Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Zaczęty przez LarsEinar, Styczeń 25, 2013, 19:28:43

Poprzedni wątek - Następny wątek

Wedyowisz

#15
Файне, жↄ комбінуеш цось з-пісовнёӈ разↄм/одѕелне. Еднак «на» напісаўↄсь особно. Но і аж просіўо бʉ се в-такім пшʉпадку рувнеж «не» пісаць ўончне з-часовнікамі.

Сонѕↄ, жↄ пшↄтранскрʉбоване додатково такего нецо бↄзсↄӈсовнↄго тↄксту позволіўо бʉ похваліць се веӈкшоӈ лічбоӈ  розмаїтʉх пікантнʉх шчↄгӯув:

Miód zażółca wianek przegrzanej ladacznicy. Wyparł się deprecjacji zintegrowanego jury, sięgając swoim jakże miąższym jabłkiem zaiste po prestidigitatorsku bezhołowia zsypu, który to ze wścibską jętką odjedzie w chyżym jaju. Nie wie, że tak naprawdę łudzi cię makia sensem dżungli — jak gdyby zaczął dźwięczeć z podziemi dzwon.стань — обернися, глянь — задивися
 •  

Jątrzeniot

#16
Ѣ моя̃ цирылиця собє остатнø трохѫ змодыфиковалем. Впровадилем остатечнє <ғ> dla <h> (узналем, же єднак ѣкось то трєба розрõжнѣть) і позамєнѣлем <я>, <ѧ>, <ѧ̂>, <ѫ̂>, <ô>, <ø̂> одповєднø на <ѣ>, <я>, <я̃>, <ѫ̃>, <õ>, <ø̃>. А, і коньцõвка –ьи (нп. Арабьи, копьи) завше одменѣ ся до –ьѣ, –ьø ітд. (Арабьѣ, копьє мимо, же грабє, конопѣ). А ото текст Губєрта:

Мø̃д зажõлца вѣнек прєгрѣней лѣдачници. Выпарл ся депрец'ѣц'и зінтегрованего жирì, сягая̃ц своим ѣкже мя̃жшим ѣблкєм заісте по престідігаторску безғоловѣ зсыпу, ктõры то зе всьтипскѫ̃ яткѫ̃ одейдє в хыжим ѣю. Нє вє, же так направдѫ луди тя макьѣ сенсем џунгли — ѣк гдыбы зачѫ̃л дьвячеть з подземи ѕвон.
 •  

Todsmer

#17
Cytat: Gubiert w Styczeń 27, 2013, 11:04:12
Файне, жↄ комбінуеш цось з-пісовнёӈ разↄм/одѕелне. Еднак «на» напісаўↄсь особно. Но і аж просіўо бʉ се в-такім пшʉпадку рувнеж «не» пісаць ўончне з-часовнікамі.
,,На" ест особно, бо неокрэслѣ̈ примётъника (пред кто́рым стои), але речовник. Часовники фактычне лепей разъ́м.

Мё́д зажо́лца вѣ̈нъ́к прегрѣ̈нъ́й лѣ̈дачницы. Выпарл ся дэпрэцѣ̈ци зъинтэгрованэго жиры, сягая́ц своим ѣ̈кже мя́жшым ѣ̈блъкем заистъ́ по прэстыдыгитаторску бъ́зъґоловѣ̈ съсыпу, кто́ры то зъ встибскѫ́ яткѫ́ отъеде въ хыжим ѣ̈ю. Невѣ, же так направдѫ луди тя макѣ̈ сэнсъ́м джунгли - ѣ̈к гдыбы зачѫ́л двечеть зъ подъземи ѕвон.

Пъ́вно зробилъ́м мильѣ̈рд блѫдо́в, але трудно.
 •  

Henryk Pruthenia

"Офицъяљная" Пољская Цирылица Прутҳэњї:
Медъ зажелца вянэкъ прегранэй лядачници. Выпарлъ сѩ дэпрэцъяацї зинтэгрованэго журъи , сѩгаѭць своемь якъ же мѭжшемь яблкемь заистэ по прэстыдыгитаторску бэзъҳоловя зъсыпу, кторый то зэ вҫћибскѫ ѩткѫ одъеђе въ хыжемь яю. Не ве, же так направдѧ луђи Ћѧ макъя сэнсэмь џунгли — як гдыбы зачѫлъ ђвѩчећь зъ подъземи ѕвонъ.

