Twórczość w użyciu > Opowiadania

Іісєтъ дъвє заісє

(1/1)

Henryk Pruthenia:
Іісєтъ дъвє заісєIisetă dăve zaiseНа полъі іісє дъвє заісє пувідѣ. Єн бѣ стартъ гоів, вътур бѣ маідтъ бърз. Іісє рєчъ старъмє: „Ідъ съмноі, в іѣ, дулсъкі тамъ імам!” Пурєчъ стар заіс възълііт: „Ъ хуі мъ съсаі, пєдєрасъ, cукъ!” то пушє на полъ. Відѣіт іісє вътур заіс то пувътурі словісє своіє: „Ідъ съмноі, в іѣ, дулсъкі тамъ імам!”. Пуслъша глуп заіс то пушє съ іісъ в іѣ. Чє бѣ далъ? Маід заіс пумєръ вут HIVє, акъ къжъд пєдєрас, акъ Мілош на доші боіън, въ ріт єбан. Вѣҗє єс картъкє: „Къжъд омосєѯуваліс мъріт вут HIVє.”Na polăi iise dăve zaise puvidě. En bě startă goiv, vătur bě maidtă bărz. Iise rečă starăme: "Idă sămnoi, v iě, dulsăki tamă imam!" Purečă star zais văzăliit: "Ă hui mă săsai, pederasă, sukă!" to puše na polă. Viděit iise vătur zais to povături slovise svoie: "Idă sămnoi, v iě, dulsăki tamă imam!" Puslăša glup zais to puše să iisă v iě. Če bě dală? Maid zais pumeră vut HIVe, akă kăžăd pederas, akă Miloš na doši boiăn, vă rit eban. Věẑe es kartăke: "Kăžăd omosexuvalis mărit vut HIVe."
Etymologie:
[o] "заіс" - *zajьcь "zając"
[o] "іісє" - *lisa > *jisa > *jise "lis"
[o] "пу-" - *po- "wyznacznik aspektu dokonanego większości czasowników"
[o] "-тъ" - *to "sufiksalna forma spójnika "i, oraz""
[o] "гъів" - *gluxъ > *gluъ > *glovъ > *glov > *golv > goiv "głuchy"
[o] "маід" - *maldъ "młody"
[o] "дулсъкі " - od dolce, "słodycze"
[o] "іѣ" - *lěsъ > *jěs > *jě "las
[o] "далъ" - kognat "dalej"
[o] "доші " - *duša
[o] "пушє " - kognat "poszedł"
[o] "възълііт" - *vъz- *-zъl- *-nątъ "wkurzony"

Komentarze?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej