Polskie Forum Językowe

Twórczość w użyciu => Tłumaczenia => Wątek zaczęty przez: Hapana Mtu w Wrzesień 23, 2011, 00:42:04

Tytuł: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Hapana Mtu w Wrzesień 23, 2011, 00:42:04
 Stary temat (http://www.conlanger.fora.pl/,4/,1122.html)

nienazwany 2
mertza ât ukeğa
petre puğ ukeğa zebra văglaz ne mertza pas, ksã shlăfik seka si skaz; âbară ğẽz mẽda gradaz ne sekẽk pas, bufîghanke arĩ mẽda gulaz ne seğbãk pas, ĩsã duma âğisaz apît ne s elak pas. „silagaz funtes, ksus, ne ğã nĩsha ĩsã pas, ne nep pi zhăpar ukeğa pas, văglatu ska” zebra blablaz ukeğa far ne mertza pas. „mertza, ne nep ska tũshmar, uğ silagağ funtes, ksus, nals shlăfyt ryba lî la lăshăpik la ne ĩsã letzâ pas, văglağ uğ pas. ât mertza shlăfik ska si”. ksus nep zebra tũshmaz ne mertza pas, lî ich kăshkăkan duma dumaz.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Canis w Wrzesień 23, 2011, 08:05:53
Te, ale jak robicie posty z gatunku "stary temat", to wklejajcie i tu o co w nim chodziło... Wklejam treść tej bajki po polsku:

Owca i konie

Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie; jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Październik 28, 2011, 13:38:20
[...........]
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Listopad 06, 2011, 12:10:08
Zapadni slavlang:

Оѵѣца й коньӥ

На хъльме оѵѣца, котораа не ꙓмела ѵълны, уѵижела коньӥ; ежыын чѧгнѫѫл чѧзѣчыы ѵоос, дружыы жѵигаал ѵеличыы груус, а  чечыы ѵеес быстро цѡлоѵѣка. Оѵѣца жекла коньеем: „Сѡрцце у мене болиит, ѵижѫцьо, цъто цѡлоѵѣѣк пшыказуеет жѣлачы коньеем”. Коньӥ отъсказали: „Слусяай, оѵѣце, сѡрцце у наас болѧѧт, къгда ѵижыым , каак цѡлоѵѣѣк, госпожыын, ѧѧл тѵоѩ ѵълнѫ по пласцю самъму себе. Й оѵѣца не ꙓмеет ѵълны”. Услусяав оѵо, оѵѣца побегла скѵось пласцинѫ.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Asgair w Listopad 06, 2011, 21:44:11
Anāril:

Na-qarasā qunna yawwu šaytirā’ naħari, inna sa’īl θahtā muczīri imqāfa, wa-ka’īn sarrarā cizāri ilmāra, wa-tāru carnā ħamīsū išxāran. Qurra yawwu naħarin: „Aclamīn θarnanū, qanīnūn tāri actalīla naħar”. Qurra naħar: „Ilsit yawwu, aclamīm θuranānū, qanā’inūn, yā tāru an-hurūn callā šayti an-yawwā na-silāxūn atratin. Wa-ayra šaytu na-yawwā”. Inna yawwu lustiyāt, nusqā ka-šaqlaynin.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Maj 01, 2012, 22:44:19
Hellingijø:

Iti skepi anði itina hifïzo

Ana itin hulmaz ii skepi, hwat itinø wulliz de-ehða, iðiz hifï sehwða. Hiz hezø itin barazo wagaz dragða, hiz itim mikilazo burþinnjaz forjða, anði hiz itin unþrofii igira forjða. Ha skipi to þo hifiizo sagjða: "Minaz hardi miz hofiða, hwanne ik itin unþrofï ridanðiz ana hifï sehwa." Hoz hifïzo sagjdum: "Ahi, skepi, anseraz harðï ansiz hofanða, hwanne wiz it sehwama: iðiz unþrofiz, ho huriz, þermazaniz hufini furi hummai fram skepïz wulli nutoniða. Anði skipi wullïz de-ehiða." It ahanðiz, ha skipi ana ebnalanðï fleuhða.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Maj 01, 2012, 22:50:10
Wersja w alternatywnym angielskim już pojawiła się w odpowiednim temacie, przytaczam ją i tu.

On anum holme, an shoup wilch hädde náght wull häþ gjesewen rosum – an of þem dróg anen swâren wägn, ðis óðer – hóv anen stóren gjelad, ðis þride – fór anen mann swift. Ðät shoup säjde ðäm rosum: «Mín hjurt kyreþ wíle hit sjuþ, wät ðe mann goureþ ðäm rosum dón.» Ðe rosen swóren an: «Hôr, shoupe, úre hjurt kyreð wíle we sjuð, húr ðe mann, ðe fror, takeþ weg þín wull to maken anum mentle selfe. Swá häþ ðät shoup náght wull.» Ðis hôrend, ramde ðät shoup ðurgh anum neðerlande.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Maj 17, 2012, 11:59:11
Lędzki:

Schleicherowa bájka

Owca, ktorá niemieła wołno, widzieła konie; jedzien ciégł cieżký woz, drugý niésł wielgý nákład, trecí rýchło niésł człowieka. Owca powiedzieła koniom: „Sierce mie bolí, kedy widzím, co człowiek káżé robic koniom”. Konie odpowiedzieli: „Słuchej, owca, nás bolé siercá, kedy widzímy, jak człowiek, pán, bieré twojo wołno na płászcz dla samégo siebie. A owca niemá wołno”. Owca, słyszóc to, uciékła prez rowino.


Jeżeli to wydaje się wam doskonale zrozumiałe... to dobrze, tak miało być - to ma być język w większości wzajemnie zrozumiały z polskim.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Maj 27, 2012, 10:10:45
[...........]
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Maciej w Czerwiec 30, 2012, 16:02:55
Orglog un Frosheteren fill

Auft aime Klogemergsüdüger an Orglog susfaus hijt ner Flashe. Dir augent an Frosheteren fill ann- ün Frosheter tzaet an truses Klugreg, zweges tzaet an vonsurges shlog, dirfes  shosses. Orglog shaust i dieg Frosheteren fill: "Shlaese mig an Hog, wesse mig augene, weig an Human wesest doen diese Frosheteren fill." Frosheteren fill shausst aus "Orglog! Hogen fill shlaesst minen, wesse augenst dieg Human titt dieg dires Flashe un dot an Fug fra diem ir un an Orglog hijt ner Flashe". Hoist ausshausen dieg Frosheteren fill, Orglog shossesgrostt auft Gausven.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Lipiec 06, 2012, 09:58:19
Burgundzki

Ohis epupe
Vrendi, ohis ne voihon lanoi kom welet epous. Kentos trayo karron trommon, alyos verei luchton lonon, trityospe verei mapon oiku. Ohis roidoit epovos: „Kridiyon mukom anchtu pari, welohon pari epovos horkomene mapos”. Epu atispam: „Klus – o ohi, anchtu parom kridiyo neiskom, welohon mapon – reiganton – soilon loimoim tokom sagu emkom tukomveri. Ja ohis ne vo lanoi kom.” Ed klehoihon, tri strato roitet ohis.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Lipiec 21, 2012, 22:55:06
Limba lemcorumana · Лимбъ лемкороумънъ

łacinka
IVIZA E IPI
Una iviza, ca nu aie vilna, viʒu ipi: unu, poratándu unu zaşcu veiclu, unu, una mare sárazina, unu carándu rápede unu ime. Ila iviza ʒicu á ili ipi: Ilu quirade mi bile, cando viʒiu unu ime duzindu ipi. Ili ipi ʒicuire: Auʒi, iviza, ilu quiradei bilen noi, piraco noi ilu viʒimui: unu silnu ime ʒi ile vilne une ivize fazi şi unu cáladu sucnu, e ila iviza nu aie vilna. Cando ilu auʒu, ila iviza fugi i une piliei.

cyrylica
ИВИЦЪ Є ИПИ
Ѻунъ ивицъ, ка ноу аие вилнъ, виѕоу ипи: ѻуноу, порътандоу ѻуноу цашку веіклоу, ѻуноу, ѻунъ маре саръцинъ, ѻуноу кърандоу рапеде ѻуноу име. Илъ ивицъ ѕикоу а или ипи: Илоу киръде ми биле, кандо виѕіу ѻуноу име доуциндоу ипи. Или ипи ѕикоуіре: Ауѕи, ивицъ, илоу киръдеі билен ноі, пиръко ноі илоу виѕимоуі: ѻуноу силноу име ѕи иле вилне ѻуне ивице фаци ши ѻуноу калъду соукноу, є илъ ивицъ ноу аіе вилнъ. Кандо илоу ауѕоу, илъ ивицъ фуџи ꙟ ѻуне пиліеі.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Lipiec 21, 2012, 23:42:23
Meutü ézügi

Á hým, üna ouga, gua én éti ülnó, üde gújý - edí üz tégý üza, utory és ülí, tûtí büsre és óža. Owa ouga regaše: "Mé sirdí guroty, guda azy üdeti, agu óžy üsti gújý". Owó gújó regahá: "Souhaty, ouga! Ásy sirdé guró, agu û üdé, agu óžy, gusoudy, iz oučó ülnó ony déti tepé edejé á oná. A ouga én éti ülnó". Owa ouga to souha a bega u polá.

Северный язык

Ovca ktora ne mela velnu, uvidela koni, pervyj vezl tažki voz, vtoryj nesl velkego, treti bystro nesl muža. Ovca koniom rečet: "Serdce moje bolit, kugda vidju, kako muž nakažet koniom." Koni rečut: "Slušaj, ovca! Serdca bolut kugda videm, kako muž, gospodar, ize ovčej velny delatit sebe teplo odejat, a ovca velnu ne ma." Uslušuc to, ovca ubežala v pole.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Lipiec 23, 2012, 04:19:05
IVIZA E IPI
Jakim cudem equus się uchował?
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Lipiec 23, 2012, 09:28:34
Mógł być wyjątek, w sumie w większości języków romańskich są potomkowie 'equa' oznaczające 'klacz', poza tym znaczenie mogło się przesunąć spowrotem na konia, w końcu tak daleko nie odbiegło znaczeniowo.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Lipiec 23, 2012, 14:28:54
Cytuj
Mógł być wyjątek, w sumie w większości języków romańskich są potomkowie 'equa' oznaczające 'klacz', poza tym znaczenie mogło się przesunąć spowrotem na konia, w końcu tak daleko nie odbiegło znaczeniowo.
W ogólności nic więcej nie mogę dodać, wyjąłeś mi to z ust ;).

Powiem tylko, że `klacz` to po rumuńsku iapă < łac. equa. Co do zaś historii łemkoromańskiego, to zaniknęło w nim na wczesnym etapie słowo *cabalu i zostało zastąpione - na co mamy dowody - zapożyczeniami tureckimi (atru), później węgierskimi (luiu) i wreszcie słowiańskimi (quinie). Wszystkie one miały tą wadę, że były nacechowane; w niektórych małych gwarach powstał derywat od ipa - ipu i prawdopodobnie już w XVIII wieku zaczął się on szerzyć, prawdopodobnie pod wpływem powstawania szkółek przycerkiewnych.

EDIT: No racja, iapă, historie rumuńskiego w pigułce nie potrafiły mi do końca wytłumaczyć, jak przebiegało utylnienie /e/.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Lipiec 23, 2012, 15:16:51
po rumuńsku apă < łac. equa
*iapă, apă to woda (< aqua). Właśnie o takie wyjaśnienie mi chodziło, dzięki :*
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: luk w Lipiec 30, 2012, 12:51:05
Mieszany 2.0:

Pi yu kolin yu shupan, ker do yaw nesa uli, gevet yu pardes. Yen de den pul yu zoru karo, yen drage yu grotu laste, vo yen drage kuruk yu un. La shupan zage tu la pardes: "Meya kor pane me, vin me vet, ri ker la un bifel ti dot tu la pardes". La pardes zage dan: "Yur no, shupan, noya koras pane no, vin no vet yu un, la ser, ti eginem teya uli na ramu mantel par lo sam. Vo la shupan yaw nesa uli.". Sti ti yur ta, la shupan gan ti lop limbe la evin.


Dla porównania: - Mieszany 1.0 miał tak:

Pi yen kolin yen shup, ker yawan nesa vole, gevetan yen pardes. Un de den pulan yen zora karo, un dragan yen grota laste vo un dragan skoraki yen omo. La shup zagan tu la pardes: „Meya kor panus me, vin me vetus, ri ke la omo bifelus tu la pardes doten.” La pardes zagan don: „Yuruy no, shup, noya koras panus no, vin no vetus yen omo, la her, ogiteyken teya vole na tipela mantel par on sami. Vo la shup yawus nesa vole.” Dopo yuren el, la shup ganan lopen limbe la evin.

A potem do języka wdarła się analityczność...
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Sierpień 09, 2012, 16:26:56
No necollih carah, gaton ni jôurié'la li laliné, ryvi'la li nie; ti ôveûk'ka li uno ceceo asopie, tix bev'ka li, féne opie'ka li fûnie fanta. Carah paderello'la li men nieϖ: "Dutte kliex efevio, nett ryvi, rue fanta vôires troe nieriϖ". Nieϖ paaqrello: "Herba, carah, kliexϖ sûan'nod, pako ryvi'nod, esé fanta, caure, bena'ka tôme laliné no fruh jen hes-mémy. É carah ni jôurié'la li laliné". Pell'la or é carah fûdeaj anymere baif.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Marzec 01, 2013, 00:06:42
Szybski, wersja (mam nadzieję) ostateczna:

Äws häggistosuch

Ana holma, äws hwa wollo niwichs habde, häggistams gesah. Ens häviga wagnam drog, ens mikela bar, änd ens guman swefts bar. So äws ta tems häggistas gesagde: “Mens herto äkit, hwanne sehwa hwa gumo ta häggistas drevit”. Te häggistos ändkwet: “Hlot, äws! Ure hertes akat, hwanne sehwas hwa gumo, so fäds, tena wolla für warma kleti für hemme nemit. Änd äws wollo niwichs havet”. It hlotans, so äws in foldon gefloh.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: zabojad w Lipiec 03, 2013, 23:43:29
Kernam - japońskoidalny szkic.

Lona-yis[conj.] katta-yis[conj.].
Syati-ru[abl.]-re[super ess.] kye[article] lona, anyu-lona noa[nothing] shur, anyu-lona kiya-ti[past.]-lo[sing.] katta-ay[acc.];
 kye kat wosa-ti[past]-lo[sing.]-ga[pred.] jaro-sya[attr.] wosa-ay[acc.], da-yis[conj.] kat kyar-sya[attr.] jaro-ti-lo[sing.]-ga[pred.], tai-yis[conj.] kat haje-sya[attr.] shiya-ti[past.]-lo[sing.]-ga[pred.] lum-ay[acc.].
Lona kiw-ti[past.]-lo[sing.]-ga[pred.] katta-ami[dat.]:„Tsaro-(y)e[3p.poss.] gan-on[inpast.]-lo[sing.]-ga[pred.], ol kiya-ali[particip.], kay[what?] lum wid-on[inpast]-ga[pred.] pya katta-ami[dat.]”.
Katta[pl.] kiwki-(y)*-ti[past.]-yu[pl.]-ga[pred.]:„Bogy(e)-ak[imp.], e[1sing.] lona, Tsartsar[pl.]-uk[1pl.poss.] gan-on[inpast.]-yu[pl.]-ga[pred.], uk kiya-ali[particip.] lum-ay[acc.] kya[who?] koype-on[inpast.]-lo[sing.]-ga[pred.] shur-in[2sing.poss.]-ay[acc.] raji-ku[allativ.] tya-ya[3sing.poss.]. Lona-yis[conj.] noa shur”.
Lona bogye-ali[particip.]-ti[past.] ay, lona iyam-ti[past.]-lo[sing.]-ga[pred.] tyami-tan[prolativ.].
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Drukarz w Sierpień 22, 2013, 15:21:49
Roterski 2.0

Javce a ťanö

Javce, töroj nemöa vua, uŭidöa ťanöödöň toź töztiöj pouož, druazöj neš ueutiöj noťlaud, trötyj rychlie neš clauvöta
Javce riökla ťaňōm: „Srdce miö bolyj, tiöd uidim, ču clauvöt koziö diölauť ťaňōm”.
Ťanö jadpouödöli: „Pošlousöj javce, noš bolyj srdce, tiöd uidimie, jat clauvöt, poň, berie vua jud javce a döloj si z nyj tieplej jadiöv. A javce nömoj zoďnou vua”.
Javce, uslysavsi ťu, pobiözöa priöš poliö.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Październik 06, 2013, 00:29:41
wigierski:

AVIS JA SIRGAIS

Magenpa avis, kei vilnea ei vil, sirgaisis nagi; yis rasgas vuosas vede, taumes veligas rasgeas kanne, kolmes tais inhemas novin kulgite.
Avis sirgaisi sani: "Sylmeame carge nainenma, mis inhema sirgaisi teini kasge".
Sirgais vastevi: "Kulje, avis, sylmeidami carge inhemas, peanas nainenmi, kes vilnesse iseisen paltantais vota.
Avei tais vilnea ei."
Sis kulinen, joixeli avis tasemais iñce.

Wersja z pozaznaczanymi akcentami na wiki (http://jezykotw.webd.pl/wiki/Język_wigierski/Przykładowe_teksty#Bajka_Schleichera_.28Owca_i_konie.29). Ciekawostka: w tym tekście są 2 zapożyczenia z polskiego i 3 dalsze słowa brzmiące bardzo podobnie jak po polsku (2 z litewskiego i 1 z rosyjskiego). Może ktoś się pobawi w ich znalezienie (bez patrzenia do słownika).
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Hapana Mtu w Październik 06, 2013, 00:52:21
Owca, wełna, wóz, wielki... palto.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Październik 06, 2013, 00:54:40
Prawie dobrze ;) Owcy nie liczyłem, bo aż tak podobna do polskiego nie jest (chociaż oczywiście spokrewniona). Jest jeszcze jedno zapożyczenie z polskiego. Ale jak widać zgadywanka nie była trudna.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Październik 06, 2013, 01:29:04
vede?
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Październik 06, 2013, 01:39:51
Od "wodzić", "wiedzie"? Mogłoby być, ale to akurat jest kognat fińskiego vetää o tym samym znaczeniu. Kto wie, może to ma coś wspólnego z polskim? Natomiast słowo, o które mi chodziło, to pêana "pan" (w wig. długie ā > ea).
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Vistamo w Październik 06, 2013, 08:55:33
Arduński:

Pel domik gi ardimek, ser ke belit gizik, gemesat birmen. Mir ju ken hay turo tirga mikum, mir hay turo zaga kranto zo mir ardak hay biske dun. Ardimek gisat birmen: „Ro pusti jokat ro, saw ro mesat, mi mas dun gromat birmen bi dash.” Birmen yozim brokat: „Tarpet, ardimek, ron pustin jokat ron, saw ron mesat dun, gi kun, trugirosta su gizik na siga delmis chak ke lemi. Zo ardimek belit gizik.”. Gro bi tarpe mo, gi ardimek gesowat plime serka stik.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Grudzień 14, 2013, 23:48:29
Ot, taka mała próbka nowego noobslavlangu (tylko początek)
Ве вирхey овса, со на беу ма веуноу збеу вида кону.
[vɜ‿virxˈy 'ɔvsɐ, sɞ‿nɐ‿bʉ‿mˈa vʉnˈu zbʉ‿vɨdˈa kɞnˈu]

EDIT: Proszę, odnowione.

Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Grudzień 14, 2013, 23:52:18
Ot, taka mała próbka nowego noobslavlangu (tylko początek)
Ве вирхим овса, со на беу ма веуноу збеу вида кону.
[v'ɛ vɨrx'u 'ɔvsɐ, s'ɔ n'a b'y m'a vʉn'u zb'y vɨd'a kɞn'u]
Co tymi kreskami oznaczasz w transkrypcji?
им [u]? Dziwne o.O
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Grudzień 15, 2013, 00:06:54
Te kreseczki to akcent, jeno się mi mylnęło i w złym miejscu je postawiłem.

-im to Narzędnik (Zlanie Miejscownika z Narzędnikiem w Leńszczyźnie) w deklinacji z samogłoską akcentowaną przednią, mającą swoje powiązania PS męską deklinacją -i- tematową.

EDIT: Mała zmiana. Wprowadziłem zmianę fonetyczną, która sprawiła, że im > eu.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Grudzień 15, 2013, 00:12:03
[...........]
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Grudzień 15, 2013, 00:12:24
Akcenty stawia się przed, a nie po akcentowanej sylabie. No i standardowo słów funkcyjnych się nie akcentuje, w tym języku jest inaczej?
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Feles w Grudzień 20, 2013, 14:21:46
Południowogermański (http://jezykotw.webd.pl/f/index.php?topic=232.msg49387#msg49387):
Scipā, vulnenā avyās, sevāsai rusanās, anā svir vainanā haryās, anā ryot vurwenanā, anā mēscanā cvec rwayās. Scipi sayāsai ruseōs: “Ertameā smertimi sevās mēscanā rusanās rwivās.” Rusis sayāsoā: “Tuosi, scip, ertōsis smertāwō sevāsiy: mēsci, ovui, macuisi scipes vuleā tu varma clewanō, āw scipis avyā nemes vulanā.” Osyāsiy, scipi luāsai pā helweā.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Grudzień 20, 2013, 20:04:51
Południowogermański (http://jezykotw.webd.pl/f/index.php?topic=232.msg49387#msg49387):
Scipā, vulnenā avyās, sevāsai rusanās, anā svir vainanā haryās, anā ryot vurwenanā, anā mēscanā cvec rwayās. Scipi sayāsai ruseōs: “Ertameā smertimi sevās mēscanā rusanās rwivās.” Rusis sayāsoā: “Tuosi, scip, ertōsis smertāwō sevāsiy: mēsci, ovui, macuisi scipes vuleā tu varma clewanō, āw scipis avyā nemes vulanā.” Osyāsiy, scipi luāsai pā helweā.
To chyba pierwszy język germański, który nie wygląda jakby miał być używany przez ludzi, którzy przy pierwszej okazji mieliby cię ochotę zgwałcić i zamordować.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 20, 2013, 20:07:03
Nieprawda, są wyjątki np. skandynawskie poza duńskim i flamandzki niderlandzki. :-) Luksemburski poszedł o krok dalej i nie mówią tylko jak mordercy, mówią jak upośledzeni psychicznie mordercy. :D
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Fanael w Grudzień 20, 2013, 20:15:16
Nieprawda, są wyjątki np. skandynawskie poza duńskim i flamandzki niderlandzki. :-)
Racja, one brzmią nie jak używane przez ludzi, którzy przy pierwszej okazji mieliby cię ochotę zgwałcić i zamordować, tylko jak używane przez ludzi, którzy którzy przy pierwszej okazji mieliby cię ochotę zgwałcić i zamordować, a potem wskrzesić i zgwałcić i zamordować jeszcze raz.

Paulina zapomniała o istnieniu angielskiego. Angielski brzmi byle jak, jak… angielski?
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Grudzień 20, 2013, 20:20:21
To chyba pierwszy język germański, który nie wygląda jakby miał być używany przez ludzi, którzy przy pierwszej okazji mieliby cię ochotę zgwałcić i zamordować.
Angielski też?
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 20, 2013, 20:27:05
Paulina? Czyżbym był coś przegapił?
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Grudzień 20, 2013, 20:27:39
Angielski to romlang.

Paulina? Czyżbym był coś przegapił?
Na razie jeszcze nie. Ale się przygotuj.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 20, 2013, 20:28:46
Racja, one brzmią nie jak używane przez ludzi, którzy przy pierwszej okazji mieliby cię ochotę zgwałcić i zamordować, tylko jak używane przez ludzi, którzy którzy przy pierwszej okazji mieliby cię ochotę zgwałcić i zamordować, a potem wskrzesić i zgwałcić i zamordować jeszcze raz.
(Zdecydowałem się jednak tego nie komentować; nvm) :-)

Cytuj
Na razie jeszcze nie. Ale się przygotuj.
Spoko, nie oceniam.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Grudzień 20, 2013, 20:57:38
Skąd wy bierzecie te dziwne skojarzenia? o.O
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 20, 2013, 21:00:10
Ty jesteś normalny, nie zrozumiesz. :-)
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Grudzień 29, 2013, 11:34:53
miyō nie jest językiem indo-europejskim, więc bajka Schleichera ma być może wątpliwą wartość porównawczą, ale oto jest:

(http://i39.tinypic.com/2hgbx2v.png)

W nawiasach w indeksie górnym jest miyōwski odpowiednik furigany, dla porządku - tylko raz dla danej kombinacji znaków. Na analizę musicie poczekać do po-sylwestrze, a może ktoś się chce podjąć samodzielnie?
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Grudzień 29, 2013, 21:06:02
Podjąłem się. Masz chyba błąd w piątej linijce.
Kompletnie nie rozumiem "bólu serca" - tam chyba masz i inne podejście gramtyczne i frazeologiczne, więc ciężko to rozwikłać, bez szerszego korpusu.

Widzę marker focusu, liczby porządkowej, jakieś bardziej uniwersalne to/that/就, przyimki (będące tu poimkami) miejsca, to = że(by)?, aspekt dokonany, continuus, jakiś leksykalny kauzatyw.
Ale reszta stanowi dla mnie zagadkę, choć to też raczej z powodu hapax legomenonienia.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Styczeń 06, 2014, 18:45:38
Hah, wiedziałem, że dla kogoś z twoją wiedzą to nie będzie jakaś szczególnie trudna zagadka :) Glosy:

小山           kūn    马ran         fū毛羊                      已見昨。
mały-góra na      koń-plur.   nie-włosy-owca     perf-widzieć-pret

車       从扣昨                         一kyū 、         大担                         从负昨                     二kyū 、      人            bishō      从负昨                     三kyū。
wóz    cont-ciągnąć-pret     jeden-ord.     ciężki-ładunek       cont-wieźć-pret      dwa-ord.     człowiek szybko    cont-wieźć-pret     trzy-ord.

马ran         已告昨                            羊      〜 『心      no    弱      sēi       仍存今                         仍見今                          hi     人              马ran         从鉛今』。
koń-plur.   dok-powiedzieć-pret   owca -    "serce  w     ból     mnie   caus-trzymać-pres   caus-widzieć-pres     foc   człowiek   koń-plur   cont-korzystać-pres"

hi     马ran         羊         已告昨
foc   koń-plur.   owca   dok-powiedzieć-pret

〜 『ni聞                     羊san          〜 心         no    弱    shōwa    仍存今                         仍見今                           hi   人              hi    師      羊毛「ēniba」 仍取今
-     "imp-słuchać       owca-voc     -   serce   w     ból   nam       caus-trzymać-pres   caus-widzieć-pres      foc człowiek   foc  pan    owca-wełna  caus-brać-pres

to           暑布                 ēgō      仍使今                         to          fū毛              羊              仍有今』。
koord.   ciepły-strój     sobie   caus-zrobić-pres      koord.  nie-włosy     owca       caus-mieć-pres"

聞            zuttō   羊         田      made    已走昨                   羊。
słyszeć  to         owca   pole  do          perf-biec-pret      owca
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Mahtlactli Omome Tochtli w Luty 05, 2014, 00:50:28
Też nieindoeuropejski, ale tekst to tekst. Wilak, oczywiście.

Aumait benami suhada, me suh ahit eh ana, tahapaki aheweomi; ili aha duki mada asuma, egi aha gami duk adukada, orrei aha ilisned chadin nekka. Suhad nakigi tahapakime: "Moaha irraba, enit neweomam, me ilisneda tapak tadanzama". Tahapakin alazaki: "Namoma, suhad, wohahai irraba, enit neweomaw, me ah ilisneda, aden, zisuh ajamigia ahi igamaime. Ha suh suhadit eh ana". Enit namomi, suhad kantapi sawalakit.

auma-it ben-a-mi-ø suhad-a me suh-ø ah-it eh an-a-ø ta<ha>pak-i-ø ah-eweom-i-ø
wzgórze-LOC na-stać-PART.ACT owca-ERG co wełna-ABS ona-LOC nie przy-stać.IMPERF-3SG koń<PL>-PL-ABS OBJ.3PL-zobaczyć-PERF-3SG

ili ah-a duki mada-ø a-sum-a-ø
jeden on-ERG ciężki wóz-ABS OBJ.3SG-ciągnąć-IMPERF-3SG

egi ah-a gami duk-ø a-dukad-a-ø
drugi on-ERG wielki ciężar-ABS OBJ.3SG-dźwigać-IMPERF-3SG

orrei ah-a ilisned-ø chad-in n-ekk-a-ø
trzeci on-ERG człowiek-ABS szybki-ADV OBJ.3SG-nieść-IMPERF-3SG

suhad-a n-ak-ig-i-ø ta<ha>pak-i-me
owca-ERG OBJ.3SG-mówić-APL koń<PL>-PL-DAT

m-oaha-ø irrab-a-ø enit n-eweom-a-m me ah-in ilisned-a tapak-ø ta-dan-zam-a-ø
POSS.1SG-serce-ABS boleć-IMPERF-3SG kiedy OBJ.3SG-zobaczyć-IMPERF-1SG co on-INSTR człowiek-ERG koń-ABS OBJ.4SG-robić-CAUS-IMPERF-3SG

ta<ha>pak-i-n a-lazak-i-ø
koń<PL>-PL-ERG OBJ.3SG-odpowiedzieć-PERF-3SG

n-amom-a-ø suhad-ø
OBJ.3SG-słuchać-IMPERF-IMPER owca-ABS

w-o<ha>ha-i-ø irrab-a-ø enit n-eweom-a-w, me ilisned-a ade-n zi-suh-ø a-jam-ig-a-ø ah-i igama-ime
POSS.1PL-serce<PL>-PL-ABS boleć-IMPERF-3PL kiedy OBJ.3SG-zobaczyć-IMPERF-1PL co człowiek-ERG pan-ERG POSS.2SG-wełna-ABS OBJ.3SG-brać-APL-IMPERF-3SG on-GEN płaszcz-DAT

ha suh-ø suhad-it eh an-a-ø
i wełna-ABS owca-LOC nie przy-stać.IMPERF-3SG

enit n-amom-i-ø suhad-ø kan-tap-i-ø sawalak-it
kiedy OBJ.3SG-słyszeć-PERF-3SG owca-ABS przez-biec-PERF-3SG równina-LOC
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Wrzesień 28, 2014, 12:26:32
No to mała próbka mojego romlangu - śląski 2.0:

Bes i çhola
Sul mont bes, qua pa hat han da dabesa, ha uden çholan; l'un ha tanan tan calan, l'un ha rusan chan bagen i l'un ha calan gucen homan. La bes ha deu çhola: «Le ceul ma deuli, quan ugu quan l'hom deruli fel çholan». Li çhola ha dadeu: «Bes, s'di; li ceula na deulin, quan ugen, qua l'hom, le macè, phendi ta dabes pol si consitl. I la besan pa et hat tla babesa». La bes ha le dinen, donc ha coran pal unitloteul.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Marzec 08, 2015, 16:54:09
Dabylpost, ale co tam:

Romlang nowofundlandzki:
Syr nas man na mywta ga dyn mwytcors naw aw, nys wâbl bidhwa; nâs nam car raws wareind was, zynd nam srkar rand waprt e trs nym om rawma prt. La mywta cl ziwa wan wâbl: « Iw mo dhaw wo cor, se iw cl ga whom wazi far jer wâbl aw beja ». Je wâbl dadhiwa: « He jachwyt, mywta; nos mo dhaw jer cor, se nos nym om, sir dyn mwytcors reindaw dat e sym weit far da cl aw e la mywta po cl dyn mwytcors naw aw ». La mwyta cl wodwa e wômitwa wa nam lans wyraw.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Heikete w Marzec 10, 2015, 12:44:05
Docyjski

Hivu e vodo

Hivu an emi ulu. Hivu iq ne eaav hi, emev vodo; An vo efir sunuuda sju,
diet ezig taroa aanlasion, teret ezig hom tinete. Hivu ega
vodo a ,,Ay au mevoes, iq hom gaus vodo tem''. Vodo eapoga
a ,,Kei, am au mevoes aq alhom adar tio hi, sito takarom. E hivu ne
aav hi''. Ekeie ek, hivu eapofegin enes izolent.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Kwiecień 17, 2015, 21:11:00
Prutholski:

Wôwcà, kotórôj nie býło wółny, uwídziêła kóniej: wodòn – ciągną̀ł cią́żki wôz, wodòn – wielíkoją nószą, wodòn – szýbko niôsł czołowiếka. Wôwcà skazáła kóniam: «Gorìt mojè siérce, kodỳ wídżą. szto czołowiềk uprawlájot kóńmi». Kóni skazáli: «Słúchaj, wôwcò, násze siérce gorìt od uwídziênnogo: czołowiếk, gospodzìn, z wowiéczêj wółny dziếłajot sobiề nówoją ciépłoją wodziéżą; a u wowièc nie wostajótsią wółny». Usłýszawszy wóto, wôwcà pobiêżáła w póle.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: stadoszatanow w Wrzesień 05, 2015, 00:11:31
Nerejski:

Malut herin yr

H'elein herin maluþ ëmxalax' ōrot.
Mxiruin cur le qqoros alæ herenx,
v'enain re parveneðas vālæ herenx,
yrī s'icein oran nēlæ herenx pilazâr.
Maluþ v'elein herxenx:
mūr suholuðissa cwain isa helenë cwair irra maveliþīs nherxinenx.
Herinx iv'eliðan: mxalut, mūr sûholuðissa
cwain san helin o qivinë zuhëmalax firæsas î iþ ci mivavit,
 yrī maluþuþ ëmxalax'issa.
 Cūn malut qatumaq an, p'ilain in īvlun-ēr.


Edit: i pierwsze 4 linijki zapisane prototypem pisma:

http://i.imgur.com/3BM7ElT.jpg (http://i.imgur.com/3BM7ElT.jpg)
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Caraig w Wrzesień 05, 2015, 10:26:15
Immarejski:

Retí yc escailin

Retí yl ruídenith, ao mhíraidh ár retímhitith, banneidh cé escailin; edhair seig onn llasidh lud, áinitheir trí y-dechret orph yc ludair inc ech amhald crethau. Áreir retí aibh escáleich: "Rryden onn mhillis ír chi, aebann, hes eimithen laeth ech amhald escáleich". Ap-héreidh aibh escailin: "Ntéch rethí, rryden aibh mhillithin ír du, oir mhannen du, oir amhald, hiran, heibhen mhí ech retímhith ír ni ybh oidith ír mhí. Yc ao mhuiren retí ech retímhitith". Oir déidh retí, phireir cé fír dheighren.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Wrzesień 10, 2015, 21:49:23
Ouə ond hänel

Ät häigelə ouə uoð nounes uøl säch hänel; oines ðens tšëθ tärches lächten, däches tärchθ hodes frächt ond θärdes släinäns outlächθ säienen. ðe ouə such ðən hänelən: Mins läiðent ðes hart ät sai hou säien läigt vour ät hänel. ðene hänel ðäronst respäunderen: Ouə, läi ðən häir - oune harten läiðen hou siən ðən säien - ðən hodən - bräingt dänes uøl ät šodkød nouest sächə. Ond ðe ouə näichst häðt nounes uøl. Houren ðes, ðe ouə rount ðəm uäiƨ tšërchläns.

Trudniejsze wyrazy:
ðens /ðs/
tšëθ /t͡ʃʲɔjθ/
läigt vour /'lejt fo:ɐ̆/
läi ðən häir /'lej ðə̆n'e:χ/
oune harten /ow'na:n/
tšërchläns /'t͡ʃʲɔrxlɛ̃ns/
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: putek17 w Październik 17, 2015, 12:47:50
Pekseili w zapisie łacińskim:

Kentona tuisiaha
Kento suteru kesen hin sekaaini laitaila siaha. Limma kulke kutlan kuikutlu kiali, kaalimma kaittu litkan muro ruke, kaalimma kaitu hike kipuhu litkan tulki. Kento sesa siaha kilaila: „Koke sonan foorakan kimuu laitan kuitu pakkan tulkiv tammen siaha”. Siaha lokaila kana: „Kento sutatti. Koke sohuun foorakan kimuu laitan muu mumman tulkiv kaaini sovaan tan matte nemotta. Lin tankento kesen hin sekaaini”. Kentona kimuu kestin mullaila len sooli.

[ˈkɛntona tʉɪ̯ˈsɪɐ̯ha]
[ˈkɛnto sʉˈtɛɾʉ ksɛ̃ hɪ̃ sɛˈkaːɪ̯nɪ ˈlaɪ̯taɪ̯la ˈsɪɐ̯ha] [ˈlɪmːa ˈkʉlkɛ ˈkʉt͡ɬaŋ ˈkʉɪ̯kʉt͡ɬʉ ˈkɪɐ̯lɪ kaːˈlɪmːa ˈkaɪ̯tːʉ ˈlɪtkam ˈmʉɾo ˈɾʉkɛ kaːˈlɪmːa ˈkaɪ̯tʉ ˈhɪkɛ ˈkʲpʉhʉ ˈlɪtkan ˈtʉlkɪ] [ˈkɛnto sːa ˈsɪɐ̯ha ˈkɪlaɪ̯la] [ˈkokɛ soˈnã ˈfʲoːɾakaŋ kʲmʉː ˈlaɪ̯taŋ ˈkʉɪ̯tʉ ˈpakːan ˈtʉlkɪʋ tamˈmɛ̃  ˈsɪɐ̯ha] [ˈsɪɐ̯ha ˈlokaɪ̯la ˈkana] [ˈkɛnto ˈsʉtatːɪ] [ˈkoke soˈhʉː̃ ˈfʲoːrakaŋ kʲmʉː ˈlaɪ̯tam mʉː ˈmʉmːan ˈtʉlkɪʋ ˈkaːɪnɪ soˈʋaːn tam ˈmatːɛ nɛˈmotːa] [lɪn taŋˈkɛnto ksɛ̃ hɪ̃ sɛˈkaːɪ̯nɪ] [ˈkɛntona kʲmʉː ˈkɛstɪm ˈmʉlːaɪ̯la lɛ̃ ˈsoːlɪ]

Pekseili w zapisie japońskim:

羊一つぃ馬
羊す丘萌丁ひんせかーぃに見了久馬。彼受又甲引丁物引乃重かー彼受又獣一提丁荷乃大かー彼受又獣二き速提丁人。羊為又馬言了久「心そ私傷凡き事見丁物求丁人乙たんめん馬」。馬答了久叙又「羊聞始乞。心そ輩傷凡き事見丁事脱丁人乙かーぃにそ貴たん服ね有一。彼たん羊萌丁ひんせかーぃに」。羊一き事承升遣了久らぇん野。
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Caraig w Sierpień 06, 2017, 15:11:05
Wskrzeszam ten wątek.
Po lutracku:

Hāyva cetalayeasu
Cetalayea nilmunapriz hāyvaz īnihvihınur dēyseseq; ōhte cetalay pehlira imnası virŝesībest, tēmsı bidvera tēazraqihı zētulavisībest ov ūmenne neŝinı tevŝa kihŝasībest. Hāyva cetalayīye eĉetisest: „Vel aglame neyiz, laīr zūn dēyserun, av neŝin mūribarest, cetalayea īb attasanā.”
Cetalayea gatrāiseq: „Hāyva disrāivukīn, vel aglame neyiz, laīr veta dēysereq, tum ēada nilmu neŝinaz, dōrnaz, sedai halbakinere koitorest. Ov nilmunapri hāyva ēwurest.” Vel disrāhti, hāyva dīhtavunum taŝirasest.

{owcaSG.ABS końPL.ABS-i}
{końPL.ABS wełna-bezADJ-SG.ERG owcaSG.ERG wzgórzeSG.OBL-na widziećPST-3PL.ABS} {jedenADJ-SG.ABS końSG.ABS ciężkiSG.OBL wózSG.OBL ciągnąćPST-AP-3SG.ABS dwaADJ-SG.ABS wielkiSG.OBL ładunekSG.OBL EMPZnieśćPST-AP-3SG.ABS i trzyADJ-SG.ABS człowiekSG.OBL szybko wieźćPST-AP-3SG.ABS} {owcaSG.ABS końPL.ALL rzecPST-3SG.ABS} {toSG.ABS serceSG.POSS bólSG.ABS kiedy 1SG.ABS widziećPRS-1SG.ABS coSG.ABS człowiekSG.ABS kazaćPRS-3SG.ABS końPL.ABS AP robićSUP}
{końPL.ABS odpowiedziećPST-3PL.ABS} {owcaSG.ABS słyszećCAUS-IMP toSG.ABS serceSG.POSS bólSG.ABS kiedy 1PL.ABS widziećPRS-3SG.ABS jak 2SG.ABS.ALIEN wełnaSG.ABS człowiek3SG.ERG pan3SG.ERG 3SG.ALL.ALIEN płaszczSG.ALL-dla zabraćPRS-3SG.ABS} {i wełna-bezADJ-SG.ABS owcaSG.ABS byćPRS.3SG.ABS} {toSG.ABS słyszećPCP owcaSG.ABS równinaSG.INS biecPST-3SG.ABS}
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 06, 2017, 15:12:52
Dużo sylab otwartych.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Caraig w Sierpień 06, 2017, 15:18:26
Dużo sylab otwartych.

To źle? :P
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 06, 2017, 15:22:07
E', tylko takie wrażenie mam.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Październik 01, 2018, 09:09:43
Bajka z przetłumaczonymi formami pragermańskimi. Powinna pomóc w przyszłości.

Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie: jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę.

Leksyka:
skēpą  - owca
hrussą, wigją, ehwaz, marhaz - koń
andi - i
ne - nie
rainaz, rainō, hulliz - wzgórze
hwilīkaz - który
habjaną - mieć
wullō - wełna
sehwaną - widzieć
ainaz - jeden
frumô, furistaz, airistaz, frumistaz - pierwszy
beraną - ciągnąć
habīgaz - ciężki
wagnaz - wóz
anþeraz - drugi
draganą - dźwigać
grautaz, mikilaz, stōraz - wielki
fōþrą - ładunek
þridjô - trzeci
faraną – wieźć, jechać, iść
kwikwaz, ēdraz, frawaz, ganhuz, hrappaz - szybki
manô, mannô, gumô - człowiek
sagjaną - mówić
hertô - serce 
akaną,  - boleć 
hwat  - co 
bannaną, beudaną,  - kazać
dōną, makōną - robić
andaswarjaną - odpowiedzieć
hauzijaną - słuchać
hwannē  - kiedy
fraujô,  - pan
nemaną – brać, zabierać
klaiþą - ubranie
paidō - płaszcz
selbą - sam
þleuhaną – pobiec, uciec
falǭ - równina
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Listopad 27, 2018, 01:29:38
Bajka Schleichera po aloborgeńsku (https://jezykotw.webd.pl/wiki/J%C4%99zyk_aloborge%C5%84ski)!
(https://cdn.discordapp.com/attachments/385986865507074068/516772228772397056/unknown.png)
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Grudzień 03, 2018, 23:02:29
Wiem, że i tak macie to w dupie, no ale:
(https://cdn.discordapp.com/attachments/385986865507074068/519271564047417354/unknown.png)

♫ (https://cdn.discordapp.com/attachments/385986865507074068/519272094157111296/Sydy.m4a)

A więc mamy i nagranie!
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: barthlome w Styczeń 25, 2019, 11:52:28
Wyszło jakoś tak po aslawińsku

ანგარრი ჰავეცა, ავლანუ ნეჰიმა, კანებ' აჰვიდი: ჰენა ქალათუ თენჟექუ თეგუშე, ადრუქა ღუქუ ველიქუ ადვიქაშე, ატრეტ' ადამ' ახვეძეშე. ჰავეცა კანებას აჰრეჩე: "გულიმი ბაკუ, ქა ჯვიჯუნ, ჩოე ადამა კანებას დილატი აჰსილუნ. კანები შოე აგრეჩახა: "თანსლუხაჟი, ჰავეცა, გულებინი ბოლუნ, ქ' ანვიდი, ქ' ადამა, ფანა, ავლანუტი აგბერრუნ ჟოა ბეცვი ჟოა გი სე. ჰი ჰავეც' ავლანუ ნე ჰიმი". ჰავეცა ტ' ასლუხა ჰი ჩოერრავნინუ ბიჟე.

Angarri haveca, avlanu nehima, kaneb' ahvidi: hena khalathu thenžekhu theguše, adrukha ʁukhu velikhu advikhaše, atret' adam' axvedzeše. Haveca kanebas axreče: „gulimi balun, ka dzvidžwun, čwe adama kanebas dilati axsilun”. kanebi šwe agrečaxa: „thansluxaži, haveca, gulebini balun, kh amvidi, kh adama, phana, avlanuti agberre žwa becvi žwa xi šwe. Hi havec' avlanu ne himi”. Haveca t' asluxa hi čwerravninu biže.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Styczeń 25, 2019, 13:13:34
O, dałoby się z etymologią?
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: barthlome w Styczeń 25, 2019, 13:35:47
Angarri haveca, avlanu nehima, kaneb' ahvidi: hena khalathu thenžekhu theguše, adrukha ʁukhu velikhu advikhaše, atret' adam' axvedzeše. Aveca kanebas axreče: „gulimi balun, ka dzvidžwun, čwe adama kanebas dilati axsilun”. kanebi šwe agrečaxa: „tansluxaži, aveca, gulebini balun, kh amvidi, kh adama, phana, avlanuti agberre žwa becvi žwa xi šwe. Hi avec' avlanu ne himi”. Aveca t' asluxa hi čwerravninu biže.

angarri - wzgórze-Add-sg (z *gora, bo jak Słowianie przybyli na Kaukaz, to ogarnęli, że to, co nazywali górami, to pagórki były)
haveca - owca-N-sg (*ovьca)
avlanu - wełna G-sg (*vьlna)
nehima - niemająca (*ne + *jьměti)
kaneba (apostrof to usunięte -a dla uniknięcia hiatusu) - koń-G-pl (*konь)
ahvidi - widzieć-Ind-Aor-Act-3sg-3sg (pierwsze to osoba podmiotu, druga dopełnienia bliższego, *viděti)
hena - jeden-N-sg (*edinъ)

(będę dopisywać, edytując, ale nie wiem, jak tu zapisać kopię roboczą)
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Styczeń 25, 2019, 14:00:50
Okkk.
A czemu potem jest Aveca?
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Tolasz w Maj 18, 2019, 13:18:43
Ŋi-víhit şî-mmóȷmaŋ ifeşşó pírvaha, cóna-yyâtah iskót; şoy kóy melkesíqah ifemmól, şoy ŋok koy cesítfih itevvóq, em şoy ŋok koy sémyah isaqqó an-náqqa. Móȷam yâtev iynóh: "Nef írkoy ircáh as-sikávta sémyeŋah yâtah irȷóssa." Yât iynóhatar: "Vatqóş, móȷmaȷ, néfef írkoy ircáh as-sikávta sémyah, tłóyaŋah ixtómma pírvaha móȷmay sóŋev yaşȷó sov símkotah. Em móȷam oprívas. Nîh at-tiqóşa, móȷam ŋar-xímlamo onrál.

Rdzenie obecne w tekście:

v-h-t - podnosić, wzosić
ş-y - jeden
m-ȷ-m - owca, baran
f-ş-ş - brakować, nie mieć
p-r-v - wełna
c-n - kilka, trochę
y-h-t - koń
s-k-t - zobaczyć, widzieć, patrzeć
(y-)k - zaimek 3. osoby dalszej
m-l-k - ciężki
s-q - wieźć
f-m-l - ciągnąć
ŋ-k - inny, różny
c-t-f - pełny, ładować
t-v-q - nieść, dźwigać
ȷ-m - i, a, z
s-m-y - człowiek
n-q-q - szybki
y-n-h - powiedzieć
ȷ-r-k - pulsować, serce
r-c - boleć, cierpieć
r-ȷ-s - kazać, rozkazać
t-q-ş - słyszeć, słuchać
n-f - zaimek 1. osoby
tł-y - pan
x-t-m - brać, zabierać
(t-)s - zaimek 3. osoby bliższej
ş-ȷ - zaimek pomocniczy, tu jako czasownik
s-m-k - ciepły, grzejący
n-y - zaimek wskazujący to, tamto
x-m-l -płaski, równy
n-r-l - biec

(<ȷ> oznacza [ʔ], niepisana na początku wyrazów)
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Maj 18, 2019, 14:52:20
Nagrania, nagrania, nagrania!
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Artaxes w Wrzesień 08, 2019, 21:26:06
Po Alezjańsku:

Čŏpe u phersŏi
/t͡ʃʌpɛ ʔu pʰɛɾsʌi/
[sheep-FEM and horse-MASC-PL]

Ha an-auqhem, an-čŏpe ka geel balles phersŏis daaulata, ŏrŏ aš ŏnis ka accala an-čepurŏs čembŏs, ŏrŏ ka accala an-čembemŏ, u ŏrŏ ka accala an-mangŏs rasdu.
/ha ʔanawqʰɛm ʔant͡ʃʌpɛ ka geːl ballɛs pʰɛɾsʌis daːwlata ʌɾʌ ʔaʃ ʌɲis ka ʔat͡st͡sala ʔant͡ʃɛpuɾʌs t͡ʃɛmbʌs ʌɾʌ ka at͡st͡sala ant͡ʃɛmbɛmʌ ʔu ʌɾʌ ka at͡st͡sala ʔammaŋgʌs ɾasdu/
[on DEM-hill-FEM-INST DEM-sheep who without wool-FEM-GEN horse-MASC-PL-GEN see-PST-PRF one-MASC from 3.PL-GEN who pull-PST DEM-carrier-MASC-GEN heavy-MASC-GEN one-MASC who pull-PST DEM-load-MASC and one-MASC who pull-PST DEM-man-MASC-GEN fast-ADV]
On a hill, a sheep that had no wool saw horses, one of them pulling a heavy wagon, one carrying a big load, and one carrying a man quickly.
As-Čŏpe phersŏis ŏnŏm piečlata: "Kumbe yee yaas maq qače an-mangŏs daau ka emar phersŏis.
/ʔaʃt͡ʃʌpɛ pʰɛrsʌis ʌnʌm pjɛt͡ʃlata kumbɛ jeː jaːs maq qat͡ʃɛ ammaŋgʌs daːw ka ʔɛmaɾ pʰɛɾsʌis/
[DEM-sheep-FEM horse-MASC-PL-GEN 3.SG-INST speak-PST-PRF heart my 1.SG-GEN pain when DEM-man-MASC-GEN see who go-CAUS horse-MASC-PL-GEN]
The sheep said to the horses: "My heart pains me, seeing a man driving horses."
Phersŏi piečlata: "Aa yŏš čiees, čŏpe, kumbei mŏŏ mes maq qače me daau asŏ: an-mangŏ, daanŏ, balles aš čŏpes quai el an-waaššes šŭŭkhŏs ro šas.
/pʰɛɾsʌi pjɛt͡ʃlata ʔaː jʌʃ t͡ɕeːs t͡ʃʌpɛ kumbɛi mɤː mɛs maq qat͡ʃɛ mɛ daːw ʔaʃʌ ʔammaŋgʌ daːnʌ ballɛs aʃ t͡ʃʌpes qwaj ʔɛl ʔamwaʃʃɛs ʃɯkʰʌs ɾɔ ʃas/
[horse-MASC-PL speak-PST-PRF IMPER VOLIT hear sheep-FEM heart-FEM-PL our 1.PL-GEN pain when 1.PL see DEM-MASC DEM-man master wool-FEM-GEN from sheep-FEM-GEN make in DEM-cloth-FEM-GEN warm-for self]
The horses said: "Listen, sheep, our hearts pain us when we see this: a man, the master, makes the wool of the sheep into a warm garment for himself.
U čŏpe balles le wŭt.
/ʔu t͡ʃʌpɛ ballɛs lɛ wɯt/
[and sheep-FEM wool-FEM-GEN no have]
And the sheep has no wool."
Bo yŏš čieesni ŏnŏs, ćŏpe čar sauummes kheltelata.
/bɔ jʌʃ t͡ɕeːsɲi ʌnʌs t͡ʃʌpɛ t͡ʃaɾ sauːmmes kʰɛltɛlata/
[after VOLIT hear-MASD 3.SG-MASC-GEN sheep through plain-FEM-GEN run-PST-PRF]
Having heard this, the sheep fled into the plain.
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Wrzesień 08, 2019, 21:51:19
Aprjoryk? Lubisz bardzo /ŏ/ :P
Tytuł: Odp: Bajka Schleichera
Wiadomość wysłana przez: Julia w Styczeń 03, 2020, 14:49:53
Etergeski
Ber goh roisi
E lavotal roisi tenefer ber, ai tobaw tewix sen; passep beete kethotür bæl, vawetil dolor ketvueler von, etergehtox ketmilen tale rasi. Tolroisi ketuspen ber: “Nan coras enima, neferæxe ai noroisi alut vunessæ etergeht”. Toerjüther roisi: “Ensæ ber, nøn coras enima tarnik nofer, jourli øn fatobu, wiwal etergeht, fef, max kista, max kayra nan. Goj tobaw wix sen ber”. Rænsxe tok, xo faserrathiala teklaver ber.