Dialekt polski jeszcze nienazwany :-)

Zaczęty przez CookieMonster93, Sierpień 27, 2012, 16:10:17

Poprzedni wątek - Następny wątek

CookieMonster93

Zmiany fonetyczne:
1. [gʲɛ], [jɛ], [  ́ɛ] > [i] zapis: i np. Giewont > Iwont, jeden > iden, bagietka > baitka
Wyjątki: gdy wchodzi ,,e ruchome" po /g/ np. gra > g̃irka (gierka), g̃ir (gier), singiel > singil (D. singla)

2. [ɛ̃] > [ɛ̃w̃] > [æʉ] > [äy̭] zapis: aų (przed j, j̃, l, ł, ń => [äː])
[ɔ̃] > [ɔ̃w̃] > [ɵʉ] > [œy̭] zapis: öų (przed j, j̃, l, ł, ń => [œː])

3. (początek wyrazu ->)[g]V, V[g]V > [ŋ]V, V[ŋ]V   zapis: g̃ np. Ag̃ata, g̃araż V – dowolna niezmiękczona samogłoska oraz i, czyli np. gitara > giëtara, zaś ogień > og̃ij̃

4. [x]C, C[x] i wygłosowe [x] > [k] np. kleb (chleb), dak (dach) a także: daka(=dachu), dakôwka (wyrazy pochodne również mają [x] > [k]) C – dowolna spółgłoska; nie dotyczy przedrostków przed czasownikami

5. Wygłosowe [ɲ] > [j̃], zapis: j̃ np. koń (właśc. kóń) > kôj̃ (D. konia, C. koniu) [wyjątki z o>ó>ô (odmienne na o) to: dom, koń i on]

6. -aj, -ej > [i] zapis: i np. szuki (szukaj), czyti (czytaj), di (daj, również: tak), wij (wiej, tryb rozk. od ,,wiać"), g̃orzi [ŋɔʑi] (gorzej)

7. Akcentowane [u] > [ɨw] (przed  j, j̃, l, ł, ń wymawiane jako [ɨː]) zapis: u -> û, ó -> ô np. but > bût (D. bûta C. bûtu B. bût N. bûtem Ms. bûci W. bûci l.m. M. bûty D. bûtów C. bûtom B. bûty N. bûtni Ms. bûtak W. bûty), kóń > kôj̃

8. Akcentowane [ɨ] > [eː], alternatywna wymowa: [ɪə̭](przed j, j̃, l, ł, ń [ɪː]) zapis: ŷ np. ty > tŷ, my > mŷ
[ɨ] > [eː] pojawia się także przy odmianie czasownika przez osoby: -my > -mŷ
[i], [λi] > [jə] zapis: ië – po spółgłosce(jeśli się z nią łączy), jë – początek wyrazu lub po samogłosce np. lis > jës, i > jë, igła > jëgła, identyfikować > jëdentyfiëkować, jeśli > iśjë, jeżeli > iżejë
Wyjątek: końcówka –ami > -ni

9. [m ̒] > [ɲ] zapis: ń/ni np. mięso > niaųso, miś > niś, mieć > nić
Wyjątek: mi > mnië

10. Końcówka –cie przy odmianie czasowników przez osoby (2 os. l.m.) > -ti (powstało to z połączenia –cie (które przeszło w –ci) oraz –ta, np. robicie > robiti, zróbcie > zróbti (akcent na –ti)

11. Zmiękczenie sz, cz, dż, ż oraz rz przed miękkimi głoskami (i, j, ś, ć, dź, ź, ń) > zaznaczane w pisowni kolejno jako: ś, ć, dź, ź oraz rz (przed samogł. si-, ci-, dzi-, zi-, rzi-[ʑ]).
Przykłady: straśni, dostatećni = strasznie, dostatecznie, a także: mokrzy > mokrzië [ˈmɔkɕə] poprzez analogię do duży vs. duzi (dûży vs. dûzië)

12. Zmiana w akcentowaniu: czasowniki odmienione w 1. os. l. mn. i 2 os. l. mn. akcentujemy na ostatniej sylabie, która wymawiana jest dłużej. (końcówki –mŷ, -ti)

