Różne szkice...

Zaczęty przez Feles, Listopad 28, 2011, 16:34:26

Poprzedni wątek - Następny wątek

Feles

Wątek na szkice konlangowe, nadające się do publikacji, a zbyt małe, by nazwać je językami i umieszczać w osobnym wątku.

Zarówno fonologiczne, morfologiczne, jak i każde inne są mile widziane.
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •  

Henryk Pruthenia


Hapana Mtu

#2
Fáj a fejem (فاي أ فيم) to dosłownie "nasz język". Nasz, czyli niczyj. Ot, taki krótki wymysł na odstresowanie się po zajęciach z arabskiego (czy ty jesteś zielonym i łagodnym jajkiem? nie, jestem gorącą i smaczną bransoletką na nogę. a ty, czy ty jesteś zielonym i łagodnym jajkiem?).

Fonetyka
p پ b ب d د t ت gj ض kj ط g گ k ك
c څ cz چ dż خ ʕ ع
s س z ز sz ش ż ژ h ه x خ f ف v ذ
j ي m م n ن r ر l ل

a [a] fatha
á [a:] ا
e [e] kasra
i [i] kasra
í [i:] ي
o [o] damma
u [u] damma
ú [u:] ذ
â [ə] fatha
ô [ɤ] damma

Fáj a fejem to język alternacyjny, ale z alternacją dość zredukowaną (do słowotwórstwa i tworzenia tematów czasownikowych).

Ma 4 klasy
I osoby II zwierzęta III świat nieożywiony IV abstrakta - ten podział jest raczej orientacyjny, bo bywa, że ktoś lub coś zostanie zaliczone do innej klasy (lew w I, gwiazdy w II itp.)

Czasowniki mają 3-spółgłoskowe rdzenie, od których tworzą się trzy tematy - teraźniejszy (tożsamy z rozkazem), przeszły (tożsamy z osobą ja w czasie przeszłym) i imiesłowowy (tożsamy z imiesłowem rzeczownikowym, który znowuż ma łatwość substantywizacji).

ف ي م "mówić"
I mów - fajama - فيم
II mówiłem - fújm - فويم
III język, mowa, mówienie - fejem - فيم

inne derywaty:
mówca - fijáma فيام
powiedziane - ifjúm - إفيذم

Zaimki osobowe:
ja  - ez - أر
my - az - أر
ty, wy (ż, wyżej w hierarchii) - valaki - ذلك
ty, wy (m, wyżej w hierarchii) - valami - ذلم
ty, wy (równo w hierarchii) - hova - هذ
ty, wy (niżej w hierarchii) - hol - هل
on, ona, ono, oni, one I - gá - گا
to, te II - maga - مگ
to, te III - tu - ت
to, te IV - xâ - خ

odmiana przez osoby w czasie teraźniejszym - za pomocą końcówek
ez fajama - أر فيم
az fajamaz - أر فيمر
valaki fajamax - ذلك فيمخ
valami fajamammi - ذلم فيمم
hova fajamaho - هذ فيمه
hol fajamaho - هل فيمه
gá fajamagá - گا فيمگا
maga fajamaż - مگ فيمژ
tu fajamatu - ت فيمت
xâ fajamax - خ فيمخ

Liczba mnoga, dawniej tworzona sufiksem (i)ni bądź alternacjami, dziś zanikła, zaś kilka jej form zachowało się jako osobne rzeczowniki:
słońce - râsut - رست
światłość - irustí - إرستي
wydma - kalevala - كلذل
pustynia - kalevalani - كلذلن
kobieta - márta - مارت
kobiecość - mártani - مارتن
mężczyzna - ôʕk -أعكن
męskość - ôʕkini - أعكن

Zaimki dzierżawcze:
mój - mí - مي
nasz - fáj - فاي
twój, wasz (ż, wyżej w hierarchii) - bilaki - بلك
twój, wasz (m, wyżej w hierarchii) - bilami - بلم
twój, wasz (równo w hierarchii) - szova - شذ
twój, wasz (niżej w hierarchii) - szol - شل
jego, jej, ich I - úl - أول
tego, tych II - mág - ماگ
tego, tych III - bitu - بت
tego, tych IV - bixâ - بخ

