Językoznawstwo > Nauka natlangów

Kosova është Serbi (курс на аналбанскиот/шиптарскиот јазик)

(1/3) > >>

Úlfurinn:
GJUHA  SHQIPEMËSIMI IPARATHËNIE
Język albański zapisujemy łacinką:
Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Dh dh, Ee, Ëë, Ff, Gg, Gj gj, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Ll ll, Mm, Nn, Nj nj, Oo, Pp, Qq, Rr, Rr rr, Ss, Sh sh, Tt, Th th, Uu, Vv, Xx, Xh xh, Yy, Zz, Zh zh.
Ze względu na nieporządek, jaki panuje w albaństwie, trudno powiedzieć, czy dwuznaki traktują za osobne znaki w alchwabecie czy nie. Na wymowie poszczególnych głosek będę się skupiał w kolejnych lekcjach, tutaj jedynie skupię się na przybliżeniu. Jeneralnie znaki czyta się podobnie, jak po polsku, poza:

Çç - jeneralnie, polskie "cz"
Dh dh - najczęściej [ð]
Ëë - z reguły szwa, na końcu wyrazu nigdy nie wymawiana (lub wymawiana prawie niezauważalnie, jako [ᵊ], często zawsze wymawiana jako [ᵊ]
Gj gj - tutaj istnieje wiele form, najczystszą wymową teoretycznie jest [ɟ͡ʝ], de facto może być to wszystko od "dż", przez "dź" do "gi", czasami nawet jako [j]
Ll ll - najlepiej wymawiać jako [ɫ]
Nn - wymawiamy, jak po polsku, chyba, że mamy ng (wtedy jako [ŋ], albo jest przez q lub gj, wtedy, jak "ń"
Nj nj - polskie "ń"
Qq - tutaj istnieje wiele form, najczystszą wymową teoretycznie jest [c͡ç], de facto może być to wszystko od "cz", przez "ć" do "ki", czasami nawet jako [j]
Rr - mamy dwie wymowy, albo jak po wielkoszatańsku [ɹ], albo [ɾ] (pierwsza wymowa jest typowa dla Albanji, południowych djalekt; druga dla Serbji, Macedonji i płn. Albanji)
Rr rr - zależne od tego, jak wymawiamy r, jeśli jako [ɹ] - wtedy [ɾ], jeśli jako [ɾ] - wtedy [r]
Sh sh - jeneralnie, polskie "sz"
Th th - najczęściej [θ]
Vv - polskie "w"
Xx - polskie "dz", nigdy "iks"
Xh xh - jeneralnie, polskie "dż"
Yy - najczęściej [y] (zaokrąglone i)
Zh zh - jeneralnie, polskie "ż"

GRAMATIKËGjinia mashkullore dhe femëroreRodzaj męzki i żeński

  W albańskim mamy do czynienia z dwoma rodzajoma. Męzkim i żeńskim, o których będziemy mówić w następnych lekcjach. Rodzaj męzki rozpoznajemy po rodzajniku -i lub -u, rodzaj żeński po -a, -ja, -ia.
Przykłady rzeczowników rodzaju męzkiego: imiona: Agimi, Sokoli, Besniku (uwaga, imiona i inne nazwy własne otrzymują rodzajniki w języku albańskim!); rzeczowniki: telefoni, qeni, mali, topi, zogu, krahu, miu, peshku.
Przykłady rzeczowników rodzaju żeńskiego: imiona: Teuta, Vera; rzeczowniki: ora, çanta, studentja, lulja, kutia, shamia


FJALË TË REJAnowe słowa[close]
USHTRIMET
Ushtrimi 1 - Lexo fjalët e Gramatikës
Zadanie 1 - Przeczytaj wyrazy z działu gramatyka
Agimi, Sokoli, Besniku, telefoni, qeni, mali, topi, zogu, krahu, miu, peshku, Teuta, Vera, ora, çanta, studentja, lulja, kutia, shamiaps
Żeby nie było, że kradnę czy coś
Ten kurs jest tłumaczeniem i graficznym unowocześnieniem trudnego w obsłudze i dostępności podręcznika Radowickiej "Gjuha Shqipe 1"

