Autor Wątek: Polska klawiatura - projekt  (Przeczytany 31385 razy)

Offline Norris

Odp: Polska klawiatura - projekt
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 10, 2021, 22:24:37 »
UWAGA
AKTUALIZACJA
Jest już dostępna nowa wersja polskiego układu klawiatury, będąca o wiele bardziej rozszerzona i wzbogacona o dużo więcej znaków, jak nowe znaki diakrytyczne, znaki IPA, symbole matematyczne, znaki używane w transliteracjach i inne symbole specjalne. Dodatkowymi jej cechami jest fakt, że wrócił klawisz „zł” znany z maszyn do pisania (niestety brak w Unicode, reprezentowany przez 2 znaki jako jedyny) oraz że NIE MA funkcji Alt+Shift+klawisz, wszystkie znaki pomimo ich olbrzymiej ilości da się otrzymać za pomocą dwóch palców, co mocno ułatwia pisanie bezwzrokowe (edit: pod Alt+Shift dostępne indeksy górne, indeksy dolne i otoczenia dla liter alfabetu). Wiele znaków specjalnych można otrzymać przez naciśnięcie specjalnego klawisza Alt+F, a następnie znaku (na czerwono) lub znaku z Shiftem (na zielono).
Oparta jest na najnowszym niemieckim układzie E1, dostępnym od jesieni 2020 i na nowym francuskim układzie Bépo, dostępnym od 2019.Nowe symbole (Alt+F):

⟨ ⟩☺↘↗⁄−‽‱⁊№⟪⟫∅ʿʾ☛☚ʹʺ♂♀⏑‑♡∗ʿ‟✓◦­⚥‴

Znaki IPA (Alt+R, razem z ˝), litera i litera pod Shiftem:

a: ɑ ɒ
ą: ɐ æ
b: ɓ ʙ
c: ɕ ɣ
-: ɤ ɚ
d: ɗ ɖ
e: ɛ ɜ
f: ʄ ɸ
g: ɡ ɠ
h: ɦ ʜ
i: ɪ ɨ
j: ʝ ɟ
k: ɥ ɧ
l: ʎ ʟ
ł: ɫ ɬ
m: ɱ ɯ
n: ɳ ɲ
,: ŋ ɴ
ó: ɵ ø
p: ʔ ʡ
q: ʕ ʢ
r: ʀ ʁ
s: ʃ ʂ
t: ʈ ɭ
v: ʋ ʉ
w: ʌ ʍ
x: ɢ ʛ
y: ʊ ʏ
z: ʑ ʐ
ż: ʒ ɮ
1: ɹ ɻ
2: ɾ ɽ
3: ɺ ɰ
4: ɘ ɞ
5: ɔ ɝ
6: ɶ œ
7: ʷ ʰ
8: ʲ ˠ
9: ˤ ⁿ
0: ˡ
/: ˈ ˌ
\: ˑ ː
§: ᵊ
°: ˣ

Dodatkowe znaki pod alt (nieoficjalne znaki stosowane w sinologii, amerykanistyce i patologii mowy): ɿʅʮʯȶⱱˀˁƛꟸʞ

Majuskuły liter IPA i dawne znaki (Alt+Shift+R):
ⱭƁƔƊƐƓꞪꞮꞍⱢⱮƝƩƮƲɅƱƆƎⱤ ʣʤʥʦʧʨʇʖʗʆʓƫᶑʚɷ

~ (Alt+T): znaki do łączenia z literami "combine signs" pod klawiszami 1-0, ż, ó, /, ł, ą

Symbole matematyczne (Alt+O, razem z °):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ą ł ó ż
⇧ Å ⇎ ℂ ∆ ∄ ∴ ⊄ ℏ ∝ ⊅ ⊇ ℔ ⇏ ℕ ∠ ℗ ℚ ℝ ∇ ∟ Ů ∧ ℵ ℤ ∌ ∉ ∦ ∩
å ⇔ ∛ ∂ ∃ ∵ ⊂ ℎ ∞ ⊃ ⊆ ℓ ⇒ ⇐ ∡ ∏ ∀ √ ↔ ⊥ ů ∨ ẘ ✕ ẙ ⚡︎ ∋ ∈ ∥ ∫

Pozostałe: ⊗ ∕ ⟦ ⟧ ≝ ⊕ ∗ ⸛ ∎ ≪ ≫ ⋅ ∶ ∙ ⊖ ∪ ☡ ∼ ≃ ≅ ↦ ∣ ⋆ ⋉ ⋊ ∘ ♭ ♯ ♮ ⅋ ≢ ⇄ ∁ ∿ ⎓ ∘