"Ужиткова" Пољска Цырылица Прутҳэњї:
Ме̋д зажо́лца вягек прегрянэй лядачницы. Выпарл сѩ дэпрэцъяацї зинтэгрованэго журъи , сѩгаѭц своим якже мѭжшим яблкем заистэ по прэстыдыгитаторску бэзҳоловя зсыпу, кто́ры то зэ вҫћибскѫ ѩткѫ одъеђе в хыжим яю. Не ве, же так направдѧ луђи Ћѧ макья сэнсэм џунгли — як гдыбы зачѫл ђвѩчећ з подъземи ѕвон.

"Офиціяльная" Польская Цирылица Прутҳэньі (вэрсія ҳардъ):
Медъ зажелца вянъкъ прегранъй лядачници. Выпарлъ сѩ дэпрэціяаціи зинтэгрованъго журъи, сѩгаѭць своемь якъ же мѭжшемь яблкемь заистэ по прэстыдыгитаторску бэзъҳоловья зъсыпу, кторый то зъ встибскѫ ѩткѫ одъеде въ хыжемь яю. Не ве, же так направдѧ луди Тѧ макъя сэнсэмь џунгли — як гдыбы зачѫлъ двѩчећь зъ подъземи ѕвонъ.

Так щере, то и так надаљ тэн кэкст не використуе вщистких рóжниц з пољским.

Towarzysz Mauzer

#19
Означѣне́ преглосо́в и особно хисторічніх ѣти то лекке шаленьство, Пётр Вельки небілбі задоволёні. Пруфенина́ Офицьѣлка ест, пове́м особисте, барѕо ладна́, бо в инніх тэ сэрпске́ букви бружџя́, но але. А тэкст Губерто́в в барде́й рэакційнэ́й постати мирошевиці вігля́да́лбі так:

Ме̋д заже̋лцѣ вѣнэк прегрѣнэй лѣдачниці. Віпарл се дэпрэцьѣцьӥ зъинтэгрованэго жирі, сягая́ц своӥм ѣгже мя́шшім ѣплкем заӥстэ по престъидъигитаторску бесхоловѣ ссіпу, кто́рі то зэ встипскѫ́ яткѫ́ одъеде в хіжім ѣю. Неве, же так направдэ луди те макьѣ сэнсэм џюнгли - ѣк гдібі зачя́л дьвячеть з подземи ѕвон.

Власности одмѣнки:
- ро́жницёване Ж/РЬ, О/О́
- означѣне тілько похілёнэго О́ - згодне зэ стандардэм
- односовене Ѫ в віглосе речёвнико́в и заӥмко́в, позоставене Ѫ в віглосе чѣсовнико́в 1. ос.
- консэквэнтнэ ставѣне ётованьце̋в по спо́лглосках хисторічне мякких
Skrzydła miłości, mocy, o wielki, Twardy Jerze,
Rozpostrzyj ponad nami, ogrzej i przyjmij nas. -Mrkalj, Palinodia o twardym jerze
***
VIVAT CAROLVS GVSTAVVS REX POLONIÆ
 •  

Dynozaur

Cytat: Henryk Pruthenia w Styczeń 27, 2013, 15:03:33
"Офицъяљная" Пољская Цирылица Прутҳэњї:
Медъ зажелца вянэкъ прегранэй лядачници. Выпарлъ сѩ дэпрэцъяацї зинтэгрованэго журъи , сѩгаѭць своемь якъ же мѭжшемь яблкемь заистэ по прэстыдыгитаторску бэзъҳоловя зъсыпу, кторый то зэ вҫћибскѫ ѩткѫ одъеђе въ хыжемь яю. Не ве, же так направдѧ луђи Ћѧ макъя сэнсэмь џунгли — як гдыбы зачѫлъ ђвѩчећь зъ подъземи ѕвонъ.

Cholera, faktycznie, po co rozróżniać e, 'e, 'o i 'ó, skoro można nie rozróżniać? Jenjalne!
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?
 •  

Henryk Pruthenia

Heh, ta cecha jest chyba najdziksza, ale powiém, że nigdy jakoś mnie to nie przeszkadzało przy próbie odczytywania swojech notatek. Nijakiech problem nie było nigdy z tém. A w szczególności "ió", które jest czémś tak kosmicznie rzadko występującém.

Jątrzeniot

Врюцам єшче Деклѣрац'я Прав Чловєка (в коньцу до тего мѣл быть тен вѫ̃тек)*:

Вшисци людє роѕѫ͂ ся вольни і рõвни под взглядем свей годносьти і свых прав. Сѫ͂ они обдарєни розумем і сумєнєм і повинни постѫповать вобец інных в духу братерства.

*Так, то тылко претекст, жебы єшче поспамовать своя̃ цирылицѫ͂. Запомнѣлем ѣк файнє ся ня̃ пише. :D
 •  

Todsmer

Cytat: Towarzysz Mauzer w Styczeń 27, 2013, 15:20:25
Означѣне́ преглосо́в и особно хисторічніх ѣти то лекке шаленьство, Пётр Вельки небілбі задоволёні.
Чему? Претеж мамы альтэрнацъе о - о́, е - ё, итд., чему недать еще еднъ́й? Звлаща (зъвлаща?) же ѣ̈ть непреглошона выстѫпуе тылко въпаре ie-ia.

Проблематычнъ́ може быть тылько факт, же преглошоных ест вяцей ниж зъвыклых, а нехцѫ записывать на отъвро́т.
 •  

zabojad

Курде, мойа цырылица беъдзие така посполита и ние пржемысълана.
Але цо там.
"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa."
"Вшысцы лудзие родзаъ сиеъ волни и роъвни под взглеъдем свей годносьци и свых прав. Саъ они обдажени розумем и сумиением и повинни постеъповаць вобец инных в духу братерства."
Так, бардзо ние пжемысьлана хД
Feles [*]
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
 •  

Wedyowisz

#25
Мюд зажӯца вянↄк пшↄгжанↄй ладачніцʉ . Вʉпар' се дↄпрↄц'яцї з'інтↄгрованↄго жірі, сеӈгаёнц своїм якжↄ мёӈшшʉм яб'кем заістↄ по-прↄстідігітаторску бↄсхоўовя ссʉпу, ктурʉ то зↄ-всцібскоӈ енткоӈ одеѕе в-хʉжʉм яю. Неве, жↄ так направдↄ ӱѕі це мак'я сↄӈсↄм џуӈглі – як гдʉбʉ зачоў ѕьвенчↄць з-подземі ѕвон.

Jako że nie ma tu niewzdłużonych o-przegłosów i ,,szcz", bonus.

Nie wahałby się niejeden kozioł pruć do tych upiorów, które nadal jeszcze generuje inhalacja jodem.

Невахаў бʉ се неедↄн козёў пруць до тʉх упёрув, ктурↄ надал ешчↄ гↄнↄруе інхалац'я ёдↄм.

Cytat: tqr w Styczeń 27, 2013, 12:13:52
Cytat: Gubiert w Styczeń 27, 2013, 11:04:12
Файне, жↄ комбінуеш цось з-пісовнёӈ разↄм/одѕелне. Еднак «на» напісаўↄсь особно. Но і аж просіўо бʉ се в-такім пшʉпадку рувнеж «не» пісаць ўончне з-часовнікамі.
,,На" ест особно, бо неокрэслѣ̈ примётъника (пред кто́рым стои), але речовник.

Покрↄнтнↄ то якесь; вўасціве то оно ест наджↄнднікем цаўↄй фразʉ жↄчовніковↄй.

Cytat: HPТак щере, то и так надаљ тэн кэкст не використуе вщистких рóжниц з пољским.

Завшↄ пшↄцеж можↄш додаць венцↄй здань, есьлі чуеш такоӈ потшↄбↄ, а нуж хісторʉйка вʉйѕе.
стань — обернися, глянь — задивися
 •  

Henryk Pruthenia

А вѩц еще раз, а тэраз додатково губертовы тэкст.

"Офицъяљная" Пољская Цирылица Прутҳэњї:
Медъ зажелца вянэкъ прегранэй лядачници. Выпарлъ сѩ дэпрэцъяацї зинтэгрованэго журъи , сѩгаѭць своемь якъ же мѭжшемь яблкемь заистэ по прэстыдыгитаторску бэзъҳоловя зъсыпу, кторый то зэ вҫћибскѫ ѩткѫ одъеђе въ хыжемь яю. Не ве, же так направдѧ луђи Ћѧ макъя сэнсэмь џунгли — як гдыбы зачѫлъ ђвѩчећь зъ подъземи ѕвонъ.Не ваҳалъ бы сѩ неедэнъ козелъ прућь до тыхъ уперовъ, кторые надаљ еще генэруе инҳаляцъя йодэмь.