Úlfurinn:
GJUHA  SHQIPEMËSIMI IIPARATHËNIE
Kush është ky?
Ky është Agimi.
Spoiler[close]
Kush është kjo?
Kjo është Vera.
Spoiler[close]
Ç'është ky?
Ky është qen, telefon, mjek.
Spoiler[close]
Ç'është kjo?
Kjo është orë, mace, fotografi.
Spoiler[close]
Ku është Agimi?
Agimi është këtu.
Spoiler[close]
Ku është macja?
Macja është këtu.
Spoiler[close]
Ku është Vera?
Vera është atje.
Spoiler[close]
Ku është telefoni?
Telefoni është atje.
Spoiler[close]
Ky është mjek, mësues, punëtor.
Kjo është mjeke, mësuese, punëtore.
Spoiler[close]
GRAMATIKËRasa emërore (numri njënës)Mianownik (liczba pojedyncza)
Trajta e shquar - trajta e pashquarRodzaj określony - rodzaj nieokreślony
  Wiemy mniej więcej, jak odróżniać rodzaj gramatyczny w języku albańskim. Jak jednak wyżej napisałem, aby być stuprocentowo pewnym, jaki rodzaj ma dane słowo, należy znać jego formę określoną. Z tego powodu każdego słowa w albańskim należy się uczyć w trzech formach - podstawowej, określonej i mnogiej nieokreślonej. W języku albańskim rzeczowniki występują w formie nieokreślonej i określonej (w przypadku pozostałych języków ligi bałkańskich dominuje tylko rodzajnik określony). Rodzaj nieokreślony tworzymy przez dodanie liczebnika przed słowem w jego podstawowej formie (np. ), rodzajnik określony jest natomiast postpozycyjny. W przypadku albańskich rodzajników należy pamiętać, że mogą wystąpić nawet po nazwach własnych, czego przykład mieliśmy we wprowadzeniu do lekcji (Agim - Agimi, Verë - Vera).
  W przypadku słów rodzaju męzkiego występują trzy rodzajniki określone, chociaż tylko dwa mają większe znaczenie - dlatego póki co się na nich skupię. Rodzaj męzki przyjmuje rodzajnik -i lub -u. Pierwszy z nich - -i dołączany jest do rzeczowników zakończonych na spółgłoskę (np. telefon - telefoni), na -ë (burrë - burri męźczyzna), na -a (baba - babai ojciec); dołącza się go też do końcówek -ër -ël -ën -ëll, -ërr, -ëm z uwzględnieniem zniknięcia ë przed sonatem (np. emër - emri imię). Drugą z końcówek używamy do rzeczowników zakończonych na -k, -g, -h (mjek - mjeku, zog - zogu, krah - krahu) oraz na inne samogłoski (np. mi - miu mysz).
  Rodzaj żeński przyjmuje cztery rodzajniki. Dwa z nich jesta taka sama - jesta to -a. Pierwszy -a jest wymienne z -ë (np. orë - ora) dotyczy to też słów zakończonych na -ër, -ël, -ën, -ëll, -ërr, -ëm (np. motër - motra siostra); drugi -a dodaje się natomiast do słów zakończonych na -i (np. shtepi - shtepia), występuje też przy rzeczownikach rodzaju żeńskiego zakończonych na spółgłoskę. Trzecim i czwartym rodzajnikiem jest wymienne lub niewymienne -ja: pierwsze dotyczy słów zakończonych na -e (np. mësuese - mësuesja warto zauważyć, że końcówka -e tworzy żeńskie nazwy zawodów); czwarty rodzaj rodzajnika występuje natomiast przy innych samogłoskach (także -e!), (grua - gruaja k*bieta)
  W związku z wymiennością rodzajników należy zwracać uwagę w notacji na znaki + i - (np. mësuese, -ja, -e, ale re, +ja, -e)


FJALË TË REJAnowe słowa[close]
USHTRIMET
Ushtrimi 1 - Lexo këto fjalë
Zadanie 1 - Przeczytaj te wyrazy
orë, ora, top, topi, lule, lulja, mal, mali, telefon, telefoni, qen, qeni, pikë, pika, shtëpi, shtepia, fotografi, fotografia, mi, miu, mace, macja

Szczególną uwagę należy zwrócić na wymowę e oraz ë!


Ushtrimi 2 - Urdhëro
Zadanie 2 - Odpowiedz na pytania
Kush është ky? (lekarz, nauczyciel)
Kush është kjo? (nauczycielka, robotnica)
Ç'është ky? (pies, telefon, góra)
Ç'është kjo? (kot, kwiat, zegar)

Ushtrimi 3 - Vër ky ose kjo
Zadanie 3 - Uzupełnij zaimkami ky lub kjo
... është top. ... është qen. ... është mi. ... është lule. ... është mace. ... është shtëpi. ... është Vera. ... është Agimi. ... është fotografi. ... është mjek. ... është mësuese. ... është punëtor.

PËRGJIGJET E USHTRIMEVE[close]

Úlfurinn:
GJUHA  SHQIPEMËSIMI IIIPARATHËNIE
Një student.
Dy studentë.
Tre kalendarë.
Katër topa.
Pesë stilografë.
Spoiler[close]Këtu është një murator. Ky është Sokoli. Kush është ky? Ky është Sokoli. Ç'është Sokoli? Sokoli është murator.
Spoiler[close]
Ai është Fatosi. Edhe Fatosi është murator. Sokoli dhe Fatosi janë muratorë. Ata janë shokë.
Spoiler[close]
Atje janë dy muratorë. Ku janë muratorët? Muratorët janë atje.
Spoiler[close]
Ky është Bosniku. Bosniku nuk është murator. Ai është inxhinier. Bosniku dhe Iliri janë inxhinierë. Sokoli, Fatosi, Bosniku dhe Ilir janë shokë.
Spoiler[close]Ku janë çelësat? Çelësat janë këtu. Sa çelësa janë këtu? Këtu janë dhjetë çelësa: një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë. shtatë, tetë, nëntë, dhjetë çelësa.
Spoiler[close]
GRAMATIKËNumri shumësLiczba mnoga
Gjinia mashkulloreRodzaj męzki
Ze względu na to, jak skomplikowana jest liczba mnoga w języku albańskim, podzielę jej tworzenie na dwie części i zacznę od rodzaju męzkiego. Od czego trzeba zacząć - w języku albańskim nie ma żadnych konkretnych zasad co do tego, jak będzie wyglądała liczba mnoga od danego słowa, można jednak zauważyć kilka reguł. Każdego słowa zawsze należy uczyć się z formą liczby mnogiej. Najczęstszymi końcówkami liczby mnogiej dla rodzaju męzkiego są +e, +ë, +a, -ra, +ra, wiele wyrazów ma taką samą formę liczby pojedynczej i mnogiej (np. mësues, qen). Słowa z rodzajnikiem określonym -u często biorą +ë, chociaż równie często przyjmują alternację (zog - zogj, peshk, peshq). Końcówka +e jest najczęstsza, ponadto występuje zawsze dla rzeczowników odczasownikowych zakończonych na -im. Końcówka -ra jest powszechna rzeczowników rodzaju męzkiego zakończonych na -ër (np. numër, numra). Końcówki +e i rzadka końcówka +ra powodują, że wyraz w liczbie mnogiej zachowuje się, jakby był rodzaju żeńskiego, co będzie widoczne przy odmianie przymiotnika.

Tak, jak w przypadku liczby pojedynczej, tak w liczbnie mnogiej występuje rodzajnik określony, taki sam dla rodzaju męzkiego i żeńskiego, zawsze regularny +t/ët/it/të (çelësat, qenit, zogjtë, peshqit), w zależności od tego, co czego jest doczepiany, o czem kiedy indziej.
Folja «jam» dhe përemrat vetorëCzasownik «być» i zaimki osobowe
Uwaga, w albańskim nie występują bezokoliczniki, tak więc formą wyjściową jest 1. osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego trybu oznajmującego.


