Калінін/Калинин) -> Cieszów (Цяшоў/Тешов) - s/s zaspiański [dekom./nieist. folwark w pobliżu]
-os. Polesie (Палессе/Полесье) -> Popówki (Папоўкі/Поповки) - s/s barszczowski [zm. 1938]
-os. Czerwona Słoboda (Чырвоная Слабада/Красная Слобода) -> Odwiernica (Адверніца/Отверница) - s/s barszczowski [zm. 1925]
-os. Czerwony Październik (Чырвоны Кастрычнік/Красный Октябрь) -> Krapiwno (Крапіўна/Крапивно) - s/s białobłocki [dekom./rzeka Krapiwnia i jez. Krapiwne]
-wieś Oktiabr (Акцябр/Октябрь) -> Zadzierejewka (Задзярэеўка/Задереевка) - s/s komsomolski (dziurdziewski) [zm. 1962]
-wieś Wołodarsk (Валадарск/Володарск) -> Hawienowicze (Гавенавічы/Гавеновичи) - s/s głybowski [zm. 1935]
-wieś Honczarówka (Ганчароўка/Гончаровка) -> Honczarów Podział (Ганчароў Падзел/Гончаров Подел) - s/s wyszomierski [zm. 1973]
-wieś Kirowo (Кірава/Кирово) -> Mała Żmurówka (Малая Жмураўка/Малая Жмуровка) - s/s żmurowski [dekom./poblizka wieś Żmurówka]
-wieś Łunaczarsk (Луначарск) -> Brygidów (Брыгідоў/Бригидов) - s/s zaspiański [dekom./dawny folwark na miejscu wsi]
-wieś Pierwszy Maja (Першае Мая/Первое Мая) -> Pohulanka (Пагулянка/Погулянка) - s/s głybowski [zm. 1938]
-wieś Pierszomajsk (Першамайск/Первомайск) -> Święte (Святое) - s/s komsomolski (dziurdziewski) [zm. 1934]
-wieś Pierszomajsk (Першамайск/Первомайск) -> Kobylewo (Кабылева/Кобылево) - s/s korowatycki [zm. 1939]
-wieś Razswiet (Рассвет) -> Kuranie (Курані/Курани) - s/s zaszczebski [zm. 1936]
-wieś Czerwona Kwietka (Чырвоная Кветка/Червоная Кветка) -> Nowa Wietka (Новая Ветка) - s/s sołtanowski [za przedwoj. mapami]

Rejon swietłogorski (> szacilski):
-agr. Polesie (Палессе/Полесье) -> Kobylszczyzna (Кабыльшчына/Кобыльщина) - s/s dawidowski [zm. 1939]
-wieś Hamza (Гамза) -> Siemak (Сямак/Семак) - s/s mikołajowski (kadaski) [zm. 1925]
-wieś Kastrycznik (Кастрычнік/Костричник) -> Nowa Kozłówka (Новая Казлоўка/Новая Козловка) - s/s parycki [dekom./docelowo przyłączyć do agr. Kozłówka, miejscowości są de facto złączone]
-wieś Mikołajówka (Мікалаеўка/Николаевка) -> Kadasz (Кадаш) - s/s mikołajowski (kadaski) [zm. 1925?/n. Mikołajówka mogła powstać jeszcze za cara, jednak jest nieludowa]
-wieś Michajłówka (Міхайлаўка/Михайловка) -> Połaszów (Полашаў/Полашев) - s/s mikołajowski (kadaski) [zm. 1921]
-wieś Proswiet (Прасвет/Просвет) -> Jewtuszkowicze (Яўтушкавічы/Евтушковичи) - s/s dawidowski [zm. 1926]
-wieś Czkałowo (Чкалава/Чкалово) -> Kakujewicze (Какуевічы/Кокуевичи) - s/s ostaszkowicki [zm. 1939]

Rejon chojnicki:
-os. Kastrycznik (Кастрычнік/Октябрь) -> Popowszczyzna (Папоўшчына/Поповщина) - s/s posielicki [zm. 1920]
-wieś Wić (Віць/Вить) -> Gnojew (Гноеў/Гноев) - s/s borysowszczyźniański [zm. 1964]
-wieś Grieczychino (Грачыхіна/Гречихино) -> Bogusławiec (Багуславец/Богуславец) - s/s oleksicki [zm. 1977/Nikita A. Grieczychin - krasnoarmiejec, bohater WOW]
-wieś Marchlewsk (Мархлеўск/Мархлевск) -> Listwińska Słoboda (Лісцвінская Слабада/Листвинская Слобода) - s/s posielicki [zm. 1925]
-wieś Partyzańska (Партызанская/Партизанская) -> Awramowska (Аўрамаўская/Авраамовская) - s/s wielkoborski [zm. 1964]
-wieś Słobożanka (Слабажанка/Слобожанка) -> Kniażyca (Княжыца/Княжица) - s/s oleksicki [zm. 1964]

Rejon czeczerski:
-agr. Wozniesienski (Вазнясенскі/Вознесенский) -> Annopol (Аннаполле/Аннополье) - s/s leniński [dekom. (Nikołaj Wozniesieński)/dawne mapy zaznaczają w tej okolicy folwark Annopolski (może ten sam objekt?)]
-agr. Otor (Отар/Отор) -> Wotor (Вотар/Вотор) - s/s wotorski [poprawka hist./nagłosowe W- odpowiada fonetyce biał. (lud mówi tak do dziś), również na przedrewolucyjnych mapach ros. Wotor]
-os. Bezbożnik (Бязбожнік/Безбожник) -> Międzyrzecze (Міжрэчча/Междуречье) - s/s poleski [dekom./os. znajduje się pomiędzy rzekami Pokoć i Kołpita, w podobnej odległości do jednej i drugiej]
-os. Wozchod (Васход/Восход) -> Maszaryna (Машарына/Машарина) - s/s wotorski [ludowe (wg Dawiednika r. żeński), forma ros. niepewna]
-os. Dzierżyński (Дзяржынскі/Дзержинский) -> Biesin (Бесін/Бесин) - s/s nisimkowicki [dekom./strumień, zaznaczany w tej okolicy na starych mapach (dziś może wyschły), forma biał. do zbadania]
-os. Kalinino (Калініна/Калинино) -> Piesczana (Пясчаная/Песчаная) - s/s poleski [zm. 1924]
-os. Komunar (Камунар/Коммунар) -> Pokocka (Покацкая/Покотская) - s/s poleski [dekom./poblizkie uroczysko i rzeka Pokoć]
-os. Nowa Wioska (Новая Вёска/Новая Деревня) -> Podjewmienie (Пад'яўменне/Подъевменье) - s/s poleski [zm. 1924]
-os. Pieriedowik (Перадавік/Передовик) -> Zapokocie (Запокацце/Запокотье) - s/s nisimkowicki [dekom./rzeka Pokoć]
-os. Pierszomajski (Першамайскі/Первомайский) -> Czarny Las (Чорны Лес/Чёрный Лес) - s/s merkułowicki [dekom./dawny folwark w okolicy]
-os. Jedinstwo (Ядзінства/Единство) -> Adzinstwo (Адзінства/Единство) - s/s wotorski [derusyf./tylko biał.]
-wieś Oktiabr (Акцябр/Октябрь) -> Chutor (Хутар/Хутор) - s/s wotorski [dekom./miejs. założona na początku XX wieku jako chutor]
-wieś Drużbicze (Дружбічы/Дружбичи) -> Mokreń (Макрэнь/Мокрень) - s/s rowkowicki [zm. 1964]
-wieś Krasny Dworzec (Красны Дварэц/Дворец) -> Dworzec (Дварэц/Дворец) - s/s wotorski [ludowe]
-wieś Progres (Прагрэс/Прогресс) -> Górki (Горкі/Горки) - s/s merkułowicki [niepewne]

-------------
OBWÓD MOHYLEWSKI

Miasta:
-Kirowsk (Кіраўск/Кировск) -> Kaczerycze (Качэрычы/Кочеричи) [zm. 1934/obecne miasto utworzone w 1955 r. z połączenia os. Kirowsk (d. Kaczerycze), wsi Kirowo (d. Starce) i Starosiele]
-Sławhorod (Слаўгарад/Славгород) -> Propojsk (Прапойск/Пропойск) [zm. 1945]

Części miast:
-Sławhorodzka Szosa (Слаўгарадская Шаша/Славгородское Шоссе), m. Mohylew -> Propojska Szosa (Прапойская Шаша/Пропойское Шоссе) [konsekwencja zmiany Sławhorod > Propojsk]
-Sowiecki (Савецкі/Советский), m. Osipowicze -> Zachodni (Заходні/Западный) [dekom./od położenia geogr. względem centrum Osipowicz]
-st. kol. Pogodino (Пагодзіна/Погодино), m. Horki -> Hory-Horki (Горы-Горкі/Горы-Горки) [zm. 1925/w latach 1925-36: Białoruskie Horki; S.D. Pogodin - miejscowy komisarz, brał aktywny udział w ustanowieniu władzy rad w Horkach]
-Komunary (Камунары/Коммунары), m. Kościukowicze -> Stacja Kościukowicze (Станцыя Касцюковічы/Станция Костюковичи) [zm. 1923/nazwa st. kol. i osiedla - w odniesieniu do samej stacji, człon "Stacja" można pomijać jako oczywisty]

Rejon osipowicki:
-agr. Krasne (Краснае/Красное) -> Kosie (Кассё/Косьё) - s/s świsłocki
-agr. Lipień (Ліпень/Липень) -> Chołuje (Халуі/Холуи) - s/s lipieński (chołujski) [zm. 1920]
-wieś Oktiabr (Акцябр/Октябрь) -> Piesczanka (Пясчанка/Песчанка) - s/s wiazki [dekom./dawna oboczna nazwa sąsiedniej wioski Bułgary]
-wieś Znamienka (Знаменка) -> Kobylanka (Кабылянка/Кобылянка) - s/s lipieński (chołujski) [zm. 1964]
-wieś Lenino (Леніна/Ленино) -> Dubrowka (Дуброўка/Дубровка) - s/s wiazki [dekom./przyłączona wieś]
-wieś Ruczej (Ручэй/Ручей) -> Celanka (Цалянка/Целянка) - s/s łapicki [niepewne]
-wieś Uljanówka (Ульянаўка/Ульяновка) -> Kołhanka (Каўганка/Колганка) - s/s dorohanowski [dekom./nieistniejąca wieś w pobliżu, ponadto jest do nawiązanie do poblizkiego agr. Kołhary]
-wieś Jagodne (Ягаднае/Ягодное) -> Draczewo (Драчава/Драчево) - s/s protasiewicki [zm. 1964]

Rejon bobrujski:
-agr. Lenino (Леніна/Ленино) -> Durynicze II (Дурынічы 2/Дуриничи 2) - s/s syczkowski [zm. 1924/numer dla rozróżnienia od obecnej wsi Iziumowo (które dawniej dzieliły tę samą nazwę)]
-os. Daczne (Дачнае/Дачное) -> Karczma (Карчма/Корчма) - s/s hłuski [zm. 1964]
-os. Krasna Zaria (Красная Зара/Красная Заря) -> Nowy Dziewczyn (Новы Дзеўчын/Новый Девчин) - s/s hłuski [dekom./poblizka wieś Dziewczyn (zlikwidowana w 2011 roku)]
-os. Lekkerta (Лекерта/Леккерта) -> Kurhanie (Курганне/Курганье) - s/s słobodzki [dekom. (Hirsz Lekkert - żydowski rewolucjonista)/w okolicy znajdują się starożytne kurhany]
-os. Lenina (Леніна/Ленина) -> Leśny (Лясны/Лесной) - s/s horbacewicki [dekom./od położenia geogr., brak lepszego pomysłu]
-os. Proletarski (Пралетарскі/Пролетарский) -> Ciemny Las (Цёмны Лес/Тёмный Лес) - s/s ciełuski [dekom./poblizki las]
-os. Jubilejny (Юбілейны/Юбилейный) -> Kisielewicze (Кісялевічы/Киселевичи) - s/s słobodzki
-wieś Oktiabr (Акцябр/Октябрь) -> Janin (Янін/Янин) - s/s kowalski
-wieś Oriechowo (Арэхава/Орехово) -> Piszczaki (Пішчакі/Пищаки) - s/s słobodzki [zm. 1964]
-wieś Bieriezowicze (Бярэзавічы/Березовичи) -> Werezowicze (Вярэзавічы/Верезовичи) - s/s słobodzki [poprawka hist./niepewne]
-wieś Wiśniówka (Вішнёўка/Вишнёвка) -> Kobylicze (Кабылічы/Кобыличи) - s/s wiśniowski (kobylicki) [zm. 1937]
-wieś Iziumowo (Ізюмава/Изюмово) -> Durynicze I (Дурынічы 1/Дуриничи 1) - s/s syczkowski [zm. 1964/M. A. Iziumow - uczestnik WOW, który padł w okolicy; numer dla rozróżnienia (p. wyżej agr. Lenino)]
-wieś Kalinówka (Калінаўка/Калиновка) -> Nowostarce (Новастарцы/Новостарцы) - s/s horbacewicki
-wieś Kalinino (Калініна/Калинино) -> Syczkówka (Сычкаўка/Сычковка) - s/s syczkowski [dekom./poblizka duża wieś Syczkowo, z której ta miejscowość się wyodrębniła]
-wieś Krasnowicze (Красновічы/Красновичи) -> Wołcza Jama (Воўчая Яма/Волчья Яма) - s/s hłuski [zm. 1964]
-wieś Lenińce (Ленінцы/Ленинцы) -> Nowy Ogorod (Новы Агарод/Новый Огород) - s/s hłuski [dekom./dawna miejscowość w pobliżu]
-wieś Sosnowa (Сасновая/Сосновая) -> Koty (Каты/Коты) - s/s syczkowski [zm. 1964]
-wieś Jurjewo (Юр'ева/Юрьево) -> Żerebce (Жарабцы/Жеребцы) - s/s kowalski [zm. 1964]

Rejon bychowski:
-agr. Krasna Słoboda (Красная Слабада/Красная Слобода) -> Uźniki (Узнікі/Узники) - s/s krasnosłobodzki (uźnicki) [zm. 1939]
-os. Kalinin (Калінін/Калинин) -> Kontora (Кантора/Контора) - s/s nowobychowski
-os. Kalinino (Калініна/Калинино) -> Obideń (Абідзень/Обидень) - s/s nowobychowski
-os. Komsomolski (Камсамольскі/Комсомольский) -> Bajdak (Байдак) - s/s łudczycki [zm. 1950]
-os. Lenino (Леніна/Ленино) -> Stary Folwark (Стары Фальварак/Старый Фольварок) - s/s nowobychowski [zm. 1935]
-os. Pokrowski (Пакроўскі/Покровский) -> Terezpol (Церазполе/Терезполе) - s/s nowobychowski
-os. Raboczy (Рабочы/Рабочий) -> Kruhły Les (Круглы Лес/Круглый Лес) - s/s nowobychowski
-wieś Wostoczne (Васточнае/Восточное) -> Jazwy (Язвы) - s/s czarnoborski [zm. 1964]
-wieś Krasny Osowiec (Красны Асавец/Красный Осовец) -> Cerkiewny Osowiec (Царкоўны Асавец/Церковный Осовец) - s/s śledziucki [zm. 1925]
-wieś Lenino (Леніна/Ленино) -> Mszate Bołoto (Мшатае Балота/Мшатое Болото) - s/s nowobychowski [dekom./przyłączona miejscowość]
-wieś Nowy Świat (Новы Свет/Новый Свет) -> Nowe Uźniki (Новыя Узнікі/Новые Узники) - s/s krasnosłobodzki (uźnicki) [zm. 1949]
-wieś Pierwoje Maja (Первае Мая/Первое Мая) -> Skałuby (Скалубы) - s/s nowobychowski [dekom./dawny chutor w pobliżu]
-wieś Proletarij (Пралетарый/Пролетарий) -> Chołopieja (Халапея/Холопея) - s/s obidowicki
-wieś Frunze (Фрунзе) -> Rajmundów (Раймандоў/Раймондов) - s/s czarnoborski [zm. 1939]
-wieś Czerwona Białoruś (Чырвоная Беларусь/Красная Беларусь) -> Abisynja (Абісінія/Абиссиния) - s/s jamieński [dekom./przyłączone osiedle]

Rejon białynicki:
-os. Osnowny (Асноўны/Основной) -> Ptuszaki (Птушакі/Птушаки) - s/s lebiedziański [ludowe]
-os. Wozrożdienie (Вазраждзенне/Возрождение) -> Jamniszcze (Ямнішча/Ямнище) - s/s lebiedziański [ludowe]
-os. Kalinina (Калініна/Калинина) -> Lado (Ляда/Лядо) - s/s hołowczyński [dekom./poblizka wieś Stare Lado (dziś nieistniejąca), wg Rapanowicza przed 1961 Kalinówka, ale materjał kart. nie potwierdza]
-os. Krasna Zorka (Красная Зорка/Красная Зорька) -> Marczanok (Марчанок/Марченок) - s/s lebiedziański [ludowe/forma ros. niepewna, potrzebne wyjaśnienia]
-os. Leniński (Ленінскі/Ленинский) -> Ciechciński (Цяхцінскі/Техтинский) - s/s ciechciński [dekom./od poblizkiej dużej wsi Ciechcin, sąsiednia wieś Osmołówka była też znana jako Posiołek (osiedle) Ciechciński]
-os. Czerwony Sad (Чырвоны Сад/Червонный Сад) -> Trusiłówka (Трусілаўка/Трусиловка) - s/s lebiedziański [ludowe]
-wieś Oktiabrin (Акцябрын/Октябрин) -> Cerkowiszcze (Царковішча/Церковище) - s/s łańkowski [zm. 1964]
-wieś Osman-Kasajewo (Асман-Касаева/Осман-Касаево) -> Siermiażenka (Сярмяжанка/Сермяженка) - s/s ciechciński [zm. 1964/Osman Kasajew - major Armji Czerwonej, uczestnik WOW]
-wieś Otwiernica (Атверніца/Отверница) -> Otwiernica (Адверніца/Отверница) - s/s łańkowski [poprawka jęz./tylko biał.]
-wieś Wostok (Васток/Восток) -> Blewka (Блёўка/Блёвка) - s/s wiszowski [zm. 1964]
-wieś Kalinówka (Каліноўка/Калиновка) -> Cerkowiszcze (Царковішча/Церковище) - s/s ciechciński [zm. 1922]
-wieś Krasny Pachar (Красны Пахар/Красный Пахарь) -> Nowy Trylesin (Новы Трылесін/Новый Трилесин) - s/s hołowczyński [dekom./poblizkie wsi Mały i Wielki Trylesin]
-wieś Majsk (Майск) -> Pupsa (Пупса) - s/s moszczanicki [zm. 1964]

Rejon hłuski:
-agr. Zajelica (Заеліца/Заелица) -> Straże (Стражы/Стражи) - s/s sławkowicki [niepewne/tak na starych mapach i u ludu, ale być może to po prostu stara oboczność]
-os. Dzierżyński (Дзяржынскі/Дзержинский) -> Chutoriany (Хутараны/Хуторяны) - s/s katecki [dekom./os. zał. w latach 20. XX w. przez przesiedleńców z chutorów]
-os. Kirowskie (Кіраўскае/Кировское) -> Dzikie (Дзікае/Дикое) - s/s kozłowicki [zm. 1961]
-wieś Amur (Амур) -> Szumiatycze (Шумяцічы/Шумятичи) - s/s sławkowicki [zm. 1964]
-wieś Kastrycznik (Кастрычнік/Костричник) -> Bieżyca (Бежыца/Бежица) - s/s kozłowicki [dekom./poblizka rzeka]
-wieś Nowoandriejewka (Новаандрэеўка/Ново-Андреевка) -> Adelsdorf (Адэльсдорф/Адельсдорф) - s/s sławkowicki [zm. lata 20-30 XX w./istniała też forma skrócona Adel (Адэль), zapewne ludowa]
-wieś Ściah (Сцяг/Стяг) -> Zahrebelje (Заграбелле/Загребелье) - s/s sławkowicki [zm. 1967]
-wieś Czapajewo (Чапаева/Чапаево) -> Załozie (Залоззе/Залозье) - s/s sławkowicki [dekom./dawne chutory w okolicy]

Rejon horecki:
-agr. Lenino (Леніна/Ленино) -> Romanowo (Раманава/Романово) - s/s leniński (romanowski) [zm. 1918/tak, to jest "to" Lenino od bitwy w 1943 r., która nota bene nie zajmuje żadnego specjalnego miejsca w propagandzie sowieckiej/białoruskiej]
-wieś Wiśnia (Вішня/Вишня) -> Pijańkowo (П'янькава/Пьяньково) - s/s rekciański [zm. 1959]
-wieś Drużna (Дружная) -> Korowiak (Каравяк/Коровяк) - s/s leniński (romanowski) [zm. 1964]
-wieś Kościuszkowo (Касцюшкава/Костюшково) -> Tryhubowo (Трыгубава/Тригубово) - s/s leniński (romanowski) [zm. 1969/obecna nazwa na cześć 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, która brała udział w bitwie pod Leninem (Romanowem) w 1943 r.]
-wieś Mała Korolówka (Малая Каралёўка/Малая Королёвка) -> Wołkołaki (Ваўкалакі/Волколаки) - s/s parszyński [zm. 1937/w związku z tym, można zabrać wiosce Wielka Korolówka pierwszy człon, który staje się zbyteczny]
-wieś Pobiedna (Пабедная/Победная) -> Połzuchy (Палзухі/Ползухи) - s/s leniński (romanowski) [zm. 1964]
-wieś Safonowo (Сафонава/Сафоново) -> Puziki (Пузікі/Пузики) - s/s leniński (romanowski) [zm. 1964]

Rejon drybiński:
-os. Leniński (Ленінскі/Ленинский) -> Nowa Hołołobówka (Новая Галалобаўка/Новая Гололобовка) - s/s michiejewski [dekom./poblizka wieś Hołołobówka, os. było jej pierwotnie podporządkowane]
-wieś Komuna (Камуна/Коммуна) -> Nowe Uhły (Новыя Вуглы/Новые Углы) - s/s czerniewski [dekom./dawniej majątek Uhły/docelowo przyłączyć do wsi Uhły]
-wieś Pierwomajsk (Первамайск/Первомайск) -> Hospody (Гасподы/Господы) - s/s pierwomajski (hospodzki) [zm. 1939]
-wieś Sołnieczna (Сонечная/Солнечная) -> Czartowszczyzna (Чартоўшчына/Чертовщина) - s/s pierwomajski (hospodzki) [zm. 1969]

Rejon kościukowicki:
-os. Woroszyłowo (Варашылава/Ворошилово) -> Mikołajów (Мікалаеў/Николаев) - s/s białodubrowski [zm. 1935]
-os. Proletarij (Пралетарый/Пролетарий) -> Kułygi (Кулыгі/Кулыги) - s/s demidowicki [zm. 1975?]
-wieś Wiazowiec (Вязавец/Вязовец) -> Kisielówka (Кісялёўка/Киселёвка) - s/s proletarski (cerkowiski) [zm. 1938]
-wieś Iwanówka (Іванаўка/Ивановка) -> Mizyrycze (Мізірычы/Мизиричи) - s/s nowosamatewicki [zm. 1935]
-wieś Krasna Zaria (Красная Зара/Красная Заря) -> Horbowickie (Гарбавіцкае/Горбовичское) - s/s białodubrowski [na międzywoj. mapach os. Horbowicki, n. od poblizkiej, niegdyś dużej wsi Horbowicze (wysiedlonej z powodu Czarnobyla)]
-wieś Krasna Zaria (Красная Зара/Красная Заря) -> Polanka (Палянка/Полянка) - s/s proletarski (cerkowiski) [dekom./przed IIWŚ wsie Krasna Polana i Nowa Zaria]
-wieś Krasna Zwiezda (Красная Звязда/Красная Звезда) -> Kowszówka (Каўшоўка/Ковшовка) - s/s demidowicki [zm. 1951?/za Rapanowiczem, materjał kartograficzny sugerowałby, że nazwa obecna istniała przed IIWŚ]
-wieś Krasna Słoboda (Красная Слабада/Красная Слобода) -> Hibały (Гібалы/Гибалы) - s/s zabyczański [zm. 1947]
-wieś Pierwoje Maja (Первае Мая/Первое Мая) -> Filjał (Філіял/Филиал) - s/s demidowicki [zm. 1941]
-wieś Proletarskie (Пралетарскае/Пролетарское) -> Cerkowiszcze (Царковішча/Церковище) - s/s proletarski (cerkowiski) [zm. 1917]
-wieś Proletarska Komuna (Пралетарская Камуна/Пролетарская Коммуна) -> Felixberg (Фелізберг/Фелизберг) - s/s proletarski (cerkowiski) [zm. 1919]
-wieś Ruczej (Ручэй/Ручей) -> Kuprejewka (Купрэеўка/Купреевка) - s/s demidowicki [zm. 1941/za Rapanowiczem]

Rejon kirowski (> kaczerycki):
-wieś Wozniesiensk (Вазнясенск/Вознесенск) -> Krutohorje (Крутагор'е/Крутогорье) - s/s dobosieński [dekom. (wieś powstała w latach 20 XX w., więc prawdopodobnie od M. Wozniesienskiego, nie od religji)/dawne os. Kruta Hora w sąsiedztwie]
-wieś Prożektor (Пражэктар/Прожектор) -> Folwark Dobrocin (Фальварак-Даброцін/Фольварок-Добротин) - s/s dobosieński [do 1969 r. osiedla Otradny i Pokrowski (za Rapanowiczem), przed wojną folwark Dobrocin (obok leży w. Dobrocin)]

Rejon klimowicki:
-wieś Fiedotówka (Фядотаўка/Федотовка) -> Słobódka (Слабодка/Слободка) - s/s rodzieński [zm. 1946]

Rejon kliczewski:
-os. Hończański (Ганчанскі/Гончанский) -> Hury (Гуры) - s/s dołżańki [zm. 1969]
-wieś Oktiabrsk (Акцябрск/Октябрьск) -> Kobylanka (Кабылянка/Кобылянка) - s/s kołbiecki [zm. 1964]
-wieś Wiśniówka (Вішнёўка/Вишнёвка) -> Uszywiec (Ушывец/Ушивец) - s/s bacewicki [zm. 1938]
-wieś Krasny Las (Красны Лес/Красный Лес) -> Hiżhajłowo (Гіжгайлава/Гижгайлово) - s/s kołbiecki [zm. lata 30 XX w.]
-wieś Malinowe (Малінавае/Малиновое) -> Jazwy (Язвы) - s/s potocki [zm. 1964]
-wieś Pobieda (Пабеда/Победа) -> Pieremoha (Перамога/Победа) - s/s bacewicki [derusyf./Dawiednik notuje niby oboczną n. Asipowiczy, ale to prawdopodobnie błąd - pomylono Pobiedy]
-wieś Czerwona Niwa (Чырвоная Ніва/Червоная Нива) -> Zajakubie (Заякуб'е/Заякубье) - s/s bacewicki [ze starych map; prawdop. ten sam objekt; na mapie wczesnosowieckiej os. Czerwiakow (prawdop. od nazw. Aleksandra Czerwiakowa - przywódcy BSSR)]

Rejon krasnopolski:
-agr. Lenino (Леніна/Ленино) -> Gnilica (Гніліца/Гнилица) - s/s horski [zm. 1967]
-os. Kaliniński (Калінінскі/Калининский) -> Janowska Buda (Яноўская Буда/Яновская Буда) - s/s janowski [dekom./poblizki agr. Janówka + nieistniejąca wieś Buda w pobliżu]
-os. Niekrasow (Някрасаў/Некрасов) -> Chołmy (Халмы/Холмы) - s/s horski [ludowe]
-os. Pieriedowy (Перадавы/Передовой) -> Zalasek (Залясок/Залесок) - s/s janowski [zm. 1976]
-wieś Pobieda (Пабеда/Победа) -> Swierbiłówka (Свярбілаўка/Свербиловка) - s/s mchinicki [zm. lata 20. XX w.]

Rejon kruhelski:
-agr. Rakuszewo (Ракушава/Ракушево) -> Lichinicze (Ліхінічы/Лихиничи) - s/s kruhelski [zm. 1967/nowa nazwa na cześć jakiejś miejscowej rodziny, która organizowała tutaj życie w czasach wczesnobolszewickich]
-os. Wostoczny (Васточны/Восточный) -> Wzchodni (Усходні/Восточный) - s/s kruhelski [derusyf./tylko biał.]
-wieś Krasino (Красіна/Красино) -> Kipiacze (Кіпячы/Кипячи) - s/s fiłatowski [zm. 1948]
-wieś Niekrasowo (Някрасава/Некрасово) -> Carewsk (Царэўск/Царевск) - s/s fiłatowski [zm. 1964]
-wieś Proletarij (Пралетарый/Пролетарий) -> Drucka (Друцкая) - s/s kruhelski [dekom./rz. Druć]
-wieś Piata Hodowina (Пятая Гадавіна/Пятая Годовщина) -> Chochłówka (Хахлоўка/Хохловка) - s/s kruhelski [dekom. (5-ta rocznica Rewolucji)/przyłączony chutor]
-wieś Sławianka (Славянка) -> Ohłobla (Аглобля/Оглобля) - s/s zaprudzki [zm. 1964]
-wieś Jasne Utro (Яснае Вутра/Ясное Утро) -> Jasna Ranica (Ясная Раніца/Ясное Утро) - s/s kruhelski [derusyf./tylko biał.]

Rejon krzyczewski:
-agr. Krasna Buda (Красная Буда) -> Żydowa Buda (Жыдава Буда/Жидова Буда) - s/s krasnobudzki (żydobudzki) [zm. 1935]
-os. Uzki (Вузкі/Узкий) -> Szczerbacze (Шчарбачы/Щербачи) - s/s molatycki [ludowe]
-os. Krasny Bór (Красны Бор/Красный Бор) -> Ledziesznia (Лядзешня/Ледешня) - s/s krasnobudzki (żydobudzki) [niepewne]
-wieś Iwanówka (Іванаўка/Ивановка) -> Świna (Свіная/Свиная) - s/s łobkowicki [zm. 1919]
-wieś Kolektywny Trud (Калектыўны Труд/Коллективный Труд) -> Bohońsk (Багонск/Богонск) - s/s krasnobudzki (żydobudzki) [dekom./poblizka n. terenowa (leśne uroczysko)]
-wieś Kalinino (Калініна/Калинино) -> Zadobrość (Задабрасць/Задобрость) - s/s kościuszkowicki [zm. 1938]
-wieś Mirna (Мірная/Мирная) -> Hłupiki (Глупікі/Глупики) - s/s molatycki [zm. 1964]
-wieś Nowiki (Новікі/Новики) -> Bałwanówka (Балванаўка/Болвановка) - s/s kościuszkowicki [zm. 1964]

