Język padmarański

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Padmaranlogosmall.png
Padmarański

Padmaran [pʰadˈmaran]
Utworzenie: Ghoster w 2012
Sposoby zapisu: Maqabra, transkrypcja łacińska
Typologia: A priori
OSV, VOS
Fleksyjny (alternacyjny), inkorporujący
Trójdzielny
Klasyfikacja:
  • Języki padmarańskie
    • Dialekty saszmarańskie
      • Klasyczny padmarański
Kody
Conlanger–3 pri.pad.gho
Lista conlangów

Padmarański (pad. Padmaran2.png Padmaran ŝafit [pʰadˈma.ran ʆæˈfɪt]) lub Klasyczny Język Padmarański pad. Padmaran3.png Padmaran aqĉase [pʰadˈma.ran aqˈʕ̝ɑsʲ]) jest jednym z czterech oficjalnych języków Kombinatu Szangryjskiego (tuż obok szangryjskiego, imfursyjskiego oraz torajańskiego). Stanowi język urzędowy w Szasmachu i prowincjach okalających. Klasycznym językiem padmarańskim posługuje się natywnie około 10,000 osób (głównie szlacheckie rody padmarańskie). Szacowana liczba nienatywnych użytkowników to około 2,920,000,000 osób (głównie natywni użytkownicy dialektów saszmarańskich).
Klasyczny język padmarański istnieje przede wszystkim w padmarańskiej literaturze (są w nim pisane książki, wypracowania naukowe, poezja, jest on głównym językiem używanym w szkolnych podręcznikach), używa się go także w oficjalnych sytuacjach, przemówieniach, w telewizji oraz innych mediach społecznościowych, jest szeroko rozpowszechniony w prawodawstwie oraz medycynie. Klasyczny padmarański, poza wspomnianymi sytuacjami, zastępowany jest często dialektami. Liczbę natywnych użytkowników łącznej sumy wszystkich dialektów padmarańskich szacuje się na ~54,000,000,000 osób.

Rodzina padmarańska


Fonetyka

Ta sekcja dotyczy fonetyki standardowego, klasycznego języku padmarańskiego według jego tradycyjnej wymowy saszmarańskiej (chyba że wskazane jest inaczej). By zapoznać się z fonetyką dialektalną, zobacz: Dialekty padmarańskie. Klasyczna szkoła saszmarańskiej wymowy języku padmarańskiego piętnowana jest w większych ośrodkach edukacyjnych (szkoły, uniwersytety), szczególnie w Szasmachu.

Język padmarański zawiera podstawowe trzy fonemy samogłoskowe, dwa dyftongi oraz czterdzieści pięć fonemów spółgłoskowych. Jego fonetyka uważana jest za jedną z najtrudniejszych wśród języków Nieuklękłego, szczególnie dla natywnych użytkowników języków torajańskich (zawierających zazwyczaj około dziesięciu fonemów spółgłoskowych).

Samogłoski

Istnieją trzy fonemy samogłoskowe /a i u/ oraz dwa dyftongi /ai au/. Wyjątkowo mały inwentarz fonemowy samogłosek zapewne jest wynikiem wysoko posuniętej ewolucji fonemowej spółgłosek, w których na rzecz fonemów samogłoskowych wykształciło się bardzo wiele głosek palatalizowanych oraz dość częste fonemy emfatyczne (faryngalizowane) i gardłowe.

Dokładna realizacja padmarańskich samogłosek
Fonem Pozycja Akcent Brak Pauza
/a/ (C)V [a] [ɐ]
CʲV [æ] [a̝]
CˤV [ɑ] [ʌ̟] [ə]
/i/ (C)V [i] [Ø]
(C)VC [ɪ]
CʲV [i̞] [Ø]
CʲVC [i̞]
CˤV [ɪ] [Ø]
CˤVC [ɪ]
/u/ (C)V [ʊ̝]
CʲV [ʉ̠]
CˤV [ɵ]
/ai/ (C)V [aj] [ɐj]
CʲV [æj]
CˤV [ɑ̆jˑ] [ə̆jˑ]
/au/ (C)V [aw]
CʲV [æw] [a̝w]
CˤV [ɑ̆wˑ] [ʌ̟̆wˑ]
Samogłoski
Przednie Tylne
Przymknięte [i] i [ʊ̝] u
Otwarte [a] a
Dyftongi
Przednie Tylne
Przymknięte [aj] ai [aw] au
Otwarte

Faktyczna realizacja fonetyczna samogłosek różni się jednak od ich otoczenia. Alofony te są jednak absolutnie niefonemiczne w standardowym języku padmarańskim - mogą być jednak traktowane jako osobne samogłoski przez użytkowników innych dialektów, szczególnie dialektów południowych, które są o wiele bogatsze w fonemiczne samogłoski od klasycznego padmarańskiego.

Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte
Blank vowel trapezoid.png
i
ʊ̝
ʉ̠
ɵ
ə
ɪ
ʌ̟
æ
a
ɐ
ɑ
Prawie przymknięte
Półprzymknięte
Środkowe
Półotwarte
Prawie otwarte
Otwarte

Samogłoski są bazowo niezapisywane w maqabrze, a jako że rozróżniają często przypadki słów, to różnice form przypadkowych są dość znaczące w kontinuum dialektalnym padmarańskiego. Niektóre dialekty, mimo szerokiego rozróżnienia fonemów samogłoskowych, nie zapisują ich wcale, podczas gdy w innych podstawową konwencją ortograficzną było porzucenie znacznej większości ogonów w słowach i zastąpienie ich funkcji okazjonalnym zapisem samogłosek (chyląc pismo w stronę alfabetu). Jeśli jednak słowo nie posiada homografów w języku klasycznym, niezalecana jest wokalizacja tekstu. Oznaczanie samogłosek występuje natomiast szeroko wśród niektórych tekstów religijnych, prawnych i naukowych, a także podręczników dla dzieci i poezji, jednak tylko w przypadku ostatnich dwóch przykładów dopuszczalna jest pełna wokalizacja. W niektórych tekstach używany jest zapis samogłosek tylko na imionach i nazwach własnych, jednak ta praktyka jest coraz rzadsza.

Spółgłoski

Padmarański zawiera czterdzieści sześć fonemów spółgłoskowych, które dzielone są na twarde oraz miękkie. Większość spółgłosek posiada swoje twarde/miękkie odpowiedniki, jednak istnieją fonemy z tylko i wyłącznie miękką realizacją oraz takie, które nie są na stałe przyporządkowane żadnej z tych grup.

Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Gardłowe Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe Welarne Uwularne
Nosowe Twarde [m] m [n] n
Miękkie [mʲ] me [nʲ] ne
Zwarte Twarde [p~pʰ] p [b] b [t~tʰ] t [d] d [k~kʰ] c [g] g [q~qʰ] q [ʔ]
Miękkie [pʲ] pe [bʲ] be [θʲ] te [ðʲ] de [kʲ] ce [ɟ~ʝ] ge [qʲ] qe [ʔʲ] ‘e
Szczelinowe Twarde [f] f [v] v [θ] þ [s] s [z] z [ħ] x [h] h
Miękkie [fʲ] fe [vʲ] ve [sʲ] se [zʲ] ze [ʆ] ŝ [ʓ] j [ħʲ] xe
Emfatyczne Twarde [dˤ] đ [zˤ] [ʕ̝] ĉ
Miękkie [ðˤ] đe [ʑˤ] ẑe [ʝˤ] ĵ [ʕ̝ʲ] ĉe
Drżące Twarde [ɾ~r~ʀ] r
Miękkie [ɾʲ~rʲ~ʀʲ] re
Boczne Twarde [l~ɮ] l
Miękkie [ʎ~ɮʲ] le


Zapis

Zdecydowana większość języków padmarańskich zapisywana jest maqabrą, to jest klasycznym pismem padmarańskim, będącym absolutnym abdżadem (nie zaznaczającym w żaden sposób samogłosek) z elementami hieroglificznymi (większość słów posiada damat (pad. "ogon"), na którym wypisane są symbolicznie informacje gramatyczne na temat słowa. Pismo to uważane jest za dość trudne do opanowania (chociażby z powodu nierozróżniania w piśmie pięciu przypadków padmarańskich), jednak dzięki swojej formie większość dialektów, nawet mimo przejścia skomplikowanych zmian fonetycznych, zapisywana może być tak samo lub względnie podobnie do tego stopnia, że niezrozumiałe wzajemnie dialekty padmarańskie (w szczególności saszmarańskie i lażadyjskie) mogą być całkowicie tożsame w piśmie.

Język padmarański bywa także zapisywany innymi skryptami używanymi na Nieuklękłym, takimi jak szangryjskim tiar, jednak są to rzadkie przypadki. Z racji natury padmarańskiej fonetyki, a w szczególności obecności znacznie większej ilości fonemów spółgłoskowych w w porównaniu do innych języków planety, zapisywanie padmarańskiego innymi skryptami jest niezwykle utrudnione, dlatego to prędzej zmodyfikowane wersje maqabry są używane do zapisywania innych mów, niż na odwrót.

Gramatyka

Padmarański jest językiem silnie fleksyjnym i alternującym. Zdecydowana większość słów pochodzi od rdzeni trójspółgłoskowych, traktowanych jako leksykalne wykładniki znaczeniowe, które poddawane są metafiksacji w postaci opończ (składających się z samogłosek, czasami także spółgłosek nierdzeniowych). Głoski emfatycznie w żadnym przypadku nie występują jako elementy końcówek, są zawsze rdzeniowe.

Alternacje
Alternacja L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
Wspólne Alternacje
Alternacja
I
Etymologiczne
Rzeczowniki
CaC(ː)aC–(V)
CuC(ː)aC–(V)
CiC(ː)aC–(V)
CaC(ː)aCar
CuC(ː)aCar
CiC(ː)aCar
aCCaCan
aCCuCan
aCCiCan
aCCaCum
aCCuCum
aCCiCum
iCCaCi
iCCuCi
iCCiCi
Alternacja
II
CaC(ː)iC–(V)
CuC(ː)iC–(V)
CiC(ː)iC–(V)
CaC(ː)iCar
CuC(ː)iCar
CiC(ː)iCar
aCCaiCan
uCCaiCan
iCCaiCan
aCCaiCum
uCCaiCum
iCCaiCum
iCCaiCi
Alternacja
III
CaC(ː)uC–(V)
CuC(ː)uC–(V)
CiC(ː)uC–(V)
CaC(ː)uCar
CaC(ː)uCar
CaC(ː)uCar
aCCuCan aCCuCum iCCauCi
Alternacja
IV
Etymologiczne
Imiesłowy
Czynne
aCCaC–(V)
uCCa(u)C–(V)
iCCa(i)C–(V)
aCCaCar
uCCaCar
iCCaCar
aCCaCan
uCCuCan
iCCiCan
aCCaCum
uCCuCum
iCCiCum
iCaCaCi
iCuCuCi
iCiCiCi
Alternacja
V
aCCuC–(V)
uCCuC–(V)
iCCuC–(V)
aCCuCar
uCCuCar
iCCuCar
aCCuCan aCCuCum iCaCauCi
iCuCauCi
iCiCauCi
Alternacja
VI
aCCiC–(V)
uCCiC–(V)
iCCiC–(V)
aCCiCar
uCCiCar
iCCiCar
aCCaiCan aCCaiCum iCaCaiCi
iCuCaiCi
iCiCaiCi
Alternacja
VII
Etymologiczne
Imiesłowy
Bierne
aCːaCC–(V)
uCːaCC–(V)
iCːaCC–(V)
aCːaCCar
uCːaCCar
iCːaCCar
aCːaCCan
uCːaCCan
iCːaCCan
aCːaCCum
uCːaCCum
iCːaCCum
iCːaCCi
Alternacja
VIII
aCːuCC–(V)
iCːuCC–(V)
aCːuCCar aCːuCCan
iCːuCCan
aCːuCCum
iCːuCCum
iCːuCCi
Alternacja
IX
aCːiCC–(V)
iCːiCC–(V)
aCːiCCar aCːiCCan
iCːiCCan
aCːaiCiCum
iCːaiCiCum
iCːaiCiCi
Żywotne Alternacje
Alternacja
X
Etymologiczne
Rzeczowniki
naCCiC–(V)
nuCCiC–(V)
niCCiC–(V)
naCCaiCar
nuCCaiCar
niCCaiCar
naCCiCan
nuCCiCan
niCCiCan
naCCiCum
nuCCiCum
niCCiCum
inaCCiCi
inuCCiCi
iniCCiCi
Alternacja
XI
maCCaC–(V)
muCCaC–(V)
miCCaC–(V)
maCCaCar
muCCaCar
miCCaCar
maCCaCan
muCCaCan
miCCaCan
maCCaCum
muCCaCum
miCCaCum
imaCCaCi
imuCCaCi
imiCCaCi
Alternacja
XII
Etymologiczne
Imiesłowy
Czynne
CasCaC–(V)
CusCa(u)C–(V)
CisCa(i)C–(V)
CasCaCar
CusCa(u)Car
CisCa(i)Car
CasCaCan
CusCaCan
CisCaCan
CasCaCum
CusCaCum
CisCaCum
iCasCaCi
iCusCaCi
iCisCaCi
Alternacja
XIII
CatCiC–(V)
CutCiC–(V)
CatCaiCar CatCaiCan CatCaiCum iCatCaiCi
Alternacja
XIV
Etymologiczne
Imiesłowy
Bierne
CaŝCuC–(V)
CuŝCuC–(V)
CaŝCuCar CaŝCuCan CaŝCuCum iCaŝCuCi
Abstrakcyjne
Alternacja
XV
Etymologiczne
Rzeczowniki
muCaCaCa
muCaCuCa
muCaCiCa
imCaCaCːi
imCaCuCːi
imCaCiCːi
Alternacja
XVI
saCaCaCa
saCaCuCa
saCaCiCa
isCaCaCːi
isCaCuCːi
isCaCiCːi
Alternacja
XVII
caCaCaCa
caCaCuCa
caCaCiCa
icCaCaCːi
icCaCuCːi
icCaCiCːi
Alternacja
XVIII
aŝCaCaCa
aŝCaCuCa
aŝCaCiCa
iŝCaCaCːi
iŝCaCuCːi
iŝCaCiCːi
Deklinacja
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński
Absolutyw -ar -an -um -i
Intransytyw -an -un -aran -arun -uman -in
Ergatyw -a -ara -aru -ana -uma -i
Biernik -i -ari -ani -umi
Narzędnik -ara -ura -arai -urai -anra -umra -ira -iru
Possesyw -at -ut -art -ant -umt -ita -itu
Prepozycjonał -u -aru -an -um -i
Essyw -ase -use -arase -aruse -anise -umise -ise
Wołacz -u -aru -anu -umu - -
Zaimki osobowe
ABS PRE ACC
L. Poj. O. 1 Ane Aneu Anei
O. 2 Zu,
Zunai
Zu Zi
O. 3 M. Anta Antu Anti
Ż. Antu
L. Podw. O. 1 Anum Nimi
O. 2 Zum Zumi
O. 3 M. Idum Dumi
Ż. Udum
L. Mn. O. 1 Arnan Runi
O. 2 Uzan Zuni
O. 3 Adan Duni
Prefiksy dzierżawcze
ABS
L. Poj. O. 1 Na-
O. 2 Za-
O. 3 M. Ta-
Ż.
L. Podw. O. 1 Anma-
O. 2 Azma-
O. 3 M. Adma-
Ż.
L. Mn. O. 1 Arna-
O. 2 Azna-
O. 3 Adna-
Koniugacja I - Dynamiczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Alternacja aCCaC
O. Pierwsza -i -in -umi
O. Druga: -il -ail -ain -umil
O. Trzecia -a -u -da -dai -sun -sum -iti
Imperatyw CaCCa CaCCan CaCCaum
Koniugacja II - Dynamiczno-statyczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Alternacja aCCiCn
O. Pierwsza -i -in -umi
O. Druga: -il -ul -ain -umil
O. Trzecia -a -u -ida -idu -isa -isum -iti
Imperatyw CaCCain CaCCain CaCCaum
Koniugacja III - Statyczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Alternacja aCCuCn
O. Pierwsza -i -in -umi
O. Druga: -il -ul -ain -umil
O. Trzecia -a -u -ida -idu -usa -usum -uti
Imperatyw CaCCun CaCCun CaCCum
Koniugacja I - Dynamiczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Alternacja CaCaC
O. Pierwsza -i -in -um
O. Druga -il -al -ain -aum
O. Trzecia -a -u -da -du -sa -sum -iti -uti
Koniugacja II - Dynamiczno-Statyczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Alternacja CaCiCn
O. Pierwsza -i -in -um
O. Druga -il -ul -ain -aum
O. Trzecia -a -u -ada -idu -isa -isum -iti -uti
Koniugacja III - Statyczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Alternacja CaCuCn
O. Pierwsza -i -in -um
O. Druga -il -ul -ain
O. Trzecia -a -u -ada -idu -usa -usum -iti -uti

Przykłady tekstów

Podstawowa modlitwa padmarańska rozpoczynająca rytuały religijne, objawiona Padmarańczykom w Szasmachu. Jest to modlitwa otwierająca. W tradycji padmarańskiej wypowiadana jest zawsze przed codzienną poranną modlitwą oraz wieczorną medytacją. Ma ona za zadanie przypominać Padmarańczykom ich całkowite zanurzenie w obecności jednego i jedynego stwórcy (będącego w religii padmarańskiej absolutnie wszystkim, nieodłącznym i nierozerwalnym od jestestwa poszczególnych osób - innymi słowy nie jest on bytem całkowicie transcendentnym, może być zatem interpretowany jako wszystko co otacza człowieka włącznie z nim samym).

Padmaranmodlitwa1.png

Rozebranie poszczególnych wersetów:

Padmaranmodlitwa2.png

"1. Munti qudilei ĉei teaimani safanija, duni qatcei naŝmuri mea ĉei muhanurei,"

[mʊ̝nti qʊ̝diʎi ʕ̝ʲɪ θʲæjmani safaniʓa̝, dʊ̝ni qatkʲi naʆmʊ̝ri mʲæ ʕ̝ʲɪ mʊ̝hanʊ̝rʲi]

{creatorACC justACCc and mercifulACC gloryERG, heACC allACC touchedACC for and beyondACC}

1. In the glory of just and merciful Creator of all touchable and the beyond!

1. Chwała niech będzie sprawiedliwemu i miłosiernemu Stwórcy wszystkiego co dotykalne i wszystkiego poza (tego granicami)!

Padmaranmodlitwa3.png

"2. Agẑalein zi aŝqatuci najrubis dimma aŝrasnêa zi mun sagadeilu pul caraxeudean meutjiẑan tafein,"

[agzˤɑʎin zi aʆqatʊ̝ki naʓɾʊ̝bis dimːa aʆɾasʲnʲæ zi mʊ̝n sagaðʲilʊ̝ pʊ̝l karaħʲɵðʲæn mʲʉ̠tʓizˤʌ̟n tafʲin]

{endow1PL youACC consiousnessACC giftINS, in-order-to protectINF youACC fallingPRE from sinfulACC hellPL-ACC into}

2. We endow you with the gift of consiousness to protect you from falling into the sinful hells,

2. Obdarzamy cię podarunkiem świadomości, aby ochronić cię przed upadkiem do grzesznych piekieł,

Padmaranmodlitwa4.png

"3. Antabin zi ĉaneamas arnan dimma aŝdamea camasagei qapba,"

[antabin zi ʕ̝anʲæmas aɾnan dimːa aʆdamʲa kamasaʝi qapba]

{bless1PL you2SG-ACC sightESS our in-order-to beholdINF dailinessACC miracleABS}

3. We bless you with our sight to behold the miracle of the dailiness,

3. Błogosławimy cię naszym wzrokiem byś mógł dojrzeć cudu codzienności,

Padmaranmodlitwa5.png

"4. Atmalin zi rafei dei nalan, afvaŝniceun ma‘at ĉei murataĵa ameilli ĉei meilali Aseir̂i pul,"

[atmalin zi rafʲi ðʲi nalan, afvaʆnikʲʉ̠n maʔat ʕ̝ʲɪ mʊ̝rataʝˤʌ̟ amʲilːi ʕ̝ʲɪ mʲilali asʲiɽˤʲi pʊ̝l]

{conduct1PL youACC pathACC to thoseACC seeking3PL truthABS and forvivenessABS oneACC and onlyACC godACC from}

4. We conduct you to the path of those, who seek the truth and forgiveness from the one and only God,

4. Prowadzimy cię do prostej ścieżki tych, którzy poszukują prawdy i wybaczenia jednego i jedynego Boga,

Padmaranmodlitwa6.png

"5. Asxêafin zi dimma cameama ĉei pealaẑa, dimma sacama Qura raqaŝa zi ĉei Ama cadeaha zi,"

[asʲħʲæfin zi dimːa kamʲæma ʕ̝ʲɪ pʲælazˤʌ̟, dimːa sakama qʊ̝ra raqaʆa zi ʕ̝ʲɪ ama kaðʲaha zi]

{bid1PL youACC in-order-to listenINF and askINF, in-order-to letINF fireERG cleanseINF youACC and waterERG reshapeINF youACC}

5. We bid you to listen and ask, to let the Fire cleanse you and the Water reshape you,

5. Rozkazujemy ci słuchać i pytać, by pozwolić Ogniom oczyścić cię i Wodzie przekształcić cię,

Padmaranmodlitwa6.png

"6. Munti catla maraẑi ĉei catla daña‘ei safanija, duni qatcei naŝmuri mea ĉei muhanurei."

[mʊ̝nti katla marazˤɪ ʕ̝ʲɪ katla daɲaʔʲi safaniʓa̝, dʊ̝ni qatkʲi naʆmʊ̝ri mʲæ ʕ̝ʲɪ mʊ̝hanʊ̝rʲi]

{creatorACC always thriveINF and always evolveINF gloryERG, heACC allACC touchedACC for and beyondACC}

6. In the glory of always thriving and always evolving Creator of all touchable and the beyond!

6. Chwała niech będzie zawsze rozkwitającemu i zawsze ewoluującemu Stwórcy wszystkiego co dotykalne i wszystkiego poza (tego granicami)!