Autor Wątek: Slawizmy i bałtoslawizmy w j. bałtolitewskim przed antysłowiańską reformą.  (Przeczytany 18892 razy)

Offline poloniok

Odp: Slawizmy w j. lietuwiskim przed anty-polską reformą.
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 03, 2017, 22:14:05 »
Tylko powiedziałem że dziwnie wyobrażać sobie, nie że nie możliwe jest   ;-)
 

Offline Ліцьвін

Odp: Slawizmy w j. lietuwiskim przed anty-polską reformą.
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 03, 2017, 22:23:24 »
Cytat: マシオ
Zresztą Białorusini nazywali się Litwinami do XX wieku.
Ale Rusinami też. Pierwsze było tożsamością językową, drugie regionalną. To i to niewiele ma wspólnego ani z dzisiejszymi etnosami, ani z organizmami państwowymi.
Czym dowodzisz prawidłowości mojej tezy o starolitewskości jako czymś ponad-etnicznym. Nie zmienia to także faktu iż ziemie obecnej Białorusi zwane były niegdyś Litwą.
Cytuj
Zresztą dziwne by było wyobrażać sobie że taki mały naród (2,5 miliona dzisiaj w Mongolii) miał kiedyś taką wielką rzeszę...
Jeśli to aluzja do tego, że Bałtowie podbili Słowian to jest ona błędna z racji, że większość ziem obecnej Białorusi weszła w skład WKL poprzez pokojowe umowy lub mariaże, a o samych początkach Litwy wiadomo niewiele.

W każdym razie jest to temat o języku, nie historii, więc może skończmy ten offtop. :)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 04, 2017, 14:40:49 wysłana przez マシオ »

Litewski = Białoruski
 

Offline Toyatl

Odp: Slawizmy w j. lietuwiskim przed anty-polską reformą.
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 04, 2017, 17:44:25 »
"Lietuwiski" czy "lietuwski" brzmią okropnie i pretensjonalnie. Pisz bałtolitewski, jeśli nie chcesz pisać po prostu litewski. Taka moja mała prośba.
 

Offline Ліцьвін

Odp: Slawizmy w j. lietuwiskim przed anty-polską reformą.
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 04, 2017, 17:52:24 »

"Lietuwiski" czy "lietuwski" brzmią okropnie i pretensjonalnie. Pisz bałtolitewski, jeśli nie chcesz pisać po prostu litewski. Taka moja mała prośba.
Dobrze, może faktycznie bałtolitewski brzmi lepiej. :)

Odzew Tadeusza Kościuszki do Litwinów (z uwagi na jego pochodzenie pewnie w znaczeniu ponad-etnicznym?) wzięcia udziału w powstaniu z tej strony (1794) (Slawizmy pogrubione, zaznaczałem je na oko, więc mogą być błędy. Nie zaznaczałem słów jak Diewa o innym znaczeniu w słowiańskich.):

ACISZAUKIMAS

RODOS NAYDIDZIASIAS NARADAUS LETUWOS UNT WISOS
GASPADORIOS, KATRIE GIWIANA ULICZIOS, y MIE-
SIETIELOS
UNT WISOS ZIEMIES LITUWOS.

WAyna stroszna Lituwoy! Maskoley mums ją pyrm dwieiu mietu użsakia Zdrayte Tewikszcios ju inwiedie, słabasty su niewiernasti musu sulączyta, buwa prytłumita, dabar pryspaudimas, yr nieniewela stroszna, prymusia mus isa sunkios niewalos acistot drusiey, y jos Niepretelos musu iszgurdint. Kur eyna ant wisu szcziesties, ar prapolima tenay pamaciie, yr ratunkes ligiey wysim prigul.

Pablagasławija Diewas siłoy, yr atwogoy Giwiantojoms musu Karaiistes: jau Krakawas, Warszawa, yr Wiłnas, czysti nu Maskolu, iau wisos iszpiowie drusi musu Zołnierey, tu miestu żmonau, artimieju Uliczu Gaspadorey, wirey, yr Motieres – Sugauti Generołay Maskwos, Armatas ju, karunas, striełbu dowgumas, pinigu, yr wisokiu gieribiu, powiantu, yr kiek tuksztanciu niewalniku sugautu, o użmusztays żiamia ira abdinkta; aptureje patieku, yr dziauksmu uż krywidos niekałtu Narodous, Iszbiega atliki Maskoley; isz ta piktuma giełaziu yr ugniu pustit pradieja musu Ziamia; jus artojey Broley pabeykit tu waynu drusiey, kurę Załnierey, Bajorey, yr Mieszczioniey pradeje adwozney.