FJALË TË REJAnowe słowa[close]
USHTRIMET
Ushtrimi 1 - Lexo këto fjalë
Zadanie 1 - Przeczytaj te wyrazy
shokë, shokët, flamurë, flamurët, studentë, studentët, stilografë, stilografët, çelësa, çelësat, krahë, krahët, kalendarë, kalendarët, ky, kjo, këta, këto, ai, ajo, këtu, larg, afër

Szczególną uwagę należy zwrócić na wymowę k [k], g [g] i h [h], wymowa musi być zawsze twarda.


Ushtrimi 2 - Urdhëro
Zadanie 2 - Odpowiedz na pytania
Ç'janë këta? (trzy piłki)
Ç'janë këta? (pięc flag)
Ç'janë këta? (osiem telefonów)

Ushtrimi 3 - Vër në shumës të shquar ose të pashquar emrat në kllapa
Zadanie 3 - Uzupełnij liczbą mnogą określoną lub nieokreśloną rzeczowników w nawiasie (zwróć uwagę na okeśloność!)
Këtu janë (stundent). (Studenti) janë këtu. Këta janë (çelës). (Mali) janë larg. (Topi) janë afër. Këta janë (stilograf). Agimi dhe Sokoli janë (shok). (Shoku) janë atje. Ku janë (mjeku)? (Mjeku) janë këtu. (Punëtor) janë këta? Po, këta janë (punëtor).

Ushtrimi 4 - Vër fjalët në kllapa në gjininë femërore
Zadanie 4 - Uzupełnij słowa w nawiasach formami żeńskimi
Unë jam (mësues). Ti je (punëtor). (Ai) është (student). Ne jemi (mjekë). Ju jeni (muratorë). (Ata) janë (inxhinierë).


PËRGJIGJET E USHTRIMEVE[close] FJALË TË REJA TË USHTRIMEVE[close]

Úlfurinn:
GJUHA  SHQIPEMËSIMI IVPARATHËNIE
Një tryezë. Një çantë.
Dy tryeza. Tri çanta.
Spoiler[close]Makina është këtu. Biçikleta është atje. Makina është afër. Biçikleta është larg.
Spoiler[close]
Ç'janë këto? Këto janë makina dhe ato janë biçikleta. Makinat janë përpara, biçikletat janë prapa.
Spoiler[close]Një dritare. Tri dritare. Një lule. Tri lule.
Spoiler[close]Ç'është ajo? Ajo është karrige. Karrige është ajo? Po, ajo është karrige.
Spoiler[close]Karrige janë ato? Jo, ato nuk janë karrige. Ç'janë ato? Ato janë tryeza.
Spoiler[close]Një orë. Tri orë. Një këpucë. Dy këpucë. Një pushkë. Tri pushkë.
Spoiler[close]
Ushtari dhe pushka. Ushtarët dhe pushkët.
Spoiler[close]Ajo është një shtëpi. Ato janë dy shtëpi. Atje janë dy shtëpi dhe disa pemë. Shtëpitë janë përpara, pemët janë prapa. Sa pemë janë atje? Atje janë shumë pemë - një, dy, tri, katër, pesë pemë.
Spoiler[close]
DHOMAPOKÓJ  Kjo është dhomë. Dhoma është e madhe. Ja muret, tavani dhe dyshemeja. Tavani është lart, dyshemeja është poshtë.
  Ç'janë këto? Këto janë karrige? Sa karrige janë këtu? Këtu janë gjashtë karrige. Tryeza janë ato? Po, ato janë tryeza. Dollap është ai? Po, ai është dollap. Si është dollapi? Dollapi nuk është i madh, ai është i vogël. Ja dera dhe dritaret. Dera është majtas, dritare janë djathtas.
  Derë është ajo? Jo, ajo nuk është derë, është ajo dritare. Sa dritare janë këtu? Këtu janë dy dritare.