Między rzeczownikiem a opisującą go przydawką przymiotnikową domyślnie znajduje się czasownik "być".
nasz jest język - fáj fejem - فاي فيم
Jego brak zaznacza się wygaszaczami predykacji - i إ (dla klas I, II, III) oraz a أ (dla klasy IV).
nasz język - fáj a fejem - فاي أ فيم
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
 •  

Toivo

Cytat: Hapana Mtu w Styczeń 07, 2012, 09:24:01
Zaimki osobowe:
ja  - ez - أر
my - az - أر
ty, wy (ż, wyżej w hierarchii) - valaki - ذلك
ty, wy (m, wyżej w hierarchii) - valami - ذلم
ty, wy (równo w hierarchii) - hova - هذ
ty, wy (niżej w hierarchii) - hol - هل
on, ona, ono, oni, one I - gá - گا
to, te II - maga - مگ
Tworzone metodą "pierwsze węgierskie słowo, jakie mi przyjdzie do głowy"? ;)
 •  

Feles

Ładne. Inspirowane wietnamskim?

Dużo determinerów. :-P
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •  

Ghoster

#5
[...........]
 •  

Hapana Mtu

#6
Język matacki z Remy. Może ktoś wie, skąd niemal żywcem skopiowałem spółgłoski.

Wymowa, zapis

m [m] م
my [mˠ] ط
n [n] ن
ng [ŋ] گ
p [p] پ
py [pˠ] ب
t [t, s, ts]  ت
k [k, ʔ] ك
w [βˠ] د
h [ʕ] ع
r [ɾ] ل

u [u] و
uu [ʉ:] وه
uo [uo] وّ
i [i, ɨ] ى
ii [i:, ɨɪ] ىه
e [ɛ] ي
ei [eɪ] ّي
ee [e:] يه
a [ɑ] ا
aa [ɒ:] آ
ai [ɑɪ] اي
ao [ɒɔ] اۇ
o [ɞ] ۇ
oo [ɞʉ] ۇه

t wymawia się jak [s] w pozycji przed i, ii, jak [ts] przed u, uu, o, oo
k wymawia się jak [ʔ] w wygłosie wyrazu
i w wygłosie po poprzedzonym samogłoską t może być nieme, po h wymawia się [ɨ]
ii po h wymawia się [ɨɪ]
na styku samogłosek pojawiają się czasem niefonemiczne [j] i [w]

nosówki mogą być ośrodkiem sylaby

struktura sylaby: (C)V(C)
akcent: I sylaba z długą samogłoską lub dyftongiem od końca, jeśli takiej nie ma, to II sylaba od końca; w złożeniach na ostatni człon

przykłady słów:
مطآتى mmyaati [m̩mˠɒ:s(i)] 'podnieść'
ايپتى aipti [ɑɪpsi] 'żółty, zielony, niebieski, brązowy; gatunek ptaka'
لۇهعداتىه roohwatii [ɾɞʉʕβˠɑsi:] 'żaba'
گكيه ngkee [ŋ̩ke:] 'ja'
نايع naih [nɑɪʕ] 'kraj, kraina, państwo'

w słowotwórstwie spotykamy prefiksy, sufiksy i cyrkumfiksy, np.
pya- tworzy abstrakty
pyi- -maa
tworzy imiesłowy przymiotnikowe czasu terazniejszego
pyi- -ringe tworzy aczasowe imiesłowy rzeczownikowe
-tak oznacza brak czegoś

przykład słowotwórstwa:
rengwok – pilnować
pyirengwokmaa – pilnujący
ruu – dom
pyirengwokmaaruu – ministerstwo
teingamy – kierownik
pyirengwokmaaruuteingamy – minister
tiihngu – morze, ocean
aamypye – sprawa
kara – ryba
uuwai – łowić
pyikarauuwairinge – rybołówstwo
ngu – i
tiihnguaamypyengupyikarauuwairingepyirengwokmaaruuteingamy [si:ʕŋuwɒ:mˠpˠɛŋupˠikɑɾɑwʉ:βˠɑɪɾiŋɛpˠiɾɛŋβˠɞkmɒ:ɾʉ:teɪŋɑmˠ] – minister spraw morskich i rybołówstwa
تىهعگوآطبيگوطىكالاوهدايلىگيبىليگدۇكمآلوهتيّگاط

"stary opis Mataczni z działu conworldy"
Matacznia (طتآتونايع mytaatunaih [m̩ˠtɒ:tsunɑɪʕ]), w skrócie też Matnia (طتآنايع mytaanaih [m̩ˠtɒ:nɑɪʕ]) to państwo w świecie Remy, na kontynencie Geida (گيّتى ngeiti [ŋeɪsi]). Stolicą Mataczni jest Rurej (لوهليّ ruurei [ɾʉ:ɾeɪ]), z innych ważnych miast można wymienić Karang (كاراگ karang [kɑɾɑŋ]), Hatopo (عاتۇهبۇ hatoopyo [ʕɑtɞʉpˠɞ]) i Patorin (پاتۇرىن patorin [pɑtɞɾin]). Symbolem Mataczni, widocznym zarówno na godle, jak i na fladze, są trzy końskie łby.

Matacznia jest monarchią. Co ciekawe, nie ma tam ministerstwa do spraw zagranicznych, ale poszczególne ministerstwa (يبىليگدۇكمآلو pyirengwokmaaruu [pˠiɾɛŋβˠɞkmɒ:ɾʉ:]) mają departamenty odpowiadające za dane sprawy za granicą (np. w ramach Ministerstwa Hulanek istnieje Departament Hulanek Zagranicznych, a w ramach Ministerstwa Roślin i Zwierząt - Departament Roślin i Zwierząt Zagranicznych). Moja alter ego nazywa się Hapana Mtu (عاپانا متو hapana mtu [ʕɑpɑnɑ m̩tsu]), pełni zaszczytną funkcję Ministra Spraw Morskich i Rybołówstwa (تىهعگوآطبيگوطىكالاوهدايلىگيبىليگدۇكمآلوهتيّگاط tiihnguaamypyengupyikarauuwairingepyirengwokmaaruuteingamy [si:ʕŋuwɒ:mˠpˠɛŋupˠikɑɾɑwʉ:βˠɑɪɾiŋɛpˠiɾɛŋβˠɞkmɒ:ɾʉ:teɪŋɑmˠ]) - w skrócie Ministra Morza (تىهعگوآبىليگدۇكمآتيّگاط tiihngupyirengwokmaateingamy [si:ʕŋupˠiɾɛŋβˠɞkmɒ:teɪŋɑmˠ]) - i jest kobietą.

W kraju panuje religia zwana pantalonizmem (بانتآلۇ pyantaaro [pˠɑn̩tɒ:ɾɞ]). Jej głównym założeniem jest oczekiwanie na powrót proroka Ntalo (نتآلۇ ntaaro [n̩tɒ:ɾɞ]), który zmarł przez zadławienie się chwilę przed tym, gdy miał ogłosić wiernym swoje najważniejsze przesłanie.

Ciekawy jest rozkład narodowości w Matni. Wybrzeża zamieszkują głównie ludu mówiące zbliżonymi do siebie językami pratyckimi, zaś im bardziej zagłębiamy się w stepowe wnętrze kontynentu, tym zróżnicowanie jest większe. Władający w państwie Matacze (طتآتو mytaatu [m̩ˠtɒ:tsu]) wywodzą się ze stepowych ludów hamamskich.
[Zamknij]
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
 •  

Feles

anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •  

Hapana Mtu

º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
 •  

Ghoster

#9
[...........]
 •  

Caulthaeigh

Można tu wrzucać tylko szkice apriorycznych conlangów czy mogą być też a posteriori?
Mówił mi ktoś że jestem dziwny?