Pamiaskim uwaziott ant rożnastis stonu, Zmonies esma wisi ligi, bo wisi ant tos paczios żiamias giwianam; Krauju Zmoniu musu nie prietieles pile, Gieribies yr namos diagina; ach diel Diewa! ratawokiemes kas kayp gali! ginkim giwieniama sawa kożnas! Tiewos, Brolos, yr Sunos jusu, niemiłasirdingas Maskolus muczyia, kamoja, yr użumusza – Weykialey! Tiewos jusu diku Kaźokay bada yr kapoja! Motinas jusu, Siesieros, Mergas, yr Prietełkas Tironey Załnierey iszwiada, tusa, yr muczyia! keyp można Iszmanit; Zmonias Waykus jusu, yr kudikus ka maziausius ant dzidu pikti Kazokay nieszojo, yr draska! żuriekiet Sunaytey! ant krowia niekałtey prelata sawu Tiewu; żurekt Wirey, ant krawjn, yr smierties sawu Gimmiu, yr Familijos; żiurekit żmonies ant akrucieństwa Tyronu. Pażarey yr ugnios strosznas iszwisu szalu, diagina Maskoley Uliczos, miestos, miestelos, yr Karczamas! plesza, yr Ima, geyszina wisus żmonies giwiananczius sodosie, miestosie, yr Dwarosie. Kurogi Duszias yr szyrdies nie plesza geylistes! ziurintiem ant wisokios ugnios, yr pażaras Trobu niekałtey użdiagintu, ant uliczu iszgubitu; pakoley runkas turesit surysztos! pakol miłasiurdistie niereykalinga aniems rodiste! pakoley sowsiemis akimis, yr abnumirusy Dusia łayukanty smiercia, nu pasuitysiu nieprietelu Maskolu yr nie milas yrdingu Kazoku! Ginkieties żmones nuog nepretelu Tiewiszkos musu giwenyma jums imt norete, teyp jums prysaka Prowa Naturas. Ginkieties żmones nuog nieprieteli, kurie giwentojus jusu i sunki niewali troksztt imty, teyp jums prysaka daryty pagiwenymas tarp sawys! żmonys wysy yr artojey jus Broley musu, kuriu su krauyju prakayktu, yżdyrpta ziamia ciełay Karalistey duoda żywnasty imkiety isz tarp sawies macnius Waykielus duokiet anyms striełbas irakas, dzidas, dalgius bardisius, abswadyngtus yr kad tyktay galet rasty, ant użmusieyima sawa nieprietelu. Isykłauskieti kuriu kielu yr par kokia kruma, upę, tyłta, komsza eyna niepretelu użłayskiet medis kielos, deginkiet isz-wysu szalu, myszka; kur tyktay galet atrasty. Pilnawokiet ant kielu Kazokus ant rabunku yr sudegima jusu iszsiustus. Tegul prepuł neprietelus akrutnas, ne gayle kieties krauja jusu Tyronu: kurie namus dagioja, o waykus nekałtus kamoja, yr użmussa.

Palekiet namosy abo krumusy uszsleptus tus tyktay, kurie gałet iszdyrpt ziemę yr nżsiet dyrwas: o kiety wysy, kurię tyktay galet imkieties uż kierwio uż dalgio, uź dzida, strielba, yr wysokiu naredziu. Del Diewa ginkiet yr ratawokiet sawa Tiewiszkie, wienay acharnikus sunskiet, an bałsa wayska musu Karalistes, kursay tayp dydela daykta padary su pamaciu Diewa, Wilnuy, jog mums jau wartus pyrmos walnastys atwiery, yr Konstytucya trecios dienos Moja, kuria jums swabada yr wałnasty ustanawyia, sugrąźynty pastauawija, kiety namusy, Dwarunsy kiettes, yr łączykietes su Bajorays, Szlachtas atwożnays, o kłausydamy wyrszynibes su paredku yr bayme Diewa uższokiet kiela Neprietelu, kur tyktay galet. Naykinkiet tus neprietelus, kayp yszmanidami.

Diewas yra su jumis Broley mili, sprowa musu giera wałnasty mumis duoda, o neprieteley noreją mums yszpleszty, paredka giara ziamoy musu nepryleyda, Ponus gierus yr nekałtus ynewala ima, yr tajemnay yszweża, żałnierus musu yszgaynioty yr strełbas yr szoblos atimty konecznay nore, puszkas użgrebty, yr Skarba cieła. Padotkus musu yszgaysinty o nepretelems mnsu yr zdraycoms kurey iwedze Maskolus y musu Karalisty ataduot kanecznay nore, Granicias musu Maskoluy użwazia. Ziemia musu be Waynas yr nekaltay atime, o kitus musu Susiedas ant supleszyma musu Karalistes pabudyie, o dabar ugniu yr Mieczu wisus yr wisur gayszyua. Ratawokieteys Broley! Ginkieteys Gaspadorey! spakaynastis jusu jau jeimis neka nepadarys, tegul atwoga jusu Nepretelu gabije, musza yr naykina.

Jus Uradnikay, Ekonomay, Waytay, Ławnikay, kad tyktay tą Raszta atimsit prisakom jumis abznayminti wisims Gaspadorems kad wysy butum gatawy muszty neprntelu dokiet żmonyms strełbas, dzidas, dalgies, yr patys bukiet wisims do atwogas prykłodu.

Kas nebus sumumis bus, nepretelu sawa żiemes! neira dabar Partyos yr surynkima kitus szales kas tyktay partyas darys yr nenoreys su tykrays yr gierays gaspadoreys wienibeys tureti bus pakorotas, ant szubienicios. Ginkites żmones nuog nepretelu, ginkites kiek tyk jusu silos tureset, kiek tyktay galeset; ginkietes nuog pagonu nepretelu, kursay namus dagin, źmonis użmusza. Geribe płesza yr naykina yr nieka niepalikta tyktay ziamie yr akmy. Saugokitiesi zdraiciu Tewiksztos, o kada kokios żyniosete abznaymikiet wiresnybey atweskiet ant suda, kuris anus uukarios. Ginkiet o żmones żywatu sawa. Tiewos Brolos yr Artymos sawa, a je neginseses, Nepreteles pagonas, atyms jums giwenyma

Wałnastis yr miłas pagiwenimus jumis yr waykams jusu ira prigatawota. Muszkimos wysi su nepretelu, a imkimes yr Giełbiekiem wienas kita. Jau peskutinis dabar ira terminas yr cziesas ar muszemtis, giwenty wieroy Szwentoy su wałnasty, arba nemuszyntems prapolty su musu Karalisty yr su słowu. Tas Rasztas duotas ant Sessos Narodaus musu Rados Naydydziaysos, Miata 1794 Kwietnia 30 dnia.

Jozefas Niesiołowskas Wajewoda Nawagradzkas.
Benedyktas Marikonis Pisaris W X. Litt:
Stanisławas Mirskas Pisaris W X Litt:
Michałas Braśtawskas Storaśta Minskas
Dominikas Narbutas Wayskas Lidzkas
Michałas Grabowskas Kaniuszas W. X. Lit:
Stanisławas Waławicza Podkamarios Rzeczyckas
Mikołłas Sabba Chreptowiczas Marszałkas Oszm:
Walentas Goreckas Wayskas Wileń:
Benedyktas Karp Charunżas Upitskas
Antanas Lachnickas Wice Prezydentas mieśta
Wilnas.
Kajetonas Nagurskas Charużas Pttu Szawlas
Thadeuszas Wysogierdas Ziamias Wilna
Mikałojus Murawskas
Rasztynikas Wayskawas
Kunigas Martynas Poczobutas Rektarys A. Wilen.
Kunigas Michałas Karpowiczas Archydyak: Smol:
Samuelas Korsakas Pułkownika W. X. L.
Jurgis Białopietrawicza.


 

 

 

 

L. S.

Tado Kosciuškos sukilimo (1794) lietuviškieji raštai / paruošė Juozas Tumelis. Vilnius: Žara, 1997, p. 12-13. – (Historiae Lituaniae fontes minores; 1).

Wgl. tutaj i tutaj zbiór tekstów w liet. przed reformą.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2017, 22:49:15 wysłana przez マシオ »

Litewski = Białoruski
 

Offline Ліцьвін

Odp: Slawizmy w j. lietuwiskim przed anty-polską reformą.
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 14, 2017, 14:23:04 »
CA
Całość - Cielibe
Cały - Ciełas
Car - Didis kunigayſztis
Carogród - Kanſtantinamieſte
CE
Cebula - Suogunas/ale we współczesnym żm. Cėbolė/cėbolis/cėbūlis
Cedr - Cedras
Cedrowy - Cedrinis
Ceglasty - Rudas (od pol. rudy?)
Censor ksiąg - Perzwalgitoias knigu
Cerkiew - Gudu (Gudas - Rusin, od Gotów?) bażnicia/we współczesnym liet. i żm. Cerkvė
Cesarski - Cieſoriſzkas/Cieſoraus
Cesarstwo - Cieſoriſte
Cesarz - Cieſorius
Cesarzowa - Cieſorienie
Cętka - Ceta
Cetno licho/gra - Ceta/lika
Cewka nići - ſzeiwa (?) (pol. szew?)
CH
Chałupa - Kiźie (?) (pol. chyża, rоs. хыжа?, przejście "k" w "ch"?)
Chart - Kurtas (?) (przejście "k" w "ch"?)
Chędożę - Apkuopiu/ſzweyćiu (możliwa sakralność w bałtyckiej rodzimej wierze?)/ſzłuoiu
Chędożenie - ſzweyteias
Chędożyciel - ſzweyteias
Chętnie - Su (biała plama) nuoru/nuośirdźiey (?) (pol. serdeczny?, kalka z pol. miłosierdzie?)
Chleb pszenny - Duona kwietiene (lit. кветка?)
Chłod - Weſa (pol. wiatr, lit. вецер)
Chłodno - Weſu
Chłodny - Weſus/atauśis
Chłodzący - Weſinus
Chłodzę - Weſinu
Chłop - Mużykas (lit. мужык)
Chłopowicz - Mużykaytis
Chłopski - Mużikiſzkas/mużiku
Chłopstwo - Mużiku ſueyga/mużikiſte
Choć/choćia - Acz
Chorągiew kościelna - Karuna (ukr. корогва?)
Chorągiew woienna - Kariozine (ukr. корогва?, pol. znak?)
Chorąży - Zinkłaniaſzis kareywiu
Chowam - Laykau/pakopiu (pol. pokopię?)/izdemi/peniu/mitinu
Chropoce - Skrebiu (pol. skrobać)
Chrobor - Skrebeimas
Chronie sie - Łynkiuoſi/ſaugaſi/ſerguoſi (pol. strzec)
Chropawo - Skraiudu/rupu/kraupu
Chropawy - Skriaudus/rupus/kraupus
Chropowaćieie - Skraudu/rupu tumpu
Chrost - Krumay (?)/kruminas (?) (przejście "ch" w "k"?)
Chrzan - Krienas (przejście "ch" w "k")
Chrzszcze - Krikſztiju
Chrzćićiel - Krikſztitojas
Chrzćilnica - Krikſztinićia
Chrzćiny - Krikſztinos
Chrześćianin - Krikśćionis
Chrześćiaństwo - Krikśćioniſte
Chrzęstka - Krimzłe (przejście "ch" w "k"?)
Chrzęstkowaty - Krimzłetas
Chrzest - Krikſztas
Chustka - we współczesnym liet. nosinė (pol. nos)/servetėlė
Chustka do nosa - Skarełe noſieſp
Chwale co - Giriu/ſzłowinu
Chwaścieie - Ażużelu (pol. zioło)/ſtimbiuoſi/ingſtiebu/iſzaugu
Chwaśćisty - Żolingas
Chwast - Żolininas/ we współczesnym żm. i liet. Piktžuolė/Piktžolė (lit. пустазельле)
Chytrość - Kitribe (przejście "ch" w "k")
Chytry - Wiłtawilis/kitrus
CI
Ciasto - Taſzła (przejście "c/ć" w "t")
Cieciorka ptak - Tetirwa
Cięciwa - Tetiwa
Cieczenie - Tekieimas
Ciekący - Tekus/kiauras
Cieke - Teku
Ciele - Telas
Cielećina - Teletina
Cielęcy - Teletinis
Cielna krowa - Telinga karwe
Ciemierzyca - Ciemerey/kilcibaras
Ciemność - Tumſibe/tumſa/patumſes (ros. темнота)
Ciennik - Ażudynkte nuog świeſos/świeſadynkte
Cierpkość - Kartibe (?)/aytribe
Cietrzew - Teterwinas
Ciosany kamień - Izkałtas akmuo
Ciotczany - Tetułena/tetułenas
Ciotka po matce/po oycu - Tetułe/Cetułe
Cisawa farba - Rudas kroſiłas
Cisza iest/ćiszeie wiatr - Lowes weias/metes oras/tiłus (?) oras
CM
Ćmi się - Timſta
Cmyntarz - Szwintorius
CO
Codźień - Kas diena
Codźienny - Kasdienis
Córka - Dukte (lit. дачка)
CU
Cuchnę - Kwepiu piktay/ſmirdu
Cud - Zinkłas/praiowas/ſtebukłas
Cudotwórca boski - Zinkładeia/zinkładaris
Cudtworność - Zinkładariſte prigimta
Cudowny - Praiowingas/żinkłingas/ſtebukłingas
Cudzoźiemieć - Swetimaźiemis
Cug koni podwoyny - Dwayli
Cug wody - Wundenio wedimas
Cukier - Nindriu medus (pol. miód)
Cukruie - Ażudarau niudrios medum
CW
Cwielich (prosta tkanina lniana) - Drobe (łuż. draby, mor. zdraby) rinktine
Ćwierć - Kietwierta dala
Ćwierćiowy - Kietwirtinis
Ćwikła - Swikłas
CY
Cyc u niewiast - Krutis (?) (lit. грудзі?)
Cyfra - Zime/O litera
Cygan - Cygonas
Cymbał - Sunkley/Cymbałas
Cyna - Cina
Cynamon - Ziewie medelo cynnamomo
Cynobr - Cynabras
Cynobrowaty - Cynabro krośiłas
Cynowy - Iż cinos/cininis
Cyprys - Cypryſas
Cyprysowy - Cypryſinis
Cyranka - Krikłe (pol. Krzyżówka?)
Cyrkiel - Apreſztuwas (?) (pol. przestawiacz?)
Cytra - Inſtrumentas gieſminiku
Cytrysta - Citrazaydis/unt citros zaydźius
Cytr drzewo - Cytras
Cytrynowy - Cytrinis
Cytryn owoc (cytryna) - Abuolis (obolis - jabłoń)/wayſius cytrinis/we współczesnym żm. Cėtrėna
CZ
Cząbr ziele - Ciobray
Czaczko - Cecełes wayku
Czapka - Kiapure (ros. кепка)
Czapnik - Kiapurnikas
Czara - Cierka
Czarnoksięska nauka - Zinia iuodakniginiku
Czarnoksięski - Iuodakniginiku
Czarnoksiężnik - Iuodakniginikas
Czarowanie - Ciuſtay (pol. ciota?)/nuoday
Czarownica - Ciuſtinikie/nuodinikie
Czarowniczy - Ciuſtiniku
Czarownik - Ciuſtinikas/nuodinikas
Czart - Welinas (Weles - Słowiański Bóg zaświatów, magii, handlu, władca Nawi, Welinas - Bałtycki odpowiednik o nieco mniejszym znaczeniu, zobacz cz. idi k velesu za moře - idź do diabła)/Piktas/u Mażwidasa Cziartas
Czartowski - Weliniſzkas
Czaruie - Ciuſtiju
Czary - Ciuſtay/nuoday
Czasem - Kartays/nekadu (pol. niekiedy?)
Czaszka głowy - Kiauſzas gałwos
Czech - Ciekas
Czechrze/czochrze wełne - Karſzu wiłnas/kiedenu
Czeladnik - Darbinikas (pol. drabina) śieyminos/śieymininis
Czeluść u pieca - Kakta piećiaus
Czepek - Ciepćius
Czerwcowy - Kirmelu (?) (przejście "cz" w "k"?) meneſio
Czerwiec - Kirmelu (?) menuo
Czerwienie - Rauduoninu (pol. rudy)
Czerwienie sie - Raudanuoiu
Czerwonawy - Raudonakas
Czerwoność - Raudonibe/rauduonumas
Czerwony - Raudonas
Czosnek - Ćiesnakas
Czterdzieśći - Kieturios desimtis
Czterdzieśći kroć - Kieturios desimtis kartu
Czternaście - Kieturolika
Cztery - Kieturi (lit. чатыры)
Czterydniowy - Kieturiadienis
Cztery kroć - Kieturis kartus
Czwartek - Cietwiergas (lit. чацьвер)
Czwarty - Kietwiertas
Czworaki - Kietweriopas
Czworako - Kietwieriopay
Czwornasob - Kietwieriopay daugieſu
Czworogranisto - Kietwirtuotay
Czworogranisty - Kietwirtuotas
Czworogłowy - Kieturiagalwis
Czworonogi - Kieturiakuois
Czwororęki - Kieturiarunkis
Czworoszczepny - Kietwierey ſkałus
Czynsz - Ciżie (?)/dokłe
Czynszownik - Ciźinikas (?)/doklinikas
Czynszowy - Ciźinis (?)/doklinis
Czyście - Ciſtay/graźiey
Czyściec - Szweyćiunciu ugnis (pol. święty ogień)/Nupertine dusiu
Czyscowy - Szweyſtinis
Czystość powszechnie - Apſzwasta (?)/apkuopa
Czystość cnota - Neiżagas/nepatepte/ſzweyſtibe
Czysty - Neiżagtas/ćiſtas
« Ostatnia zmiana: Maj 23, 2017, 23:07:43 wysłana przez マシオ »

Litewski = Białoruski
 

Offline Ліцьвін

Odp: Slawizmy w j. bałtolitewskim przed anty-słowiańską reformą.
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 06, 2017, 00:46:58 »
DA
Daie - Duomi (?)
Data - Diena kurioy łakſztas ira raśitaś Wilnuy
Dawca - Daweias/dutoias
Dawny - Senas/wetuſzas (ros. ветош - wszystko stare)
DE
Dech tchnienie/duch - Kwapas/dwaſas
Dekret - Dekretas
DL
Dla tego - Delto/drinto/to del/todrin
Dłoń - Płaſztaka/we współczesnym liet. także ranka/delnas
Dłoń spodnia - Dełnas
DO
Dobywam miasta - Imu/gaunu mieſta
Dochodze - Daeydineiu/Iſzkunku
Docisnąć się - Daſiſpauſt
Dodaie - Daduomi (?)
Doglądam - Priweyźdźiu (pol. wejzrzę?)
Dogrzewa mi słońce - Kaytina mi ſaułe
Doie - Melźiu/łaydau karwes
Doł - Duobe (?)
Dołkowaty - Duobetas (?)/dubus/kraupus
Donosze co - Nuneſzu (?)
Dopiero - Dabar (pol. doba)/dabartel
Dorabiam czego - Dadirbu/baygiu darbu (?)
Dorastam - Daugu (?)/uzaugu
Doświadczam kogo - Meginu/daſitiriu (?)
Dowarzam - Dawerdu
Doważam - Daſweriu (?)
Dowód - Priſeka (?) (pol. przysięga?)/parodimas
Dowodny - Dawiadamas dayktas/priſekimas
Dowodzę - Priſektinay parodźiu/priſeku ku kami
Doyna krowa - Melźiama karwe
Doyrze/dobrze widzę - Nuregiu/regiu świeśiey (pol. świeciście?)
Dozor/doglądanie - Priwayzda
Dozorca/doglądacz - Priweyzdetoias
Dozorny - Priwayzdus/priweydźius
DR
Dranica - Drekſtine (?)/płeſztine łynta
Drapanie - Draſkimas (?)
Drapie co/dre - Draſkau/płeſzau
Drapiestwo/drapież - Draſkimas/płeśimas/nuopłeśia
Drapieżca - Draſkitoias/płeſitoias/draſtus
Drapieżność - Nuodreſkis
Drobiazg - Maylus (pol. mały?)
Druk - Iżſpaudimas literu
Drukarnia - Iżſpauſtuwe raſzto (pismo)/literu
Drukarz - Iżſpaudeias literu/raſzto
Drukuie - Iżſpaudziu raſztu/knigas
Dryiakiew/sok przyprawny - Sunka unt wayſto
Drużba - Wienawardis (pol. warta?)/byn drawardis
Drżący - Drebus
Drżę - Drebu
Drzemanie - Snaudimas (pol. sen)/ſnaudulis
Drzemie/napadł mie sen - Snaudźiu
Drżenie - Drebulis (?)/drebeimas (?)
Drzwi/weśćie - Duris/unga
DU
Duch/rozumna bez ciała rzecz - Dwaſas/dwaſia
Duchna (nocna czapka podbita puchem) - Naktine iż płukſnu kiapure
Duchowieństwo/stanu duchownego ludzie - Kunigu ſtono żmones/dwaſingo giwenimo draugie/dwaſingiſte
Duchowny - Dwaſingas/dwaſiſzkas
Dudek - Kukutis/ ale we współczesnym żm. także dodotis
Dukam/trąbie w róg - Ragu trubiju
Duma - Gieſme kareywiu (pol. krew?)
Durszlak - Koſztuwis marinis (pol. morski)/giełażinis
Dusza/duch - Duśia
Duszyczka - Duſziełe
DW
Dwa/para - Du (?)
Dwa dni - Dwi dieni
Dwadzieścia - Dwi deśimti
Dwadzieścia kroć - Dwi deśimti kartu
Dwa funty - Du (?) funtu
Dwa kroć - Du kartu
Dwanaście - Dwilikia
Dwanaście kroć - Dwilikia kartu
Dwieście - Du śimtu
Dwieście kroć - Du śimtu kartu
Dwoiaki/dwoisty - Dweiopas/dweiokas
Dwoiako - Dweiopey/dweiokay
Dwoie/dziele na dwie częśći - Ing dwi dali ſkiriu/dweinu
Dwoistość - Dweiſte
Dwór - u Kościuszki Dwaras (?) (występuje w formie Dwarosie)
Dwór we wśi - Dwarćius
Dwudźiesty - Dwideſimtas
Dwusetny - Duśimtinis
DY
Dym - Dumay
Dymny - Dumays kwiepius
Dyszący - Dwaſuoias
Dysze/dycham - Dwaſuoiu/kwepuoiu
DZ
Dziad/oycow abo matczyn oyćiec/dźiadek - Diedas
Dziadowski - Diedinis
Dziczeie - Iżdikſtu
Dźieci innych zwierząt - Waykay zweru
Dźiegieć - Degutas
Dźieiow księgi - Knigas weykału/hiſtorios
Dźięka/dźiękowanie/dźiękczynienie - Dekos/Dekawoimas
Dźiekuie - Dekawoiu
Dźielca - Daliwa (?)/delćius
Dźień - Diena
Dźienny - Dieninis
Dźiesiątek żołnierzów - Deśimtetas
Dźiesiątnik - Deśimtinkas
Dźiesięcina - Deśimtine
Dźiesięć kroć - Deśimti kartu
Dźiewka/Panna - Ponna
Dźiewictwo/panieństwo - Mergiſte/ponniſte
Dźiewięć/dźiewięcioro - Dewini
Dźiewiętnaście - Dewiniolika
Dźiewierz (brat męża) - Dieweris
Dźieża/koryto do ciasta - Łowis/dieſzka (?)
Dźiki - Dikas
Dźikość - Dikibe
Dziś - Sindienu
Dźisieyszy - Sios dienos
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2017, 20:19:36 wysłana przez マシオ »

Litewski = Białoruski
 

Offline Obcy

  • Chwała Semienowi i Hordenowi!
  • Uciekinier
  • Wiadomości: 1 812
  • Pochwalisze: 32 razy
  • Zarządca Kontynentu Istanbudzkiego
Odp: Slawizmy w j. bałtolitewskim przed anty-słowiańską reformą.
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 06, 2017, 14:48:47 »
Nie chcę być upierdliwy, ale niektóre z tych słów to prawie na 100% nie są slawizmy, tylko są odziedziczone ze wspólnego prajęzyka, np. dūmas, dabar, diena, karvė, du, dėl(to)... Aczkolwiek lista bardzo ciekawa.
 

