IX Sztafeta Językowa

Z Conlanger
Wersja z dnia 16:47, 29 lis 2018 autorstwa Caraig (dyskusja | edycje) (→‎Wyniki)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Conlang relay
Polski Conlang RelayPolski Conlanger Relay IIPolish Conlanging Relay IIIPolish Conlang Relay IV - Polish Conlanger Relay V - Polski Conlanging Relay VI - Polska Językotwórcza Sztafeta VII - Polski Kąłądzerski Rilej VIII - Czjoński kąlężerski rzylej - IX Sztafeta Językowa - X Sztafeta językowa - XI Polska Sztafeta Językowa, NOWA EDYCJA - obcojęzyczne


Wyniki

Autor i język Tekst polski Tekst w conlangu
Henryk Pruthenia
Ardelijski
Nie chodźmy naprzeciw, nie możemy stanąć przeciw czterem kniaziom, jeno poślijmy z prośbą do stryjów swoich”. I rzekł mu Borys: „Ty na gotowe patrz, ja wystąpię przeciw wszystkim". Chełpiąc się wielce, nie wiedział, że Bóg hardym sprzeciwia się, a pokornym daje łaskę, aby nie chełpił się silny siłą swoją. I poszli naprzeciw, i gdy byli u sioła na Niwie Nieżatyn-nej, zwarli się nawzajem. Była walka okrutna. Najpierw zabili Borysa Wiaczesławowego, chełpliwego wielce. Gdy zaś Iziasław stał między piechotą, znienacka podjechawszy ktoś uderzył go kopią w plecy. Ni gám fór, ni kénum fór fidur kússi fúrstán, leizane zédjam miþ vólba tá eje zeine.” Éd Brós íme ist sehþ: “Þau lúge auþe, ig autgú fór éle”. Heinaþ þége, is ni ist knéjan, iþ Gúþas prótstei frihama, éd édrihama zib rihtsedun, tú ni hein stréhs strésþa zeina. Éd jei zínd vigán fór, éd hváne véþ bi gromdu en Nívu Nizjatinu, zínd bizínan bójun gadraþe. Ves bója júte. Eire zínd dréfþ Brósen Vjásjeslavegen, édar heinaþen. Hváne auh Ízjaslav ist stádan bitvíh rezjede, nihvas kvíve ist bidrifþ éd inun lázu in krezin hítiþ.
Kazimierz

Kocowiski

Nie idziemy przeciw, nie możemy przeciw czterem książętom stanąć, tylko ślemy z prośbą do wuja swojego. "I Bros mu powiedział: Þau patrz gotowa, ja wychodzę przeciw wszystkiemu". Chełpiąc się bardzo on nie wiedział, że Bóg przciwstawia się hardym, i pokornym daje łaskę, aby nie przechwalał się silny siłą swoją. I oni poszli naprzeciw, i kiedy byli przy wsi na Niwie Nizjatinie, zaczęli walkę nawzajem. Była walka okrutna. Najpierw zabili Brosa Vjaseslavega, pod przechwalającego się. Kiedy Izjaslav stał pomiędzy piechotą, ktoś nagle podjechał i go kopią w plecy uderzył. Gva ne hadi orʹu, gva ne mosi apar narev vaxdyv endi, laj felsa kudmo sosons jahons. „A Bros lev kalal: Cavʹ, nir, xeji, pa synhadec apar olčiv.“ Hlaspac gordu, so ne jandiva, če Vog aparende bombryv, de hokryv faje losans, seq ne hlaspa žepny žepans sosons. A li hadel jazapar, a kaza si kro xina jaz Niva Nižatina, so čefal vaqra jenatyns. Vaqra bava aqdy. Erom li qaral Brosons Vešeslavegons, for hlaspacins. Kaza Ižaslav endeva ižu šenaksko, suko vana fordyril a lens rapakom vyn dakov čabel.
Borlach
Adezaski
My nie idziemy daleko, my nie możemy przeciw czterem księciom stać, tylko wysłać prośbę naszego wuja. "I Bros jemu powiedział" Cav', patrz! Gotowy, ja, wychodzę przeciw wszystkiemu". Chełpiąc się bardzo nie wiedział, że Bóg przeciwstawia się hardemu a pokonanemu daję łaskę, by nie chełpił silny siły swej. A oni poszli naprzeciw, a kiedy byli przy wsi z Nivą Nižatiną zaczęli walkę wzajemną. Walka była okrutna. Na początku zabili Brosonsa Vešeslavegonsa, chełpiącego się. Kiedy Ižaslav stawał między piechotą ktoś nagle podjechał i go kopią w plecy uderzył Waṇḍu ƀud đu'uṇ ghuceju, ṛêrin ḍas wêrgâz ƀud yic̣xa wayâme'hiṛ đu'uṇ tȝamdu, mi'edȝa yiwêt-u-ṛâchhadud pahh umwinawir. "Ê jxâ pâhh Burus ênwezay: Cxaw, âsuṛakayadâ! Ikpu sakurâs, darzu'kê yic̣xa ghi wayâme'hur." Yaṛ ghi wakaṇḍajur đu'uṇ mukinur, pi ruṇḍarâs pahh ḍas 'Ađe yic̣xa wayâme'hay ê yi' te'amarâs cazab pahh umwinaway, hami u'nukijâ pahh u'nukâs si gbaṛi âtâri đu'uṇ wakaṇḍajay. Ê zȝayic̣xa ghaj 'âc̣xa ghuzipi, ê hhew wêr sȝumwê zabdaw gbaṛi cxawari tuzyaṇghi, ghun Niwâ Nic̣atinâ êjxêghimay ƀaḍȝipi. Gbaṛi êjxêghim kawsar'hi gbaṛi cxawari tuzyaṇjâ. Suk'u Burus Wec̣esrawak pahh mazahhipi, ghi wakaṇḍajaywâ. Hhew an'ur jari'âc Yic̣asraw ghi ghuzayepi, si maktubjâ jxâ pahh masuk'u satahayepi
Krewet

Ahora

Daleko my nie pójdziemy, przeciw czterem książętom wyjść nie możemy, tylko prośbę naszego wuja wysłać. ,,I on Burusunuzowi mówi: C'aw, patrz! Jestem gotowy, wszystko występuje przeciw. Bardzo przechwalałem się nie wiedząc, że przeciw hardemu Bogu wychodzę i do pokornej łaski wysłam, żeby siłe silnej w przyszłości nie przechwalać się. I na przeciw oni wyszli, i gdy przy wsi przeszłość była, z Niwa Nic̣atinâ walczyć zacząłem. Walka okrutna przeszłością była. Najpierw Burusunuz Wec̣esrawakunuz zabił, podobno się przechwalając. Kiedy między wojowników Yic̣asraw wszedł, w czyjeś pleca uderzył. Ну на ракауаи ами шаук, ни мош ами гу ату аıепаа кяш рапан, тора ка и неи ка о мама ıа кату. ,,Маи инани паяк я ка Пуругунуг: шау, кааıу ирау! Аку гатоуıии, ни рапан апа угё. Па гуагатигя аку маıугак, а куру такуıаıаи, ин на куру рапан аку гу ка и Пог кории маи инани кату аку па и мират пакории, ока и кегер паа ка и удеги гуагатигяıаи. Маи ина рапан ита, маи ри ка и рипук и каı, на куру кешу аку тена Нюа Нишатина тук. Ка и парипа пигокии. Ина паıатаи Пуругунуг Уешеерауакунуг, маи куру гуагатигя я. Кааиıа ина ракау Иишаарау герет пару раıунук, на куру пару я паа пури о и тума.
Caraig

Lutracki

Idziemy daleko, nie możemy przeciwstawić się czterem książętom, więc musimy poprosić naszego wuja. A Purugunug mówi: Tam w oddali, spójrz! Jestem gotów, by otwarcie wystąpić przeciwko niemu. Bardzo się przechwalałem, a wiedziałem, że w swej hardości wystąpiłem przeciwko Bogu i proszę pokornie o łaskę, żeby dał mi siłę, abym zdobył chwałę. I wyszli nam oni naprzeciw przy ruinach wioski, i zacząłem walczyć z Niwą Niszatiną. Okrutna to była walka." Purugunug Weszerawakunug zabił ją i przechwalał się. Kiedy przyszedł Iszarow, uderzył między wojowników i zdradził ich. Taroi istēneravs, yed tārsuras gazuduravs ōsūro, tehes naħum salusvāt qaluret tōru. Puruhunug uveliretsu: „Tarohīme, dēyse! Alēharun, seŝe akavya gazudusanā. Erhu takāhosun, kinı ħēndesun, et zūn, ohtunazar, Āvohēge hōrūqasun su kŝatā zūz ūnhalya qaluret, sāru Soa zūni vūreh ŝaruzīnībet, sāru nadar zūz azdūzeanet. Ov ku dumurahal gadanis venni istēnesuk ŝoli, su zūn Niva Niŝatinahe qıvisībun mā. Vel qīva tūgruset.” Soa Puruhunug Veŝeravakunugaz heŝrīvuset su takāhosībet. Laīr Iŝarū vanaset, irradīrihane laħiset, ku mārvasuksu.
Henryk Pruthenia

Z lutrackiego

W dal idziemy, czterem braciom sprzeciwić się nie mogąc, bowiem o pomoc naszych wujów prosić musimy. Puruhunug mówi: W dal patrz! Jestem gotów nim otwarcie się przeciwstawić. Bardzo przechwalał się, jednak wiedział, że jak ja, hardym będąc, przeciw Bogu przecistawił się. I o łaskę pokornie pytam, żeby jak Soa siłę zdobył w przyszłości. I oni od wsi szli ku ruinie, w naszą stronę; oraz ja Niwę Niszatinę chcę widzieć. To było okrutne.” On Puruhunuga Veŝeravakunuga zabił i przechwalał się. Kiedy Iŝarū przyszedł, wojownicy uderzyli, a ci zostali zdradzeni.