Język lejtawski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
lejtawski
Айтія лейтаніна
Utworzenie: マシオ w 2017-2018
Cel utworzenia: użytkowanie w conworldzie
Najnowsza wersja: 0.001
Lista conlangów


Język lejtawski (lejt. Айтія лейтаніна - drzewna mowa) - język a prjori używany głównie przez Lejtów na terenie kraju Lejtawy, jak i spotykany w całym Fjoletowym Lesie, w świecie Arbjetu.

Słowotwórstwo

Rzeczownik

Końcówka Rodzaj
Męzki Żeński Nijaki
Liczba pojedyńcza -spółgłoska (np. Лейтан) -ыя/-ія (np. Лейтія) -а/-я (np. Лейта)
Liczba mnoga* -ы (np. Елайтаны) -ые/-іе (np. (Елайтіе) -о/-ё (np. Елайтао)
  • W liczbie mnogiej 2 pierwsze głoski zamieniają się. Jeśli słowo będzie po tejże źmianie zaczynać się od samogłoski może dojść kolejna głoska /a/ niwelująca źbitkę spółgłoskową. Jeśli pierwsza głoska to /v/ przechodzi w /w/ po źmianie kolejności j niweluje potrójną źbitkę spółgłoskową do podwójnej.

Przymiotnik

Końcówka Rodzaj
Męzki Żeński Nijaki
Liczba pojedyńcza -ні (np. Лейтані) -ніна (np. Лейтаніна) -ніну (np. Лейтаніну)
Liczba mnoga -мі (np. Елайтамі) -міма (np. (Елайтаміма) -міму (np. Елайтаміму)

Przysłówek

Stopień najniższy
-няманеша (np. Лейтаняманеша)
Stopień niższy
-манеша (np. Лейтаманеша)
Stopień neutralny
-неша (np. Лейтанеша)
Stopień wyższy
-банеша (np. Лейтабанеша)
Stopień najwyższy
-нябанеша (np. Лейтанябанеша)

Konjugacja

Bezokolicznik

mówić - Айтіяці

Czas teraźniejszy

ja mówię - Азь айтію

ty mówisz - Эзь айтіеш

on/ona/ono mówi - Ар/арія/ара айтіїї

my mówimy - Ажо айтії

wy mówicie - Эжо айтіешэ

oni mówią - Арэ айтіяй

one (żywi) mówią - Аріе айтіяй

one (rzeczy) mówią - Аро айтіяй


Deklinacja

Rodzaj męzki

Żywotne пяціят "ptak"
Przypadek Poj Mn
M. пяціят япаціяты
D. пяціята япаціятоў
C. пяціяту япаціятам
B. пяцяята япацяятаў
N. зь пяціятом зь япаціятамі
Msc. пэра пяцяяту пэра япацяятам
W. пяцяяце! япацяяты!
Nieżywotne рамоз "mróz"
Przypadek Poj Mn
M. рамоз арамозы
D. рамоза арамозоў
C. рамозу арамозам
B. рамаз арамазы
N. зь рамозом зь арамозамі
Msc. пэра рамазу пэра арамазам
W. рамазе! арамазы!

Rodzaj żeński

Żywotne ухтыя "foka"
Przypadek Poj Mn
M. ухтыя хутые
D. ухтыї хутыяў
C. ухтыі хутыям
B. ухтыяї хутыяяў
N. зь ухтыёй зь хутыёмі
Msc. пэра ухтэяй пэра хутыям
W. ухтыю! хутое!
Nieżywotne вайсіянія "energja życiowa"
Przypadek Poj Mn
M. вайсіянія аўсіяніе
D. вайсіянії аўсіяніяў
C. вайсіяныі аўсіяніям
B. вайсіянэя аўсіянэе
N. зь вайсіяніёй зь аўсіянёмі
Msc. пэра авайсыяныяй пэра аўсыяныям
W. вайсіянію! аўсіяные!

Rodzaj nijaki

Żywotne лейта "drzewo"
Przypadek Poj Mn
M. лейта елайтао
D. лейтэ елайтэо
C. лейту елайтуо
B. лейтээ елайтээо
N. зь лейтуй зь елайтуё
Msc. пэра лейце пэра елайцё
W. лейто! елайтоё!
Nieżywotne ва "kraj"
Przypadek Poj Mn
M. ва авао
D. вэ авэо
C. ву авуо
B. ваа аваао
N. зь вуй зь авуё
Msc. пэра ве пэра авё
W. во! авоё!

Słowniczek

Лейта ва - Kraj drzew (Лeйтава)

Лейта - Drzewo

Ва - Kraj

Эляйтао - Lejtowie (Ludzie drzew)

Лейтан - Lejtawczyk

Лейтія - Lejtawka

Айтія лейтаніна - Drzewna mowa (Język lejtawski)

Айтіяці - Mówić

Сфаета - Pismo/kwiat

Фасаеўтао - Sfajeutowie (Ludzie kwiatów)

Сфаеўтіяці - Pisać

Сфаеўтія - Bukwa

Асафаеўтіе - Bukwy

Вайсіянія - Energja życiowa

Вайся - Magja

Авайсяо - Wajsiowie (Ludzie magji)

Будучасьця - Przyszłość

Німуласьця - Przeszłość

Цямерашня - Teraźniejszość

Чэвэра - Noc

Туманія - Świt

Арбаяці - Zachodzić

Арбет - Świat

Арбатія - Wieczór

Рабанія - Dzień

Авецянія - Owca

Сфаеўтаніна Авецянія - Owca kwietna

Маротаваніна Авецянія - Owca śnieżna

Маротава - Śnieg

Мая - Wiedza

Кай - Jak

Рунаманта - Zdrowie

Ярка - Tylko

Крайна - Ile

Лейфіяці - Cenić

Рэтіба - Trzeba

Скраўбтіяці - Stracić

Маяцідца - Dowiedzieć się

Хута - Kto

Рабаньні - Dziś

Парпараяці - Opisywać

Ваньняяці - Widzieć

Лайфанэя - Piękno

Вайкрэнісія - Całość

Арнаманця - Ozdoba

Раста - Bo

Люмсаяці - Tęsknić

Зя - Po

Ворня - Jesień

Наснава - Wiosna

Палесава - Lato

Маземія - Zima

Лянка - Słońce

Ґуда - Korzeń

Ґудэлкія - Gudełka (Korzenianka)

Мана - 1

Манадцатая - 11

Цыяна - 2

Ц'янадцатая - 12

В'едана - 3

Выеданадцатая - 13

Сана - 4

Санадцатая - 14

Яна - 5

Янадцатая - 15

Саўсана - 6

Саўсанадцатая - 16

Варбана - 7

Варбанадцатая - 17

Їгнаць - 8

Іегнадцатаць - 18

Ягняць - 9

Яганядцатаць - 19

Б'егнаць - 10

Teksty j Tłumaczenia

Litwo, Ojczyzno moja!

Polski Lejtawski
Litwo, Ojczyzno moja!

Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Літаво, Во азею!

Літаво, Во азею! Эзь кай рунаманта;
Крайна эзь'е лейфіяці рэтіба, гозь ярка маядца,
Хута скраўбтіў эзь'е. Рабаньні азь парпараю ір ваньняю эзёй лайфанэя
Ў вайкрэнісёй армананцюй, раста люмсаю зя эзёё.