Offline Ліцьвін

Odp: Slawizmy w j. bałtolitewskim przed anty-słowiańską reformą.
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 06, 2017, 15:03:45 »
Pisałem już wcześniej, że nie mam dostatecznej wiedzy by wiedzieć na 100% co jest slawizmem, a co nie, dlatego pogrubiam i slawizmy i słowa rdzennie bałtosłowiańskie. :) Zresztą masz to wypisane nawet w legendzie na pierwszej stronie. Że też ponownie zacytuję:
Cytuj
Pogrubienie - Slawizm/słowo rdzennie bałto-słowiańskie/Słowo niesłowiańskiego pochodzenia ale zapożyczone z j. słowiańskich
« Ostatnia zmiana: Maj 06, 2017, 15:09:05 wysłana przez マシオ »

Litewski = Białoruski
 

Offline Ліцьвін

Odp: Slawizmy w j. bałtolitewskim przed anty-słowiańską reformą.
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 08, 2017, 19:52:51 »
E
(U Szyrwida brak wyrazów na "E")
Efekt - we współczesnym liet. Efektas
Egoizm - we współczesnym liet. Egoizmas
Egzamin - we współczesnym liet. Egzaminas
Ekonom - u Kościuszki Ekonomas (?) (występuje tylko w formie Ekonomay)
Ekonomia - we współczesnym liet. Ekonomika (lit. Эканоміка)
Ekran - we współczesnym liet. Ekranas
Eksport - we współczesnym liet. Eksportas
Elastyczny - we współczesnym liet. Elastingas/elastinis
Elegancja - we współczesnym liet. Būdas/maniera
Elektryczność - we współczesnym liet. Elektra/zaś w żm. Alektra
Element - we współczesnym liet. Elementas
Emerytura - we współczesnym liet. Pensija (lit. Пэнсія)
Emigracja - we współczesnym liet. Emigracija
Encyklopedia - we współczesnym liet. Enciklopedija/zaś w żm. Encikluopedėjė
Energia - we współczesnym liet. Energija/zaś w żm. Energėjė
Epidemia - we współczesnym liet. Epidemija
Epoka - we współczesnym liet. Epocha
Etyka - we współczesnym liet. Etika
Ewangelia - we współczesnym liet. Evangelija

Starałem się coś poszukać, niestety na "e" są w zasadzie same słowa brzmiące tak samo w praktycznie każdym języku..

Litewski = Białoruski
 

Offline Widsið

Odp: Slawizmy w j. bałtolitewskim przed anty-słowiańską reformą.
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 08, 2017, 20:51:28 »
Myślałeś o tym, żeby tę listę sporządzić raczej na wiki, być może z jakimś głębszym wywodem na ten temat? Przepisywanie słownika wydaje mi się dosyć bezcelowe.
 

Offline Ліцьвін

Odp: Slawizmy w j. bałtolitewskim przed anty-słowiańską reformą.
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 08, 2017, 23:05:20 »
W sumie nigdy nie dodawałem nic na żadną wikipedię, więc nie za bardzo jestem z tym obeznany. Czy dodawanie nowego artykułu to czynność sprawiająca jakieś wielkie trudności?

Litewski = Białoruski
 

Offline Widsið

Odp: Slawizmy w j. bałtolitewskim przed anty-słowiańską reformą.
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 08, 2017, 23:12:01 »
W żadnym wypadku, a dla tego typu zestawień, to nawet praktyczniejsza forma przedstawiania informacji. Podejrzyj sobie Dynozaurowy przegląd pruskich toponimów, względnie strony zaczynające się od "Słownik:". Jak ktoś jest nieprzyzwyczajony, to nasza Wiki nie posiada wizualnego edytora, ale Wikikod jest raczej dosyć łatwy.
 

Offline Ліцьвін

Odp: Slawizmy w j. bałtolitewskim przed anty-słowiańską reformą.
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 08, 2017, 23:15:26 »
W takim razie jak tylko skończą się matury spróbuję przenieść to co zrobiłem do tej pory na wiki i od tej pory tam ową listę aktualizować. : )

Litewski = Białoruski
 

Offline Ліцьвін

Odp: Slawizmy w j. bałtolitewskim przed anty-słowiańską reformą.
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 24, 2017, 00:12:07 »
Od teraz wszelkie zmiany będę dodawał tutaj.

Litewski = Białoruski
 

Offline Ліцьвін

Odp: Slawizmy w j. bałtolitewskim przed anty-słowiańską reformą.
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 26, 2017, 16:14:56 »
Znalazłem ostatnio dwa słowniki niemiecko-bałtolitewskie z roku 1730 i 1800. Wątpię czy sam z nich skorzystam z uwagi na mój kompletny brak umiejętności co do języka niemieckiego (a i czcionka nie pomaga) ale może komuś się przydadzą.
Słownik Fryderyka Wilhelma Haka.
Słownik Krystiana Gottlieba Mielcke.

Litewski = Białoruski