Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a priori => Wątek zaczęty przez: Emilando w Marzec 25, 2020, 22:23:26

Tytuł: naumåzås iknaur/język naumoski (języki gamajskie)
Wiadomość wysłana przez: Emilando w Marzec 25, 2020, 22:23:26
naumåzås iknaur /näʊ̯mɔ̞zɔ̞s iknäʊ̯r/ – język gamajski należący do grupy centralnej, czyli z historyczną zmianą [ɣ] na [ŋ].

Zmiany od protogamajskiego (gwiazdka oznacza dźwięk protogamajski, pochylenie dźwięk archaiczny)
> ŋ

*ir *ur > īr ūr (nie w gemianatach)

Rotacyzm naumoski
> r
*z > r

*q > ck (długie k)

*aarT > raaT gdzie T to dowolna spółgłoska

Zanik iloczasu
*a > å /ɔ̞/
> a /æ̞/
*i > e /e̞/
> i /i/
*u > o /o̞/
> u /u/

Staronaumoska przesuwka spółgłosek
*t > ts
*d > dz
*θ > t
*ð > d

Zanik n tylnojęzykowego
ŋ > nn (w nagłosie i po spółgłosce)
ŋ > kn (w śródgłosie)
ŋ > nk (w wygłosie i przed spółgłoską)

dz > z

Zanik spółgłosek dźwięcznych
b > pp
d > tt
g > ck
z > ss

Lenicja międzysamogłoskowa
VppV > VpV > VbV gdzie V to dowolna samogłoska
VttV > VtV > VdV
VckV > VkV > VgV
VssV > VsV > VzV

Pierwszy zanik geminat
*l > ł /ɫ/
*ll > l /l/
*jj > jaj
*ww > waw

Drugi zanik geminat
Vmm > Vːm
Vnn > Vːn
Vrr > Vːr
Vpp > Vːp
Vtt > Vːt
Vck > Vːk
Vss > Vːs
(T)mm- > (T)hm
(T)nn- > (T)hn
(T)rr- > (T)hr
(T)pp- > (T)hp
(T)tt- > (T)ht
(T)ck- > (T)hk
(T)ss- > (T)hs

*wai > *wau

Zanik zbitek spółgłoskowych z /h/
hl > > l
hr > r̥ (nadal zapisane jako hr)
hn > > n
hm > > m
hp > f
ht > s
hk > ch /x/
hs > ş /ʂ/

*rs > ş

Powstanie nowego iloczasu
*VhT >
*V¹hV²/*V¹wV²/*V¹jV² > V²ː

Kilka zmian w głoskach
*w > v (nie w dyftongach)
vau- > vo-
or > ar
ōr > ār

u > ü /y/
ū > ǖ

Opuszczenie krótkich niekacentowanych i, ü w sylabach zamkniętych.
W sylabach otwartych nieakcentowane i, ü > ë (szwa). Zmiana i > ë nie odbywa się przy jocie.

Zanik nowego iloczasu
ā > ai
å̄ > au
ē > i²
ō > u
ī > i¹
ǖ > ü

şi¹ > şu

I palatalizacja welarnych
ki¹, gi¹, chi¹, kü, gü, chü > ši, ži, çi, šü, žü, çü
š – /ʃ/
ž – /ʒ/
ç – /ç/
Palatalizacja sonantów
l´, ł´, n´, r´ > ĺ, ĺ, ń, ŕ

ü traci możliwość zmiękczania

Palatalizacja reszty spółgłosek przed i¹
t´, d´, t͡s´, s´, z´ > ť ď ć ś ź /c/ /ɟ/ /tɕ/ /ɕ/ /ʑ/
p´, b´, f´, v´, m´ > pś, bź, ś, ź, mń

ç > ś

i¹ oraz i² się zlewają

Druga palatalizacja welarnych
ki, kü, ke, gi, gü, ge, chi, chü, che > či, čü, če, ǧi, ǧü, ǧe, ši, šü, še
č – /tʃ/
ǧ – /dʒ/

cs[TV] > csa (tylko w obrębie jednego morfemu)

-Th- > -T-
-Tf > -T

> ss
> ss
> zz
ł > w (wałczenie)

vo!P, łoT > vå!P, łåT (!P – spółgłoska twarda)
voP > vöP (allofon) (P – spółgłoska miękka)

Najważniejsze zmiany w gramatyce.
Harmonia zanikła.
Redukcja liczby przypadków: zanikają innesyw, prolatyw i ekwatyw, chociaż innesyw może się pojawić w niektórych wyrażeniach (więc jest szczątkowy).
Odrzucenie l. zerowej.
Szczątkowe zachowanie l. podwójnej w postaci -ajai < *-_yya, zastępuje l. mnogą w niektórych naturalnych parach.
Powstanie czasownika chcieć z skrócenia izuks < iisock < *iisug < *iisuug
Powstanie końcówki bezokolicznika -s pod wpływem czasowników rauşas < *ħauhtas i kanşas < *kandas
Skrócenie afiksu l. mnogiej do -re.
Przedimek określony *raħ został zachowany jako rår, powstaje przedimek nieokreślony l. pojedynczej hauro (oznacza również jeden). Używa się ich jednak nieco inaczej niż w protogamajskim.

Fonologia
Samogłoski:
i y (ü)            u
e       ə (ë)     o
æ (a)        ɔ̞ (å)
Samogłoska /o/ posiada ważnego allofona [ø] w nagłosowej grupie voP-.
Istnieją także dwa dyftongi: ai au.

Spółgłoski
Nosowe: m n ɲ (ń)
Zwarte: p b   t d   ť (c) ď (ɟ)   k g
Afrykaty: ts (c)   tʃ (č) dʒ (ǧ)   tɕ (ć)
Szczelinowe: f v   s z   ʃ (š) ʒ (ž)  ʂ (ş)  ɕ (ś) ʑ (ź)  x (ch)  h
Drżące: r̥ (hr) r  rʲ (ŕ)
Boczne: l  ʎ (ĺ)
Półsamogłoski: j  w (ł)

Rozwój słów:
*ghau > nau (ja)
*lii > ĺi (ty)
*pay > pai (on)
*zifa > refå (my)
*uur > ür (wy)
*qa > chå (oni)

hazru > hauro (jeden, przedimek nieokreślony)
pharu > tåro (dwa)
dhinnu > şuno (trzy)
aasau > azau (cztery)
kargha > kårnå (pięć)
niirra > ńirå (sześć)
saugh > saunk (siedem)
wayr > vår (osiem)
baalla > falå (dziewięć)
abaagh > åpank (dziesięć)
phaafyar > taśår (sto)

*hitlaa > hessa (kapłan)
Tytuł: Odp: naumåzås iknaur/język naumoski (języki gamajskie)
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Marzec 25, 2020, 22:25:24
Gamopołabski?
Tytuł: Odp: naumåzås iknaur/język naumoski (języki gamajskie)
Wiadomość wysłana przez: Emilando w Marzec 25, 2020, 22:32:13
Tak trochę. Docelowo miały być zmieszane cechy słowiańskie i germańskie, dużo wziąłem właśnie z drzewiańskiego i tak ostatecznie wyszło. Jutro wleci parę słów, bo mi się dziś już nie chce XD
Tytuł: Odp: naumåzås iknaur/język naumoski (języki gamajskie)
Wiadomość wysłana przez: Emilando w Marzec 26, 2020, 09:22:19
Jest już fonetyka i podstawowe różnice w gramatyce. Można zobaczyć.