Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a priori => Wątek zaczęty przez: ShookTea w Czerwiec 23, 2015, 12:32:45

Tytuł: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: ShookTea w Czerwiec 23, 2015, 12:32:45
JĘZYK BEZ CHOLERNEJ NAZWY
Jak wymyślę1, to zmienię. Jak będę miał czas2, będę rozbudowywał.

Fonetyka
Samogłoski
Przednie:
I i [i]
E e [ε]
A a [a]
Centralne:
Y y [ɨ]
Ÿ ÿ [ʉ]3
Tylne:
U u [u]
O o [ɔ]

Występuje magiczna harmonia samogłosek - przednie i tylne nigdy nie pojawią się razem w jednym słowie. Centralne mają ten konflikt gdzieś i włażą, gdzie im się żywnie podoba.
Spółgłoski
Nosowe:
M m [m]
N n [n]
Zwarte:
P p [p] B b [b]
T t [t] D d [d]
K k [k] G g [g]
Szczelinowe:
F f [f] V v [v]
Þ þ [θ] Đ đ [ð]
S s [s] Z z [z]
Š š [ʃ] Ž ž [ʒ]
H h [x] Γ γ [γ]3
Inne:
J j [j]
R r [r]


Spółgłoski pojawiające się przed U, O i Ÿ dostają labializacji.

cdn.


Przypisy
1 Hahaha!
2 HAHAHAHAHAHA!
3 To gówno pewnie kiedyś zniknie, bo stwierdzę, że jest mi niepotrzebne.
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Czerwiec 23, 2015, 13:03:18
[...........]
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: ShookTea w Czerwiec 23, 2015, 16:06:50
Kopiuję z notatnika. Papierowego. Cierpliwości. Ja już jestem nerwowy.

Γabvastyþy - Osoby
("osoby" jako element języka, zlepek "styþ" - słowo i "γabvak" - człowiek)

L. poj.
1. đa
2. ždi
3. kjej (coś mnie tu boli. brzydsze to, niż reszta)

L. mn.
1. đemy
2. ždemy
3. kjemy

Tak, brak podziału on/ona/ono. Język kompletnie bezpłciowy.

A przy okazji, kwestia dużych liter: na początku zdania i przy nazwach własnych. W ogóle przy nazwach własnych dużą literą pisze się wszystkie słowa, również spójniki, czego w polskim się nie doświadczy.

Styþy - rzeczowniki (dosł. "słowa")
Liczba mnoga

Domyślnie liczbę mnogą od rzeczownika tworzy się przez -y.
Styþ → Styþy
Γabvak → Γabvaky

Gorzej, jeżeli kończy się samogłoską:

Przy przednich i, a → e, końc. "my"
Jak w osobach:
Đa → Đemy, Ždi → Ždemy

Przy tylnych u → o, końc. "my"
Przykładem "Sumynus", nazwa fińskiej wiary neopogańskiej (zapożyczone z fiń. "Suomenusko"), wyznawca tej religii: "sumynušu" → "sumynušomy"

Dodatkowo, jeśli słowo kończy się literą "-j", jest ona znikana (wtf)
Jak w 3. os.: kjej → kjemy

Rzeczowniki w l. poj. nie kończą się samogłoskami centralnymi - pojawienie się na końcu słowa "y" lub "ÿ" jest charakterytyczne dla liczby mnogiej.
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: ShookTea w Czerwiec 23, 2015, 18:09:05
Kazysmagnemy styþÿs - przypadki rzeczowników
(Kazys - sytuacja zapożyczone z łacińskiej nomenklatury, magna - przemiana)
Wyróżnia się trzy przypadki: Nÿmynatif, Genytif i Akÿzatif. Nazwy zapożyczone z łaciny.

Mianownik (Nÿmynatif) pełni też funkcję celownika, narzędnika, miejscownika i wołacza.
Γabvak! - Człowieku! (ale też "Człowiek!", "Człowieka!", "Człowiekiem!")
Γabvaky! - Ludzie! (ale też "Ludzi!", "Ludziach!", "Ludźmi!")