BashkëbisedimRozmowa- Kush është kjo?
- Kjo është Drita.
- Ç'është Drita?
- Drita është mjeke. Ajo është mjeke.
- Po ti, mjeke je?
- Jo, unë nuk jam mjeke, unë jam mësuese. Unë dhe Drita jemi shoqe.

FJALË TË REJAnowe słowa[close]
GRAMATIKËNumri shumësLiczba mnoga
Gjinia femëroreRodzaj żeński
  Tak samo, jak w rodzaju męzkim, również w żeńskim w języku albańskim liczbę mnogą można co najwyżej próbować odgadnąć. Podobnie jednak, można zauważyć pewne prawidłowości, które ułatwiają naukę. Słowem wstępu, najczęściej występujące końcówki do liczby mnogiej w rodzaju żeńskim to -ë, -a, -e, -i, -ra. Jak nietrudno zauważyć w zdaniach z wprowadzenia, albańskie rzeczowniki rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej bardzo często mają identyczną formę do tej w liczbie pojedynczej (orë - orë, shtëpi - shtëpi, dysheme - dysheme, lule - lule), lub ewentualnie taką samą, jak formę określoną (makinë - makina). Główny problem w nauce sprawiają końcówki -ë i -a, ponieważ dotyczą najliczniejszej grupy rzeczowników rodzaju żeńskiego - tych zakończonych w formie podstawowej na -ë (orë, makinë, këpucë). Istnieje jednak pewna prawidłowość, która czasami pozwala łatwiej zapamiętać liczbę mnogą. Rzeczowniki rdzennie albańskie lub te zapożyczone bardzo dawno z reguły przyjmują liczbę mnogą -ë (czyli taką samą, jak forma podstawowa, np. orë - orë, këpucë - këpucë; reguła ta oczywiście nie zawsze działa, ponieważ ordynarne i stosunkowo niedawne zapożyczenie pushkë przyjmuje też liczbę mnogą pushkë), słowa natomiast zapożyczone, zwłaszcza stosunkowo niedawno, dotyczące nowszych pojęć często przyjmują -a (np. biçikletë - biçikleta, znów jednak ta reguła nie jest w stu procentach działająca, dhomë, które jest rdzennie albańskim słowem przyjmuje formę dhoma w liczbie mnogiej). Mniej problematyczne są rzeczowniki zakończone na -e oraz -i, które prawie zawsze przyjmują taką samą liczbę mnogą, jak pojedynczą (shoqe - shoqe, kuti - kuti) oraz rzeczowniki zakończone na -ër, które podobnie, jak w rodzaju męzkim przyjmują liczbę mnogą -ra (motër - motra [siostra, wiem, myli sie z matką]).

  Ułatwieniem jest jednak rodzajnik określony, który przyjmuje formę -t lub -të, ta pierwsza obowiązuje dla wszystkich rzeczowników (orë - orët, dhoma - dhomat, shoqe - shoqet), a druga dotyczy tylko rzeczowników zakończonych na -i (shtëpi - shtëpitë, kuti - kutitë) oraz inne akcentowane samogłoski (ze względu na akcent, forma określona od dysheme to dyshemeja, a nie dyshemja, z tego samego względu w liczbie mnogiej mamy dysheme - dyshemetë, sam akcent w albańskim nie ma znaczenia, dlatego nie poruszam jego tematu w lekach).

USHTRIMET
Ushtrimi 1 - Lexo këto fjalë
Zadanie 1 - Przeczytaj te wyrazy
karrige, karriget, biçikleta, biçikletat, çanta, çantat, faqe, faqet, shoqe, shoqet, dhoma, dhomat, dysheme, dyshemetë, shtëpi, shtëpitë, dyer, dyert


Ushtrimi 2 - Plotëso pikat në fjali me këto fjalë
Zadanie 2 - Uzupełnij luki podanymi słowami
janë, e madhe, është, majtas, tryeza, djathtas, dysheme, dollapi, tavan
Kjo ... një dhome. Dhoma është .... Ky është .... Këto ... dritare. Kjo është .... Sa ... janë këtu? Si është ...? Dera është .... Dritaret janë ....

