Lista diakrytyzowanych znaków Unikodu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(bezkropcza, pętle i haki)
(ligatury i dwuznaki, insularne, pogrupowanie)
Linia 6: Linia 6:
 
|-
 
|-
 
!
 
!
!Aa!!Ææ!!Bb!!Cc!!Dd!!Ee!!Ff!!Gg!!Hh!!Ii!!Jj!!Kk!!Ll!!Mm!!Nn!!Oo!!Pp!!Qq!!Rr!!Sſs!!Tt!!Uu!!Vv!!Ww!!Xx!!Yy!!Zz!!Ʒʒ!!ÞÞ
+
!Aa!!Bb!!Cc!!Dd!!Ee!!Ff!!Gg!!Hh!!Ii!!Jj!!Kk!!Ll!!Mm!!Nn!!Oo!!Pp!!Qq!!Rr!!Sſs!!Tt!!Uu!!Vv!!Ww!!Xx!!Yy!!Zz!!Ʒʒ!!ÞÞ
 +
|-
 +
! colspan=29 | nad znakiem
 
|-
 
|-
 
!<small>akut</small>
 
!<small>akut</small>
|Áá||Ǽǽ||  ||Ćć||  ||Éé||  ||Ǵǵ||  ||Íí||  ||Ḱḱ||Ĺĺ||Ḿḿ||Ńń||Óó||Ṕṕ||  ||Ŕŕ||Śś||  ||Úú||  ||Ẃẃ||  ||Ýý||Źź||  ||
+
|Áá||  ||Ćć||  ||Éé||  ||Ǵǵ||  ||Íí||  ||Ḱḱ||Ĺĺ||Ḿḿ||Ńń||Óó||Ṕṕ||  ||Ŕŕ||Śś||  ||Úú||  ||Ẃẃ||  ||Ýý||Źź||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>akut i&nbsp;kropka górna</small>
 
!<small>akut i&nbsp;kropka górna</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṥṥ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṥṥ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>podwójny akut</small>
 
!<small>podwójny akut</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Őő||  ||  ||  ||  ||  ||Űű||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Őő||  ||  ||  ||  ||  ||Űű||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>brewis</small>
 +
|Ăă||  ||  ||  ||Ĕĕ||  ||Ğğ||  ||Ĭĭ||  ||  ||  ||  ||  ||Ŏŏ||  ||  ||  ||  ||  ||Ŭŭ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>brewis i&nbsp;akut</small>
 +
|Ắắ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>brewis i&nbsp;grawis</small>
 +
|Ằằ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>grawis</small>
+
!<small>brewis i&nbsp;haczyk górny</small>
|Àà||  ||  ||  ||  ||Èè||  ||  ||  ||Ìì||  ||  ||  ||  ||Ǹǹ||Òò||  ||  ||  ||  ||  ||Ùù||  ||Ẁẁ||  ||Ỳỳ||  ||  ||
+
|Ẳẳ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>brewis i&nbsp;tylda</small>
 +
|Ẵẵ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || || ||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||  || ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>podwójny grawis</small>
+
!<small>odwrócony brewis</small>
|Ȁȁ||  ||  ||  || ||Ȅȅ||  ||  ||  ||Ȉȉ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȍȍ||  ||  ||Ȑȑ||  ||  ||Ȕȕ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ȃȃ||  ||  ||  ||Ȇȇ||  ||  ||  ||Ȋȋ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȏȏ||  ||  ||Ȓȓ||  ||  ||Ȗȗ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>daszek</small>
 
!<small>daszek</small>
|Ââ||  ||  ||Ĉĉ||  ||Êê||  ||Ĝĝ||Ĥĥ||Îî||Ĵĵ||  ||  ||  ||  ||Ôô||  ||  ||  ||Ŝŝ||  ||Ûû||  ||Ŵŵ||  ||Ŷŷ||Ẑẑ||  ||
+
|Ââ||  ||Ĉĉ||  ||Êê||  ||Ĝĝ||Ĥĥ||Îî||Ĵĵ||  ||  ||  ||  ||Ôô||  ||  ||  ||Ŝŝ||  ||Ûû||  ||Ŵŵ||  ||Ŷŷ||Ẑẑ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>daszek i&nbsp;akut</small>
 
!<small>daszek i&nbsp;akut</small>
|Ấấ||  ||  ||  ||  ||Ếế||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ốố||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ấấ||  ||  ||  ||Ếế||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ốố||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>daszek i&nbsp;grawis</small>
 
!<small>daszek i&nbsp;grawis</small>
|Ầầ||  ||  ||  ||  ||Ềề||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ồồ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ầầ||  ||  ||  ||Ềề||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ồồ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
 
!<small>daszek i&nbsp;tylda</small>
 
|Ẫẫ||  ||  ||  ||  ||Ễễ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỗỗ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
 
|-
 
|-
 
!<small>daszek i&nbsp;haczyk górny</small>
 
!<small>daszek i&nbsp;haczyk górny</small>
|Ẩẩ||  ||  ||  ||  ||Ểể||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ổổ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ẩẩ||  ||  ||  ||Ểể||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ổổ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>brewis</small>
+
!<small>daszek i&nbsp;tylda</small>
|Ăă||  ||  ||  || ||Ĕĕ||  ||Ğğ||  ||Ĭĭ||  ||  ||  ||  ||  ||Ŏŏ||  ||  ||  ||  ||  ||Ŭŭ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ẫẫ||  ||  ||  ||Ễễ|| ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỗỗ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>brewis i&nbsp;akut</small>
+
!<small>grawis</small>
|Ắắ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  || || ||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||  || ||  ||  ||
+
|Àà||  ||  ||  ||Èè||  ||  ||  ||Ìì||  ||  ||  ||  ||Ǹǹ||Òò||  ||  ||  ||  ||  ||Ùù||  ||Ẁẁ||  ||Ỳỳ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>brewis i&nbsp;grawis</small>
+
!<small>podwójny grawis</small>
|Ằằ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ȁȁ||  ||  ||  ||Ȅȅ||  ||  ||  ||Ȉȉ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȍȍ||  ||  ||Ȑȑ||  ||  ||Ȕȕ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>brewis i&nbsp;haczyk górny</small>
+
!<small>haczek</small>
|Ẳẳ||  || || ||  || ||  || || || || || || ||  || || ||  ||  || || || || ||  ||  ||  ||  || || ||
+
|Ǎǎ||  ||Čč||Ďď||Ěě||  ||Ǧǧ||Ȟȟ||Ǐǐ|| ǰ||Ǩǩ||Ľľ||  ||Ňň||Ǒǒ||  ||  ||Řř||Šš||Ťť||Ǔǔ||  ||  ||  ||  ||Žž||Ǯǯ||
 
|-
 
|-
!<small>brewis i&nbsp;tylda</small>
+
!<small>haczek i&nbsp;kropka górna</small>
|Ẵẵ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṧṧ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>odwrócony brewis</small>
+
!<small>haczyk górny</small>
|Ȃȃ||  ||  ||  || ||Ȇȇ||  ||  ||  ||Ȋȋ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȏȏ||  ||  ||Ȓȓ||  ||  ||Ȗȗ||  ||  ||  || ||  ||  ||
+
|Ảả||  ||  ||  ||Ẻẻ||  ||  ||  ||Ỉỉ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỏỏ||  ||  || ||  ||  ||Ủủ||  ||  ||  ||Ỷỷ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>haczek</small>
+
!<small>kółko</small>
|Ǎǎ||  ||  ||Čč||Ďď||Ěě||  ||Ǧǧ||Ȟȟ||Ǐǐ|| ǰ||Ǩǩ||Ľľ||  ||Ňň||Ǒǒ||  ||  ||Řř||Šš||Ťť||Ǔǔ|| ||  || ||  ||Žž||Ǯǯ||
+
|Åå||  ||  || || || ||  || || || || || || ||  || || ||  ||  || || ||Ůů|| || ||  || ||  || ||
 
|-
 
|-
!<small>haczek i&nbsp;kropka górna</small>
+
!<small>kółko i&nbsp;akut</small>
| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṧṧ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ǻǻ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>kropka górna</small>
 
!<small>kropka górna</small>
|Ȧȧ||  ||Ḃḃ||Ċċ||Ḋḋ||Ėė||Ḟḟ||Ġġ||Ḣḣ||İ ||  ||  ||  ||Ṁṁ||Ṅṅ||Ȯȯ||Ṗṗ||  ||Ṙṙ||Ṡẛṡ||Ṫṫ||  ||  ||Ẇẇ||Ẋẋ||Ẏẏ||Żż||  ||
+
|Ȧȧ||Ḃḃ||Ċċ||Ḋḋ||Ėė||Ḟḟ||Ġġ||Ḣḣ||İ ||  ||  ||  ||Ṁṁ||Ṅṅ||Ȯȯ||Ṗṗ||  ||Ṙṙ||Ṡẛṡ||Ṫṫ||  ||  ||Ẇẇ||Ẋẋ||Ẏẏ||Żż||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>kropka górna i&nbsp;makron</small>
 
!<small>kropka górna i&nbsp;makron</small>
|Ǡǡ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȱȱ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ǡǡ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȱȱ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
 
!<small>brak kropki</small>
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ı|| ȷ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
!<small>umlaut</small>
 
|Ää||  ||  ||  ||  ||Ëë||  ||  ||Ḧḧ||Ïï||  ||  ||  ||  ||  ||Öö||  ||  ||  ||  || ẗ||Üü||  ||Ẅẅ||Ẍẍ||Ÿÿ||  ||  ||
 
|-
 
!<small>umlaut i&nbsp;akut</small>
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ḯḯ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǘǘ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
!<small>umlaut i&nbsp;haczek</small>
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǚǚ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
!<small>umlaut i&nbsp;brewis</small>
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǜǜ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
!<small>umlaut i&nbsp;makron</small>
 
|Ǟǟ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȫȫ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǖǖ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
 
|-
 
|-
 
!<small>makron</small>
 
!<small>makron</small>
|Āā||Ǣǣ||  ||  ||  ||Ēē||  ||Ḡḡ||  ||Īī||  ||  ||  ||  ||  ||Ōō||  ||  ||  ||  ||  ||Ūū||  ||  ||  ||Ȳȳ||  ||  ||
+
|Āā||  ||  ||  ||Ēē||  ||Ḡḡ||  ||Īī||  ||  ||  ||  ||  ||Ōō||  ||  ||  ||  ||  ||Ūū||  ||  ||  ||Ȳȳ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>makron i&nbsp;akut</small>
 
!<small>makron i&nbsp;akut</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||Ḗḗ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṓṓ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||Ḗḗ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṓṓ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>makron i&nbsp;grawis</small>
 
!<small>makron i&nbsp;grawis</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||Ḕḕ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṑṑ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||Ḕḕ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṑṑ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>makron i&nbsp;umlaut</small>
 
!<small>makron i&nbsp;umlaut</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṻṻ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṻṻ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>umlaut</small>
 +
|Ää||  ||  ||  ||Ëë||  ||  ||Ḧḧ||Ïï||  ||  ||  ||  || ||Öö||  ||  ||  ||  || ẗ||Üü||  ||Ẅẅ||Ẍẍ||Ÿÿ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>tylda</small>
 
!<small>tylda</small>
|Ãã||  ||  ||  ||  ||Ẽẽ||  ||  ||  ||Ĩĩ||  ||  ||  ||  ||Ññ||Õõ||  ||  ||  ||  ||  ||Ũũ||Ṽṽ||  ||  ||Ỹỹ||  ||  ||
+
|Ãã||  ||  ||  ||Ẽẽ||  ||  ||  ||Ĩĩ||  ||  ||  ||  ||Ññ||Õõ||  ||  ||  ||  ||  ||Ũũ||Ṽṽ||  ||  ||Ỹỹ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>tylda i&nbsp;akut</small>
 
!<small>tylda i&nbsp;akut</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṍṍ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṹṹ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṍṍ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṹṹ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
 
!<small>tylda i&nbsp;umlaut</small>
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṏṏ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
 
|-
 
|-
 
!<small>tylda i&nbsp;makron</small>
 
!<small>tylda i&nbsp;makron</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȭȭ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȭȭ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>kółko</small>
+
!<small>tylda i&nbsp;umlaut</small>
|Åå||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ůů||  || ||  || ẙ||  ||  ||
+
| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṏṏ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>kółko i&nbsp;akut</small>
+
!<small>umlaut i&nbsp;akut</small>
|Ǻǻ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ḯḯ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǘǘ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>haczyk górny</small>
+
!<small>umlaut i&nbsp;brewis</small>
|Ảả||  ||  ||  ||  ||Ẻẻ||  ||  ||  ||Ỉỉ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỏỏ||  ||  ||  ||  ||  ||Ủủ||  ||  ||  ||Ỷỷ||  ||  ||
+
| ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǜǜ||  ||  ||  || ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>róg</small>
+
!<small>umlaut i&nbsp;haczek</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ơơ||  ||  ||  ||  ||  ||Ưư||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǚǚ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>róg i&nbsp;akut</small>
+
!<small>umlaut i&nbsp;makron</small>
| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ớớ||  ||  ||  ||  ||  ||Ứứ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ǟǟ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȫȫ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǖǖ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>róg i&nbsp;grawis</small>
+
! colspan=29 | na/przy znaku
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ờờ||  ||  ||  ||  ||  ||Ừừ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
 
|-
 
|-
!<small>róg i&nbsp;tylda</small>
+
!<small>hak</small>
| || || || || || || || || ||  || || || || ||  ||Ỡỡ|| || || || || ||Ữữ|| ||  || || || ||  ||
+
| ||Ɓɓ||Ƈƈ||Ɗɗ<br>ɖ|| ||Ƒƒ||Ɠɠ||Ɦɦ<br>Ꜧꜧ|| ||  ||Ƙƙ|| ɭ||Ɱɱ||Ɲɲ<br>Ŋŋ<br> ɳ||  ||Ƥƥ<br>Ꝓꝓ||Ɋɋ<br> ʠ||Ɽɽ||Ʂʂ<br> ʃ||Ƭƭ<br>Ʈʈ|| ꭒ<br> ᶙ||Ʋʋ<br> ⱱ||Ⱳⱳ||  ||Ƴƴ||Ȥȥ<br> ʐ|| ᶚ<br> ƺ||
 
|-
 
|-
!<small>róg i&nbsp;haczyk górny</small>
+
!<small>hak palatalny</small>
|  || || || ||  || || || ||  ||  || || || || ||  ||Ởở||  || || || ||  ||Ửử||  || ||  || ||  ||  ||
+
|  ||||Ꞔꞔ|| ||  || || || ||  ||  || || || || ||  || ||  || || || ƫ||  || ||  || ||  ||Ᶎᶎ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>kropka środkowa</small>
 
!<small>kropka środkowa</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ŀŀ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ŀŀ||  ||  ||ʘ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>tylda środkowa</small>
+
!<small>pętla</small>
|  ||  || ||  || ||  || ||  ||  || ||  || ||Ɫɫ|| || ||  || ᵱ||  || || || ||  ||  ||  ||  || || || ||
+
|  ||  || ɕ||  || ||  || ||  ||  ||Ʝʝ||  ||Ɬɬ<br> ȴ|| || ꬻ<br> ȵ<br> ꬼ||Ꝍꝍ||  ||  || || ʆ|| ȶ||  ||  ||  ||  ||Ỿỿ|| ʑ || ʓ||
 
|-
 
|-
 
!<small>przekreślenie poziome</small>
 
!<small>przekreślenie poziome</small>
|  ||  ||Ƀƀ||Ꞓꞓ||Đđ||  ||ꞙ||Ǥǥ||Ħħ||Ɨɨ||Ɉɉ||Ꝁꝁ||Ƚƚ<br>Ꝉꝉ||  ||  ||Ɵɵ<br>Ꝋꝋ||Ᵽᵽ<br>Ꝑꝑ||  ||Ɍɍ|| ẝ||Ŧŧ||Ʉʉ||  ||  ||  ||Ɏɏ||Ƶƶ||  ||Ꝥꝥ<br>Ꝧꝧ
+
|  ||Ƀƀ||Ꞓꞓ||Đđ||  ||ꞙ||Ǥǥ||Ħħ||Ɨɨ||Ɉɉ||Ꝁꝁ||Ƚƚ<br>Ꝉꝉ||  ||  ||Ɵɵ<br>Ꝋꝋ||Ᵽᵽ<br>Ꝑꝑ||  ||Ɍɍ|| ẝ||Ŧŧ||Ʉʉ||  ||  ||  ||Ɏɏ||Ƶƶ||  ||Ꝥꝥ<br>Ꝧꝧ
 
|-
 
|-
 
!<small>przekreślenie ukośne</small>
 
!<small>przekreślenie ukośne</small>
|Ⱥⱥ||  ||  ||Ȼȼ||  ||Ɇɇ||  ||Ꞡꞡ||  ||  ||  ||Ꝃꝃ<br>Ꞣꞣ||Łł||  ||Ꞥꞥ||Øø<br>ᴓ||  ||Ꝗꝗ<br>Ꝙꝙ||Ꞧꞧ||Ꞩẜꞩ||Ⱦⱦ||ꞸꞸ||Ꝟꝟ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ⱥⱥ||  ||Ȼȼ||  ||Ɇɇ||  ||Ꞡꞡ||  ||  ||  ||Ꝃꝃ<br>Ꞣꞣ||Łł||  ||Ꞥꞥ||Øø<br>ᴓ||  ||Ꝗꝗ<br>Ꝙꝙ||Ꞧꞧ||Ꞩẜꞩ||Ⱦⱦ||ꞸꞸ||Ꝟꝟ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>podwójne przekreślenie</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ꝅꝅ||Ⱡⱡ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>róg</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ơơ||  ||  ||  ||  ||  ||Ưư||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>wydłużenie</small>
 +
|  ||Ꞵꞵ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||ꟾ ||  ||  ||  ||  ||Ƞƞ||  ||  ||  || ɼ||  ||  ||  ||  ||  || ꭗ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>tylda środkowa</small>
 +
|  || ᵬ||  || ᵭ||  || ᵮ||  ||  ||  ||  ||  ||Ɫɫ|| ᵯ|| ᵰ||  || ᵱ||  || ᵲ|| ᵴ|| ᵵ||  ||  ||  ||  ||  || ᵶ||  ||
 +
|-
 +
!<small>zawijas</small>
 +
|  ||Ꞗꞗ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ꝕꝕ||  ||  ||Ȿȿ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ɀɀ||  ||
 +
|-
 +
! colspan=29 | na/przy znaku i&nbsp;nad znakiem
 
|-
 
|-
 
!<small>przekreślenie ukośne i&nbsp;akut</small>
 
!<small>przekreślenie ukośne i&nbsp;akut</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǿǿ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǿǿ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>róg i&nbsp;akut</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||Ớớ||  ||  ||  ||  ||  ||Ứứ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>podwójne przekreślenie</small>
+
!<small>róg i&nbsp;grawis</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ꝅꝅ||Ⱡⱡ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||Ờờ||  ||  ||  ||  ||  ||Ừừ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>róg i&nbsp;haczyk górny</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ởở||  ||  ||  ||  ||  ||Ửử||  ||  ||  || ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>róg i&nbsp;tylda</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỡỡ||  ||  ||  ||  ||  ||Ữữ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
! colspan=29 | pod znakiem
 
|-
 
|-
!<small>pętla</small>
+
!<small>brewis dolny</small>
|  ||  ||  || ɕ||  ||  ||  || ||  ||  ||Ʝʝ||  ||Ɬɬ<br> ȴ|| || ꬻ<br> ȵ<br> ꬼ||Ꝍꝍ||  ||  || ||  || ȶ||  ||  ||  ||  ||Ỿỿ|| ʑ || ʓ||
+
|  ||  ||  || ||  ||  ||  ||Ḫḫ||  ||  || ||  || || || || ||  ||  || ||  || ||  ||  ||  ||  || || ||
 
|-
 
|-
 
!<small>cedylla / przecinek</small>
 
!<small>cedylla / przecinek</small>
|  ||  ||  ||Çç||Ḑḑ||Ȩȩ||  ||Ģģ||Ḩḩ||  ||  ||Ķķ||Ļļ||  ||Ņņ||  ||  ||  ||Ŗŗ||Şş<br>Șș||Ţţ<br>Țț||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||Çç||Ḑḑ||Ȩȩ||  ||Ģģ||Ḩḩ||  ||  ||Ķķ||Ļļ||  ||Ņņ||  ||  ||  ||Ŗŗ||Şş<br>Șș||Ţţ<br>Țț||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>cedylla i&nbsp;akut</small>
+
!<small>daszek dolny</small>
|  ||  ||  ||Ḉḉ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||Ḓḓ||Ḙḙ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ḽḽ||  ||Ṋṋ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṱṱ||Ṷṷ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>kółko dolne</small>
 +
|Ḁḁ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>kropka dolna</small>
 +
|Ạạ||Ḅḅ||  ||Ḍḍ||Ẹẹ||  ||  ||Ḥḥ||Ịị||  ||Ḳḳ||Ḷḷ||Ṃṃ||Ṇṇ||Ọọ||  ||  ||Ṛṛ||Ṣṣ||Ṭṭ||Ụụ||Ṿṿ||Ẉẉ||  ||Ỵỵ||Ẓẓ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>cedylla i&nbsp;brewis</small>
+
!<small>makron dolny</small>
|  || ||  || ||  ||Ḝḝ||  ||  || ||  ||  || || ||  || ||  ||  ||  || ||  || ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||
+
|  ||Ḇḇ||  ||Ḏḏ||  ||  ||  || ||  ||  ||Ḵḵ||Ḻḻ||  ||Ṉṉ||  ||  ||  ||Ṟṟ||  ||Ṯṯ||  ||  ||  ||  ||  ||Ẕẕ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>ogonek</small>
 
!<small>ogonek</small>
|Ąą||  ||  ||  ||  ||Ęę||  ||  ||  ||Įį||  ||  ||  ||  ||  ||Ǫǫ||  ||  ||  ||  ||  ||Ųų||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ąą||  ||  ||  ||Ęę||  ||  ||  ||Įį||  ||  ||  ||  ||  ||Ǫǫ||  ||  ||  ||  ||  ||Ųų||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>ogonek i&nbsp;makron</small>
+
!<small>stopka</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  || ||  ||  || ||  ||Ǭǭ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ⱨⱨ||  ||  ||Ⱪⱪ||  ||  ||Ꞑꞑ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ⱬⱬ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>hak</small>
+
!<small>tylda dolna</small>
| || ||Ɓɓ<br> ᶀ||Ꞔꞔ<br>Ƈƈ||Ɗɗ<br>ɖ<br> ᶁ|| ||Ƒƒ<br> ᶂ||Ɠɠ<br> ᶃ||Ɦɦ<br> ꞕ|| ||  ||Ƙƙ<br> ᶄ|| ɭ<br> ᶅ||Ɱɱ<br> ᶆ||Ɲɲ<br>Ŋŋ<br> ɳ<br> ᶇ||  ||Ƥƥ<br>Ꝓꝓ<br>Ꝕꝕ<br> ᶈ||Ɋɋ<br> ʠ||Ɽɽ<br> ᶉ||Ȿȿ<br>ʂ<br> ᶊ||Ƭƭ<br>Ʈʈ<br> ƫ|| ꭒ<br> ᶙ||Ʋʋ<br> ⱱ<br> ᶌ||Ⱳⱳ|| ||Ƴƴ||Ȥȥ<br>Ɀɀ<br>Ᶎᶎ<br> ʐ|| ᶚ<br> ƺ||
+
| || || || ||Ḛḛ|| || || ||Ḭḭ|| ||  || || || || ||  || || || || ||Ṵṵ|| || || || || || ||
 
|-
 
|-
!<small>daszek dolny</small>
+
!<small>umlaut dolny</small>
|  ||  ||  ||  ||Ḓḓ||Ḙḙ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ḽḽ||  ||Ṋṋ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṱṱ||Ṷṷ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  || || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṳṳ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>brewis dolny</small>
+
! colspan=29 | pod i&nbsp;nad znakiem
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ḫḫ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
 
|-
 
|-
!<small>kropka dolna</small>
+
!<small>cedylla i&nbsp;akut</small>
|Ạạ||  ||Ḅḅ||  ||Ḍḍ||Ẹẹ||  ||  ||Ḥḥ||Ịị||  ||Ḳḳ||Ḷḷ||Ṃṃ||Ṇṇ||Ọọ||  ||  ||Ṛṛ||Ṣṣ||Ṭṭ||Ụụ||Ṿṿ||Ẉẉ||  ||Ỵỵ||Ẓẓ||  ||
+
| ||  ||Ḉḉ||  || || ||  ||  || || ||  || || || || || ||  ||  || || || || || || ||  || ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>kropka dolna i&nbsp;daszek</small>
+
!<small>cedylla i&nbsp;brewis</small>
|Ậậ||  ||  ||  ||  ||Ệệ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ộộ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||Ḝḝ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>kropka dolna i&nbsp;brewis</small>
 
!<small>kropka dolna i&nbsp;brewis</small>
|Ặặ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ặặ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>kropka dolna i&nbsp;daszek</small>
 +
|Ậậ||  ||  ||  ||Ệệ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ộộ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>kropka dolna i&nbsp;górna</small>
 
!<small>kropka dolna i&nbsp;górna</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṩṩ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṩṩ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>kropka dolna i&nbsp;makron</small>
 
!<small>kropka dolna i&nbsp;makron</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ḹḹ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṝṝ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ḹḹ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṝṝ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>ogonek i&nbsp;makron</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǭǭ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
! colspan=29 | pod znakiem i&nbsp;na/przy znaku
 
|-
 
|-
 
!<small>kropka dolna i&nbsp;róg</small>
 
!<small>kropka dolna i&nbsp;róg</small>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ợợ||  ||  ||  ||  ||  ||Ựự||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ợợ||  ||  ||  ||  ||  ||Ựự||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>umlaut dolny</small>
+
! colspan=29 | specjalne
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṳṳ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|-
 +
!<small>brak kropki</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ı|| ȷ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>insularne</small>
 +
|  ||  ||  ||Ꝺꝺ||  ||Ꝼꝼ||Ᵹᵹ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ꞃꞃ||Ꞅꞅ||Ꞇꞇ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
! colspan=29 | ligatury i&nbsp;dwuznaki
 +
|-
 +
!<small>a</small>
 +
|Ꜳꜳ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>b</small>
 +
|  ||  ||  || ȸ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>e</small>
 +
|Ææ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Œœ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>f</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  || ff||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>fi</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  || ffi||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>fl</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  || ffl||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>i</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  || fi||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ꭐ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>j</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||IJij||  ||LJLjlj||  ||NJNjnj||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>l</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  || fl||  ||  ||  ||  ||  ||Ỻỻ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>o</small>
 +
|Ꜵꜵ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ꝏꝏ||  ||  ||  ||  ||  || ꭣ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>p</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ȹ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>s</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ʪ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||ẞß|| ʦ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>t</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ſtst||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>u</small>
 +
|Ꜷꜷ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>v</small>
 +
|Ꜹꜹ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>y</small>
 +
|Ꜽꜽ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ꝡꝡ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>z</small>
 +
|  ||  ||  ||DZDzdz<br>ʣ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ʫ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>ʒ</small>
 +
|  ||  ||  || ʤ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ɮ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ꜩꜩ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
! colspan=29 | ligatury i&nbsp;dwuznaki, diakrytyk nad znakiem
 +
|-
 +
!<small>akut</small>
 +
|Ǽǽ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>haczek</small>
 +
|  ||  ||  ||DŽDždž||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>makron</small>
 +
|Ǣǣ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
! colspan=29 | ligatury i&nbsp;dwuznaki, diakrytyk na/przy znaku
 +
|-
 +
!<small>hak</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  || ʩ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ʧ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>makron dolny</small>
+
!<small>pętla</small>
|  ||  ||Ḇḇ||  ||Ḏḏ||  ||  ||  || ||  ||  ||Ḵḵ||Ḻḻ||  ||Ṉṉ||  ||  ||  ||Ṟṟ||  ||Ṯṯ||  ||  ||  ||  ||  ||Ẕẕ||  ||
+
|  ||  ||  || ʥ||  ||  ||  || ||  ||  || || ||  || ||  ||  ||  || ||  || ʨ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>tylda dolna</small>
+
!<small>przekreślenie poziome</small>
| ||  ||  ||  ||  ||Ḛḛ||  ||  ||  ||Ḭḭ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ṵṵ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|Ꜻꜻ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>kółko dolne</small>
+
!<small>przekreślenie ukośne</small>
|Ḁḁ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
+
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>stopka</small>
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ⱨⱨ||  ||  ||Ⱪⱪ||  ||  ||Ꞑꞑ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ⱬⱬ||  ||
 
 
 
|}
 
|}

Wersja z 15:39, 23 kwi 2020

Lista pojedynczych diakrytyzowanych znaków Unikodu, niekoniecznie możliwych do rozłożenia na sekwencję wielu znaków. Lista nie jest pełna.

Większość czcionek nie obsługuje wszystkich znaków z tej listy.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sſs Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ʒʒ ÞÞ
nad znakiem
akut Áá Ćć Éé Ǵǵ Íí Ḱḱ Ĺĺ Ḿḿ Ńń Óó Ṕṕ Ŕŕ Śś Úú Ẃẃ Ýý Źź
akut i kropka górna Ṥṥ
podwójny akut Őő Űű
brewis Ăă Ĕĕ Ğğ Ĭĭ Ŏŏ Ŭŭ
brewis i akut Ắắ
brewis i grawis Ằằ
brewis i haczyk górny Ẳẳ
brewis i tylda Ẵẵ
odwrócony brewis Ȃȃ Ȇȇ Ȋȋ Ȏȏ Ȓȓ Ȗȗ
daszek Ââ Ĉĉ Êê Ĝĝ Ĥĥ Îî Ĵĵ Ôô Ŝŝ Ûû Ŵŵ Ŷŷ Ẑẑ
daszek i akut Ấấ Ếế Ốố
daszek i grawis Ầầ Ềề Ồồ
daszek i haczyk górny Ẩẩ Ểể Ổổ
daszek i tylda Ẫẫ Ễễ Ỗỗ
grawis Àà Èè Ìì Ǹǹ Òò Ùù Ẁẁ Ỳỳ
podwójny grawis Ȁȁ Ȅȅ Ȉȉ Ȍȍ Ȑȑ Ȕȕ
haczek Ǎǎ Čč Ďď Ěě Ǧǧ Ȟȟ Ǐǐ ǰ Ǩǩ Ľľ Ňň Ǒǒ Řř Šš Ťť Ǔǔ Žž Ǯǯ
haczek i kropka górna Ṧṧ
haczyk górny Ảả Ẻẻ Ỉỉ Ỏỏ Ủủ Ỷỷ
kółko Åå Ůů
kółko i akut Ǻǻ
kropka górna Ȧȧ Ḃḃ Ċċ Ḋḋ Ėė Ḟḟ Ġġ Ḣḣ İ Ṁṁ Ṅṅ Ȯȯ Ṗṗ Ṙṙ Ṡẛṡ Ṫṫ Ẇẇ Ẋẋ Ẏẏ Żż
kropka górna i makron Ǡǡ Ȱȱ
makron Āā Ēē Ḡḡ Īī Ōō Ūū Ȳȳ
makron i akut Ḗḗ Ṓṓ
makron i grawis Ḕḕ Ṑṑ
makron i umlaut Ṻṻ
umlaut Ää Ëë Ḧḧ Ïï Öö Üü Ẅẅ Ẍẍ Ÿÿ
tylda Ãã Ẽẽ Ĩĩ Ññ Õõ Ũũ Ṽṽ Ỹỹ
tylda i akut Ṍṍ Ṹṹ
tylda i makron Ȭȭ
tylda i umlaut Ṏṏ
umlaut i akut Ḯḯ Ǘǘ
umlaut i brewis Ǜǜ
umlaut i haczek Ǚǚ
umlaut i makron Ǟǟ Ȫȫ Ǖǖ
na/przy znaku
hak Ɓɓ Ƈƈ Ɗɗ
ɖ
Ƒƒ Ɠɠ Ɦɦ
Ꜧꜧ
Ƙƙ ɭ Ɱɱ Ɲɲ
Ŋŋ
ɳ
Ƥƥ
Ꝓꝓ
Ɋɋ
ʠ
Ɽɽ Ʂʂ
ʃ
Ƭƭ
Ʈʈ

Ʋʋ
Ⱳⱳ Ƴƴ Ȥȥ
ʐ

ƺ
hak palatalny Ꞔꞔ ƫ Ᶎᶎ
kropka środkowa Ŀŀ ʘ
pętla ɕ Ʝʝ Ɬɬ
ȴ

ȵ
Ꝍꝍ ʆ ȶ Ỿỿ ʑ ʓ
przekreślenie poziome Ƀƀ Ꞓꞓ Đđ Ǥǥ Ħħ Ɨɨ Ɉɉ Ꝁꝁ Ƚƚ
Ꝉꝉ
Ɵɵ
Ꝋꝋ
Ᵽᵽ
Ꝑꝑ
Ɍɍ Ŧŧ Ʉʉ Ɏɏ Ƶƶ Ꝥꝥ
Ꝧꝧ
przekreślenie ukośne Ⱥⱥ Ȼȼ Ɇɇ Ꞡꞡ Ꝃꝃ
Ꞣꞣ
Łł Ꞥꞥ Øø
Ꝗꝗ
Ꝙꝙ
Ꞧꞧ Ꞩẜꞩ Ⱦⱦ ꞸꞸ Ꝟꝟ
podwójne przekreślenie Ꝅꝅ Ⱡⱡ
róg Ơơ Ưư
wydłużenie Ꞵꞵ Ƞƞ ɼ
tylda środkowa Ɫɫ
zawijas Ꞗꞗ Ꝕꝕ Ȿȿ Ɀɀ
na/przy znaku i nad znakiem
przekreślenie ukośne i akut Ǿǿ
róg i akut Ớớ Ứứ
róg i grawis Ờờ Ừừ
róg i haczyk górny Ởở Ửử
róg i tylda Ỡỡ Ữữ
pod znakiem
brewis dolny Ḫḫ
cedylla / przecinek Çç Ḑḑ Ȩȩ Ģģ Ḩḩ Ķķ Ļļ Ņņ Ŗŗ Şş
Șș
Ţţ
Țț
daszek dolny Ḓḓ Ḙḙ Ḽḽ Ṋṋ Ṱṱ Ṷṷ
kółko dolne Ḁḁ
kropka dolna Ạạ Ḅḅ Ḍḍ Ẹẹ Ḥḥ Ịị Ḳḳ Ḷḷ Ṃṃ Ṇṇ Ọọ Ṛṛ Ṣṣ Ṭṭ Ụụ Ṿṿ Ẉẉ Ỵỵ Ẓẓ
makron dolny Ḇḇ Ḏḏ Ḵḵ Ḻḻ Ṉṉ Ṟṟ Ṯṯ Ẕẕ
ogonek Ąą Ęę Įį Ǫǫ Ųų
stopka Ⱨⱨ Ⱪⱪ Ꞑꞑ Ⱬⱬ
tylda dolna Ḛḛ Ḭḭ Ṵṵ
umlaut dolny Ṳṳ
pod i nad znakiem
cedylla i akut Ḉḉ
cedylla i brewis Ḝḝ
kropka dolna i brewis Ặặ
kropka dolna i daszek Ậậ Ệệ Ộộ
kropka dolna i górna Ṩṩ
kropka dolna i makron Ḹḹ Ṝṝ
ogonek i makron Ǭǭ
pod znakiem i na/przy znaku
kropka dolna i róg Ợợ Ựự
specjalne
brak kropki ı ȷ
insularne Ꝺꝺ Ꝼꝼ Ᵹᵹ Ꞃꞃ Ꞅꞅ Ꞇꞇ
ligatury i dwuznaki
a Ꜳꜳ
b ȸ
e Ææ Œœ
f
fi
fl
i
j IJij LJLjlj NJNjnj
l Ỻỻ
o Ꜵꜵ Ꝏꝏ
p ȹ
s ʪ ẞß ʦ
t ſtst
u Ꜷꜷ
v Ꜹꜹ
y Ꜽꜽ Ꝡꝡ
z DZDzdz
ʣ
ʫ
ʒ ʤ ɮ Ꜩꜩ
ligatury i dwuznaki, diakrytyk nad znakiem
akut Ǽǽ
haczek DŽDždž
makron Ǣǣ
ligatury i dwuznaki, diakrytyk na/przy znaku
hak ʩ ʧ
pętla ʥ ʨ
przekreślenie poziome Ꜻꜻ
przekreślenie ukośne