Autor Wątek: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka  (Przeczytany 50016 razy)

Offline Dynozaur

  • Audytor w: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości
  • Wiadomości: 3 821
  • Pochwalisze: 424 razy
  • Wiecznie obserwowany
Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 27, 2013, 17:08:29 »
Cytuj
Jedynym słowem, które zadało mi teraz ćwieka jest to "dźwięczenie". Mam tu problem, bo dźw' i dw' (analogicznie, ćw' i tw') są równie częste, więc dobrze by było, by były rozróżniane, a nie chcę sprowadzać się do użycia tu miękkich znaków. Zastosowanie tu ѕ jest kontrowersyjne...
Ja, no cóż, nie jestem tak orfodoksyjny i wprowadziłem zasadę, miękczone w całości są tylko skupiny /s/+C, w pozostałych zaś wyłącznie ostatnia spółgłoska. To  - choć nie rozwiązuje zupełnie problemu - przynajmniej poważnie zmniejsza liczbę przypadków, gdzie takie połączenia wyglądają szkaradnie.

A czy zdarzają się przypadki, że "tw" i "ćw" alternują ze sobą w tym samym rdzeniu? Jeśli nie, to w sumie można to цв/ѕв nieetymologicznie zastosować, nawet tworzy fajną symetrję z св/зв. Przypadków niezmiękczonego cw', dzw' jest na tyle mało, że można je olać (tak jak np. zdyskryminowałem zwierzę [зверя], trzeba po prostu pamiętać, że w tym wyrazie jest [zw'] nie [źw']).

Swoją drogą, nie muszę chyba mówić, że apostrof w Dynocyrylu to tak naprawdę pajerok, tylko że musiałem go niestety uprościć ze względów technicznych. Nie uznaję apostrofów w cyrylicy.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2013, 17:10:21 wysłana przez Dynozaur »
СЛАВА РОССІИ! ГЕРОЯМЪ СЛАВА!
 

Offline LarsEinar

  • Wiadomości: 58
Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 27, 2013, 17:29:51 »
Szczerze mówiąc, kiepski tekst do popisania się moją cyrylicą, tu nie ma prawie żadnych przypadków, w których moja wersja odchodziłaby od ogólnie przyjętego „standardu”.

Dajesz inny! :)
Krótka lista osób, które nie rozumieją cyrylicy:
1. Kliment Ochrydzki
2. Piotr I Wielki
3. Vuk Stefanović Karadżić
4. Азъ
 

Offline Wedyowisz

Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 10, 2013, 13:16:34 »
Wymyśliłem nowy znak dla polskiego /w/, odwrócone <л>:

Лотопааӈка.
зуда
поеха
ато

Z jednej strony pozwala on na zachowanie pewnej graficznej jedności z językami słowiańskimi, które nie wałczą, z drugiej strony przypomina nieco łacińskie <u>, a także iżycę, i nie wygląda aż tak rażąco w wyrazach takich jak „auto”.

Rzecz jasna w Unikodzie się go nie uświadczy, najbliższym wizualnie odpowiednikiem, jaki udało mi się znaleźć, jest asomtawrulskie <Ⴎ>:

Лотопааӈка
зуда
поеха
ато
стань — обернися, глянь — задивися
 

Offline LarsEinar

  • Wiadomości: 58
Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 10, 2013, 13:54:09 »
pozwala na zachowanie pewnej graficznej jedności z językami słowiańskimi, które nie wałczą

Dlatego ja jako "Ł" używam czukockiego "Ԓԓ" (pomimo różnicy w wymowie), natomiast tam gdzie jest "U" (auto, Europa), zostawiam "Уу".
Krótka lista osób, które nie rozumieją cyrylicy:
1. Kliment Ochrydzki
2. Piotr I Wielki
3. Vuk Stefanović Karadżić
4. Азъ
 

Offline Feles

Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 10, 2013, 15:56:31 »
Do tego przypomina z lekka iwrickie "waw". Podobuje mi się.
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 

Offline Hapana Mtu

Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 02, 2013, 01:41:25 »
Вшысцы ԉуԇе роѕѫ ԍѧ воԉнi i рöвнi поԁ взгԉѧԁем свеј гоԁноԍчi i свых прав. Сѫ онi обԁаҏенi розумем i сумiеԋем i повiннi постѧповач вобец iнных в ԁуху братерства.

Мiöԁ зажöлца вiанек пҏегҏанеј ԉаԁащнiцы. Выпарл ԍѧ ԁепрецјацјi зiнтегрованего журi, ԍѧгајѫц своiм јакже мiѫжшым јаблкiем заiсте по престiԁiгiтаторску безғоловiа зсыпу, ктöры то зе вԍчiбскѫ јѧткѫ оԁјеԇе в хыжым јају. Ԋе вiе, же так направԁѧ луԇi чѧ макја сенсем җунглi — јак гԁыбы защѫл ԇвiѧщеч з поԁԅемi ѕвон.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 02, 2013, 01:48:31 wysłana przez Hapana Mtu »
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
 

Offline Qrczak

  • Wiadomości: 34
    • Sylabica
Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 23, 2013, 22:22:52 »
Вшісці людє роѕѧ́ сѧ вольні и ро́вні под взглѧдем свей годносьті и свих прав. Сѫ́ оні обдарєні розумем и сумєнєм и повінні постѫповать въобец инних в духу братерства.

Мө́д зажө́лця вянек прєгряней лядачніці. Випарл сѧ депрецьяцьі зъинтегрованего жірјі, сѧгаѧ́ц своім якжє мѧ́жшім яблкем заисте по престјідјігитаторску безғоловя зсипу, кто́ри то зе всьтібскѫ́ ѧткѫ́ одъєдє в хижім яю. Нє вє, жє так направдѫ луді тѧ макъя сенсем џюнглі — як гдиби зачѧ́л дьвѧчєть з подзємі ѕвон.

Všyscy luʒ́e roʒõ śẽ volniy y róvniy pod vzglẽdem svej godnośćy y svyx prav. Sõ oniy obdařeniy rozumem y sumieniem y poviynniy postẽpovać v’obec ynnyx v duxu braterstva.

Miód zažółca vianek přegřanej ladačniycy. Vyparł śẽ deprecjacjy z’yntegrovanego žyriy, śẽgajõc svojym jakže miõžšym jabłkem zayste po prestiydiygytatorsku bezhołovia zsypu, który to ze vśćybskõ jẽtkõ odjeʒ́e v xyžym jaju. Nie vie, že tak napravdẽ łuʒ́y ćẽ makja sensem ǯungly — jak gdyby začõł ʒ́viẽčeć z podźemiy ʒvon.
 

Offline Todsmer

Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 24, 2013, 02:12:00 »
Nie podoba mi się zachowanie jusu razem z jego unowocześnioną wersją. Tak samo nie lubię j. Niemniej jednak zainspirowałeś mnie do ulepszenia mojej wersji zapisu (do wersji raczej eksperymentalnej).

(депрецьяцьі przeczytałem jako dzierzecjacy, lol)

Nowa wersja mojej cyrylicy:

Мœ́д зажо́лца вӕнъ́к прегрӕнъ́й лӕдачници. Вʉпарл ся дɔпрэцьӕцьи¹ зъинтɔгрованъ́го жирʉ², сягая́ц своим ӕкже⁴ мя́жшим ӕблъкем заистъ́ по прɔстʉдʉгитаторску бъ́зъґоловӕ⁶ съсʉпу⁷, кто́рʉ то зъ встибскѫ́ яткѫ́⁸ отъеде⁹ въ хижим ӕᵫ. Неве, же так направдѫ луди тя макӕ сɔнсъ́м джунгли¹⁰ - ӕк гдʉбʉ¹¹ зачя́л двечеть зъ подъземи¹² zвон.

Cechy szczególne:
→ umiarkowana etymologiczność (moim zdaniem; myślę że niektórzy na forum mieliby na ten temat inne zdanie), celem poprzedniej wersji miało być zbliżenie zapisu do ortografii innych języków słowiańskich, teraz to zaloźenie spadło nieco w hierarchii priorytetów.
→ odejście od standardowego zapisu jotowańców
→ uproszczone znaki ʉ i ɔ (dzięki Gubiertowi za to ɔ)
→ ъ́ dla niejotowanego e (tutaj nie wiem, czy nie zastąpić tym także ɔ).
→ jusy długie i krótkie
→ zasadniczo pisownia łączna przyimków z opisywanymi wyrazami, przy czym przyimek oddzielony jest znakiem twardym gdy kończy się na spółgłoskę. Przy okazji zostaje rozwiązany problem zapisu z/ze - w/we. Przyimek można napisać osobno, gdy wystąpiłby problem w interpretacji pisowni łącznej - np. w przykładowym зъ подъземи - gdyby napisać to łącznie, byłby problem czy chodzi o зъ подъземи czy зъподъ земи (myślę zresztą, że to autor tekstu próbnego wprowadził celowo). W takich przypadkach opuszcza się zazwyczaj znak twardy (jeśli występuje).
→ jest znak na szcz i chyba jest analogiczny do niego znak na żdż.
→ znak v na ŭ (pochodna iżycy; nie lubimy innych diakrytyków niż akuty :) )
→ znak z na dz.
¹ - Po ц (jak i ж, ч, ш, х, i z) występuje miękki znak zamiast standardowego twardego.
² - Tu zdecydowałem się na taki zapis, mimo że жи to nasze ży, рʉ powinno być raczej zapisane ръи. No ale oszczędność znaków (jak i niestandardowe zbitki) podyktowała takie rozwiązanie.
³ - —
⁴ - Tu się waham z zapisem, może ӕк-же albo ӕкъже?
⁵ - —
⁶ - ґ jest zapisem opcjonalnym, najchętniej widziałbym zrównanie z x. Choć są tu pewne (niewielkie) przeciwskazania, jak na przykład hiena - ґена vel. xьена. Można z kolei po prostu używać г w zapożyczeniach słowiańskich.
⁷ - Moja cyrylica zachowuje rozróżnienie съ - зъ, choć nie jestem pewny, czy w tym przypadku użyłem właściwego przyimka.
⁸ - Tutaj przykład przyimka zapisanego oddzielnie - bo oddzielonego od opisywanego rzeczownika przymiotnikiem.
⁹ - Tak, zapisuję to отъ.
¹⁰ - Chyba jedyny dwuznak nie licząc znaków miękkich i twardych. występuje na tyle rzadko (i miałem problem ze znalezieniem odpowiedniego znaku), że mogłem to olać.
¹¹ - Tutaj podobnie jak w [⁴].
¹² - Wspomniany przeze mnie problem z dwuznacznością.
 

Offline LarsEinar

  • Wiadomości: 58
Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #38 dnia: Kwiecień 24, 2013, 17:19:04 »
→ znak z na dz.

U mnie jest na odwrót, ale podobujemisiem ;)
Inspiracja SCSkim "dz", nieprawdaż? ;)
Krótka lista osób, które nie rozumieją cyrylicy:
1. Kliment Ochrydzki
2. Piotr I Wielki
3. Vuk Stefanović Karadżić
4. Азъ
 

Offline Wedyowisz

Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #39 dnia: Kwiecień 24, 2013, 19:59:58 »
@tqr: te ligatury z <e> robią wrażenie łacińsko-cyrylicznej mieszanki (btw, nawet nie wiedziałem, że istnieje w Unikodzie ligatura ue)

Cytuj
⁷ - Moja cyrylica zachowuje rozróżnienie съ - зъ, choć nie jestem pewny, czy w tym przypadku użyłem właściwego przyimka.

Hm, a jak to dokładnie różnicujesz, зъ + D. i съ + N.? Już w SCSie występują użycie w rodzaju съ горꙑ; nie wiem, czy jest to dokładnie to samo, co из (tak samo nie wiem czym się to różni w rosyjskim).

Cytuj
znak v na ŭ (pochodna iżycy; nie lubimy innych diakrytyków niż akuty :) )

Mi się bardziej widzi łuczek/kamora w funkcji znacznika stopnia przymknięcia, pochylenia albo długości.

Cytuj
ґ jest zapisem opcjonalnym, najchętniej widziałbym zrównanie z x.

Antyintuicyjne to ґ, już wolę Qrczakowe kreślone г. Albo spiritus asper :p

Cytuj
Tu się waham z zapisem, może ӕк-же albo ӕкъже?

