Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Pisma i ortografie => Cyrylica => Wątek zaczęty przez: LarsEinar w Styczeń 25, 2013, 19:28:43

Tytuł: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: LarsEinar w Styczeń 25, 2013, 19:28:43
Proponuję, aby każdy "cyrylotwórca" zapisał poniższy tekst w swojej "polskiej" cyrylicy :)

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa."

Ja zacznę:

"Вшvсцv лудѥ розą шıę волнı ı рувнı под вzглęдем свеj годнощı ı свvх прав. Сą онı обдаженı роzумем ı сумѥнѥм ı повıннı постęповачь вобец ıннvх в духу братерства."

-"J" nie ma kropki (nie użyłem "dotless j" z Latin Extended-B, bo może się źle wyświetlać.
-"Z" posiada descender, taki sam jak "д", "ц" czy "щ"
-"чь" - jeden znak w postaci ligatury


Teraz wasza kolej, żadnych zaczepnych komentarzy, po prostu samo cieszenie oczu cyrylem ;)
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Styczeń 25, 2013, 19:39:43
Praktyczna cyrylica rosyjska:

Вшысцы люде родзон се вольни и рувни под взглендэм свэй годности и свых прав. Сон они обдажени розумэм и суменем и повинни постэмповать вобэц инных в духу братэрства.

Dzierżynica:

Вшысцы людзе родзон се вольні і рувні под взглендэм свэй годносці і свых прав. Сон оні обдажені розумэм і суменем і повіньні постэмповаць вобэц інных в духу братэрства.


Tak, wiem, przy takim prostym tekście, różnice między tymi dwiema cyrylicami są nieznaczne…
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Styczeń 25, 2013, 19:42:14
Skoro tak...
„Цшысцы людє рoдзѫ сѩ вoльни и рóвни пoд взґлѩдeм свeй ґoднoсьти и свых прав. Сѫ oни oбдарєни рoзумeм и сумєнєм и пoвинни пoстѧпoвать вoбeц инных в духу братeрства.“
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Wedyowisz w Styczeń 25, 2013, 20:12:52
Tradycyjna Gubiertowica wygląda tako:

Вшысцы луѕе роѕоӈ се волні і рувні под взглэндэм свэй годносці і свых прав. Соӈ оні обдажэні розумэм і суменем і повінні постэмповаць вобэц інных в-духу братэрства

Jednakowoż optowałbym za odrobiną graficznego tweakingu w stronę:

Вшʉсцʉ луѕе роѕоӈ се волні і рувні под взглↄндↄм свↄй годносці і свʉх прав. Соӈ оні обдажↄні розумↄм і суменем і повінні постↄмповаць вобↄц іннʉх в-духу братↄрства.

Żeby odróżnić lepiej <з> od <э> i poprawić czytelność <ы>.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: LarsEinar w Styczeń 25, 2013, 20:41:40
"ʉ" - Me gusta!
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 26, 2013, 01:01:54
Вшысцы лудзє родзоѡ̃ сєѡ̃ волни и ро́вни под взглеѡ̃дем свей годносьци и свых прав. Соѡ̃ они обдаҏени розумем и сумєнєм и повинни постеѡ̃поваць вобец инных в духу братерства.

Proszę :-) Brakowało mi rozsądnego znaku dla "rz", gdyż historycznie miękkich nie chciałem oznaczać jako miękkie... Zresztą > cyrylica moja - str. 5 tam jest ta moja nowa wersja.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Styczeń 26, 2013, 10:52:16
Znienawidzony przez wszystkich Dynocyryl:

Вшистци люде роѕя́ ся вольни и ро́вни взглядъмъ свэй годности и свыхъ правъ. Сѫ́ они обдарени розумъмъ и суменемъ и повинни постѫповать вобъць инныхъ въ духу братърства.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Styczeń 26, 2013, 12:39:10
О, одружнѣш Э и Ъ по этімологӥ? Моѣ мирошевицѣ то в засаде Діноціріль по рэволюцӥ:

«ßшісці люде роѕя́ се вольни и рувни под взглядэм сϐэй годности и сϐіх прав. Сѫ́ они обдажени розумэм и суменем и повинни постѫповать вобэц инніх в духу братэрства».

Хоть цёраз бардей ходи ми по глове зменить то на цёсь бардей мяѕідѣлектальнэго - зоставить О похілёнэ и мяке Р ораз незаписівать убэздьвячненѣ В, а цѣлѫ́ рештѫ зоставить бэз змѣн. Бо засада консэкϐэнтнэго писанѣ ётованьцюв по хисторічне мяких ме задовалѣ, так само ѣк и добур букв. Узіскалбім ϐтэді такѫ́ мирошевице 3.0:

«Вшісці люде роѕя́ се вольни и ро́вни под взглядэм свэй годности и свіх прав. Сѫ́ они обдарени розумэм и суменем и повинни постѫповать вобэц инніх в духу братэрства».

Сѫ́ прете бардей паля́це клопоті правописовэ ниж Ж/РЬ и У/О́, кто́ріми трѣ се зая́ть, и власне плѣнуя то зробить. Трошкэ тілько мне мѫчі проблэм односовень в віглосе (где сѫ́ онэ повшехнэ, а где тілько факультатівнэ).
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Styczeń 26, 2013, 20:00:26
[...........]
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Silmethúlë w Styczeń 26, 2013, 20:14:12
Taki mój mało rewolucyjny standard:

Вшысцы людє родзѧ сѩ вольні і рѹвні под взъглѩдем свей годності і свых прав. Сѫ оні обдарєні розумем і сумєнєм і повінні постѧповать вобец інных в духу братерства.

Prawopis Ghostera – prawdopodobnie najlepsza Cyrylica pod Słońcem.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Styczeń 26, 2013, 20:41:41
Moja wersja:

„Вшысцы люде роѕѫ́ ся волни и ро́вни подъвзглядъм свъй годности и свых прав. Сѫ́ они обдарени розумъм и суменем и повинни постѫповать вобъц инных въдуху братърства.”

Szczerze mówiąc, kiepski tekst do popisania się moją cyrylicą, tu nie ma prawie żadnych przypadków, w których moja wersja odchodziłaby od ogólnie przyjętego „standardu”.

Zamiast ы może być ʉ, a Gubiertowy pomysł na zastąpienie э też jest fajny. Chyba, żeby wtedy pisać ъ.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Styczeń 26, 2013, 21:12:13
ﷲ Вщъұςци љуζьє роѕõў´шьẽў вољнi й рȣвнi пъодъ вzғљẽндємъ ςфъэй ғодъношьтi й ςфъұхъ пърав ﷲ Сõў онi объдарщенi розъумъємъ й ςумѥнѥм й пъовiнњi поςтẽмповъачь вобъэцъ iннъұхъ в дъуху бъратъєрςътва ﷲ

I tak jest pewnie logiczniejsze i bardziej etymologiczne niż każda poprzednia cyrylica.

Nie wiem, o co chodzi, więc wklejam zdjęcie wiatraka.

(http://img814.imageshack.us/img814/7124/wiatrak.jpg)
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Styczeń 27, 2013, 07:02:06
moje eksperymenty, na razie dwa:

dwudziestnica:
Артикул пьербъши Побъшекънеь Тъекларатсъьи Прабъ Тшлобъьека
Бъшистси льутзье ротзоъ съ бъольньи и роубъньи под бъзглътъем сбъеь годношьи и сбъикъ прабъ. Соъ оньи обтъарьеньи розумем и сумьеньем и побъьıнньи постеъпобъать бъобетс инникъ бъ тъукъу братерстбъа.

dwudziestnica jednoznakowa:
Артикул пьербэши Побэшекэнеь Тэекларатсэьи Прабэ Тшлобэьека
Бэшистси льутзье ротзоэ сэ бэольньи и роубэньи под бэзглэтэем сбэеь годношьи и сбэикэ прабэ. Соэ оньи обтэарьеньи розумем и сумьеньем и побэьıнньи постеэпобэать бэобетс инникэ бэ тэукэу братерстбэа.

bezjocica miękkoprzednia:
Артъкул первшъ Повшехнеь Декларац·ьи Прав Чловека
Вшъсцъ льуѕе роѕѫ сѧ вольни и рівни под взглѧдем свеь годнощи и свъх прав. Сѫ они обдаʀени розумем и суменем и повинни постѧповаць вобэц иннъх в духу братерства.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Wedyowisz w Styczeń 27, 2013, 09:44:59
Вогуԉе безнаԃејнʉ текст до порувнʉваԋa цʉрʉԉіц, брак в-ԋім пшеглосув. Ктоҫ ту ужʉва <є̈> яко є̈товаԋца отповядає̈нцего <о>? Шкода же ԋема в-уԋікоԃе такєго знаку.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Styczeń 27, 2013, 10:08:06
Не вѣм, ѣ̈ не, натомѣ̈ст ужывам преглошонъ́й и звыклъ́й ѣ̈ти, застанавѣ̈м ся еднак, чи бы не ужыть ꙗ вънаглосе. И върэште выкомбиновалъ́м этымолёгичны знак на неётованъ́ „е”. Ѣ̈к пъ́вне зауважилисте, приимки пишѫ лѫ́чне.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Wedyowisz w Styczeń 27, 2013, 11:04:12
Файне, жↄ комбінуеш цось з-пісовнёӈ разↄм/одѕелне. Еднак «на» напісаўↄсь особно. Но і аж просіўо бʉ се в-такім пшʉпадку рувнеж «не» пісаць ўончне з-часовнікамі.

Сонѕↄ, жↄ пшↄтранскрʉбоване додатково такего нецо бↄзсↄӈсовнↄго тↄксту позволіўо бʉ похваліць се веӈкшоӈ лічбоӈ  розмаїтʉх пікантнʉх шчↄгӯув:

Miód zażółca wianek przegrzanej ladacznicy. Wyparł się deprecjacji zintegrowanego jury, sięgając swoim jakże miąższym jabłkiem zaiste po prestidigitatorsku bezhołowia zsypu, który to ze wścibską jętką odjedzie w chyżym jaju. Nie wie, że tak naprawdę łudzi cię makia sensem dżungli — jak gdyby zaczął dźwięczeć z podziemi dzwon.Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Jątrzeniot w Styczeń 27, 2013, 12:12:04
Ѣ моя̃ цирылиця собє остатнø трохѫ змодыфиковалем. Впровадилем остатечнє <ғ> dla <h> (узналем, же єднак ѣкось то трєба розрõжнѣть) і позамєнѣлем <я>, <ѧ>, <ѧ̂>, <ѫ̂>, <ô>, <ø̂> одповєднø на <ѣ>, <я>, <я̃>, <ѫ̃>, <õ>, <ø̃>. А, і коньцõвка –ьи (нп. Арабьи, копьи) завше одменѣ ся до –ьѣ, –ьø ітд. (Арабьѣ, копьє мимо, же грабє, конопѣ). А ото текст Губєрта:

Мø̃д зажõлца вѣнек прєгрѣней лѣдачници. Выпарл ся депрец’ѣц’и зінтегрованего жирì, сягая̃ц своим ѣкже мя̃жшим ѣблкєм заісте по престідігаторску безғоловѣ зсыпу, ктõры то зе всьтипскѫ̃ яткѫ̃ одейдє в хыжим ѣю. Нє вє, же так направдѫ луди тя макьѣ сенсем џунгли — ѣк гдыбы зачѫ̃л дьвячеть з подземи ѕвон.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Styczeń 27, 2013, 12:13:52
Файне, жↄ комбінуеш цось з-пісовнёӈ разↄм/одѕелне. Еднак «на» напісаўↄсь особно. Но і аж просіўо бʉ се в-такім пшʉпадку рувнеж «не» пісаць ўончне з-часовнікамі.
„На” ест особно, бо неокрэслѣ̈ примётъника (пред кто́рым стои), але речовник. Часовники фактычне лепей разъ́м.

Мё́д зажо́лца вѣ̈нъ́к прегрѣ̈нъ́й лѣ̈дачницы. Выпарл ся дэпрэцѣ̈ци зъинтэгрованэго жиры, сягая́ц своим ѣ̈кже мя́жшым ѣ̈блъкем заистъ́ по прэстыдыгитаторску бъ́зъґоловѣ̈ съсыпу, кто́ры то зъ встибскѫ́ яткѫ́ отъеде въ хыжим ѣ̈ю. Невѣ, же так направдѫ луди тя макѣ̈ сэнсъ́м джунгли - ѣ̈к гдыбы зачѫ́л двечеть зъ подъземи ѕвон.

Пъ́вно зробилъ́м мильѣ̈рд блѫдо́в, але трудно.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Styczeń 27, 2013, 15:03:33
"Офицъяљная" Пољская Цирылица Прутҳэњї:
Медъ зажелца вянэкъ прегранэй лядачници. Выпарлъ сѩ дэпрэцъяацї зинтэгрованэго журъи , сѩгаѭць своемь якъ же мѭжшемь яблкемь заистэ по прэстыдыгитаторску бэзъҳоловя зъсыпу, кторый то зэ вҫћибскѫ ѩткѫ одъеђе въ хыжемь яю. Не ве, же так направдѧ луђи Ћѧ макъя сэнсэмь џунгли — як гдыбы зачѫлъ ђвѩчећь зъ подъземи ѕвонъ.

"Ужиткова" Пољска Цырылица Прутҳэњї:
Ме̋д зажо́лца вягек прегрянэй лядачницы. Выпарл сѩ дэпрэцъяацї зинтэгрованэго журъи , сѩгаѭц своим якже мѭжшим яблкем заистэ по прэстыдыгитаторску бэзҳоловя зсыпу, кто́ры то зэ вҫћибскѫ ѩткѫ одъеђе в хыжим яю. Не ве, же так направдѧ луђи Ћѧ макья сэнсэм џунгли — як гдыбы зачѫл ђвѩчећ з подъземи ѕвон.

"Офиціяльная" Польская Цирылица Прутҳэньі (вэрсія ҳардъ):
Медъ зажелца вянъкъ прегранъй лядачници. Выпарлъ сѩ дэпрэціяаціи зинтэгрованъго журъи, сѩгаѭць своемь якъ же мѭжшемь яблкемь заистэ по прэстыдыгитаторску бэзъҳоловья зъсыпу, кторый то зъ встибскѫ ѩткѫ одъеде въ хыжемь яю. Не ве, же так направдѧ луди Тѧ макъя сэнсэмь џунгли — як гдыбы зачѫлъ двѩчећь зъ подъземи ѕвонъ.

Так щере, то и так надаљ тэн кэкст не використуе вщистких рóжниц з пољским.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Styczeń 27, 2013, 15:20:25
Означѣне́ преглосо́в и особно хисторічніх ѣти то лекке шаленьство, Пётр Вельки небілбі задоволёні. Пруфенина́ Офицьѣлка ест, пове́м особисте, барѕо ладна́, бо в инніх тэ сэрпске́ букви бружџя́, но але. А тэкст Губерто́в в барде́й рэакційнэ́й постати мирошевиці вігля́да́лбі так:

Ме̋д заже̋лцѣ вѣнэк прегрѣнэй лѣдачниці. Віпарл се дэпрэцьѣцьӥ зъинтэгрованэго жирі, сягая́ц своӥм ѣгже мя́шшім ѣплкем заӥстэ по престъидъигитаторску бесхоловѣ ссіпу, кто́рі то зэ встипскѫ́ яткѫ́ одъеде в хіжім ѣю. Неве, же так направдэ луди те макьѣ сэнсэм џюнгли - ѣк гдібі зачя́л дьвячеть з подземи ѕвон.

Власности одмѣнки:
- ро́жницёване Ж/РЬ, О/О́
- означѣне тілько похілёнэго О́ - згодне зэ стандардэм
- односовене Ѫ в віглосе речёвнико́в и заӥмко́в, позоставене Ѫ в віглосе чѣсовнико́в 1. ос.
- консэквэнтнэ ставѣне ётованьце̋в по спо́лглосках хисторічне мякких
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Styczeń 27, 2013, 15:30:25
"Офицъяљная" Пољская Цирылица Прутҳэњї:
Медъ зажелца вянэкъ прегранэй лядачници. Выпарлъ сѩ дэпрэцъяацї зинтэгрованэго журъи , сѩгаѭць своемь якъ же мѭжшемь яблкемь заистэ по прэстыдыгитаторску бэзъҳоловя зъсыпу, кторый то зэ вҫћибскѫ ѩткѫ одъеђе въ хыжемь яю. Не ве, же так направдѧ луђи Ћѧ макъя сэнсэмь џунгли — як гдыбы зачѫлъ ђвѩчећь зъ подъземи ѕвонъ.

Cholera, faktycznie, po co rozróżniać e, 'e, 'o i 'ó, skoro można nie rozróżniać? Jenjalne!
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Styczeń 27, 2013, 15:50:54
Heh, ta cecha jest chyba najdziksza, ale powiém, że nigdy jakoś mnie to nie przeszkadzało przy próbie odczytywania swojech notatek. Nijakiech problem nie było nigdy z tém. A w szczególności "ió", które jest czémś tak kosmicznie rzadko występującém.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Jątrzeniot w Styczeń 27, 2013, 15:59:15
Врюцам єшче Деклѣрац’я Прав Чловєка (в коньцу до тего мѣл быть тен вѫ̃тек)*:

Вшисци людє роѕѫ͂ ся вольни і рõвни под взглядем свей годносьти і свых прав. Сѫ͂ они обдарєни розумем і сумєнєм і повинни постѫповать вобец інных в духу братерства.

*Так, то тылко претекст, жебы єшче поспамовать своя̃ цирылицѫ͂. Запомнѣлем ѣк файнє ся ня̃ пише. :D
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Styczeń 27, 2013, 16:03:07
Означѣне́ преглосо́в и особно хисторічніх ѣти то лекке шаленьство, Пётр Вельки небілбі задоволёні.
Чему? Претеж мамы альтэрнацъе о - о́, е - ё, итд., чему недать еще еднъ́й? Звлаща (зъвлаща?) же ѣ̈ть непреглошона выстѫпуе тылко въпаре ie-ia.

Проблематычнъ́ може быть тылько факт, же преглошоных ест вяцей ниж зъвыклых, а нехцѫ записывать на отъвро́т.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: zabojad w Styczeń 27, 2013, 16:04:58
Курде, мойа цырылица беъдзие така посполита и ние пржемысълана.
Але цо там.
"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa."
"Вшысцы лудзие родзаъ сиеъ волни и роъвни под взглеъдем свей годносьци и свых прав. Саъ они обдажени розумем и сумиением и повинни постеъповаць вобец инных в духу братерства."
Так, бардзо ние пжемысьлана хД
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Wedyowisz w Styczeń 27, 2013, 16:10:34
Мюд зажӯца вянↄк пшↄгжанↄй ладачніцʉ . Вʉпар’ се дↄпрↄц’яцї з’інтↄгрованↄго жірі, сеӈгаёнц своїм якжↄ мёӈшшʉм яб’кем заістↄ по-прↄстідігітаторску бↄсхоўовя ссʉпу, ктурʉ то зↄ-всцібскоӈ енткоӈ одеѕе в-хʉжʉм яю. Неве, жↄ так направдↄ ӱѕі це мак’я сↄӈсↄм џуӈглі – як гдʉбʉ зачоў ѕьвенчↄць з-подземі ѕвон.

Jako że nie ma tu niewzdłużonych o-przegłosów i „szcz”, bonus.

Nie wahałby się niejeden kozioł pruć do tych upiorów, które nadal jeszcze generuje inhalacja jodem.

Невахаў бʉ се неедↄн козёў пруць до тʉх упёрув, ктурↄ надал ешчↄ гↄнↄруе інхалац’я ёдↄм.

Файне, жↄ комбінуеш цось з-пісовнёӈ разↄм/одѕелне. Еднак «на» напісаўↄсь особно. Но і аж просіўо бʉ се в-такім пшʉпадку рувнеж «не» пісаць ўончне з-часовнікамі.
„На” ест особно, бо неокрэслѣ̈ примётъника (пред кто́рым стои), але речовник.

Покрↄнтнↄ то якесь; вўасціве то оно ест наджↄнднікем цаўↄй фразʉ жↄчовніковↄй.

Cytat: HP
Так щере, то и так надаљ тэн кэкст не використуе вщистких рóжниц з пољским.

Завшↄ пшↄцеж можↄш додаць венцↄй здань, есьлі чуеш такоӈ потшↄбↄ, а нуж хісторʉйка вʉйѕе.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Styczeń 27, 2013, 16:31:48
А вѩц еще раз, а тэраз додатково губертовы тэкст.

"Офицъяљная" Пољская Цирылица Прутҳэњї:
Медъ зажелца вянэкъ прегранэй лядачници. Выпарлъ сѩ дэпрэцъяацї зинтэгрованэго журъи , сѩгаѭць своемь якъ же мѭжшемь яблкемь заистэ по прэстыдыгитаторску бэзъҳоловя зъсыпу, кторый то зэ вҫћибскѫ ѩткѫ одъеђе въ хыжемь яю. Не ве, же так направдѧ луђи Ћѧ макъя сэнсэмь џунгли — як гдыбы зачѫлъ ђвѩчећь зъ подъземи ѕвонъ.Не ваҳалъ бы сѩ неедэнъ козелъ прућь до тыхъ уперовъ, кторые надаљ еще генэруе инҳаляцъя йодэмь.


"Ужиткова" Пољска Цырылица Прутҳэњї:
Ме̋д зажо́лца вягек прегрянэй лядачницы. Выпарл сѩ дэпрэцъяацї зинтэгрованэго журъи , сѩгаѭц своим якже мѭжшим яблкем заистэ по прэстыдыгитаторску бэзҳоловя зсыпу, кто́ры то зэ вҫћибскѫ ѩткѫ одъеђе в хыжим яю. Не ве, же так направдѧ луђи Ћѧ макья сэнсэм џунгли — як гдыбы зачѫл ђвѩчећ з подъземи ѕвон. Не ваҳал бы сѩ неедэн козел прућ до тых уперов, кторэ надаљ еще генэруе инҳаляцъя йодэм.


"Офиціяльная" Польская Цирылица Прутҳэньі (вэрсія ҳардъ):
Медъ зажелца вянъкъ прегранъй лядачници. Выпарлъ сѩ дэпрэціяаціи зинтэгрованъго журъи, сѩгаѭць своемь якъ же мѭжшемь яблкемь заистэ по прэстыдыгитаторску бэзъҳоловья зъсыпу, кторый то зъ встибскѫ ѩткѫ одъеде въ хыжемь яю. Не ве, же так направдѧ луди Тѧ макъя сэнсэмь џунгли — як гдыбы зачѫлъ двѩчеті зъ подъземи ѕвонъ.Не ваҳалъ бы сѩ неедэнъ козелъ пруті до тыхъ уперовъ, кторые надаль еще генэруе инҳаляція іодэмь.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Styczeń 27, 2013, 16:51:15
Цо ты тьпешь, Губерте?

Ме̋дъ заже̋лца вѣнъкъ прегрѣнэй лѣдачници. Выпарлъ ся дэпрэціѣціи з'интэгрованэго жирі, сягая́ць своимъ ѣкже мя́жшимъ ѣблкъмъ заистэ по прэстідігитаторску бэзһоловѣ зсыпу, кто́ры то зэ встибскѫ́ яткѫ́ од'еде въ хыжимъ ѣю. Не ве, же такъ направдѫ луди тя макіѣ сэнсъмъ джунгли - ѣкъ гдыбы зачя́лъ ѕвячеть зъ подземи ѕвонъ.

Не ваһалъ бы ся неедънъ козёлъ про́ть до тыхъ упёро́въ, кто́рэ надаль еще гэнэруе инһал҄аціѣ іодъмъ.

Jedynym słowem, które zadało mi teraz ćwieka jest to "dźwięczenie". Mam tu problem, bo dźw' i dw' (analogicznie, ćw' i tw') są równie częste, więc dobrze by było, by były rozróżniane, a nie chcę sprowadzać się do użycia tu miękkich znaków. Zastosowanie tu ѕ jest kontrowersyjne...
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Styczeń 27, 2013, 16:58:20
Cytuj
Jedynym słowem, które zadało mi teraz ćwieka jest to "dźwięczenie". Mam tu problem, bo dźw' i dw' (analogicznie, ćw' i tw') są równie częste, więc dobrze by było, by były rozróżniane, a nie chcę sprowadzać się do użycia tu miękkich znaków. Zastosowanie tu ѕ jest kontrowersyjne...
Ja, no cóż, nie jestem tak orfodoksyjny i wprowadziłem zasadę, miękczone w całości są tylko skupiny /s/+C, w pozostałych zaś wyłącznie ostatnia spółgłoska. To  - choć nie rozwiązuje zupełnie problemu - przynajmniej poważnie zmniejsza liczbę przypadków, gdzie takie połączenia wyglądają szkaradnie.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Wedyowisz w Styczeń 27, 2013, 17:04:15
Цо ты тьпешь, Губерте?
↑ анандамід
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Styczeń 27, 2013, 17:08:29
Cytuj
Jedynym słowem, które zadało mi teraz ćwieka jest to "dźwięczenie". Mam tu problem, bo dźw' i dw' (analogicznie, ćw' i tw') są równie częste, więc dobrze by było, by były rozróżniane, a nie chcę sprowadzać się do użycia tu miękkich znaków. Zastosowanie tu ѕ jest kontrowersyjne...
Ja, no cóż, nie jestem tak orfodoksyjny i wprowadziłem zasadę, miękczone w całości są tylko skupiny /s/+C, w pozostałych zaś wyłącznie ostatnia spółgłoska. To  - choć nie rozwiązuje zupełnie problemu - przynajmniej poważnie zmniejsza liczbę przypadków, gdzie takie połączenia wyglądają szkaradnie.

A czy zdarzają się przypadki, że "tw" i "ćw" alternują ze sobą w tym samym rdzeniu? Jeśli nie, to w sumie można to цв/ѕв nieetymologicznie zastosować, nawet tworzy fajną symetrję z св/зв. Przypadków niezmiękczonego cw', dzw' jest na tyle mało, że można je olać (tak jak np. zdyskryminowałem zwierzę [зверя], trzeba po prostu pamiętać, że w tym wyrazie jest [zw'] nie [źw']).

Swoją drogą, nie muszę chyba mówić, że apostrof w Dynocyrylu to tak naprawdę pajerok, tylko że musiałem go niestety uprościć ze względów technicznych. Nie uznaję apostrofów w cyrylicy.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: LarsEinar w Styczeń 27, 2013, 17:29:51
Szczerze mówiąc, kiepski tekst do popisania się moją cyrylicą, tu nie ma prawie żadnych przypadków, w których moja wersja odchodziłaby od ogólnie przyjętego „standardu”.