Dopełniacz (Genytif) i biernik (Akÿzatif) pełnią swoje funkcje. W obydwóch przypadkach w razie liczby mnogiej końcowe -y zmienia się w -ÿ (więc spółgłoska przed nią może oberwać labializacją). W Genytifie po -y/-ÿ pojawia się "s", a w Akÿzatifie na początku dostajemy y- bądź, jeśli słowo zaczyna się samogłoską, yv-. Dodatkowo "-s" z Genytifa łączy się z innym "s" bądź "z" w odpowiednio "š" lub "ž".

Γabvaks! - (coś należy do) Człowieka!
Γabvakÿs! - (coś należy do) Ludzi!
Yɣabvak! - (karmię) Człowieka!
Yɣabvakÿ! - (karmię) Ludzi!

zły przykład, bo "człowiek" jest rodzaju męskiego i nie widać różnicy. To inaczej:
kazys - sytuacja
kazysy - sytuacje
kazyš - (coś należy do jednej) sytuacji
kazysÿs - (coś należy do wielu) sytuacji
ykazys - (karmię) sytuację
ykazysÿ - (karmię) sytuacje

TABELKA wszelkich zmian z rzeczownikami:
PrzypadekLiczba poj.Liczba mn.
Nÿmynatif-y, -my
Genytif-s-y → -ÿs
Akÿzatify- / yv-y- / yv-, -y → -ÿ
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: ShookTea w Czerwiec 28, 2015, 21:00:19
Kilka słów o zmianach wewnątrz wyrazów.

Wspomniałem wcześniej przy liczbie mnogiej, że jeżeli jakiś rzeczownik kończy się samogłoską, to zamiast końcówki -y dostaje się -my. Dodatkowo zachodzą drobne zmiany: jeżeli tą ostatnią samogłoską jest A lub I, są one zmieniane w E, natomiast jeśli jest to U, przechodzi ono w O.

Następuje tutaj proces zmiany formy wyrazu. Wymienię zaraz ważniejsze formy, przy czym warto zauważyć, że nie mają one żadnego związku z częścią mowy. Identyczna zmiana formy może przebiec zarówno na rzeczowniku, jak i na przykład czasowniku.

Najpierw zmiany samogłosek:
słaba alternacja: a, i → e, u → o (jak w l. mn.) - samogłoski przechodzą z otwartych i zamkniętych do półotwartych.
silna alternacja: jw. + y → ÿ - taki skromny dodatek.
rewers (brak pomysłu na nazwę): e, a → i, o → u - samogłoski przechodzą do zamkniętych.

Teraz formy wyrazów. Dodam, że sformułowania "pierwsza/ostatnia/któraśtam samogłoska" nie dotyczą wszystkich samogłosek, a jedynie takich, jakie mogą być zmienione. Rewers "pierwszej" samogłoski słowa "mižedis" brzmi "mižidis" - pierwsze "i" nie może być rewersowane.
M0 - forma podstawowa, bez żadnych zmian.
Mm - słaba alternacja ostatniej samogłoski (jak w liczbie mnogiej: magna → magne)
M1 - silna alternacja pierwszej samogłoski (mižedis → mežedis)
M2 - silna alternacja ostatniej samogłoski (mižedis → mižedes)
Mr - rewers pierwszej samogłoski (magna → migna)
MR - rewers ostatniej samogłoski (magna → magni)

Oczywiście dla niektórych słów dwie formy mogą brzmieć tak samo. Dlatego dla rewersów nie dałem "mižedis", które zarówno w Mr, jak i MR brzmi "mižidis".