-że myślę że warto pisać z łącznikiem przynajmniej w tych bardziej produktywnych przypadkach (gdzie ewidentnie nie wpływa na położenie akcentu). W skostniałych zrostach typu także ma to mniejszy sens, chyba że ktoś rz zapisuje stale jako ż (wtedy pojawia się kwestia dźwięczności).

Cytuj
(dzięki Gubiertowi za to ɔ)

NMZC.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2013, 20:03:21 wysłana przez Gubiert »
стань — обернися, глянь — задивися
 

Offline Spiritus

Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 10, 2013, 21:01:29 »
Певнє выйдє, же нє знам сѩ на цырылицы, але ото почѫтковы зарыс Спиритушевицы, створёней дись з нудóв. Але ми сѩ огóлнє подоба:

"Вшыщы лудє роѕѫ сѩ волни и рóвни под взглѧдем свей годнощи и свыгь прав. Сѫ они обдарєни розумем и сумєнєм и повинни постѧповаць вобец инныгь в дугю братерства."

В презенцє додаѩ килка текстóв, ктóре дись собє прєконвертовалєм.

Мазурек Дѫбровскєго
Spoiler
[close]

Рота
Spoiler
[close]

Мы, пєвша брыгада
Spoiler
[close]

Литво, Ойчызно моя!
Spoiler
[close]

Шара пєгёта
Spoiler
[close]

Боже! цось Полскѧ
Spoiler
[close]

Огóлнє рєч бёрѫц револуцїъ нє ма. Прїзнам, же найбардєй взоровалєм сѩ на цырылицы украињскєй, бо то она єст найближша мему серцу - дєвчына моєго брата єст Украинкѫ.

Повєм теж, же найвѩкшы проблем мялєм з ознацзанєм "ст" и "сц". Остатечнє задецыдовалєм, же бѧдѧ є означаљ вспóлным знакєм з "шч" - "щ'. Єднаковóж зазначам, же в якимсь текщє може сѩ появиць якись гёгьлик, ктóрего моглєм нє зауважыць (текщы єще спрєд усталеня тей засады).

То мóй пєрвшы полско-цырыличны проєкт! Прошѧ, нє бийцє!
« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2013, 21:19:37 wysłana przez Spiritus »
 

Offline Todsmer

Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 10, 2013, 21:54:47 »
Доценѣм пробѫ, еднак-же не відзѫ ту ніц інноваційнъго. От, колейна проба пісанѣ ціриліцѫ. Не-збит уданѫ зръштѫ.
 

Offline Spiritus

Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 10, 2013, 22:22:19 »
А чы быљбысь милї мóй дроги всказаць гёцяжбы найбардєй ражѫце твоим зданєм блѩды, бым мóгљ ѭ удосколалишь?
« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2013, 22:25:48 wysłana przez Spiritus »
 

Offline Hapana Mtu

Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 10, 2013, 22:47:54 »
Запiсываԋе функцјонаԉных утварѕеԋ ԉ пҏез јего змiѧкщеԋе, а х јако мiѧккiего г. Гԇе iнԇеј те саме механiзмы сѫ ужыте ԁԉа нормаԉнего змiѧкщеԋа. В ефекче ԉiтера ь на коԋцу слöв быљбысь, мóгљ i инныгь пелнi тҏы зупелԋе iнне функцје.
« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2013, 22:51:48 wysłana przez Hapana Mtu »
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
 

Offline Spiritus

Odp: Artykuł Pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 10, 2013, 23:14:01 »
Єсьли ходи о то "гь" дла "х" то рєчывищє прїзнаѩ сѩ до блѩду... По просту помылиљем те двє функцє - то "h" повинєнем записываць, яко "гь".
На цо пропонуєш змєниць єр на коњцу?
Цóж... нєщѧсне "л"... здаѩ собє справѧ, же поправнє повинно быць одвротнє, але узналєм, же то мóгљбы быць добры гест вобец традыцыйней писовни ляцињскєй, хоць, єсьли узнаєцє то за так карыгодне то завше можна то єднак змєниць.

Подсумовуѭц - то моя пєрвша цырылица дла Полщызны, вѩц нє дивѩ сѩ спецялнє, же єст в нєй тыле блѩдóв.
« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2013, 23:20:33 wysłana przez Spiritus »