Dajesz inny! :)
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Wedyowisz w Marzec 10, 2013, 13:16:34
Wymyśliłem nowy znak dla polskiego /w/, odwrócone <л>:

Лотопа(http://i223.photobucket.com/albums/dd295/pittmirg/vaucze2_zps5400c27f.png)аӈка.
з(http://i223.photobucket.com/albums/dd295/pittmirg/vaucze2_zps5400c27f.png)уда
поеха(http://i223.photobucket.com/albums/dd295/pittmirg/vaucze2_zps5400c27f.png)
а(http://i223.photobucket.com/albums/dd295/pittmirg/vaucze2_zps5400c27f.png)то

Z jednej strony pozwala on na zachowanie pewnej graficznej jedności z językami słowiańskimi, które nie wałczą, z drugiej strony przypomina nieco łacińskie <u>, a także iżycę, i nie wygląda aż tak rażąco w wyrazach takich jak „auto”.

Rzecz jasna w Unikodzie się go nie uświadczy, najbliższym wizualnie odpowiednikiem, jaki udało mi się znaleźć, jest asomtawrulskie <Ⴎ>:

Лотопааӈка
зуда
поеха
ато
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: LarsEinar w Marzec 10, 2013, 13:54:09
pozwala na zachowanie pewnej graficznej jedności z językami słowiańskimi, które nie wałczą

Dlatego ja jako "Ł" używam czukockiego "Ԓԓ" (pomimo różnicy w wymowie), natomiast tam gdzie jest "U" (auto, Europa), zostawiam "Уу".
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Feles w Marzec 10, 2013, 15:56:31
Do tego przypomina z lekka iwrickie "waw". Podobuje mi się.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Hapana Mtu w Kwiecień 02, 2013, 01:41:25
Вшысцы ԉуԇе роѕѫ ԍѧ воԉнi i рöвнi поԁ взгԉѧԁем свеј гоԁноԍчi i свых прав. Сѫ онi обԁаҏенi розумем i сумiеԋем i повiннi постѧповач вобец iнных в ԁуху братерства.

Мiöԁ зажöлца вiанек пҏегҏанеј ԉаԁащнiцы. Выпарл ԍѧ ԁепрецјацјi зiнтегрованего журi, ԍѧгајѫц своiм јакже мiѫжшым јаблкiем заiсте по престiԁiгiтаторску безғоловiа зсыпу, ктöры то зе вԍчiбскѫ јѧткѫ оԁјеԇе в хыжым јају. Ԋе вiе, же так направԁѧ луԇi чѧ макја сенсем җунглi — јак гԁыбы защѫл ԇвiѧщеч з поԁԅемi ѕвон.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Qrczak w Kwiecień 23, 2013, 22:22:52
Вшісці людє роѕѧ́ сѧ вольні и ро́вні под взглѧдем свей годносьті и свих прав. Сѫ́ оні обдарєні розумем и сумєнєм и повінні постѫповать въобец инних в духу братерства.

Мө́д зажө́лця вянек прєгряней лядачніці. Випарл сѧ депрецьяцьі зъинтегрованего жірјі, сѧгаѧ́ц своім якжє мѧ́жшім яблкем заисте по престјідјігитаторску безғоловя зсипу, кто́ри то зе всьтібскѫ́ ѧткѫ́ одъєдє в хижім яю. Нє вє, жє так направдѫ луді тѧ макъя сенсем џюнглі — як гдиби зачѧ́л дьвѧчєть з подзємі ѕвон.

Všyscy luʒ́e roʒõ śẽ volniy y róvniy pod vzglẽdem svej godnośćy y svyx prav. Sõ oniy obdařeniy rozumem y sumieniem y poviynniy postẽpovać v’obec ynnyx v duxu braterstva.

Miód zažółca vianek přegřanej ladačniycy. Vyparł śẽ deprecjacjy z’yntegrovanego žyriy, śẽgajõc svojym jakže miõžšym jabłkem zayste po prestiydiygytatorsku bezhołovia zsypu, który to ze vśćybskõ jẽtkõ odjeʒ́e v xyžym jaju. Nie vie, že tak napravdẽ łuʒ́y ćẽ makja sensem ǯungly — jak gdyby začõł ʒ́viẽčeć z podźemiy ʒvon.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Kwiecień 24, 2013, 02:12:00
Nie podoba mi się zachowanie jusu razem z jego unowocześnioną wersją. Tak samo nie lubię j. Niemniej jednak zainspirowałeś mnie do ulepszenia mojej wersji zapisu (do wersji raczej eksperymentalnej).

(депрецьяцьі przeczytałem jako dzierzecjacy, lol)

Nowa wersja mojej cyrylicy:

Мœ́д зажо́лца вӕнъ́к прегрӕнъ́й лӕдачници. Вʉпарл ся дɔпрэцьӕцьи¹ зъинтɔгрованъ́го жирʉ², сягая́ц своим ӕкже⁴ мя́жшим ӕблъкем заистъ́ по прɔстʉдʉгитаторску бъ́зъґоловӕ⁶ съсʉпу⁷, кто́рʉ то зъ встибскѫ́ яткѫ́⁸ отъеде⁹ въ хижим ӕᵫ. Неве, же так направдѫ луди тя макӕ сɔнсъ́м джунгли¹⁰ - ӕк гдʉбʉ¹¹ зачя́л двечеть зъ подъземи¹² zвон.

Cechy szczególne:
→ umiarkowana etymologiczność (moim zdaniem; myślę że niektórzy na forum mieliby na ten temat inne zdanie), celem poprzedniej wersji miało być zbliżenie zapisu do ortografii innych języków słowiańskich, teraz to zaloźenie spadło nieco w hierarchii priorytetów.
→ odejście od standardowego zapisu jotowańców
→ uproszczone znaki ʉ i ɔ (dzięki Gubiertowi za to ɔ)
→ ъ́ dla niejotowanego e (tutaj nie wiem, czy nie zastąpić tym także ɔ).
→ jusy długie i krótkie
→ zasadniczo pisownia łączna przyimków z opisywanymi wyrazami, przy czym przyimek oddzielony jest znakiem twardym gdy kończy się na spółgłoskę. Przy okazji zostaje rozwiązany problem zapisu z/ze - w/we. Przyimek można napisać osobno, gdy wystąpiłby problem w interpretacji pisowni łącznej - np. w przykładowym зъ подъземи - gdyby napisać to łącznie, byłby problem czy chodzi o зъ подъземи czy зъподъ земи (myślę zresztą, że to autor tekstu próbnego wprowadził celowo). W takich przypadkach opuszcza się zazwyczaj znak twardy (jeśli występuje).
→ jest znak na szcz i chyba jest analogiczny do niego znak na żdż.
→ znak v na ŭ (pochodna iżycy; nie lubimy innych diakrytyków niż akuty :) )
→ znak z na dz.
¹ - Po ц (jak i ж, ч, ш, х, i z) występuje miękki znak zamiast standardowego twardego.
² - Tu zdecydowałem się na taki zapis, mimo że жи to nasze ży, рʉ powinno być raczej zapisane ръи. No ale oszczędność znaków (jak i niestandardowe zbitki) podyktowała takie rozwiązanie.
³ - —
⁴ - Tu się waham z zapisem, może ӕк-же albo ӕкъже?
⁵ - —
⁶ - ґ jest zapisem opcjonalnym, najchętniej widziałbym zrównanie z x. Choć są tu pewne (niewielkie) przeciwskazania, jak na przykład hiena - ґена vel. xьена. Można z kolei po prostu używać г w zapożyczeniach słowiańskich.
⁷ - Moja cyrylica zachowuje rozróżnienie съ - зъ, choć nie jestem pewny, czy w tym przypadku użyłem właściwego przyimka.
⁸ - Tutaj przykład przyimka zapisanego oddzielnie - bo oddzielonego od opisywanego rzeczownika przymiotnikiem.
⁹ - Tak, zapisuję to отъ.
¹⁰ - Chyba jedyny dwuznak nie licząc znaków miękkich i twardych. występuje na tyle rzadko (i miałem problem ze znalezieniem odpowiedniego znaku), że mogłem to olać.
¹¹ - Tutaj podobnie jak w [⁴].
¹² - Wspomniany przeze mnie problem z dwuznacznością.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: LarsEinar w Kwiecień 24, 2013, 17:19:04
→ znak z na dz.

U mnie jest na odwrót, ale podobujemisiem ;)
Inspiracja SCSkim "dz", nieprawdaż? ;)
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Wedyowisz w Kwiecień 24, 2013, 19:59:58
@tqr: te ligatury z <e> robią wrażenie łacińsko-cyrylicznej mieszanki (btw, nawet nie wiedziałem, że istnieje w Unikodzie ligatura ue)

Cytuj
⁷ - Moja cyrylica zachowuje rozróżnienie съ - зъ, choć nie jestem pewny, czy w tym przypadku użyłem właściwego przyimka.

Hm, a jak to dokładnie różnicujesz, зъ + D. i съ + N.? Już w SCSie występują użycie w rodzaju съ горꙑ; nie wiem, czy jest to dokładnie to samo, co из (tak samo nie wiem czym się to różni w rosyjskim).

Cytuj
znak v na ŭ (pochodna iżycy; nie lubimy innych diakrytyków niż akuty :) )

Mi się bardziej widzi łuczek/kamora w funkcji znacznika stopnia przymknięcia, pochylenia albo długości.

Cytuj
ґ jest zapisem opcjonalnym, najchętniej widziałbym zrównanie z x.

Antyintuicyjne to ґ, już wolę Qrczakowe kreślone г. Albo spiritus asper :p

Cytuj
Tu się waham z zapisem, może ӕк-же albo ӕкъже?

-że myślę że warto pisać z łącznikiem przynajmniej w tych bardziej produktywnych przypadkach (gdzie ewidentnie nie wpływa na położenie akcentu). W skostniałych zrostach typu także ma to mniejszy sens, chyba że ktoś rz zapisuje stale jako ż (wtedy pojawia się kwestia dźwięczności).

Cytuj
(dzięki Gubiertowi za to ɔ)

NMZC.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Listopad 10, 2013, 21:01:29
Певнє выйдє, же нє знам сѩ на цырылицы, але ото почѫтковы зарыс Спиритушевицы, створёней дись з нудóв. Але ми сѩ огóлнє подоба:

"Вшыщы лудє роѕѫ сѩ волни и рóвни под взглѧдем свей годнощи и свыгь прав. Сѫ они обдарєни розумем и сумєнєм и повинни постѧповаць вобец инныгь в дугю братерства."

В презенцє додаѩ килка текстóв, ктóре дись собє прєконвертовалєм.

Мазурек Дѫбровскєго
Spoiler
[close]

Рота
Spoiler
[close]

Мы, пєвша брыгада
Spoiler
[close]

Литво, Ойчызно моя!
Spoiler
[close]

Шара пєгёта
Spoiler
[close]

Боже! цось Полскѧ
Spoiler
[close]

Огóлнє рєч бёрѫц револуцїъ нє ма. Прїзнам, же найбардєй взоровалєм сѩ на цырылицы украињскєй, бо то она єст найближша мему серцу - дєвчына моєго брата єст Украинкѫ.

Повєм теж, же найвѩкшы проблем мялєм з ознацзанєм "ст" и "сц". Остатечнє задецыдовалєм, же бѧдѧ є означаљ вспóлным знакєм з "шч" - "щ'. Єднаковóж зазначам, же в якимсь текщє може сѩ появиць якись гёгьлик, ктóрего моглєм нє зауважыць (текщы єще спрєд усталеня тей засады).

То мóй пєрвшы полско-цырыличны проєкт! Прошѧ, нє бийцє!
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Listopad 10, 2013, 21:54:47
Доценѣм пробѫ, еднак-же не відзѫ ту ніц інноваційнъго. От, колейна проба пісанѣ ціриліцѫ. Не-збит уданѫ зръштѫ.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Listopad 10, 2013, 22:22:19
А чы быљбысь милї мóй дроги всказаць гёцяжбы найбардєй ражѫце твоим зданєм блѩды, бым мóгљ ѭ удосколалишь?
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Hapana Mtu w Listopad 10, 2013, 22:47:54
Запiсываԋе функцјонаԉных утварѕеԋ ԉ пҏез јего змiѧкщеԋе, а х јако мiѧккiего г. Гԇе iнԇеј те саме механiзмы сѫ ужыте ԁԉа нормаԉнего змiѧкщеԋа. В ефекче ԉiтера ь на коԋцу слöв быљбысь, мóгљ i инныгь пелнi тҏы зупелԋе iнне функцје.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Listopad 10, 2013, 23:14:01
Єсьли ходи о то "гь" дла "х" то рєчывищє прїзнаѩ сѩ до блѩду... По просту помылиљем те двє функцє - то "h" повинєнем записываць, яко "гь".
На цо пропонуєш змєниць єр на коњцу?
Цóж... нєщѧсне "л"... здаѩ собє справѧ, же поправнє повинно быць одвротнє, але узналєм, же то мóгљбы быць добры гест вобец традыцыйней писовни ляцињскєй, хоць, єсьли узнаєцє то за так карыгодне то завше можна то єднак змєниць.

Подсумовуѭц - то моя пєрвша цырылица дла Полщызны, вѩц нє дивѩ сѩ спецялнє, же єст в нєй тыле блѩдóв.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Listopad 10, 2013, 23:29:55
Єсьли ходи о то "гь" дла "х" то рєчывищє прїзнаѩ сѩ до блѩду... По просту помылиљем те двє функцє - то "h" повинєнем записываць, яко "гь".
Затъм ѣк запісуеш слово hiena?

Cytuj
Подсумовуѭц - то моя пєрвша цырылица дла Полщызны, вѩц нє дивѩ сѩ спецялнє, же єст в нєй тыле блѩдóв.
Не, нема блѫдов. Можеш претеж творіть доволнъ, зупълъне поебанъ пріклади :) Ѣк е оценіми, то інна справа.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Listopad 10, 2013, 23:37:43
Єсьли ходи о то "гь" дла "х" то рєчывищє прїзнаѩ сѩ до блѩду... По просту помылиљем те двє функцє - то "h" повинєнем записываць, яко "гь".
Затъм ѣк запісуеш слово hiena?

Записаљбым є "гєна", натомяст нп. "Giewont" записаљбым дла розрóжнєня, яко "Ґєвонт" луб "Гєъвонт", хоць хыба рачей то другє, бо поцо додавацъ новѫ литерѧ, скоро можна сѩ послюжыць щарым, добрым твардым знакєм?

БТВ: Ужывам твоєго укляду клавятуры - єдыны єго проблем то брак вєлкєго 'ь' и 'ъ'. але и так єщ дла мнє выгодєйша од тей другєй.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Listopad 11, 2013, 00:03:20
[...........]
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Listopad 11, 2013, 00:18:20
Но добрє - могѧ записывать "ць", яко "ть". Цóж... "Л" и "љ" теж могѧ остатечнє замєнить, алє    твоє прїклады сѫ трохѧ нєконсеквентне:

Cytuj
йестесь [...] сьвєциш [...] жыцє дѩковаць itd.

Cytuj
єщесь [...] сьвєтиш [...] жытє дѩковать itd.

А єсли нп. записалем "ст" замяст "щ" то видочнє сѩ помылилем - прєтєж написалем, иж чѧщь текщтóв повстало прєд усталєнєм тей засады, вѩц чегось моглем попросту нєзауважыть. В огóлe патрѭц на нєктóре твоє посты Ґгёстер, выдає ми сѩ, же часами направдѧ нє чыташ цалых вѫткóв, чы тематóв.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Listopad 11, 2013, 10:51:26
"Гєъвонт"

Przeczytałem "Gejwont".
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Listopad 11, 2013, 11:21:31
Czyżbym miał rozumieć, iż źle rozumiem ideę jora?
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Listopad 11, 2013, 12:38:15
Но добрє - могѧ записывать "ць", яко "ть". Цóж... "Л" и "љ" теж могѧ остатечнє замєнить, алє    твоє прїклады сѫ трохѧ нєконсеквентне:
Не мусіш, Бѣлорускі власне так запісуе зъмякченѣ. Пасовало-би то до Твоего щь = сть. То ест власне найтекавша чясть Твоей ціриліці.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Listopad 11, 2013, 14:24:15
По длугъих намыслах хцялбым вам прєдставиѣ найновшѫ, зреформованѫ версѩ Спиритушевицы.

"Вшыщы лудє роѕѫ сѩ волни и рóвни под взлѧдем свей годнощи и свых прав. Сѫ они обдарєни розумем и сумєнєм и повинни постѧповаѣ вобец инных в духу братерщва."

"Мѹд зажóлца вянек прєѓяней ладачницы. Выпарл сѩ депрецъяцъї зъинтегрованего юры, сѩгаѩц своим якже мѩжшым яблкєм заисте по престидъигитаторску безгёловя зсыпу, ктóры то зе вщибскѫ ѩткѫ одъєдє в хыжым яю. Нє вє, же так направдѧ луди цѩ макя сенсем џунгли - як гдыбы зачѫл двѩчець з подєми ѕвон."

"Ѩзык полски (полщызна) - ѩзык натураљны налєжѫцы до групы загёднёсловяњских (до ктóрых налезѫ рóвнєж чески, словацки, кашубски, дољнолужыцки, гóрнољужыцки и вымарлы полабски.), становѫцых чѧщь родины индоеропейскєй.
Оценя сѩ, же ѩзык полски єст ѩзыкєм ойчыстым дла около чтердєщу чтерех милёнóв лудии на свєцє (в литературє можна споткаѣ шасунки од трїдєщу дєвѩцю до чтердєщу осмю милёнóв), мєшкањцóв Пољски ораз тзв. Полёнї, чыли Полякóв замєшкалых за ѓаницѫ."
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: BartekChom w Listopad 11, 2013, 15:30:13
Литэра гр и <ѣ> в мейсце <ć> – шалёнэ. А длячего пишеш нп. "Полёнї" але "Полакóв"? То литэрѡвки чы якесь дивнэ засады?
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Listopad 11, 2013, 15:48:26
Cytuj
author=BartekChom link=topic=938.msg47884#msg47884 date=1384180213]Литэра гр и <ѣ> в мейсце <ć> – шалёнэ.
Но факт, дівнъ.Зазначать сполглоскѫ за помоця знаку на самоглоскѫ, то ѣкась вижша школа ѣзди.

Cytuj
А длячего пишеш нп. "Полёнї" але "Полакóв"?
Полёнї бо Polonii, Полакóв бо Polaków.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Listopad 11, 2013, 16:46:51
"Ѣ" єст такѫ шалолнѫ лигатурѫ "ц" и "ь". Так вышло, же выглѭда як яѣ. Поза тым ма певне подобиењство до гипотетычней лигауры "т" и "ь", ктóра дла вєлу былабы дужо сенсовнєйша.

А з тыми Поляками то была то звукла литерóвка.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Kwiecień 22, 2014, 15:03:39
А, там такы найновшы правопис Сѝпиритушевитйи:

Вшистйи люде родйѫ` сѧ волни и рóвни под взглѧдъм свъй годности и свых прав. Сѫ` они обдарени розумъм и суменем и повинни постѫ`повать вобец инных в духу братьрства.

Мё`д зажóлтйа вѣнък прегрѣнъй лядачнитйи. Выпарл сѧ дъпрътйатйѝ зѝнтъгрованъего жири, сѧгаѭ`тй своим йакже мѧ`жшим яблкъм заистъ по пръстѝдѝгаторску безголовя зсыпу, ктóръ` то зъ встибскѫ` ѩткѫ` одъеде въ хыжим яю. Не ве, же так направдѫ луди тѧ макъя сънсъм джунгли - як гдыбы зачѫ`л двѧчеть з подъземи дйвон.

EDIT: Nieaktualne. Boże, co to za potwór?
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Listopad 08, 2014, 11:40:27
Nie wiem, czy to dobry temat, ale jak zapisujecie:
doigrać, maić?
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Listopad 08, 2014, 12:18:40
Nie wiem, czy to dobry temat, ale jak zapisujecie:
doigrać, maić?
Особисте записалбым то объцне ѣко "доиграть" и "маить". Запъвнъ у некторых поѣвьѫ* ся ѣкъсь спэцйальнъ литэры, пъвне гловне "ї" люб "і".