Z początku nie miałem tych modyfikacji regulować, ale uznałem to za duże uproszczenie przy odmianie czasownika przez czas (które zaraz wrzucę), a także później przy słowotwórstwie (w którego trakcie jestem).
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: ShookTea w Czerwiec 28, 2015, 21:09:05
Mižestyþy - Czasowniki
mižedis - czynić, robić jak ang. do (by odróżnić od izvadetis - robić, tworzyć jak ang. make)

Odmiana przez osoby prosta, funkcjonuje przez postfiksy:
L. poj.
1. đa ø
2. ždi -y
3. kjej -jy
L. mn.
1. đemy -ÿ
2. ždemy -y
3. kjemy -jÿ

Odmiana przez czasy następuje poprzez zmiany form:
Czas przeszły: M1 (silna alternacja pierwszej samogłoski: a, i → e, u → o, y → ÿ)
Czas przyszły: M2 (silna alternacja ostatniej samogłoski)


Tabelka odmiany czasownika mižedis:
Pogrubiłem alternacje, skursywowałem postfiksy.
OsobaCzas przeszłyCzas teraźniejszyCzas przyszły
đamežedismižedismižedes
ždimežedisymižedisymižedesy
kjejmežedisjymižedisjymižedesjy
đemymežedisÿmižedisÿmižedesÿ
ždemymežedisymižedisymižedesy
kjemymežedisjÿmižedisjÿmižedesjÿ
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: Canis w Czerwiec 30, 2015, 21:19:56
Poproszę o teksty. Coś złożone z wielu zdań, a najlepiej z akapitów.
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: ShookTea w Czerwiec 30, 2015, 23:28:01
Niestety tylko dwa zdania, ale doskwiera mi dziwny jak na wakacje brak czasu.

Maria Salomea Sklodovska-Curie (pol. "Skłodowska-Curie") ve. ajm 7. đraþyns 1867 ÿm Varšava, ak. ajm 4. silþyns 1934 ÿm Passa - fizikeyj u kemijeyj þro Polon Landa.

Uwagi:
ve. - verita - urodzić się
ak. - aktyha - umrzeć
ajm - przyim. "o (godzinie)", również w znaczeniu "dnia X", po nim dopełniacz
ÿm - przyim. "w", po nim mianownik
đraþyns (Dop. od đraþyn) - listopad (đraþ - deszcz)
silþyns (Dop. od silþyn) -  lipiec (silþys - upał)
fizikeyj - fizyk. Proces słowotwórczy od "fizika", zastosowanie formy Mm i postfiksu -yj. Więcej, gdy wreszcie omówię słowotwórstwo.
kemijeyj - chemik jw. od kemija - chemia.
u - spój. "i"
þro - przyim. "od (kogoś/czegoś)", "z (jakiegoś miejsca)", po nim mianownik
Polon Landa - Polska, dosłownie "polska Ziemia". Brak nazw państw, zamiast nich przymiotnik określający Ziemię. Tak, dużą literą, nie, nie chodzi o planetę. "landa" to może być twój ogródek, a "Landa" to jest państwo.
Ajm 1891 getajs, Maria Sklodovska pelstitjy þro Polon Landa (Polon Kyrelyn) đo Paris van typin yžta aniversitat ÿm Sorbona (ajm XIX ištigetajs nany ene osubekjy anivers ÿm Polon Landa); tis pernižađatjy yžta kjejs miɣamisjÿ karar. Kjej eþenjy primer a najn yfilia a ykemija - radiakemija.

getajs - D. od getaj - rok
pelstitjy - 3. os. l. poj. cz. prze. palstit - wyjechać
Polon Kyrelyn - Królestwo Polskie, Kyrelyn - proces słowotwórczy M2 postfiks -yn od "kyril" - król.
đo Paris - do Paryża
"van typin yžta" - "aby kontynuować tam", czasownik po spójniku "van"-"aby" zostają w bezokoliczniku.
aniversitat - studia, uniwersytet, szkoła wyższa
ÿm Sorbona - w Sorbonie
ištigetajs - D. od ištigetaj - stulecie, wiek (išti - sto)
nany - l. mn. od nan - kobieta
ene - party. "nie"
osubekjy - 3. os. l. poj. cz. prze. usubek - móc
anivers - studiować
tis - przysłówek "następnie"
pernižađatjy - 3. os. l. poj. cz. prze. parnižađat - ulepszać, rozwijać
kjejs - D. od kjej - on, ona, ono. Użyte jako przymiotnik określający przynależność.
miɣamisjÿ - naukowy; proces słowotwórczy Mr -jÿ od maɣamis - nauka
miɣamisjÿ karar - kariera naukowa
eþenjy - 3. os. l. poj. cz. prze. eþin - być
primer - poprzednik, również: prekursor
a - jak ang. "of" w zdaniu "master of arts", po nim biernik; "primer a najn yfilia a ykemija" - prekursor nowej gałęzi chemii
najn - nowy
filia - gałąź (zarówno jako część drzewa, jak i odnoga od czegoś)
radiakemija - radiochemia
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: ShookTea w Lipiec 01, 2015, 09:30:36
(do poprawy)
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Lipiec 02, 2015, 14:07:01
Ja poproszę o wyjaśnienie systemu liczebników i przyimków.
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: ShookTea w Lipiec 02, 2015, 14:53:44
Liczebników jeszcze nie mam.

Większość przyimków łączy się z słowem w mianowniku:
na (czymś) - juž
bez (kogoś/czegoś) - aka
za (kimś/czymś) - owu
pod (kimś/czymś) - ombu
u (kogoś) - aγ
w (czymś, jakimś miejscu) - ÿm
nad (kimś/czymś) - ajk
obok (kogoś/czegoś) - šijakas
od (kogoś/czegoś; również: "z jakiegoś miejsca"): þro
do (kogoś/czegoś): đo
przed - prim
między - bakta
Ostatnie może być, podobnie jak w polskim, użyte zarówno jako "między ludźmi" (bakta γabvaks), jak i "między niebem a piekłem" (bakta tawa ke perge).

Pojedyncze przyimki łączą się z rzeczownikiem w dopełniaczu:
z (kimś) - nu (+ Dop.)
o (godzinie, również: dnia jakiegoś) - ajm (+ Dop.)
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: ShookTea w Lipiec 02, 2015, 19:45:00
Liczebniki - Škurnostyþy
(škurno - liczba)

Liczebniki są nieco oparte na rzymskim systemie zapisywania liczb, dlatego dla ułatwienia podam w nawiasach rzymski zapis.
Podstawowe liczby:
0 - nil
1 (I) - at
2 (II) - drat
3 (III) - peryt
5 (V) - vakyn
10 (X) - bišty
50 (L) - vikšty
100 (C) - išti
500 (D) - vašti
1000 (M) - malni

Najpierw prostsze liczby:
liczby, które różnią się co najwyżej o 3 od 5, 10, 50 itd. są tworzone poprzez podanie odpowiednio liczby "at", "drat" bądź "peryt" przed lub po danej liczbie. Wyjątkami są 2 i 3, które mają swój własny zapis, oraz 7 i 8, które nie są liczone jako "10-3" i "10-2", lecz "5+2" i "5+3".
4 (IV) - atvakyn
5 (V) - vakyn
6 (VI) - vakynat
7 (VII) - vakyndrat
8 (VIII) - vakynperyt
9 (IX) - atbišty
10 (X) - bišty
11 (XI) - bištyat
12 (XII) - bištydrat
13 (XIII) - bištyperyt
Taki zapis stosuje się również w wyższych liczbach, mimo niezgodności z systemem rzymskim, na przykład 47 "rzymsko" zapiszemy XLVII, ale tutaj 47 - niczym IIIL - jest zapisywane jako perytvikšty:
47 (IIIL) - perytvikšty
48 (IIL) - dratvikšty
49 (IL) - atvikšty
50 (L) - vikšty
51 (LI) - vikštyat
52 (LII) - vikštydrat
53 (LIII) - vikštyperyt


Liczby większe od 10, w których cyfra jedności mieści się w przedziale od 4 do 6, korzystają ze spójnika "u" - i.

53 (LIII) - vikštyperyt
54 (L + IV) - vikšty u atvakyn
55 (L + V) - vikšty u vakyn
56 (L + VI) - vikšty u vakynat


wielokrotności "baz dziesiętnych" (10, 100, 1000) zaznaczamy, używając spójnika "pest" - razy, połączonego z liczbą 1, 2 lub 3:
10 (X) - bišty
20 (II × X) - dratpest bišty
30 (III × X) - perytpest bišty


i w końcu sumy wielu baz zaznacza się spójnikiem "u" - i, przy czym ważniejsza jest zasada dodawania "at", "drat" i "peryt", niż mnożenia ze spójnikiem "pest".
Oznacza to, że liczbę 33 nie zapisujemy jako:
(III × X + III) perytpest bišty u peryt
lecz:
(II × X + XIII) dratpest bišty u bištyperyt)
Ale od tej sytuacji wyjątek jest, gdy ostatnia cyfra jest z przedziału od 4 do 8, a więc gdy pojawia się piątka. Liczby 36 nie zapiszemy jako:
(II × X + X + VI) dratpest bišty u bišty u vakynat
bo możemy połączyć X:
(III × X + VI) perytpest bišty u vakynat

A jeżeli chcemy zrobić 40? Wtedy zapisujemy to jako III × X + X:
perytpest bišty u bišty

Na zakończenie, liczby ujemne: na początku wystarczy podać spójnik "aka" - bez, jako pozostałość od "nil aka" - "zero bez", "zero minus".
-33: aka dratpest bišty u bištyperyt


Koniec. Strasznie zamotane.
Liczenie od 0 do 25 wraz z premią w postaci liczb 74 i 1934: http://pastebin.com/pSPZ60CK
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: ShookTea w Lipiec 03, 2015, 10:17:15
Edit:
Po lekkich nerwach, jakich dostałem po próbie robienia czegokolwiek z liczebnikami, zmieniłem słowo škunor na škurno. Akcentowanie "ku" mile widziane.
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Lipiec 03, 2015, 23:34:04
Strasznie brzydki ten język.
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: ArturJD w Lipiec 03, 2015, 23:37:25
Ej no, weźcie napiszcie jakiś porządny komentarz, a nie takie jednozdaniowe coś.
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Lipiec 04, 2015, 00:18:34
No, a co miałem napisać? "Język nie odpowiada moim uczuciom estetycznym, albowiem dobór fonemów wyjątkowo nie odpowiada moim upodobaniom. Występowanie zbitek nie będących w harmonii i zgodzie, jak i niezbyt fortunny wybór w kwestii samogłosek tylko dopełnia poczucia kakofonii, jakie ogarnia mnie, kiedy zaciekawiony pogrążam się w lekturze postów umieszczonym na Polskim Forum Językowym, zapominając o całym szerokim świecie."?
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Lipiec 04, 2015, 07:13:25
Dla mnie brzmi jak esperanto z wymieszaniem czegoś romańskiego, germańskiego i słowiańskiego.
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: ShookTea w Lipiec 04, 2015, 09:38:12
Język nie odpowiada moim uczuciom estetycznym

Może problem tkwi w tym, że ja sam takich uczuć nie mam  :)

Dla mnie brzmi jak esperanto z wymieszaniem czegoś romańskiego, germańskiego i słowiańskiego.

To esperanto samo z siebie nie jest takim wymieszaniem? :D
Tytuł: Odp: Język Bez Cholernej Nazwy
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Lipiec 04, 2015, 11:43:42
Cytuj
To esperanto samo z siebie nie jest takim wymieszaniem? :D

Zapomniałem dodać przecinka w zdaniu po "esperanto" :D .