"Ужиткова" Пољска Цырылица Прутҳэњї:
Ме̋д зажо́лца вягек прегрянэй лядачницы. Выпарл сѩ дэпрэцъяацї зинтэгрованэго журъи , сѩгаѭц своим якже мѭжшим яблкем заистэ по прэстыдыгитаторску бэзҳоловя зсыпу, кто́ры то зэ вҫћибскѫ ѩткѫ одъеђе в хыжим яю. Не ве, же так направдѧ луђи Ћѧ макья сэнсэм џунгли — як гдыбы зачѫл ђвѩчећ з подъземи ѕвон. Не ваҳал бы сѩ неедэн козел прућ до тых уперов, кторэ надаљ еще генэруе инҳаляцъя йодэм.


"Офиціяльная" Польская Цирылица Прутҳэньі (вэрсія ҳардъ):
Медъ зажелца вянъкъ прегранъй лядачници. Выпарлъ сѩ дэпрэціяаціи зинтэгрованъго журъи, сѩгаѭць своемь якъ же мѭжшемь яблкемь заистэ по прэстыдыгитаторску бэзъҳоловья зъсыпу, кторый то зъ встибскѫ ѩткѫ одъеде въ хыжемь яю. Не ве, же так направдѧ луди Тѧ макъя сэнсэмь џунгли — як гдыбы зачѫлъ двѩчеті зъ подъземи ѕвонъ.Не ваҳалъ бы сѩ неедэнъ козелъ пруті до тыхъ уперовъ, кторые надаль еще генэруе инҳаляція іодэмь.

Dynozaur

Цо ты тьпешь, Губерте?

Ме̋дъ заже̋лца вѣнъкъ прегрѣнэй лѣдачници. Выпарлъ ся дэпрэціѣціи з'интэгрованэго жирі, сягая́ць своимъ ѣкже мя́жшимъ ѣблкъмъ заистэ по прэстідігитаторску бэзһоловѣ зсыпу, кто́ры то зэ встибскѫ́ яткѫ́ од'еде въ хыжимъ ѣю. Не ве, же такъ направдѫ луди тя макіѣ сэнсъмъ джунгли - ѣкъ гдыбы зачя́лъ ѕвячеть зъ подземи ѕвонъ.

Не ваһалъ бы ся неедънъ козёлъ про́ть до тыхъ упёро́въ, кто́рэ надаль еще гэнэруе инһал҄аціѣ іодъмъ.

Jedynym słowem, które zadało mi teraz ćwieka jest to "dźwięczenie". Mam tu problem, bo dźw' i dw' (analogicznie, ćw' i tw') są równie częste, więc dobrze by było, by były rozróżniane, a nie chcę sprowadzać się do użycia tu miękkich znaków. Zastosowanie tu ѕ jest kontrowersyjne...
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?
 •  

Towarzysz Mauzer

CytatJedynym słowem, które zadało mi teraz ćwieka jest to "dźwięczenie". Mam tu problem, bo dźw' i dw' (analogicznie, ćw' i tw') są równie częste, więc dobrze by było, by były rozróżniane, a nie chcę sprowadzać się do użycia tu miękkich znaków. Zastosowanie tu ѕ jest kontrowersyjne...
Ja, no cóż, nie jestem tak orfodoksyjny i wprowadziłem zasadę, miękczone w całości są tylko skupiny /s/+C, w pozostałych zaś wyłącznie ostatnia spółgłoska. To  - choć nie rozwiązuje zupełnie problemu - przynajmniej poważnie zmniejsza liczbę przypadków, gdzie takie połączenia wyglądają szkaradnie.
Skrzydła miłości, mocy, o wielki, Twardy Jerze,
Rozpostrzyj ponad nami, ogrzej i przyjmij nas. -Mrkalj, Palinodia o twardym jerze
***
VIVAT CAROLVS GVSTAVVS REX POLONIÆ
 •  

Wedyowisz

стань — обернися, глянь — задивися
 •