Ushtrimi 3 - Vër në shumës këto fjali
Zadanie 3 - Utwórz liczbę mnogą od każdego z tych zdań
Kjo është pushkë. Kjo është çantë. Kjo është shtëpi. Kjo është lule. Kjo është dhomë. Kjo është derë.
Ky është kalendar. Ky është dollap. Ky është qytet. Ky është çelës. Ky është top.

Ushtrimi 4 - Plotëso pyetjet
Zadanie 4 - Ułóż pytania
Këtu janë katër karrige. - Sa karrige janë këtu?
Atje janë dy karrige - .........................?
Biçikleta është këtu. - .........................?
Pemët janë atje. - .........................?
Ky është Sokoli. - .........................?
Kjo është Vera. - .........................?
Sokoli është punëtor. - .........................?
Vera është studente. - .........................?

Ushtrimi 5 - Vër në shumës të shquar ose të pashquar emrat në kllapa
Zadanie 5 - Uzupełnij liczbą mnogą określoną lub nieokreśloną rzeczowników w nawiasie (zwróć uwagę na okeśloność!)
Këto janë (tryezë). Ku janë (karrigia)? (Karrigia) janë atje. Sa (makinë) janë këtu? Këtu janë tri (makinë). (Biçikleta) janë djathtas, (makina) janë majtas. (Çantë) janë këto? Jo, këto nuk janë (çantë), këto janë (biçikletë).  Sa (dritare) janë këtu? Këtu janë tri (dritare).  (Dritarja) janë afër. (Shtëpia) janë afër. Sa (pemë) janë atje? Atje janë shumë (pemë). (Pema) janë larg. Ku janë (këpuca)? (Këpuca) janë këtu.

Ushtrimi 6 - Vër foljen «jam» në vend të pikave
Zadanie 6 - Uzupełnij odmienionym czasownikiem «być» luki
Unë ... punëtor. Ti ... student. Ai ... ushtar. Ju ... përpara. Ato ... majtas. Ajo ... mësuese. Ne ... prapa. Ata ... djathtas.

PËRGJIGJET E USHTRIMEVE[close] FJALË TË REJA TË USHTRIMEVE[close]

Úlfurinn:
GJUHA  SHQIPEMËSIMI VPARATHËNIE
Punëtori punon.
Spoiler[close]
Studenti mëson.
Spoiler[close]
Mësuesi shkruan.
Spoiler[close]
Vera lan.
Spoiler[close]
Mira fshin.
Spoiler[close]
Vajza luan.
Spoiler[close]- Punëtori punon.
- Ç'bën ai? Ai punon.
Spoiler[close]

ARBENI DHE AGRONI MËSONJË POLONISHTARBEN I AGRON UCZĄ SIĘ POLSKIEGO  Arbeni dhe Agroni janë nxënës. Ata janë shokë dhe mësojnë bashkë. Arbeni lexon, kurse Argoni dëgjon.
  Arbeni dhe Agroni mësojnë polonisht. Ç'mësojnë ata? Ata mësojnë polonisht.
     - Kush lexon tani?
     - Tani lexon Agroni.
     - Po Arbeni, ç'bën?
     - Arbeni dëgjon.
     - A kupton polonisht Arbeni?
     - Arbeni kupton pak. Agroni kupton mirë.
     - Ç'bën tani Agroni?
     - Ai shkruan. Agroni shkruan shpejt, kurse Arbeni shkruan ngadalë.
  Ky është mësues, këta janë nxënës. Mësuesi flet. Ai flet polonisht. Nxënësit dëgjojnë. Ata kuptojnë pak polonisht. Mësuesi flet ngadalë.Unë jam shqiptar/shqiptare dhe flas shqip.
 Ti je polak/polake dhe flet polonisht.
 Ai është maqedon dhe flet maqedonisht.
 Ajo është franceze dhe flet frëngjisht.
 Ne jemi shqiptarë dhe mësojnë polonisht.
 Ju jeni polakë dhe mësoni shqip.
 Ata janë francezë dhe mësojnë anglisht.
 Ato janë rumune dhe mësojnë italisht.


