Ostatnie wiadomości

#1
Conlangi: a priori / Odp: Alien circle language
Ostatnia wiadomość przez Todsmer - Dzisiaj o 19:05:03
Cytat: lizard1982 w Dzisiaj o 10:19:30Myślałem, że znacie tu wszyscy hipotezę Sapira-Whorfa
Znamy. Zdaje sie też, że w większości uważamy że nie jest ona prawdziwa ;)
#2
Conlangi: a priori / Odp: Język Drapieżników (nazwa...
Ostatnia wiadomość przez Mislaus Lasota - Dzisiaj o 18:57:04
I TYP KONIUGACYJNY
typ -XYD


Nazwę typu należy odczytywać następująco:
X - dowolna spółgłoska
Y - dowolna samogłoska
D - spółgłoska wymienna / Do wymiany
W ten sposób jest zbudowana końcowa (bądź jedyna) sylaba rdzeni czasowników tego typu.

W innych typach, a także w przedstawionej niżej koniugacji, pojawią się również oznaczenia:
P - spółgłoska wymieniona / Po wymianie
N - spółgłoska niewymienna

Oto rdzenie trzech przykładowych czasowników typu -XYD:
lcam (czasownik akcji)
jeng (czasownik jakości)
champ (czasownik opinii)

Jak widać, typy koniugacyjne nie mają związku z typami semantycznymi, są uzależnione wyłącznie od budowy końcówki czasownika.
Dla najpełniejszego zobrazowania znaczeń tych czasowników, najpierw podaję każdy z nich w bezokoliczniku czynnym oraz biernym, w formie ciągłej oraz częstotliwej. Analogiczne modyfikacje znaczeń będą zachodziły dla wszystkich form ciągłych i częstotliwych, w przypadku aspektu dokonanego i niedokonanego znaczenie raczej będzie odpowiadało temu z formy ciągłej, ale drugie będzie mogło wynikać z kontekstu zdania. W nawiasach, jeśli wystąpią, znaczenia niedokładne, ale które praktycznie będą wyrażały najczęstsze zrozumienie czasownika.

lcamaur - jeść
lcalcamaur - jadać
lcamreur - być jedzonym
lcalcamreur - być jadanym

jengaur - czynić wygłodzonym (głodzić)
jenjengaur - często czynić wygłodzonym (zagładzać)
jengreur - być wygłodzonym (być bardzo głodnym)
jenjengreur - głodować (być wyniszczonym przez częste głodowanie)

champaur - oceniać coś jako smaczne (mieć na coś ochotę)
chachampaur  - być przekonanym że coś jest smaczne (mieć w czymś smakowe upodobanie)
champreur - być ocenianym jako smaczny (być prawdopodobnie smacznym)
chachampreur - być uważanym za smaczny (smakować komuś)


Poniżej przedstawiam koniugację z użyciem oznaczenia typu rdzenia. wielkie litery rzecz jasna wyznaczają miejsca w których znajdą się odpowiadające danemu wyrazowi głoski, zaś małe to stałe dla całego typu koniugacyjnego, wspólne dla wszystkich jego wyrazów głoski wynikające z odmiany.
Dokładnych zasad fleksji nie zamierzam tłumaczyć, tylko nadmienię że po przyjrzeniu się można zauważyć procesy które w większym lub mniejszym stopniu będą zachodziły również w pozostałych typach koniugacji (np. podwojenie pierwszej spółgłoski dla formy częstotliwej/niedokonanej, tony oznaczające czas, redukcja tonów przy większej ilości sylab).

oznaczenia:
Spoiler
IND - tryb oznajmujący
SBI - tryb łączny
IMP - tryb rozkazujący
PRT - imiesłowy
INF - bezokoliczniki

ACT/act - strona czynna
PASS/pass - strona bierna

sng - liczba pojedyncza
pl - liczba mnoga
gn - liczba zbiorowa

prs - czas teraźniejszy
pst - czas przeszły
ft - czas przyszły

con - aspekt ciągły
frq - aspekt częstotliwy
impf - aspekt niedokonany
pf - aspekt dokonany

formy osobowe podane w kolejności: osoba pierwsza, osoba druga, osoba trzecia
[Zamknij]

IND ACT
prs.con.sng.: -XȲD, -XYDá, -XȲDytt
prs.con.pl.: -XYYD, -XYDáa, -XYDyo
prs.con.gn.: -XYDy, -XYDȳa, -XYPy
prs.frq.sng.: -XYXYD, -XYXDá, -XYXDytt
prs.frq.pl.: -XYXYYD, -XYXDáa, -XYXDyo
prs.frq.gn.: -XYXYDy, -XYXDȳa, -XYXyPy
pst.impf.sng.: -XYXaDyn, -XYXDo, -XYXDynt
pst.impf.pl.: -XYXaYD, -XYXDaau, -XYXDyyn
pst.impf.gn.: -XYXaDynt, -XYXDau, -XYXyPyn
pst.pf.sng.: -XỲDy, -XYDàu, -XYDỳn
pst.pf.pl.: -XỲYD, -XYDàau, -XYDỳyn
pst.pf.gn.: -XYDỳnt, -XYDỳau, -XYPỳn
ft.impf.sng.: -XYXaDyj, -XYXDa, -XYXDyh
ft.impf.pl.: -XYXaDa, -XYXDaan, -XYXDyyj
ft.impf.gn.: -XYXaDyh, -XYXDan, -XYXyPyj
ft.pf.sng.: -XÝDa, -XYDán, -XYDýj
ft.pf.pl.: -XÝYD, -XYDáan, -XYDýyj
ft.pf.gn.: -XYDýh, -XYDýan, -XYPýj

IND PASS
prs.con.sng.: -XȲ, -XYDyrc, -XȲDratt
prs.con.pl.: -XYDa, -XYDyyrc, -XYDrao
prs.con.gn.: -XYDry, -XYDyra, -XYPyrr
prs.frq.sng.: -XYXY, -XYXDyrc, -XYXDarr
prs.frq.pl.: -XYXaDa, -XYXDyyrc, -XYXDyro
prs.frq.gn.: -XYXaDry, -XYXDyra, -XYXyPyrr
pst.impf.sng.: -XYXaDre, -XYXDerc, -XYXDere
pst.impf.pl.: -XYXaaDre, -XYXDeerc, -XYXDeri
pst.impf.gn.: -XYXaDrej, -XYXDyre, -XYXyPyrryc
pst.pf.sng.: -XỲDre, -XỲDerc, -XỲDree
pst.pf.pl.: -XỲYDre, -XỲYDerc, -XỲYDrej
pst.pf.gn.: -XỲDrye, -XỲDyre, -XỲPyre
ft.impf.sng.: -XYXaDera, -XYXDirc, -XYXDeri
ft.impf.pl: -XYXaDaer, -XYXDiri, -XYXDiria
ft.impf.gn.: -XYXaDrīi, -XYXDery, -XYXyPyria
ft.pf.sng.: -XÝDerr, -XÝDīrc, -XÝDrej
ft.pf.pl.: -XÝYDerr, -XÝYDirc, -XÝYDrī
ft.pf.gn.: -XÝDerī, -XÝDery, -XYPyrī

SBI
act.con.sng.: -XYDuré, -XYDáure, -XYDyuré
act.con.pl.: -XYDurée, -XYDaurée, -XYDyurée
act.con.gn.: -XYDyyuré, -XYDayuré, -XYDynuré
act.frq.sng.: -XYXaDuré, -XYXDáure, -XYXDýure
act.frq.pl.: -XYXaDurée, -XYXDaurée, -XYXDyurée
act.frq.gn.: -XYXDyýure, -XYXDaýure, -XYXDýnure
pass.con.sng.: -XYDré, -XYDáre, -XYDyré
pass.con.pl.: -XYDrée, -XYDarée, -XYDyrée
pass.con.gn.: -XYDyyré, -XYDayré, -XYDynré
pass.frq.sng.: -XYXaDré, -XYXDáre, -XYXDýre
pass.frq.pl.: -XYXaDrée, -XYXDarée, -XYXDyrée
pass.frq.gn.: -XYXDyýre, -XYXDaýre, -XYXDýnre

IMP
act.sng./pl.: -XÝYDlcà, -XÝDlcà, -XÝDylcà
act.gn.: -XÝg, -XÝYg, -XÝYh
pass.sng./pl.: -XÝYDrà, -XÝDrà, -XÝDyrà
pass.gn.: -XÝrc, -XÝYrc, -XÝYrcì

PRT
act.con.: -yXȲD
act.frq.: -XyXȲD
pass.con.: -ryXȲD
pass.frq.: -ryXyXȲD

INF
act.con.: -XYDaur
act.frq.: -XYXYDaur
pass.con.: -XYDreur
pass.frq.: -XYXYDreur

Aby odmienić czasownik przy pomocy powyższej tabelki należy po prostu podmienić wielkie litery odpowiednio głoskami odpowiadającymi danemu słowu. W przypadku podanych wyżej będą to odpowiednio:
X -> lc, j, ch
Y -> a, en/e, a
D -> m, g, mp
P -> mn, h, m
Jeśli czasownik ma więcej sylab niż jedną, to wszystkie poprzednie idą w miejsce myślnika.

I tak możemy odpowiednio utworzyć dowolne formy, np.:
(on) został zjedzony: lcamỳn
(nasz rodzaj) jada: lcalcmyýure
(wy) będziecie głodzić: jenjgaan
(ja) głodowałbym: jenjagré
(ich rodzaj) ocenia (coś) jako smaczne: chamy
(ty) smakuj: chachampreur

Kilka zdań:

Lcalcam rychychāmp. - Jem to, co mi smakuje.
Jenjyhy, rhy lcamnyrī. - Oni (ich rodzaj) teraz zagładzają (innych), lecz zostaną zjedzeni.
Jenjyhyrr champreur. - (Ten rodzaj) To jest wygłodniałe uznania za smaczne. (Drapieżny frazeologizm na określenie potrawy, która zasługuje na więcej uwagi niż jej dostaje)
Lcalcán cyn jēn y champyrc. - Zostaniesz zjedzony, bo ja jestem bardzo głodny, a ty wyglądasz smacznie.
#3
Lingwistyka ogólna / Odp: Bracia bliźniacy
Ostatnia wiadomość przez Ainigmos - Dzisiaj o 17:10:04
Ormianin lub Armeńczyk
#4
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologye extraordynaryy...
Ostatnia wiadomość przez Siemoród - Dzisiaj o 17:09:28
Arabskie أغلف 'aḡlaf 'nieobrzezany' (z rdzenia غ ل ف ḡ l f 'zawijać, pokrywać') oznacza też 'niecywilizowany' i 'niegrzeczny'. Trochę mi to przypomina ludową etymologję barbarzyńcy od łac. barba 'broda' (że niby starożytni Rzymianie golili brody, a barbarzyńcy nie).
#5
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
Ostatnia wiadomość przez mijero - Dzisiaj o 12:44:22
Moje:
czaja (zgr. do czajka) – mewa
cz(sz)czeniec (cz(sz)czony < czścić czszczę) – idol
głożek (głóg) – róża (słowo podobno było czy jest w gwarach, przechowane w nazwiskach)
krzywdziwy (krzywdzić) – szkodliwy
naszwa (naszyć) – łata
obrów (obryć) – kontur
ob(w)ietnik (ob(w)ietny) – ołtarz
pobierka (pobierać) – probówka
pociężny (pociągać?) – poważny
podbud (podbudzić XV) – motyw
podbudzenie (podbudzić XV) – motywacja
pozierczyk (*pozierca < pozierać) – lornetka
przebiernik (przebierać l. przebierny) – sortownik
przegadka (przegadać) – argument
przenie (przany < stp. przeć przę) – racja
robotowiec (*robotowy < daw. robotować 'ciężko pracować') l. robieniec (daw. robiony 'sztuczny') – robot
siupek (siup!) – kieliszek do wódki
świetlarz (światło) l. świetliciel (*świetlić < światło) l. świetlacz (*świetlać < światło) – fotograf
wypław (stp. wypławić 'poddać próbie przez stopienie') – próba
wypławek (wypław) – próbka
wyzór (wyźrzeć) – peryskop

Ciekawe wyczytane:
stp. czcienie (czciony < czyść cztę) – lekcja (Rozmyślania przemyskie)
stp. grodza – mur
stp. kładać – ładować (,,jakom nie rąbił chrósta ani go kładał na wóz")
stp. ława – lada kupiecka
rzucik – deseń
sprzęg – interface (Informatyka 1983 z. 4, Dlaczego w języku polskim nie można mówić i pisać breakpoint, debugging, interface...?)
#6
Conlangi: a priori / Odp: Alien circle language
Ostatnia wiadomość przez lizard1982 - Dzisiaj o 10:19:30
Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, bo to... nie ma znaczenia. Myślałem, że znacie tu wszyscy hipotezę Sapira-Whorfa ... A tym bardziej powinno się zacząć inaczej postrzegać rzeczywistość, gdy zacznie się myśleć w nie-sekwencyjny sposób.
#7
Conlangi: a priori / Odp: Alien circle language
Ostatnia wiadomość przez Todsmer - Dzisiaj o 08:50:31
Cytat: lizard1982 w Wczoraj o 14:53:43Fragment z książki o doświadczeniach w myśleniu w tym języku:

Jesteś pewny że to książka o doświadczeniach w myśleniu w tym języku a nie po prostu opis fabularny z powieści? :D
#8
Conlangi: a priori / Alien circle language
Ostatnia wiadomość przez lizard1982 - Wczoraj o 14:53:43
Po obejrzeniu filmu Arrival (2016) oraz książki Historia twojego życia na której został oparty ten film, porzuciłem tworzenie swojego sztucznego języka.

Jaki język byśmy nie stworzyli, ciągle jest oparty na suchych standardach. W każdym z nich nadal występują słowa, sylaby, litery. Dla mnie jest to prymitywne. Nawet delfiny komunikują się ze sobą w mniej prymitywny sposób niż w zlepianie ze sobą sylab.

Chciałbym odtworzyć ten język obcych. Język całkowicie inny od języków ludzkich, bo nie opiera się słowach zbudowanych z poszczególnych liter, co powoduje spowolnienie naszych procesów myślowych opartych na wewnętrznych monologach opartych o słowa.

A co jakby zacząć myśleć w języku nie-sekwencyjnym, nie opartym na słowach, ale na coś w rodzaju logogramach? W języku w którym pojedynczy logogram to całe pełne słowo? Gdzie gramatyka jest zbędna, bądź ew. jej zasady są luźne? Nasz proces myślowy powiniem mocno przyspieszyć, ponieważ zaczniemy myśleć koncepcyjnie i graficznie zamiast słowami. W języku takim można byłoby nawet kilka razy szybciej czytać niż mówić, bo jeden logogram to pełne zdanie.

Ci obcy posługiwali się dwoma językami. Jeden używany tylko w mowie (Heptapod A), a drugi tylko w piśmie (Heptapod B).

Kto z was chciałby pomóc odtworzyć ten język?

Chciałbym przeprowadzić eksperyment czy rzeczywiście nasz proces myślowy przyspieszy, tak jak w książce.

Od kilku dni próbuję analizować ten język i mam wrażenie, że zaczynam inaczej myśleć. Wydaje mi si, że moje myśli jakby przestają już być ubierane w słowa, a coraz częściej moje myśli objawiają się gotowym rysunkiem wyrażającym bardziej skomplikowaną myśl.

Nasze alfabetowo-sylabiczne języki nie tylko spowalniają naszą komunikację, ale też spowalniają nasze procesy myślowe.

Ktoś z was napisze, że już jest taki podobny język na świecie - chiński. Ale wcale nie, bo w języku chińskim jeden znak przedstawia jedną ideę. A mi chodzi o coś jakby takiego, że kilka jakby znaków nakłada się na siebie i taki gotowy pojedynczy znak to całe pełne zdanie.

To język który w teorii pozwoliłby nam się wzbić na wyższy poziom świadomości.

Fragment z książki o doświadczeniach w myśleniu w tym języku:

#9
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szujodruhowi...
Ostatnia wiadomość przez Grzybacz - Marzec 26, 2023, 18:48:08
cel i celnik
Całe życie był jeśm przekonan, że celnicy zową się tak, bo często celują do ludzi z broni xd
#10
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szujodruhowi...
Ostatnia wiadomość przez Ainigmos - Marzec 26, 2023, 11:50:35
ros. глаз glaz "oko" i tur. göz "ts"