Więcej symboli matematycznych (Alt+Shift+O):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ż
ↀ ⁗ ↁ ⊞ ≁ ≄ ≉ ↂ ∬
☿ ♀ ♁ ♂ ♃  ♄ ♅ ♆ ⇀ ⨡ ∮
q w e r t z u i o p
                               ⌈ ⌉ ∤
☞ ↪ ↠⥲ ⊤ ℥ ⊎ ℩ ⱺ ∐ ⌊ ⌋ ∖
a s d f g h  j k l ł
⊀ ⊁ ⋪      ⊬ ⊭   ⋱ ⋰
≺ ≻ ⊲  ℉ ⅁  ℍ ⊢ ⊧  ꬹ ⋯ ⋮
y x c v b n m , . -
   ⟼     ⊼  ◌⃗ ◌⃕ ◌⃛ ◌⃜ ⊋
℈ ⟶ ℃ ⊻ ℶ ↺ ↻ ⊏ ⊐ ⊊

Dodatkowe symbole pod klawiszem Alt+D (skreślenie poziome):

◾ ◽︎ ❑ ❖ ‣ ➤ ⮚ ✗ ✘ ✔ ◁ □ ○ ◌ ◉ ☙ ❦ ❧ ⸺ ⁓ ˆ ﴾ ﴿ ⁅ ⁆ ※ ⌘ ⁂ ✝ ⁜ ℅ � ‾ ⌂ ★ ⁃

Litery greckiego alfabetu (Alt+G) zawierają dodatkowo możliwość dodatnia tonów (spiritus lenis, spiritus asper, perispomeni, iota subscriptum).

Dodatkowe symbole pod klawiszem Alt+U (˘):
ḫḪ ƈƇ ijIJ ĸ ʼn ȓȒ ſ ꞵꞴ ꞷꞶ ꭓꞳ ꞌꞋ ꜧꜦ ɋɊ ʠ ƙƘ ƥƤ ƭƬ ⱳⱲ

Dodatkowe symbole pod klawiszem Alt+K (,):
ǀ ǁ ǂ ǃ ʘ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ƒƑ ƕǶ ɂɁ ɼ℞ ƿǷ ȝȜ ȥȤ ⸤⸥ ⸢⸣ ⸗ ‵‶ ⸮ ꜣ/Ꜣ ꜥ/Ꜥ ꞽ/Ꞽ (litery do transkrypcji hieroglifów egipskich)
⅍ ȣȢ ꭒ ƞȠ

Nowy znak, makron na dole (Alt+H):
Ḇḇ Ḏḏ ẖ Ḵḵ Ḻḻ Ṉṉ Ṟṟ Ṯṯ Ẕẕ

Dodatkowe rodzaje spacji:
U+00A0 Alt+spacja
U+202F Shift+spacja
U+200A Alt+F, Shift+spacja
U+2007 Alt+D, ż
U+2009 Alt+D, ó
U+2003 Alt+D, ź
U+200B Alt+D, ł
U+200D Alt+D, Ł
U+200C Alt+F, \

Razem z hakiem (Alt+P) dostępne symbole walut:
₩₹₨₸₮₱₽₪₫֏₣₲₴₭₺₾₡₵₿฿₦₼៛૱௹৳৲圓元円₠₤₳₢₯₰₶ℳ₥₻₧₷

Kreska skośna (Alt+S):
ⱥ␢ȼɇꞡꞣłꞥøꝙꞧꞩẜⱦꞹꝟ
ȺȻɆꞠꞢŁꞤØꝘꞦꞨȾꞸꝞ

Tylda poprzeczna (Alt+Shift+T):
ᵬᵭᵮꬸᵯᵰɵᵱᵲᵴᵵᵶ


Inne znaki przekreślone (Alt+Shift+D):
ⱡꝑꝃⱠꝐꝂꜿꜾꬰᵼᵻꝥꝤᵿꝦꝧꝅꝄꬿẝ

Znaki typu script (Alt+Shift+S):
ℯ ℊ ℴ
ℬ ℰ ℱ ℋ ℐ ℒ ℳ ℘ ℛ

Znaki typu blackletter (Alt+Shift+B):
ꬲ ꬽ
ℭ ℌ ℑ ℜ ℨ

Do pobrania:
Plik .zip zawierający układ w obu wersjach (QWERTZ i QWERTY) do zainstalowania na Windows i towarzyszące mu pliki .klc oraz ilustracje układu pod linkiem

https://mega.nz/folder/UYZgwbIS#O3BnbXxALgb08F-WyEM6-A

Pełna lista znaków możliwa do uzyskania na klawiaturze:

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹°»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƆƇƈƊƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƝƞƟƠơƤƩƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƻƿǀǁǂǃǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜəǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿȀȁȂȃȄȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏȐȑȒȓȔȕȖȗȘșȚțȜȝȞȟȠȡȢȣⱫⱬȦȧȨȩȪȫȬȭȮȯȰȱȲȳȴȵȶȺȻȼȽȾɁɂɃɄɅɆɇɈɉɊɋɌɍɎɏɐɑɒɓɔɕɖɗɘɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʮʯʰʲʳʷʸʹʺʻʼʾʿˀˁ˔˕˖˗ˈˌˎˏːˑˆˇ˘˙˚˛˜˝˞ ˟ˠˡˢˣˤ­˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ◌̀◌́◌̂◌̃◌̄◌̆◌̇◌̈◌̉◌̊◌̋◌̌◌̍◌̏◌̐◌̑◌◌̓◌̔◌̕◌̖◌̗◌̘◌̙◌̚◌̛◌̜◌̝◌̞◌̟◌̠◌̡◌̢◌̣◌̤◌̥◌̦◌̧◌̨◌̩◌̪◌̫◌̬◌̭◌̮◌̯◌̰◌̱◌̱◌̲◌̴◌̵◌̸◌̹◌̺◌̻◌̼◌̽◌◌͂◌̓◌◌ͅ◌͜◌͟◌͡◌˹ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώ֏؋฿৲৳૱௹៛ᴀᴁᴄᴅᴇᴊᴋᴍᴏᴘᴛᴜᴠᴡᴢᴬᴭᴮᴰᴱᴲᴳᴴᴵᴶᴷᴸᴹᴺᴼᴾᴿᵀᵁᵂᵃᵇᵈᵉᵊᵋᵍᵏᵐᵑᵒᵓᵖᵗᵘᵛᵞᵢᵣᵤᵥᵞᵬᵭᵮᵯᵰᵱᵲᵴᵵᵶᵻᵼᵽᵾᵿᶜᶞᵊᶠᶣᶤᶬᶯᶴᶶᶷᶺᶻᶾᶿᶥ ᷄ ᷅ ᷈ ḀḁḂḃḄḅḆḇḈḉḊḋḌḍḒḓḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝḞḟḠḡḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫḬḭḮḯḰḱḲḳḴḵḶḷḸḹḺḻḼḽḾḿṀṁṄṅṆṇṈṉṊṋṌṍṎṏṐṑṒṓṔṕṖṗṘṙṚṛṜṝṞṟṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩṪṫṬṭṮṯṰṱṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻṼṽṾṿẀẁẂẃẄẅẈẉẊẋẎẏẐẑẒẓẔẕẖẗẘẙẜẝẞẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệỈỉỊịỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợỤụỨứỪừỬửỮữỰựỲỳỴỵỶỷỸỹἀἁἂἃἄἅἆἇἈἉἊἋἌἍἎἏἐἑἒἓἔἕἘἙἚἛἜἝἠἡἢἣἤἥἦἧἨἩἪἫἬἭἮἯἰἱἲἳἴἵἶἷἸἹἺἻἼἽἾἿὀὁὂὃὄὅὈὉὊὋὌὍὐὑὒὓὔὕὖὗὙὛὝὟὠὡὢὣὤὥὦὧὨὩὪὫὬὭὮὯᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷᾸᾹᾺΆᾼῂῃῄῆῇῈΈῊΉῌῐῑῒΐῖῗῘῙῚΊῠῡῢΰῤῥῦῧῨῩῪΎῬῲῳῴῶῷῸΌῺΏῼ    ​ ​‐‌‍‑– ‒ —―‖‘’‚‛“”„‟†‡•‣… ‰‱′″‴‵‶‹›※‽‾ ‿⁂⁃⁄⁅ ⁆⁒⁓⁗⁜⁰ⁱ⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁺⁻⁼⁽⁾ⁿ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₊₋₌₍₎ₐₑₒₓₕₖₗₘₙₚₛₜ₠₡₢₣₤₥₦₧₨₩₪₫€₭₮₯₰₱₲₳₴₵₶₷₸₹₺₻₼₽₾₿ ⃕ ⃘ ⃛⃜ ⃛ℂ℃℅℈℉ℊℋℌℍℎℏℐℑℒℓ℔ℕ№℗℘ℙℚℛℜℝ℞™ℤ℥ℬℭℯℰℱ℩ℳℵℶ⅁⅋⅍⅓⅔⅛⅜⅝⅞⅟ↀↁↂ←↑→↓↔↖↗↘↙↠↦↪↺↻⇀↾⇆⇎⇏⇐⇒⇔∀∁∂∃∄∅∆∇∈∉∋∌∎∏∐∑−∕∖∗∘∙√∛∞∝∟∠∡∣∤∥∦∧∨∩∪∫∬∮∴∵∶∼≁≃≄≅≈≉≙≝≠≡≢≪≫≤≥≮≯≰≱≲≳≺≻⊀⊁⊂⊃⊄⊅⊆⊇⊊⊋⊎⊏⊐⊕⊖⊗⊞⊥⊦⊧⊬⊭⊲⋅⋆⊻⊼⋉⋊⋪⋮⋯⋰⋱⌀⌂⌈⌉⌊⌋
⌘⌨⏑⎓□␢␣①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪◁○◌◉◽◾★☙☚☛☞☡☺☿♀♁♂♃♄♅♆♡♪♭♮♯⚡ ⚥➤✓✔✗✘✝❑❖❦❧⟂⟦⟧⟨⟩⟪⟫⟶⟼⥲⩽⩾⮚⸮ⱠⱡⱢⱣⱤⱥⱦⱫⱬⱭⱮⱱⱲⱳⱺⱼⱽ⸗⸢⸣⸤⸥⸨⸩⸳⸺⹀元円圓ꜛꜜꜢꜣꜤꜥꜰꜾꜿꝂꝃꝄꝅꝊꝋꝐꝑꝖꝗꝘꝙꝞꝟꝤꝥꝦꝧꞋꞌꞍꞘꞙꞠꞡꞢꞣꞤꞥꞦꞧꞨꞩꞪꞮꞯꜱꞳꞴꞵꞶꞷꞸꞹꞼꞽꟸꬰꬲꬳꬸꬹꬽꬿꭒꭓ﴾﴿﷼�

Razem do uzyskania 1843 znaki Unicode, a po uwzględnieniu ligatur „zł” i „ZŁ” – 1845 znaków.
Polecam wszystkim.
« Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 01:14:28 wysłana przez Norris »
 

Offline Siemoród

Odp: Polska klawiatura - projekt
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 11, 2021, 16:59:41 »
Fajne, obecnie korzystam z klawiatury od Ciebie z 16 lipca, jak mi się znudzi to może się przesiądę na tę nową. Widzę że wywaliłeś prawie wszystkie symbole matematyczne i w sumie jako matematykowi mi to nie przeszkadza, bo i tak takie rzeczy piszę w LaTeXu.
Niech żyje Wolny Syjam!
 
Pochwalili: Norris

Offline Norris

Odp: Polska klawiatura - projekt
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 20, 2021, 22:50:58 »
Update - pełny wzór ww. klawiatury z uwzględnieniem znaków dostępnych pod poszczególnymi klawiszami martwymi (Alt+litera lub Alt+Shift+litera).

« Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 12:06:53 wysłana przez Norris »
 

Offline Norris

Odp: Polska klawiatura - projekt
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 06, 2021, 21:02:45 »
Tu z kolei dodatkowy układ, który można uznać za uzupełnienie ww. układu (do którego pobierania nadal zachęcam) :P i układ pomocniczy, usprawniający na pisanie tekstów cyrylicą.
Pozwala na pisanie w językach rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, serbskim, bułgarskim i macedońskim, bonusowo litery rosyjskie obecne do 1918. Znaki dopasowane do odpowiadających liter polskich (z grubsza i z nielicznymi wyjątkami), znaki z PN87 zachowane na swoich pozycjach (z wyjątkiem ";", "§" i "/"), plus znak "№" obecny na rosyjskich klawiaturach.Do pobrania https://anonfiles.com/R1k1Q0ucu1/Cyrill_zip

Również obecny w dwóch wersjach, QWERTZ i QWERTY.
 

Offline ⰗⰎⰀⰂⰋⰖⰞ

Odp: Polska klawiatura - projekt
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 06, 2021, 22:50:34 »
Mógłbyś dodać omegę i ligaturę uk? Podobają mi się te klawiatury.
:)
 

Offline Siemoród

Odp: Polska klawiatura - projekt
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 07, 2021, 14:36:13 »
Jeśli chodzi o cyrylicę, to ja osobiście używam tej: http://kbd-intl.narod.ru/ru#simplified-layout i bardzo sobie chwalę

Niech żyje Wolny Syjam!
 

Offline Norris

Odp: Polska klawiatura - projekt
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 08, 2021, 20:47:16 »
Bardziej rozszerzony projekt dla cyrylicy to w przyszłości  :P

W tej chwili inny projekt, lecz niekompilowany – propozycja polskiego Dvoraka, tym razem oparty na układzie dla PN87. Tak samo jak w oryginale, samogłoski i najczęstsze znaki interpunkcyjne są po lewej stronie, a spółgłoski po prawej stronie.
Litery zostały uporządkowane w kolejności od najczęstszych od najrzadszych (według częstości występowania w korpusie PAN), w kolejności klawisze dla palca wskazującego → środkowego → serdecznego → małego, a następnie priorytet miał rząd środkowy, potem górny, a następnie dolny.
Jako że w języku polskim jest więcej samogłosek niż w angielskim, zajmują one dwa rzędy – środkowy i dolny.
Spółgłoski były porządkowane następująco: palec wskazujący prawy → środkowy prawy → serdeczny prawy → wskazujący lewy → mały prawy.

Łącznie między poszczególne palce częstość klawiszy dla liter przedstawia się następująco (bez znaków interpunkcyjnych):

Lewy mały – 2,50
Lewy serdeczny – 4,87
Lewy środkowy – 10,51
Lewy wskazujący – 30,17
Lewy razem – 48,05

Prawy wskazujący – 28,80
Prawy środkowy – 10,72
Prawy serdeczny – 8,21
Prawy mały – 4,23
Prawy razem – 51,96

Ułożenie liter według rzędów:

Rząd cyfr – 0,06
Górny – 22,15
Środkowy – 51,43
Dolny – 26,37

Wersja graficzna


Btw, porównując układy QWERTY i QWERTZ, to układ QWERTZ jest lepszy dla języka polskiego, jako że bliższy Dvorakowi z uwagi na ułożenie samogłoski Y pod lewą rękę i spółgłoski Z pod prawą rękę  8)
« Ostatnia zmiana: Maj 08, 2021, 21:04:08 wysłana przez Norris »
 

Offline Norris

Odp: Polska klawiatura - projekt
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 11, 2021, 22:57:40 »
Jest i rozszerzony układ dla cyrylicy.

Modyfikacja wrzuconego wyżej układu przez @Siemioród, w oparciu o układ z Polskiej Normy, także w dwóch wersjach, QWERTZ i QWERTY (ЧВЕРТЗ i ЧВЕРТЫ).

https://anonfiles.com/X8n7v3w8u7/Cyrill_zip
« Ostatnia zmiana: Maj 16, 2021, 11:11:49 wysłana przez Norris »
 

Offline Cuyie

  • Wiadomości: 1
Odp: Polska klawiatura - projekt
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 18, 2021, 11:57:41 »
Macie wersję któregoś z tych alternatywnych układów na Maca? Mam na myśli NOZAK, przeróbkę BÉPO i układy wrzucone przez Norris(a).
 

Offline Siemoród

Odp: Polska klawiatura - projekt
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 18, 2021, 21:10:19 »
Jest i rozszerzony układ dla cyrylicy.

Modyfikacja wrzuconego wyżej układu przez @Siemioród, w oparciu o układ z Polskiej Normy, także w dwóch wersjach, QWERTZ i QWERTY (ЧВЕРТЗ i ЧВЕРТЫ).

https://anonfiles.com/X8n7v3w8u7/Cyrill_zip
Niestety nie działa link.

Ale swoją drogą – czemu ЧВЕРТЗ? ЙЦУКЕН jest tradycyjnym układem wywodzącym się jeszcze z czasów maszyn do pisania i w zasadzie żadnego innego się w Rosji nie używa.
Niech żyje Wolny Syjam!
 

Offline Norris

Odp: Polska klawiatura - projekt
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 20, 2021, 14:01:48 »
Sam nie wiem, dlaczego to wygasło.
Tu nowy link do tego pliku na innym hostingu. https://mega.nz/folder/ENgkXKJb#8eOOcD-99ZaZY3EMVboTEA

Bonusowo ilustracja nowego układu.


Cytuj
Ale swoją drogą – czemu ЧВЕРТЗ?
Bo tu chodzi o to, aby dostosować szybkie pisanie cyrylicą dla Polaków :D

Cytuj
Macie wersję któregoś z tych alternatywnych układów na Maca?
Niestety nie posiadam Maca, ale gdyby ktoś miał, to mogę swoje układy udostępnić, aby zrobić z nich wersje dla Maca, a także dla Linuxa.
« Ostatnia zmiana: Wczoraj o 23:34:57 wysłana przez Norris »