Ecka rodzina językowa

Z Conlanger
Wersja z dnia 20:36, 22 wrz 2011 autorstwa Feles muribus (dyskusja | edycje) (→‎Samogłoski)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ecka rodzina językowa, języki eckie, języki edyckie (ęm. (ral')edyt - zawierający Etów) - grupa języków sztucznych o wspólnym pochodzeniu stworzona przez Fēlēsa.

Historia

Poniżej przedstawiona jest historia wewnątrz projektu.

Edycka rodzina językowa należy do grupy środkowoeuremickiej, podobnie jak rodzina darycka i maicka. Rekonstruowany język praęmucki (praecki, praedycki) prawdopodobnie był używany 2000-2500 lat wcześniej i wywodził się z języka praśrodkowoeuremickiego, używanego przed 4000-5000 laty.

Nazwa rodziny pochodzi od ęmuckiego Edyt, tj. mający w sobie Etów (stęm. eƭytə, pręm. *ʔetʕut = *ʔet - istota + *ʕut - sufiks zawierania, powiązania).

Ęmuckie słowo syr'atkan (język) i syr'ą (mówić, rozmawiać; por. biał. ëruhu - przemawiać, bez. sirqan - język/etnolekt, ymn. suren - język, yeng - mówić), pochodzą od pręm. *surʔatə-kaGə, *surʔaN. Od rdzenia *surʔa- jest wywodzona forma środkowoeuremicka: *thoor-ho, związana z dar. darol i mai. torgasa.

Języki

Pochodzące od języka praęmuckiego, używane w świecie Gruszek Na Wierzbie:

  • białodolski - wywodzi się od starobiałodolskiego, stanowi odrębną gałąź;
  • staroęmucki - drugi, obok starobiałodolskiego, potomek praęmuckiego;
  • ęmucki ogólny - główna odmiana nowoęmuckiego, wywodzi się z dialektów wiejskich, szczególnie zachodnich i południowych;
  • ęmucki bezadacki - odmiana stołeczna, wywodzi się z gwar miejskich;
  • ymnicki - odłączył się w okresie wczesnego średnioęmuckiego, czasem uważany za odmianę ęmuckiego.

Języki spoza fikcyjnego świata, głównie wywodzone od nowoęmuckiego:

  • yeng - przeróbka ęmuckiego na podobieństwo języka chińskiego mandaryńskiego;
  • mera zeta - język mera oparty częściowo na ęmuckim.

Dźwięki

Samogłoski

pra-
ęmucki
biało-
dolski
staro-
ęmucki
ęmucki ęm.
bezadacki
ymnicki mera
zeta
yeng
Samogłoski czyste
*a a a a a e /ɛ/ /ɑ~ɛ/ a
ë /ə~ɨ/ ʌ o /ɜ/ a a
ä /æ/
/ɔ/, 0 e /ə/
*e e e e e y /e/ /e/ ie /e/
*o o o u /o/ u o
ö /ø/
/o/ o
*i i i i i i /i/ i
*u u y y /ɯ/ i
y /ɨ/
u
ü /y/
/ʊ/, 0 u, iu /y/
Samogłoski z elementem nosowym
*aN u ã ą /aɨ̃/ aw em /ɛm/ /ɑm~ɛm/ a
*əN u ʌ̃ ǫ /ɜɯ̃/ aw am
äm /æm/
/ɔm/ e /ə/
*eN i
e
ę /eɨ̃/ ew ym /em/ /em/ ie /e/
*oN u õ ų /oũ/ uw om
öm /øm/
/om/ o
*iN i ĩ į iw im /im/ i
*uN u iw
yw /ɨw/
um
üm /ym/
/ʊm/ u, iu /y/
Samogłoski + *r
*ar ra ar ar /aɹ/ ar /ɑ˞/ er /ɛr/ /ɑj~ɛj/ ā /a˥/
*ər rë /rə~rɨ/ ʌr or /ɜɹ/ ar /ɑ˞/ ar
är /ær/
/ɔj/ ē /ə˥/
*er ri
re
er er /eɹ/ er /ɤ˞/ yr /er/ /ej/ iē /e˥/
*or ru
ro
or ur /oɹ/ ur /u˞/ or
ör /ør/
/oj/ ō /o˥/
*ir ri ir ir /iɹ/ ir /ɯ˞/ ir /ij/ ī /i˥/
*ur ru yr yr /ɯɹ/ ir, yr /ɯ˞/ ur, ür /yr/ /ʊj/ ū /u˥/, iū /y˥/
Samogłoski + *j
*aj ai aj aj e e /ɛ/ /ɑj~ɛj/ ai /aɪ/
*əj ai ʌj oj /ɜj/ e ä /æ/ /ɔj/ ei /eɪ/
*ej ai ej ej e y /e/ /ej/ i
*oj ai oj uj /oj/ y /ɨ/ ö /ø/ /oj/ ei /eɪ/
*ij ai ij ij i i /ij/ i
*uj ai yj yj /ɯj/ i
y /ɨ/
ü /y/ /ʊj/ uei /weɪ/
Samogłoski + *w
*aw au av av af ev /ɛf/ /ɑf~ɛf/ au /ɑʊ/
*əw au ʌv ov /ɜv/ af av /af/
äv /æf/
/ɔf/ ou /ɤʊ/
*ew au ev ev ef yv /ef/ /ef/ ou /ɤʊ/
*ow au ov uv /ov/ uf ov /of/
öv /øf/
/of/ u
*iw au iv iv if iv /if/ /if/ iou /iɤʊ/
*uw au yv yv /ɯv/ if
yf /ɨf/
uv /uf/
üv /yf/
/ʊf/ u

Porównanie: liczby

N. praęmucki białodolski ęmucki ymnicki
1. *ʔeke, *kesə ekk keh yk(a)
2. *gosə goss guh gon
3. *ke-kosə, *ke-hosə (1+2) keh kekuh kyk
4. *lusə luss ryh run
5. *mikaGə (dłoń) mikk mikan miña, min
6. *xəsə sëss śoh san
7. *ke-xəsə (1+6)
*zexə (?)
zes keśoh kysan
8. *wesə wess veh vyn
9. *ke-wesə (1+8)
*rinə (?)
rinn keveh kyvyn
10. *masə mass mah men
15. *ke-masə-lusə (1+14)
kehoN-mikaGə (3*5)
kehumikk kemajryh kykmiña, kykmin
20. *go-N-masə gumass gųmah gommen
25. *go-N-masə-mikaGə (20+5)
*mika-mikaGə (5*5)
gumass mikk mikmikan mimmiña, mimmin
100. *sitə sid sit sit