BashkëbisedimRozmowa     - Kush është atje?
     - Atje është Mira.
     - Ku është Mira?
     - Mira është atje.


     - Ç'bën Mira?
     - Mira lexon.
     - Kush lexon?
     - Mira lexon.


     - Si lexon Mira?
     - Mira lexon mirë dhe shpejt.
     - Kush lexon mirë dhe shpejt?
     - Mira lexon mirë dhe shpejt.

FJALË TË REJAnowe słowa[close]
GRAMATIKËMënyra dëftore, koha e tashmeTryb oznajmujący, czas teraźniejszy
Zgjedhimi I i foljeve - folja «punoj»Konjugacja I czasowników - typ «punoj»
  W języku albańskim występujeta dwa typa konjugacji czasownika. Większość czasowników należy do pierwszej - tematycznej. Czasowniki te wykazują się względną regularnością. Końcówkami formy podstawowej - 1 os.l.p. czasu teraźniejszczego w trybie oznajmującym czasowników pierwszej konjugacji są -oj, -aj, -ej, -ëj, -ij, -yj, -uaj, -yej, przy czym najczęściej spotykaną jest -oj, czasowniki właśnie w tej formie są podawane w słownikach i kursach. Odmiana prezentuje się następująco:

Analogiczną odmianę będzie miał czasownik z inną końcówką, przykładowo: -ëj, np. bëj (robię): bëj, bën, bëjmë, bëni, bëjnë.

W lekcji poznaliśmy ponadto jeden czasownik atematyczny (o których więcej w następnej lekcji), który odmienia się aż z trzema przegłosami, tym czasownikiem jest flas (mówię), jego odmiana wygląda następująco:
Tego typu czasowniki warto sobie porządkować, niestety, w języku albańskim bardzo liczne są czasowniki nieregularne, i nieregularności te niestety nie zależą tylko od przegłosów.
USHTRIMET
Ushtrimi 1 - Lexo këto fjalë
Zadanie 1 - Przeczytaj te wyrazy
shami, shamia, shamitë, Shqipëri, Shqipëria, shqiptar, shqiptari, shqiptarë, shqiptarët, shqiptare, shqiptarja, shqiptare, shqiptaret, shok, shoku, shokë, shokët, shkollë, shkolla, shkollat, shkronjë, shkronja, shkronjat, pushkë, pushka, pushkët, shumë, shpejt, poshtë, shqip, anglisht, polonisht, rumanisht

Ushtrimi 2 - Shkruaj me shkronja numrat në këto fjali
Zadanie 2 - Zapisz słownie liczby w zdaniach
Këtu janë ( 2 ) vajza. Atje janë ( 7 ) pemë. Këtu janë ( 2 ) makina dhe ( 3 ) biçikleta. Atje janë ( 10 ) nxënës dhe ( 8 ) nxënëse.

Ushtrimi 3 - Vër në shumës këto fjali
Zadanie 3 - Utwórz liczbę mnogą od każdego z tych zdań
Nxënësi mëson mirë. Studenti shkruan. Ushtari është këtu. Ky është shqiptar. Unë nuk jam mjek. Studenti dëgjon. Mësuesi flet ngadalë. Ç'është kjo? Kjo është shami. Ç'është ky? Ky është stilograf. Ti kupton mirë. Vajza luan atje.

Ushtrimi 4 - Vër emrat në kllapa në trajtën e shquar
Zadanie 4 - Ze słów podanych w nawiasach utwórz formy określone
(Dhomë) është e vogël. (Mësues) flet ngadalë. (Makinë) është këtu. (Nxënës) janë atje. Ku është (shkollë)? Ç'bëjnë (punëtorë)? (Punëtorë) punojnë. (Male) janë larg. (Shtëpi) dhe (pemë) janë afër. (Studentë) dhe (studente) lexojnë dhe shkruajnë.


PËRGJIGJET E USHTRIMEVE[close]

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej