Aburiel

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aburiel [aburjeɫ], Aburiel ‘lrn Temer [aburjeɫrn temer] Język aburielski.

Samogłoski
Przednie Tylne
Przymknięte [i] i [y] ü [u] u
Pół-Przymknięte [e] eC [ø] öC [o] oC
Średnie [ɛ̝] eCC [œ̝] öCC [ɔ̝] oCC
Prawie-otwarte [æ] ae [ɶ̝] [ɒ̝] ao
Otwarte [a] a
Spółgłoski
Wargowe Zębowe Koronalne Welarne Krtaniowe
Dziąsłowe Zadziąsłowe
Nosowe [m] m/mm [n] n/nn [ŋ] ng
Zwarte Bezdźwięczne [p] p/bp [t] t/tt [k] c/ck (ʔ)
Dźwięczne [b] b [d] d [g] g
Afrykaty [ʧ] cf/cfv
Szczelinowe Bezdźwięczne [f] f/fv [θ] th [s~z] s [ʃ] sf/sfv [x] ch [h] h
Dźwięczne [v] v [ʒ] zf/zfv
Płynne [ɫ] l/ll, [r] r/rr [j] i
 • Am Adel [adeɫ] Robić;
 • Am Sevel [zeveɫ] Mówić;
 • Am Torrel [tɔ̝reɫ] Słyszeć;
 • Am Ettefvdel [ɛ̝tʔɛ̝f̬deɫ] Śmiać się;
 • Am Sfal [ʃaɫ] Być;
 • Am Bachel [baxeɫ] Gotować;
 • Am Cultserel [kuɫtsereɫ] Chodzić w gości;
 • Am Izfcaödel [iʒ̥kɶ̝deɫ] Schodzić;


Odmiana Czasowników
Am Adel
Robić
Am Bachel
Gotować
Am Cölrel
Patrzeć
Am Ettefvdel
Śmiać się
Am Cultserel
Chodzić w gości
Am Izfcaödel
Schodzić
Osoba 1 L. Pojedyncza
ra- -a-
Radal
[radaɫ]
Rabachal
[rabaxaɫ]
Racölral
[rakœ̝ɫraɫ]
Rafdal ett
[raf̬daɫ ʔɛ̝t]
Raseral cult
[razeraɫ kuɫt]
Racaödal izf
[rakɶ̝daɫ ʔiʒ]
L. Mnoga
ar- -a-
Ardal
[ardaɫ]
Arbachal
[arbaxaɫ]
Arcölral
[arkœ̝ɫraɫ]
Arefvdal ett
[arɛ̝f̬daɫ ʔɛ̝t]
Arseral cult
[arseraɫ kuɫt]
Arcaödal izf
[arkɶ̝daɫ ʔiʒ]
Osoba 2 L. Pojedyncza
u- -e-
Udel
[udeɫ]
Ubachel
[ubaxeɫ]
Ucölrel
[ukœ̝ɫreɫ]
Ufdel ett
[uf̬deɫ ʔɛ̝t]
Userel cult
[uzereɫ kuɫt]
Ucaödel izf
[ukɶ̝deɫ ʔiʒ]
L. Mnoga
le- -e-
Ledel
[ɫedeɫ]
Lebachel
[ɫebaxeɫ]
Lecölrel
[ɫekœ̝ɫreɫ]
Lefvdel ett
[ɫef̬deɫ ʔɛ̝t]
Leserel cult
[ɫezereɫ kuɫt]
Lecaödel izf
[ɫekɶ̝deɫ ʔiʒ]
Osoba 3 L. Pojedyncza
-e-
Adel
[adeɫ]
Bachel
[baxeɫ]
Cölrel
[kœ̝ɫreɫ]
Efvdel ett
[ef̬deɫ ʔɛ̝t]
Serel cult
[sereɫ kuɫt]
Caödel izf
[kɶ̝deɫ ʔiʒ]
L. Mnoga
an- -i-
Andil
[andiɫ]
Ambachil
[ambachiɫ]
Angcölril
[aŋkœ̝ɫriɫ]
Anefvdil ett
[anef̬diɫ ʔɛ̝t]
Anseril cult
[anseriɫ kuɫt]
Angcaödil izf
[aŋkɶ̝diɫ ʔiʒ]
Określanie Rzeczowników
Nieokreślone Określone
Stopień Pierwszy Stopień Drugi
Męskie Öfvt (m.)
[œ̝ft]
Ojciec
Öfvt (enn)
[œ̝ft(ɛ̝n)]
Öfvt efv
[œ̝ftɛ̝f]
Öfvt ulrn
[œ̝ftuɫrn]
Abel (m.)
[abeɫ]Syn
Abel (en)
[abeɫ(en)]
Abel efv
[abeɫɛ̝f]
Abel ulrn
[abeɫrn]
Żeńskie Tama (m.)
[tama]
Matka
Tama (‘n)
[tama(n)]
Tama ‘tt
[tamat]
Tama ‘lnt
[tamaɫnt]
Ersf (m.)
[ɛ̝rʃ]
Córka
Ersf (enn)
[ɛ̝rʃ(ɛ̝n)]
Ersf ett
[ɛ̝rʃɛ̝t]
Ersf alnt
[ɛ̝rʃaɫnt]
L. Mnoga Öfvteck (m.)
[œ̝ftɛ̝k]
Ojcowie
Öfvteck
[œ̝ftɛ̝k]
Öfvteck ell
[œ̝ftɛ̝kɛ̝ɫ]
Öfvteck elck
[œ̝ftɛ̝kɛ̝ɫk]
Tamack (m.)
[tamak]
Córka
Tamack
[tamak]
Tamack ell
[tamakɛ̝ɫ]
Tamack elck
[tamakɛ̝ɫk]


 • Am Serel [sereɫ] Chodzić;
 • Thödet efv [θødetɛ̝f] Sklep;
 • Sfa [ʃa] Do.

Raseral sfa thödet efv.
[raseraɫ ʃa θødetɛ̝f]
Idę do sklepu.


 • Am Bachel [baxeɫ] Gotować;
 • Aort efv [ɒ̝rtɛ̝f] Obiad;
 • Sane ‘fv [sanɛ̝f] Rodzina;
 • Ber [ber] Dla.

Rabachal aort ber sane ‘fv.
[rabaxaɫ ɒ̝rt ber sanɛ̝f]
Gotuję obiad dla rodziny.


 • Am Sel [am seɫ] Siadać;
 • Tocfv efv [tɔ̝ʧɛ̝f] Stół;
 • Önn [œ̝n] do, ku, w stronę

Ansil önn tocfv efv.
[ansiɫ œ̝n tɔ̝ʧɛ̝f]
Zasiadamy do stołu.


 • Am Gevel [geveɫ] Posiadać, mieć;
 • Öfvt efv [œ̝ftɛ̝f] Ojciec;
 • Raen [ræn] Mój;
 • Altshaimerr [aɫtsajmɛ̝r] Alzheimer.

Raen öfvt gevel altshaimerr.
[ræn œ̝ft geveɫ aɫtsajmɛ̝r]
Mój ojciec ma alzheimera.


 • Am Tugeegrel [tugeɛ̝greɫ] Rozsypywać wokół;
 • Misf [miʃ] Wszystkie, pełne, całe;
 • Neck ett [nɛ̝kɛ̝t] Jedzenie;

Egrel misf neck tuge.
[ɛ̝greɫ miʃ nɛ̝k tuge]
Rozsypuje wokół całe jedzenie.