Rejon mohylewski:
-os. Dniepr (Днепр) -> Dniepr (Дняпро/Днепр) - s/s połykowicki [derusyf./tylko biał.]
-os. Jużny Żabin (Южны Жабін/Южный Жабин) -> Żabin II (Жабін 2/Жабин 2) - s/s wendorozki [derusyf./nie ma już Żabina Północnego (Siewiernego), a inny poblizki Żabin znajduje się na południe od Żabina "Jużnego", więc zamiast tłumaczyć dookr. "Jużny" jako "Paudniowy" lepiej zastąpić je innym]
-wieś Wozrożdienie (Вазраждзенне/Возрождение) -> Majątek Horodziszcze (Маёнтак Гарадзішча/Имение Городище) - s/s siemukacki
-wieś Kalinowa (Калінавая/Калиновая) -> Trebuchy (Трыбухі/Требухи) - s/s połykowicki [zm. 1964]
-wieś Komintern (Камінтэрн/Коминтерн) -> Mieżhorje (Міжгор'е/Межгорье) - s/s połykowicki [dekom./nieistniejąca wieś w okolicy]
-wieś Krasna Słoboda (Красная Слабада/Красная Слобода) -> Słobódka (Слабодка/Слободка) - s/s wendorozki [dekom.]
-wieś Łatroszcza (Латрошча/Латроща) -> Łotewska Roszcza (Латышская Рошча/Латышская Роща) - s/s kadziński [poprawka hist.]
-wieś Fojno (Фойна/Фойно) -> Chwojno (Хвойна/Хвойно) - s/s mostecki [poprawka hist./tak jeszcze w spisie z 1983 r. i na starych mapach]

Rejon mścisławski:
-wieś Budionówka (Будзёнаўка/Будёновка) -> Myrki (Мыркі/Мырки) - s/s rakszyński [zm. 1941]
-wieś Worowskiego (Вароўскага/Воровского) -> Antopol (Антопаль/Антополь) - s/s krasnohorski (ryłowszczyźniański) [dekom./majątek, znajdujący się dawniej na miejscu tej wsi]
-wieś Zarzecze (Зарэчча/Заречье) -> Popowszczyzna (Папоўшчына/Поповщина) - s/s mazałowski [zm. 1941]
-wieś Krasna Horka (Красная Горка) -> Ryłowszczyzna (Рылаўшчына/Рыловщина) - s/s krasnohorski (ryłowszczyźniański) [zm. 1939]
-wieś Krasna Polana (Красная Паляна/Красная Поляна) -> Sluńkowszczyna (Слюнькаўшчына/Слюньковщина) - s/s kopacki [zm. 1950]
-wieś Krasny Bierieg (Красны Бераг/Красный Берег) -> Kurowicze (Куравічы/Куровичи) - s/s kopacki [zm. 1950]
-wieś Lutnia (Лютня) -> Rohajłowszczyzna (Рагайлаўшчына/Рогайловщина) - s/s kopacki [zm. 1978]
-wieś Majskie (Майскае/Майское) -> Biziuki (Бізюкі/Бизюки) - s/s mazałowski [zm. 1941]
-wieś Pobieda (Пабеда/Победа) -> Sapałowo (Сапалава/Сапалово) - s/s chodoski [zm. 1947]
-wieś Razswiet (Рассвет) -> Czortowo (Чортава/Чёртово) - s/s kopacki [zm. 1947]
-wieś Swierdłowo (Свярдлова/Свердлово) -> Mordołysowo (Мардалысава/Мордолысово) - s/s pocołtowski [zm. 1941]

Rejon sławhorodzki (> propojski):
-wieś Aleksandrówka II (Аляксандраўка 2/Александровка 2) -> Tołkaczówka (Таўкачоўка/Толкачёвка) - s/s hiżeński [ludowe i na przedrew. mapach]
-wieś Wozchod (Васход/Восход) -> Niemilnia (Нямільня/Немильня) - s/s kabinohorski
-wieś Krasny Wozchod (Красны Васход/Красный Восход) -> Nowe Szełomy (Новыя Шаламы/Новые Шеломы) - s/s waśkowicki [zm. 1964/także Szełomy I]
-wieś Lebiediowka (Лебядзёўка/Лебедёвка) -> Krzywa Słoboda (Крывая Слабада/Кривая Слобода) - s/s świeński [ludowe i na starych mapach]

