Pismo ormiańskie dla języka polskiego

Zaczęty przez Úlfurinn, Marzec 04, 2017, 18:20:43

Poprzedni wątek - Następny wątek

Úlfurinn

Pomysł stworzony z nudów. Ewentualnie polscy Ormianie mogliby tego używać (gdyby mieli taką potrzebę :p).
Alfabet prawie zgodny z kolejnością w piśmie ormiańskim. Warto mieć na uwadze, że pismo ormiańskie w kursywie bardzo różni się od tego na komputerze. Do pisma odręcznego odsyłam do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=4xFdd0uIamc.

Աա - Aa
Բբ - Bb
Գգ - Gg
Դդ - Dd
Եե - je/ie
Զզ - Zz
Էէ - Ee
Ըը - Ęę
Թթ - Tt
Ժժ - Żż
Իի - Ii
Լլ - Ll
Խխ - Ch ch*
Ծծ - Cc
Կկ - Kk
Հհ - Hh
Ձձ - Dz
Ճճ - Ćć
Մմ - Mm
Յյ - Jj
Նն - Nn
Շշ - Sz sz
Ոո - Ąą
Չչ - Cz cz
Պպ - Pp
Ջջ - Dż dż
Սս - Ss
Վվ - Ww
Րր - Rr
Ււ - Uu
Օօ - Oo
Ֆֆ - Ff
և - ł (istnieje duży odpowiednik tej litery, ale nie ma go w użyciu, więc nie został dodany do klawiatury)
և՛ - Ł (zastępcze)
Ն՛ ն՛ - Ńń
Օ՛օ՛ - Óó*
Ս՛ս՛ - Śś
Ի՛ի՛ - Yy
Զ՛զ՛ - Źź
Ձ՛ձ՛ - Dź dź

*Można pominąć, jeśli nie chce się stosować do ortografii z alfabetu łacińskiego

Interpunkcja (prawie zgodna z pismem ormiańskim):
kropka - ։
dwukropek -
cudzysłów - «  »
przecinek - ՝
wykrzyknik - ՜
znak zapytania - ՞ (stawiany po ostatniej samogłosce słowa pytającego)
myślnik - ֊
znak skrótu - ՟ (stawiany nad ostatnią literą wyrazu skracanego, np.: tzw.)
średnik - ՚

Przykład (pierwsza zwrotka Roty):
Րօթա

Նիէ րզւծիմ զիէմի սկոդ նաշ րօ՛դ՜
Նիէ դամի՛ պօգրզէս՛ճ մօվի՛։
Պօլսկի մի՛ նարօ՛դ՝ պօլսկի րօ՛դ՝
Կրօ՛լէվսկի շչէպ պիասթօվի՛՜

նիէ դամի՛՝ բի՛ նաս գնըբիև վրօ՛գ՜
Թակ նամ դօպօմօ՛ժ Բօ՛գ՜
Թակ նամ դօպօմօ՛ժ Բօ՛գ՜
smrt zidum
  •  

Úlfurinn

smrt zidum
  •