Wymowa, podsumowanie:
j̃ [j̃], g̃ [ŋ], rz przed i, j, ś, ć, dź, ź, ń [ʑ] lub gdy ubezdźwięcznione -> [ɕ]
aų [äy̭]~[äː]1, ë [ə], ŷ [eː] lub [ɪə̭]~[ɪː]1, û/ô [ɨw]~[ɨː]1, öų [œy̭]~[œː]1
1 – przed j, j̃, l, ł, ń
Reszta jak w ogólnopolskim :-)

12. Odmiana przez przypadki:
Rzeczowniki:
L. pojedyncza:
r. męski:
Ujednolicenie się końcówek celownika rzeczownika rodzaju męskiego, każdy taki rzeczownik ma końcówkę -u (wrogowi > wrog̃u)
Ujednolicenie się końcówek dopełniacza rzeczownika rodzaju męskiego, każdy taki rzeczownik ma końcówkę –a (chloru > klora)
r. żeński:
Tylko zmiany fonetyczne
r. nijaki:
Tylko zmiany fonetyczne
L. mnoga:
r. męski
-ach > -ak (zmiana fonetyczna)
-ami > -  ̒ni (  ̒ oznacza: cz > ć, dż > dź, ł > l, m > ń,  n > ń, sz > ś, ż > ź)
r. żeński
-ach > -ak
Budowa narzędnika: dopełniacz + ̒ni (  ̒ oznacza: cz > ć, dż > dź, ł > l, m > ń,  n > ń, sz > ś, ż > ź) np. D. kobiet > kobit; N. kobietami > kobitni (kobit +  ̒ni)
r. nijaki:
-ach > -ak
Budowa narzędnika: dopełniacz + ̒ni (  ̒ oznacza: cz > ć, dż > dź, ł > l, m > ń,  n > ń, sz > ś, ż > ź) np. D. okien > okin; N. oknami > okińni (okin +  ̒ni)

13. Przymiotniki, liczebniki, zaimki i przysłówki:
Zmiany tylko fonetyczne
Czasowniki:
Rozwój (rozszerzenie) harmonii samogłoskowej:
Dokonany > Niedokonany:
o > a
e > a
i > ia/ja (i powstało z ,,  ̒e")
öų [œy̭] > aų [äy̭] (öų powstało z ,,ą", a aų z ,,ę")
Harmonia wpływa na cały czasownik, łącznie z przedrostkami:
Przełączyć = przełöųczyć (dk.) >>> przełączać (,,przełãczać") = przałaųczać (ndk.)
Odpowiedzieć = odpowidzić (dk.) >>> odpowiadać = adpawiadać (ndk.)
Ma to wpływ również na części mowy powstałe z tych czasowników np.
Opowiadać (ndk.) = apawiadać, a zatem opowiadanie = apawiadani

Słownictwo: (jestem jeszcze w trakcie tworzenia go :-) Nie będzie tego dużo)
Di = tak / daj (tryb rozkazujący od ,,dać")
Wiać – biec; wiani – bieg, powiać - pobiec
Dmûkać – dmuchać, wiać (dmuchnięcie > dmukniaųci i dmuchnąć > dmûknöųć,  więc dmuchać ma [x]>[k])
G̃ać – iść (od gnać; procesy fonet.: gnać > gać > g̃ać), pog̃ać – pójść, zgać – zejść, wgać – wejść, przyg̃ać – przyjść, g̃aniać – chadzać, pag̃aniać – przechadzać się, pog̃onić – przejść (się), pag̃aj̃ (f) – przechadzka

Odmiana czasownika ,,bŷć" w czasie teraźniejszym (zrównało się ,,jestem" i ,,żem"):
L.p.
1. ja jem (jedyne słowo, które nie zostało tknięte przez [jɛ] > [i])
2. tŷ jeś
3. ôn, ona, ono je
L. mn.
1. mŷ śmŷ (hist. jeśmŷ > śmŷ)
2. wŷ śti (hist. jeśti > śti)
3. oni, one söų

Budowa czasu przeszłego (budowało się go przy pomocy ,,żem, żeś, żeśmy(...)"):
{Inne formy niż poniższe nie są ani używane, ani poprawne}
-łem / -łam > -ł(a) jem np. robiłem – robił jem
-łeś / -łaś > -ł(a) jeś np. wstałaś – wstała jeś
-ł, -ła, -ło > bez zmian

Liczba mnoga


Osoba
Język polski - przykład
Objaśnienie
Przykład (ten sam) w dialekcie
1. Mŷ
staliśmy
-li żeśmy > -jë śmŷ
stajë śmŷ
1. Mŷ f
schłyśmy, stałyśmy
-ły żeśmy > -ły/-łŷ śmŷ
skłŷ śmŷ, stały śmŷ
2. Wŷ
staliście
-li żeście > -jë śti
stajë śti
2. Wŷ f
schłyście, stałyście
-ły żeście > -ły/-łŷ śti
skłŷ śti, stały śti
3. Oni
stali
-li > -jë
stajë
3. One
schły, stały
-ły > -ły/-łŷ
skłŷ, stały

Moja propozycja układu klawiszy dla tego dialektu
Pisanie na klawiaturze: ų = alt + u, euro € zapisuje się zaś jako alt+4 (skoro z shiftem jest dolar, to z altem może być ojro) :-); ë = alt + e, j̃ = alt + j, g̃ = alt + g, ö = alt + p (alt + o = ó, a P jest obok O)
Cyrkumfleks: litera bez diakrytyków, a potem ,,]" np. jak się wciśnie Y i potem ], to wyjdzie ŷ,
û = u + ], ô = o + ]
Polskie litery z diakrytykami (a wszystkie prócz ,,ę" i ,,ą" są w tym dialekcie) – zapisuje się na klawiaturze tak samo, jak na klawiaturze polskiej. :-) (ę, ą – nie ma w tym układzie klawiatury)
Znaków diakrytycznych w tym dialekcie jest 15:
ć, ë, g̃, j̃, ł, ń, ó, ô, ö, ś, û, ų, ŷ, ż, ź
Alfabet (38 znaków):
A B C Ć D E Ë F G G̃ H I J J̃ K L Ł M N Ń O Ó Ô Ö P R S Ś T U Û Ų W Y Ŷ Z Ż Ź
Nazwy liter: (pierwsza nazwa jest używana częściej niż druga)
Ë – jë [jə], e umlaut
G – gië [gʲə]
– g̃e [ŋɛ]
J̃ – ej̃ [ɛj̃]
Ń – ni [ɲi]
Ô – ył zamkniaųte, o z daszkim
Ö – öų [œy̭], o umlaut
̭Û – ył otwarte, u z daszkim
Ų – u z og̃onkim
Ŷ – ŷ [eː]~[ɪə̭], igrek z daszkim
Ź – zi [ʑi], nigdy nie mówi się ziet!
Pozostałe litery – jak w ogólnopolskim
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
  •  

MrVassil

Ciekawe, podoba mi się.
Masz może jakiś tekst w tym dialekcie?
  •  

CookieMonster93

Daj mi 5 minut, to przetłumaczę coś. :-P
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
  •  

CookieMonster93

Okay... wziąłem tekst z Conlang relaya II, bo tak jakoś mi się chciało. ;-) Moje osobiste tłumaczenie z ina przetłumaczę na ów dialekt.

Oni opuszczają kurtynę.
Czas jest teraz, aby kobieta była (dosł. jest), kim jest.
Czas chroni próżność kolorem maski.
On mówi do kobiety: ,,kolor kwiatu strzeże/chroni mnie"
Kwiat lotosu
Czas obserwuje kobietę z bliska (dosł. blisko) jego wzrokiem uśmiechając się, lecz jej życie rozpadało się.
Coś żerowało na niej. To było pragnienie kogoś.
Ona marzyła oczyma i stawała się kwiatem lotosu.
----
Oni apuszczajöų kurtŷnaų.
Czas je teraz, aby kobita bŷła, kiëm je.
Czas kranië prôżność kolorem maskië.
Ôn môwië do kobity: ,,kolor kwiata kranië mni".
Kwiat lotosa
Czas absarwuje kobitaų z biëska ig̃o wzrokim uśmiakajaųc siaų, lecz ij żŷci razpadało siaų.
Coś żarawało na nij. To bŷło pragnini kog̃oś.
Ona marzŷła oczŷma jë stawała siaų kwiatem lotosa.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
  •  

Pingǐno

  •  

CookieMonster93

U z ogonkiem jest zajebiste, nie wiem o co kaman... :-P Drugą opcją był umlaut... :-P
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
  •  

Pingǐno

  •  

CookieMonster93

Bo to dyftong, w którym jest też a :-P
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
  •  

Rémo

Podoba mi się :] Szkoda tylko tego umlautu :P
Pozdrawiam! :)
  •  

CookieMonster93

Ligatura mi nie pasowała, a na diakrytyk nie miałem pomysłu innego, który by mi się podobał.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
  •