Rejon chocimski:
-wieś Aleksandrowicze (Аляксандравічы/Александровичи) -> Terpiłówka (Цярпілаўка/Терпиловка) - s/s berezecki [zm. 1964]
-wieś Krasna Zaria (Красная Зара/Красная Заря) -> Słoboda (Слабада/Слобода) - s/s berezecki [ze starej mapy]
-wieś Nowa Żyzń (Новая Жызнь/Новая Жизнь) -> Nowe Życie (Новае Жыццё/Новая Жизнь) - s/s biesiedowicki [derusyf./tylko biał.]
-wieś Nowa Żyzń (Новая Жызнь/Новая Жизнь) -> Lahuszki (Лягушкі/Лягушки) - s/s zabiełyszyński [ludowe]
-wieś Nowy Puć (Новы Пуць/Новый Путь) -> Nowy Szlach (Новы Шлях/Новый Путь) - s/s berezecki [derusyf./tylko biał.]
-wieś Podleśna (Падлесная/Подлесная) -> Karawieniec (Каравенец/Карявенец) - s/s trościński [zm. 1964]
-wieś Rozkosz (Роскаш/Роскошь) -> Kruciele (Круцялі/Крутели) - s/s berezecki [zm. 1938]

Rejon czauski:
-wieś Nadieżda (Надзежда/Надежда) -> Nadzieja (Надзея/Надежда) - s/s kamieński [derusyf./tylko biał.]

Rejon czerykowski:
-os. Juny Pachar (Юны Пахар/Юный Пахарь) -> Chutor (Хутар/Хутор) - s/s sormowski
-wieś Jasna Zaria (Ясная Зара/Ясная Заря) -> Mokranka (Макранка/Мокрянка) - s/s wieremiejski [zm. 1938]

Rejon szkłowski:
-os. Krasny Łucz (Красны Луч/Красный Луч) -> Cegielnia (Цагельня) - s/s kamiennoławski [dekom./osiedle powstało wraz z budową tutejszej cegielni]

-------------
NAZWY WODNE I TERENOWE
(lista potencjalnie niekompletna - sugestje uzupełnień [zwłaszcza jeśli chodzi o objekta pomniejsze] mile widziane)

-rz. Bóbr (Бобр) -> Bóbr (Бабёр/Бобр) [poprawka jęz./tylko biał.]
-rz. Wilja (Вілія/Вилия) -> Wilja (Вялля/Вилия) [poprawka hist./tylko biał.]
-rz. Bug, urz. Zachodni Bug (Заходні Буг/Западный Буг) -> Bug (Буг) [derusyf./człon "zachodni" jest tutaj nie tylko rosjocentryczny, ale też wynika z nieprawidłowego nazywania Bohu "Jużnym Bugiem" (co spopularyzowało się w XX w.), co należy naprostować we wszystkich językach]
-rz. Dźwina, urz. Zachodnia Dźwina (Заходняя Дзвіна/Западная Двина) -> Dźwina (Дзвіна/Западная Двина) [derusyf./usunięcie rosjocentrycznego członu, nie mającego odniesienia dla geografji i tradycji Białorusi (w użyciu rosyjskojęzycznym może zostać)]
-rz. Czerwienka (Чэрвенка/Червенка) -> Ihumenka (Ігуменка/Игуменка) [zm. 1923/historyczna nazwa bywa używana i dziś]
-jez. Czerwone (воз. Чырвонае/оз. Червоное), obw. homelski -> jez. Kniaź (Князь-возера/Князь-озеро) [zm. 1932/dawniej też jez. Żyd]
-Dzierżyńska Góra (г. Дзяржынская/г. Дзержинская), obw. miński -> Święta Góra (г. Святая) [zm. 1958]

---------------------------------
Bibljografja i odnośniki:
-Wikipedja, przede wszystkiem białoruska ("narkomańska"), a także po części rosyjska, taraszkiewicka i polska (głównie jako lista nazw i pewna "baza wypadowa")
-Serwis Radzima.net (jakkolwiek chuj im w dupę za ukrywanie części informacyj za paywallem - na ludziach szukających korzeni nie powinno się tak zarabiać!)
-Mapy z serwisu Etomesto.ru (w tym także Trójwiorstówka Szuberta)
-Mapy z serwisu Mapster
-«Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: нарматыўны даведнік», пад рэд. В. П. Лемцюговай. (pozycja zwana w tekscie "Dawiednikiem", 6 tomów, dostępne tutaj)
-«Слоўнік назваў населеных пунктаў», Я. Рапановіч. (tutaj dostępne cztery tomy, ale posiadam wszystkie sześć - jakby co, mogę wrzucić)
-«Гарады і вёскі Беларусі» (tylko tomy dostępne tutaj - pozostałych nie mam)
-«Краткий топонимический словарь Белоруссии», В. Жучкевич, 1974 (a także spis nazw zmienionych, którego w PDFowej wersji dostępnej w internetach nie ma, ale za to jest tutaj)
-«Топонимия Беларуси. Гомельская область. Лоевский район», А. Ф. Рогалев (link)
-«ПЕРАЙМЕНАВАННІ НА КАРЦЕ ГРОДЗЕНШЧЫНЫ», Л.Л. Янушкевіч (strony 101-106)
-«Тапаніміка населеных пунктаў Шчучыншчыны» (cz. 1, cz. 2)
-Переименованные населённые пункты Белоруссии
-Jak coś mi się jeszcze przypomni, to dodam.

No i to by było na razie na tyle - Do Siego AD 2021! Zapraszam do komentowania i pytań, oczywiście!
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?

Úlfurinn

smrt zidum
  •