А жебы не офтопововать, колейна (мам надея, же лепша) вэрсйа Спиритушевици:

Артыкул Первши Повшехнъй Дэклѣрацйи Прав Чловека
Вшисци люде роѕьѫ ся вольни и ровни под взглядъм свъй годности и свых прав. Сѫ они обдарени розумъм и суменем и повинни постѫповать вобъц инных в духу братърства.

Оповесть о Пригодах Цудовнъго Меду
Мед зажелца вѣнък прегрѣнъй ладачници. Выпарл ся дэпрэцйацйи зъитэгрованъго жири, сягаяц своим ѣкже мяжшим ѣблкъм заистъ по прэстидигаторску бъзғоловѣ зсыпу, кторы то зъ встибскѫ яткѫ одъеде в хыжим ѣю. Не ве, же так направдѫ луди тя макйа сэнсъм джунгли – ѣк гдыбы зачѫл двячеть з подземи ѕвон.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Bogdan Giedymin w Styczeń 10, 2015, 17:13:34
Вшысцы людє роѕѫ сьѧ вольни и рóвни под взглѩдем свей годности и свых прав. Сѫ они обдарєни розумем и сумєнєм и повинни постѧповать вобец инных в духу братерства.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Thooomas431 w Styczeń 24, 2015, 16:47:54
А тєраз я:
Вшысцы люsе роsѫ сѩ вольни i pѡвни подъ вґлѩдємъ свєй ґодносьци i cвыхъ правъ. Cѫ они обдарени розумємъ i cyменемъ i повинни постѧповаць вобєцъ iнныхъ въ духу братєрства.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: marcinsowa1999 w Marzec 07, 2015, 22:25:42
"Вшысцы людє роѕоъ сєъ вольни и рувни под взглєъдем свей годнощи и свых прав. Соъ они обдажени розумем и сумєнєм и повинни постеъповать вобец инных в духу братерства."
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: tgz w Kwiecień 19, 2015, 13:22:26
Вшисци луѕе роѕа̃ се̃ волны и ро́вны под взґлэ̃дэм свэй ґодносьцы и свих прав. Са̃ оны обдаръэны розумэм и суменем и повынны постэ̃поваць вобэц инних в духу братэрства.

Może mało odkrywcza, ale za to estetyczna. Jusy po prostu nigdy nie pasują. Obawiam się trochę o etymologiczność… czy to że użyłam "ы" jako zmiękczające "i" nie jest jakieś rażące. Przyznam się, że pasowało mi to po prostu graficznie ._.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Kwiecień 19, 2015, 14:27:21
Co do ы - ciekawe podejście. Znak ten pierwotnie wyglądał tak: ꙑ (czyli po prostu "twarde i"), wtórna reinterpretacja całkiem ciekawa.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: marcinsowa1999 w Maj 12, 2015, 23:06:19
"Вшисци ліудіе роѕą сіę вольні і рувні под взгліęдем свеј годносьті і свих прав. Сą оні обдажені розумем і суміеніем і повінні постęповать вобец інних в духу братерства."
I w łacince:
"Všyscy liudie pođą się vol'ni i ruvni pod vzgliędem svej godnos'ti i svyh prav. Są oni obdaženi pozumem i sumieniem i povinni postępovat' vobec innyh v duhu braterstva."
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Maj 13, 2015, 00:28:09
A to nie był dyftong ъi po prostu?
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Maj 20, 2017, 15:38:46
Dokonuję nekromancji.

Медъ зажолъца вѣнъкь прегрѣнъйь лѣдачніци. Випарл ся дъьпръьцѣцьі зъінтъьгрованъьго жіръі, сягаяць своім ѣкже мяжьшім ѣвлъкем заістъь по пръьстъідъігітаторску бъзъґоловѣ съсипу, ктоьри то зъ въстібскѫь яткѫь отъеде въ хіжім ѣю. Неве, же так направдѫ луді тя макѣ съьнсъмь джѫьглі - ѣак кдиби зачялъ двячеть зъ подъземі zвон.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Úlfurinn w Wrzesień 30, 2017, 19:00:45
Вшистси людзє родзѫ сѩ вольні і рөвні под взглѩдем свей годносьчі і свих прав. Сѫ оні овдаҗені розумем і сумєнєм і повінні постѧповать вобетс інних в духу братерства.

Tworzone bez znajomości pojęcia etymologii.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Październik 01, 2017, 12:50:46
Bardzo fonemiczna cyrylica wymyślona w 5 minut:

Вшисци lуђе роѕоъ ҫеъ воlні і рувні под взгlеъдем свеј годноҫћі і свих прав. Соъ оні овдажені розумем і сумєнєм і повінні постеъповаћ вобец інних в духу братерства.

Мьуд зажулца вянек пшегжанеј lадачніци. Випарл сеъ депрецјацјі зінтегрованего жірі, ҫеъгајоъц својім јакже мьоъжшим јаблкєм заісте по престідігітаторску безғоловя зсипу, ктори то з вҫћібскоъ јеъткоъ одјеђе в хижим јају. Нєвє, же так направдеъ луђі ћеъ макја сенсем џунгли – јак кдиби зачоъл ђвєъчећ з подҙемі ѕвон.

Jakby co, to jotowańce oznaczają tylko zmiękczenie poprzedzającej spółgłoski, bo inaczej było by pełno znaków miękkich. Kiedy indziej używa się ј.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Październik 01, 2017, 13:15:39
Cytuj
Moye ochi krvavyan...
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Październik 01, 2017, 13:37:50
Cytuj
Moye ochi krvavyan...
Wiem, że nie wygląda to najlepiej, dlatego projekt został porzucony po następnych pięciu minutach od utworzenia  :-)
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Tm.rzeka w Listopad 08, 2017, 21:53:19
Bшысцы лудьие родьѫ сие волни и рывни подъ взглѧдемъ годносьтьи и свыхъ правъ. Cѧ они обдажьени розумемъ и сумиениемъ и повинни постѧповать  вобецъ инныхъ въ духьу братерства.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Siemoród w Listopad 08, 2017, 23:33:40
Артыкул Первши Повшѣхнєй Дєклꙗраціи Прав Чловѣка
Вшистци люде роѕя́ ся вольни и ро́вни под взглядєм годности и свых прав. Сѫ́ они обдарени розумєм и суменем и повинни постѫповать вобєц инных в духу братєрства.

Оповѣсть о пригодах цудовнєго мёду
Мe̋д зажо́лца вѣнєк прегрѣнєй лꙗдачници. Выпарл ся дєпрєціꙗціи зъинтєгрованєго жири, сягаѭ́ц своим ꙗкже мя́жшим ꙗблкем, заистє по прєстыдыгитаторску бєзғоловꙗ ссыпу, кто́ры то зє взтибскѫ́ яткѫ́ одъѣде в хыжим ꙗю. Не вѣ, же так направдѫ люди макꙗ сєнсєм џунгли – ꙗк гдыбы зачя́л двячѣть з подземи ѕвон.
Tytuł: Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Listopad 09, 2017, 10:28:49
[błont]