Stąpanina wywiedna I - język sekaski

Zaczęty przez Noqa, Styczeń 05, 2013, 00:24:29

Poprzedni wątek - Następny wątek

Towarzysz Mauzer

OK, przepraszam za zwłokę, ale miałem w tym tygodniu trzy egzaminy pod rząd i nie myślałem, że będę się tyle uczył. Tak czy owak, przedstawiam zmiany.

Zmiany fonetyczne
a) samogłoskowe
i:, y > i;
y > i;
'e > i; e > ə;
'ɤ > u; ɤ > ə;
'o > u; o > ə;
æ > a;
ucieczka akcentu z ə do przodu; pozostałe ə́ > a
przesunięcia akcentowe w związku ze zmianami morfologicznymi
unikanie hiatusu (wstawne w > v, j; analogie) – międzywyrazowo nie jest fonologiczne

b) spółgłoskowe
Cʷ > Cv, W[=wargówka]v > W; C[bezdźw.]v > Cf;
ɟ, ʝ, ɲ > j;
Cji > Ci, #ji > i; Cji > C ə, #ə > ə;
l > ɾ;
w > v;
dz > z;
elizja bezdźwięcznych na końcu wyrazu;
rotacyzm bezdźwięcznych między samogłoskami (w końcówkach fleksyjnych pojawia się przez analogię)

Skrót zmian morfologicznych
- zanik kategorii określoności rzeczownika;
- wypracowanie trzech klas rzeczownikowych - osobowych, żywotnych i nieżywotnych - które po radykalnym uproszczeniu fonologii pozwalają łatwiej orientować się w stosunkach składniowych;
- zanik odmiany czasownika przez osoby - powrót do oznaczania podmiotu zaimkiem osobowym;
- wykształcenie systemu dwóch czasów z wyraźnie oznaczanym czasem przeszłym;
- zanik kategorii aspektu;
- degradacja trybu rozkazującego i przypuszczającego do kategorii oznaczanej partykułą;

Skrót zmian składniowych
- zanik partykuły pytajnej - oznaczanie pytań rosnącą intonacją na czasowniku kończącym zdanie;
- nowe spójniki zdaniowe: sfəm – wyznacznik zd. temporalnego (*us + fem), sə – wyznacznik zd. przyczynowego (*us + we);

Nowy system fonologiczny

i - u
ə
a

f v m
t d ɾ n
s z ʃ ʒ
c j
k g

[ɾ zapisywane dalej jako r]

Deklinacja rzeczownika

I klasa – osoby [etym. zaimek 3. sg. "i"]
sg.
N. -j / -i
G. -jaj
D. -jaj
A. -raj
pl.
N. -(ə)ri
G. -(ə)jari
D. -(ə)jari
A. -(ə)raj

II klasa – byty poruszające się, a nie-osoby [etym. PSek. wyznacznik nieokreśloności ,,minę"]
sg.
N. -(ə)m
G. -jam
D. -jam
A. -ram
pl.
N. -(ə)m
G. -(ə)jam
D. -(ə)jam
A. -(ə)ram

III klasa – byty nieruchome [etym.: wyznacznik określoności ,,r"]
sg.
N. -(ə)r
G. -jar
D. -jar
A. -rar
pl.
N. -jər
G. -jər
D. -jər
A. -(ə)rar

Deklinacja zaimków
   1. os.   2. os.   3 os.
N. sg.   mu   ri   i
G. sg.   muj   rij   ij
D. sg.   muj   rij   ij
A. sg.   murə   rirə   irə
N. pl.   bu   trə   nə
G. pl.   buj   traj   naj
D. pl.   bu   tra   na
A. pl.   burə   trarə   narə

[zaimek 3. os. + m = zaimek wskazujący dalszy; odnosi się do przedmiotów położonych dalej, a gdy może odnosić się do dwóch spośród członów zdania nadrzędnego, odnosi się do dopełnienia – podczas gdy zaimek wskazujący bliższy – do podmiotu]

Koniugacja czasownika
a) czas teraźniejszy:
temat niezmodyfikowany (+ zanik odmiany przez osoby – oznaczanie podmiotu zaimkiem osobowym)

b) czas przeszły:
zasadniczo temat przeszły l. pojedynczej = ac + temat teraźniejszy, ale zachodzą asymilacje:
ac + (W[=wargówka], n) > ajW; *acn > ajn
*acd > act;
*ac(s, z, ʃ, ʒ) > aʃ;
*acc, *acj, *ack, *acg > ac

zasadniczo temat przeszły l. mnogiej = cir + temat teraźniejszy, ale zachodzą asymilacje:
   cir + ʃ, ʒ, c, j > ciʒ;
   cir + [bezdźwięczna] > cir + [dźwięczna]


c) partykuły modalne, stawiane przed czasownikiem w cz. teraźniejszym:
przypuszczająca – us
rozkazująca – ər

Słowotwórstwo: -ud- przymiotnik

Składnia
ki – wyznacznik zd. podrzędnego podmiotowego
vu – wyznacznik zd. podrzędnego dopełnieniowego
sfəm – wyznacznik zd. temporalnego (etym.: us + fem)
sə – wyznacznik zd. przyczynowego (etym.: us + we)
zən – wyznacznik zd. celowego (etym.: us + dzjəne)

CytatFúm búmajaj áʃi ʃíjij várud, zən kúkfad vúmrar síb i tfú, sə ím sínva pírma ajví. Sfəm nvúrvaj actajá, síruram i ajpúva, vú ájfə, sájb im ʃí. Sfəm áʒəmtfa ʃəjíj várud, ajmámurə sírum írə, zən nábirrər sib páradjaj im zári. Fúm búma múkfajar aʃkíkfa síru u írəm i aʃín. Gvú pínə vúrərə?
Spoiler
czerwony várud, kapturek ʃíjij, szła áʃi, do fúm, babci búmajaj;
żeby zən, zanieść tfu, dla síb, ona írə, koszyk vúm, jedzenie kúkfad;
bo sə, ona ím,  była ajví, bardzo sínva, chora pírma;
kiedy sfəm, dziewczynka nvúrvaj, szła actajá, i ona, spotkała ajpúva, wilka síru;
który vú, spytał ájfə, dokąd sájb, idzie ʃí;
gdy vún, czerwony várud, kapturek ʃíji, odpowiedziała áʒəmtfa;
wilk síru, kazał ajmámurə, jej írə;
żeby zən, nazbierać zári, kwiatów nábirrər, dla síb, chorej páradjaj
wilk síru, pobiegł ʃkíkfa, do fúm, domu múkfajar, babci búma;
i u, on i, ją írəm, zjadł aʃín;
co gvú, teraz pínə, stanie się vúrərə
[Zamknij]

Cytat- Ijə́ri búnvarar múj rí acíri?
- U sáb írə ajnáj?
- Sfəm mu uzjákfal, rírə tusfəkfá!
Kfúnvad mu tujákfal. Múrə rí mámurə, zən vímad púnjajərar ríj vútfa? Mínarar síb ríj əríbava!
Spoiler
widziałeś acíri, ty, moją muj, szczoteczkę búnvarar (etym.: pot. skrót), (do) zębów Ijə́ri;
a u, gdzie sáb, ją írə, położyłeś ajnáj;
gdy sfəm, wiedział-bym uz-jákfal; cię rírə, nie pytał-bym t-us-fəkfa;
no to kfúnvad, ja mu, nie wiem tú-jákfal; ty rí, każesz mámurə, mi múrə, aby zən, pilnować vútfa, wszystkich vímad, twoich ríj, rzeczy púnjajərar;
kup əríbava, sobie síb ríj, nową mínarar
[Zamknij]
Skrzydła miłości, mocy, o wielki, Twardy Jerze,
Rozpostrzyj ponad nami, ogrzej i przyjmij nas. -Mrkalj, Palinodia o twardym jerze
***
VIVAT CAROLVS GVSTAVVS REX POLONIÆ
  •  

Pluur

Przepraszam was bardzo, ale niestety nie będę mógł wziąć udziału w tym, bowiem internet :<
  •  

Artaxes

Mogę Cię zastąpić w tej grze :-) . Gra jest kusząca, więc zaryzykuję powrót na forum dla takich okazji.

Pingǐno

O, Artaxes. o.O
---
(Ja wezmę udział w następnej edycji /me flies away)
  •  

Noqa

Zgoda, ale poczekajmy jeszcze na MrVassila.
At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
  •  

Canis

Cytat: Noqa w Luty 02, 2013, 15:56:54
Zgoda, ale poczekajmy jeszcze na MrVassila.
I jak, doczekaliście się?
  •