Lista diakrytyzowanych znaków Unikodu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
(bezkropcza, pętle i haki)
Linia 35: Linia 35:
 
|Ẫẫ||  ||  ||  ||  ||Ễễ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỗỗ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|Ẫẫ||  ||  ||  ||  ||Ễễ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỗỗ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>daszek i&nbsp;haczyk</small>
+
!<small>daszek i&nbsp;haczyk górny</small>
 
|Ẩẩ||  ||  ||  ||  ||Ểể||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ổổ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|Ẩẩ||  ||  ||  ||  ||Ểể||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ổổ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
Linia 47: Linia 47:
 
|Ằằ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|Ằằ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>brewis i&nbsp;haczyk</small>
+
!<small>brewis i&nbsp;haczyk górny</small>
 
|Ẳẳ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|Ẳẳ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
Linia 67: Linia 67:
 
!<small>kropka górna i&nbsp;makron</small>
 
!<small>kropka górna i&nbsp;makron</small>
 
|Ǡǡ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȱȱ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|Ǡǡ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȱȱ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>brak kropki</small>
 +
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ı|| ȷ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
!<small>umlaut</small>
 
!<small>umlaut</small>
Linia 113: Linia 116:
 
|Ǻǻ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|Ǻǻ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>haczyk</small>
+
!<small>haczyk górny</small>
 
|Ảả||  ||  ||  ||  ||Ẻẻ||  ||  ||  ||Ỉỉ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỏỏ||  ||  ||  ||  ||  ||Ủủ||  ||  ||  ||Ỷỷ||  ||  ||
 
|Ảả||  ||  ||  ||  ||Ẻẻ||  ||  ||  ||Ỉỉ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỏỏ||  ||  ||  ||  ||  ||Ủủ||  ||  ||  ||Ỷỷ||  ||  ||
 
|-
 
|-
Linia 128: Linia 131:
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỡỡ||  ||  ||  ||  ||  ||Ữữ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỡỡ||  ||  ||  ||  ||  ||Ữữ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
!<small>róg i&nbsp;haczyk</small>
+
!<small>róg i&nbsp;haczyk górny</small>
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ởở||  ||  ||  ||  ||  ||Ửử||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ởở||  ||  ||  ||  ||  ||Ửử||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|-
 
|-
Linia 148: Linia 151:
 
!<small>podwójne przekreślenie</small>
 
!<small>podwójne przekreślenie</small>
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ꝅꝅ||Ⱡⱡ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ꝅꝅ||Ⱡⱡ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>pętla</small>
 +
|  ||  ||  || ɕ||  ||  ||  || ꬶ||  ||  ||Ʝʝ||  ||Ɬɬ<br> ȴ|| ꬺ|| ꬻ<br> ȵ<br> ꬼ||Ꝍꝍ||  ||  || ꭉ||  || ȶ||  ||  ||  ||  ||Ỿỿ|| ʑ || ʓ||
 
|-
 
|-
 
!<small>cedylla / przecinek</small>
 
!<small>cedylla / przecinek</small>
Linia 163: Linia 169:
 
!<small>ogonek i&nbsp;makron</small>
 
!<small>ogonek i&nbsp;makron</small>
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǭǭ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ǭǭ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
!<small>hak</small>
 +
| ᶏ|| ||Ɓɓ<br> ᶀ||Ꞔꞔ<br>Ƈƈ||Ɗɗ<br>ɖ<br> ᶁ|| ᶒ||Ƒƒ<br> ᶂ||Ɠɠ<br> ᶃ||Ɦɦ<br> ꞕ|| ᶖ||  ||Ƙƙ<br> ᶄ|| ɭ<br> ᶅ||Ɱɱ<br> ᶆ||Ɲɲ<br>Ŋŋ<br> ɳ<br> ᶇ||  ||Ƥƥ<br>Ꝓꝓ<br>Ꝕꝕ<br> ᶈ||Ɋɋ<br> ʠ||Ɽɽ<br> ᶉ||Ȿȿ<br>ʂ<br> ᶊ||Ƭƭ<br>Ʈʈ<br> ƫ|| ꭒ<br> ᶙ||Ʋʋ<br> ⱱ<br> ᶌ||Ⱳⱳ|| ᶍ||Ƴƴ||Ȥȥ<br>Ɀɀ<br>Ᶎᶎ<br> ʐ|| ᶚ<br> ƺ||
 
|-
 
|-
 
!<small>daszek dolny</small>
 
!<small>daszek dolny</small>

Wersja z 13:29, 23 kwi 2020

Lista pojedynczych diakrytyzowanych znaków Unikodu, niekoniecznie możliwych do rozłożenia na sekwencję wielu znaków. Lista nie jest pełna.

Większość czcionek nie obsługuje wszystkich znaków z tej listy.

Aa Ææ Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Sſs Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ʒʒ ÞÞ
akut Áá Ǽǽ Ćć Éé Ǵǵ Íí Ḱḱ Ĺĺ Ḿḿ Ńń Óó Ṕṕ Ŕŕ Śś Úú Ẃẃ Ýý Źź
akut i kropka górna Ṥṥ
podwójny akut Őő Űű
grawis Àà Èè Ìì Ǹǹ Òò Ùù Ẁẁ Ỳỳ
podwójny grawis Ȁȁ Ȅȅ Ȉȉ Ȍȍ Ȑȑ Ȕȕ
daszek Ââ Ĉĉ Êê Ĝĝ Ĥĥ Îî Ĵĵ Ôô Ŝŝ Ûû Ŵŵ Ŷŷ Ẑẑ
daszek i akut Ấấ Ếế Ốố
daszek i grawis Ầầ Ềề Ồồ
daszek i tylda Ẫẫ Ễễ Ỗỗ
daszek i haczyk górny Ẩẩ Ểể Ổổ
brewis Ăă Ĕĕ Ğğ Ĭĭ Ŏŏ Ŭŭ
brewis i akut Ắắ
brewis i grawis Ằằ
brewis i haczyk górny Ẳẳ
brewis i tylda Ẵẵ
odwrócony brewis Ȃȃ Ȇȇ Ȋȋ Ȏȏ Ȓȓ Ȗȗ
haczek Ǎǎ Čč Ďď Ěě Ǧǧ Ȟȟ Ǐǐ ǰ Ǩǩ Ľľ Ňň Ǒǒ Řř Šš Ťť Ǔǔ Žž Ǯǯ
haczek i kropka górna Ṧṧ
kropka górna Ȧȧ Ḃḃ Ċċ Ḋḋ Ėė Ḟḟ Ġġ Ḣḣ İ Ṁṁ Ṅṅ Ȯȯ Ṗṗ Ṙṙ Ṡẛṡ Ṫṫ Ẇẇ Ẋẋ Ẏẏ Żż
kropka górna i makron Ǡǡ Ȱȱ
brak kropki ı ȷ
umlaut Ää Ëë Ḧḧ Ïï Öö Üü Ẅẅ Ẍẍ Ÿÿ
umlaut i akut Ḯḯ Ǘǘ
umlaut i haczek Ǚǚ
umlaut i brewis Ǜǜ
umlaut i makron Ǟǟ Ȫȫ Ǖǖ
makron Āā Ǣǣ Ēē Ḡḡ Īī Ōō Ūū Ȳȳ
makron i akut Ḗḗ Ṓṓ
makron i grawis Ḕḕ Ṑṑ
makron i umlaut Ṻṻ
tylda Ãã Ẽẽ Ĩĩ Ññ Õõ Ũũ Ṽṽ Ỹỹ
tylda i akut Ṍṍ Ṹṹ
tylda i umlaut Ṏṏ
tylda i makron Ȭȭ
kółko Åå Ůů
kółko i akut Ǻǻ
haczyk górny Ảả Ẻẻ Ỉỉ Ỏỏ Ủủ Ỷỷ
róg Ơơ Ưư
róg i akut Ớớ Ứứ
róg i grawis Ờờ Ừừ
róg i tylda Ỡỡ Ữữ
róg i haczyk górny Ởở Ửử
kropka środkowa Ŀŀ
tylda środkowa Ɫɫ
przekreślenie poziome Ƀƀ Ꞓꞓ Đđ Ǥǥ Ħħ Ɨɨ Ɉɉ Ꝁꝁ Ƚƚ
Ꝉꝉ
Ɵɵ
Ꝋꝋ
Ᵽᵽ
Ꝑꝑ
Ɍɍ Ŧŧ Ʉʉ Ɏɏ Ƶƶ Ꝥꝥ
Ꝧꝧ
przekreślenie ukośne Ⱥⱥ Ȼȼ Ɇɇ Ꞡꞡ Ꝃꝃ
Ꞣꞣ
Łł Ꞥꞥ Øø
Ꝗꝗ
Ꝙꝙ
Ꞧꞧ Ꞩẜꞩ Ⱦⱦ ꞸꞸ Ꝟꝟ
przekreślenie ukośne i akut Ǿǿ
podwójne przekreślenie Ꝅꝅ Ⱡⱡ
pętla ɕ Ʝʝ Ɬɬ
ȴ

ȵ
Ꝍꝍ ȶ Ỿỿ ʑ ʓ
cedylla / przecinek Çç Ḑḑ Ȩȩ Ģģ Ḩḩ Ķķ Ļļ Ņņ Ŗŗ Şş
Șș
Ţţ
Țț
cedylla i akut Ḉḉ
cedylla i brewis Ḝḝ
ogonek Ąą Ęę Įį Ǫǫ Ųų
ogonek i makron Ǭǭ
hak Ɓɓ
Ꞔꞔ
Ƈƈ
Ɗɗ
ɖ
Ƒƒ
Ɠɠ
Ɦɦ
Ƙƙ
ɭ
Ɱɱ
Ɲɲ
Ŋŋ
ɳ
Ƥƥ
Ꝓꝓ
Ꝕꝕ
Ɋɋ
ʠ
Ɽɽ
Ȿȿ
ʂ
Ƭƭ
Ʈʈ
ƫ

Ʋʋ

Ⱳⱳ Ƴƴ Ȥȥ
Ɀɀ
Ᶎᶎ
ʐ

ƺ
daszek dolny Ḓḓ Ḙḙ Ḽḽ Ṋṋ Ṱṱ Ṷṷ
brewis dolny Ḫḫ
kropka dolna Ạạ Ḅḅ Ḍḍ Ẹẹ Ḥḥ Ịị Ḳḳ Ḷḷ Ṃṃ Ṇṇ Ọọ Ṛṛ Ṣṣ Ṭṭ Ụụ Ṿṿ Ẉẉ Ỵỵ Ẓẓ
kropka dolna i daszek Ậậ Ệệ Ộộ
kropka dolna i brewis Ặặ
kropka dolna i górna Ṩṩ
kropka dolna i makron Ḹḹ Ṝṝ
kropka dolna i róg Ợợ Ựự
umlaut dolny Ṳṳ
makron dolny Ḇḇ Ḏḏ Ḵḵ Ḻḻ Ṉṉ Ṟṟ Ṯṯ Ẕẕ
tylda dolna Ḛḛ Ḭḭ Ṵṵ
kółko dolne Ḁḁ
stopka Ⱨⱨ Ⱪⱪ Ꞑꞑ Ⱬⱬ