"Weź, kurwa, przestań budować piramidy z cytatów." - Jakbym był jedynym który to robi...
 •  

kmitko

Ot, taki szkic, niedokończony, miał wyjść "pacyficznie" :)

samogłoski: a e i o u /a ɛ i ɔ u/
spółgłoski: p t k f s m n r l w j h ' /p t k f s m n r l w j x ʔ/

Struktura sylaby: CV

Akcent: na rdzeń

Rzeczowniki i przymiotniki:

Mianownik:   ø
Dopełniacz:   -'a
Biernik:   -tu
Zrobiony z:   -fula
Miejsce:   -maka
Podobny do:   -me
Wykonawca:   -naha
Pojęcie abstr.:   -tika

Liczbę mnogą tworzy się przez reduplikację lub dodanie liczebnika

Np.:
kana - kamień
kanaʔa - kamienia
kanafula - kamienny
kanamaka - kamieniołom
kaname - jak kamień
kananaha > kanaha - kamieniarz
jawakana - dwa kamienie
kanakana - dużo kamieni
kanakanakana - wszystkie kamienie

Zaimki:

Ja      ma
Ty      wa
On/Ona/Ono   ha

Czasy:

stosuje się konstrukcję: zaimek + odpowiednia forma być + rzeczownik lub
bezokolicznik

Odmiana czasownika być:

czas zaprzeszły      mahi
czas przeszły      ki
czas teraźniejszy   hiki
czas zaprzyszły      maja
czas przyszły      jahe
zdanie ogólne      'o

Np.:

Haha ki mawome ta mahi rana watu.
On-MNOGA być-PRZESZŁY biel-JAK po on-MNOGA być-ZAPRZESZŁY widzieć ty-BIERNIK
Zbledli, gdy ciebie zobaczyli.

Ma hiki tamanaha, pa ta maja falanaha jahe pala watu.
Ja być-TERAŹNIEJSZY zajęcie-WYKONAWCA, ale po być-ZAPRZYSZŁY koniec-WYKONAWCA być-PRZYSZŁY towarzysz ty-BIERNIK
Jestem teraz zajęty, ale dołączę do ciebie, gdy tylko skończę.
Bug, humor i obczyzna.
 •  

Jątrzeniot

Cytat: kmitko w Czerwiec 08, 2012, 17:08:34
Ot, taki szkic, niedokończony, miał wyjść "pacyficznie" :)

Ten szkic to zarzucony czy coś większego z tego będzie?

CytatHaha ki mawome ta mahi rana watu.

Ma hiki tamanaha, pa ta maja falanaha jahe pala watu.

Brzmi ładnie.
 •  

Canis

Zamierzam zrobić wersję 2.0 języka jyka. Nie ma to już związku z żadną ideologią, po prostu był to ciekawy projekt i tak z nudów bym porobił.
Ortografia: alfabet łaciński, nieco stylizowany na starszy przez podtrzymane uzycie dlugiego s, poza tym z wygladu przypomina polaczenie finskiego z tureckim przez dlugie slowa i gloski zaokraglone i morfemy w aglutynacji raczej kojarzace sie z tureckim
Przykłady słów: Yüketon ſuvaan aſſara (Drugi mówiony język jyka), Yüketon ſuvaan puara (drugi pisany język jyka), Suvaan nuani jarſãs yüktenmeve ['suvɑːn nʷɒni ʒarsɑ̃ːs ɥyk'tenmeve] (drugi nasz bezpieczny system dźwięków), yüken mava (mój głos) << to wszystko są różne nazwy języka
Gramatyka: język nom-acc, aglutynacyjny. Nie lubi sklejania słów ze sobą, ale potrafi robić długie słowa przez nagromadzenie morfemów. Na razie -n oznacza mianownik, biernika nie oznaczamy. Finalne -j (ż) to tryb rozkazujący. -va/-ve to dopełniacz.
Dodatkowe informacje: to ciekawy eksperyment jezykowy. jego slownictwo bylo podzielone na segmenty, kazdy zawieral porcje leksyki luzno jakos zwiazana tematycznie. dokladnej gramatyki nie mam opisanej, ale nie chcialem by byla jakas wyjatkowo rewolucyjna.

Być może dokończę a( jak mi przejdzie kac b( moze jakis asystent o inwencji gramatycznej sie przyda?  :-)
 •  

Noqa

A czego ci w gramatyce potrzeba?
At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
 •