Masyanos

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Schematyczny język a priori tworzony przez Artaxesa w listopadzie i grudniu 2010, częściowo wzorowany na Quenyi.

Fonologia

Samogłoski

Pisownia IPA
a /ɑ/
á /aː/
e /ɛ/
é /eː/
i /ɪ/
í /iː/
o /ɔ/
ó /oː/
u /ʊ/
ú /uː/

Samogłoski nasalne

Pisownia IPA
an, am /ɑ̃/
án, ám /ãː/
en, em /ɛ̃/
én, ém /ẽː/
in, im /ɪ̃/
ín, ím /ĩː/
on, om /ɔ̃/
ón, óm /õː/
un, um /ʊ̃/
ún, úm /ũː/

Spółgłoski i niektóre ich zbitki

Pisownia IPA Komentarz
p /p/
t /t θ/ Przed samogłoskami przednimi /θ/
k /k ʃ/ Przed samogłoskami przednimi /ʃ/
b /b/
d /d ð/ Przed samogłoskami przednimi /ð/
g /g ʒ/ Przed samogłoskami przednimi /ʒ/
h /h ç/ Przed samogłoskami przednimi /ç/
s /s/
l /l/
r /r/
y /j/
m /m/
n /n/
ng /ŋ/
hy /ç/
ty /c/
sty /ʃc/
ny /ɲ/
sy, sh, sk /ʃ/
ry /rç/
ly /ʎ/
nyu /ɲʷ/ Przed samogłoskami
hu /hʷ çʷ/ Przed samogłoskami
qu /kʷ ʃʷ/ Przed samogłoskami
gu /gʷ ʒʷ/ Przed samogłoskami
ngu /ŋʷ/ Przed samogłoskami
dy, gy /ɟ/
ky /tʃ/
sky /ʃtʃ/
tl /tl/
stl /ʃtl/
stly /ʃtʎ/
hl /hl/
hly /hʎ/
sny /ʃɲ/
ngy /ŋʲ/
ht /ht/
hty /hc/
gh /ɣ/ Na granicy morfemów.

Deklinacja

Deklinacja samogłoskowa

satya - istota ludzka

Nazwa przypadka l. pojedyńcza l. podwójna l. mnoga l. syngulatywna
1. Mianownik satya satyahya satyar satyad
2. Dopełniacz satyas satyahyas satyars satyás
3. Ablatyw satyame satyahyame satyarme satyande (*satyad-me)
4. Allatyw satyabe satyahyabe satyarbe satyambe (*satyad-be)
5. Komitatyw satyavo satyahyavo satyarvo satyadvo
6. Instrumentatyw satyak satyahyak satyark satyang (*satyad-k)
7. Adverbial satyapa satyahyapa satyarpa satyampa (*satyad-pa)
8. Miejscownik satyali satyahyali satyalli satyadyi (*satyad-li)
9. Temporal satyage satyahyage satyarge satyange (*satyad-ge)
10. Abessyw satyana satyahyana satyarna satyanda (*satyad-na)


Deklinacja spółgłoskowa

karon - okręt

Nazwa przypadka l. pojedyńcza l. podwójna l. mnoga l. syngulatywna
1. Mianownik karon karonhya karoni karonad
2. Dopełniacz karons karonhyas karonis karonás
3. Ablatyw karomme karonhyame karonime karonande
4. Allatyw karombe karonhyabe karonibe karonambe
5. Komitatyw karomvo karonhyavo karonivo karonadvo
6. Instrumentatyw karonk karonhyak karonik karonang
7. Adverbial karompa karonhyapa karonipa karonampa
8. Miejscownik karonli karonhyali karonili karonadyi
9. Temporal karonge karonhyage karonige karonange
10. Abessyw karonna karonhyana karonina karonanda


Rodzaj rzeczownika


Rodzaj w tym języku jest bardzo świeżą innowacją. Występują dwa rodzaje: męski i żeński. Znacznikiem rodzaju żeńskiego jest sufiks . Rodzaj rzeczownika nie ma wpływu na jego deklinację, toteż rodzaj żeński odmienia się według deklinacji samogłoskowej.


Sufiksy dzierżawcze


Osoba l. pojedyńcza l. podwójna l. mnoga l. syngulatywna
1. -em, -m -eu, -u -é, -yé -eng, -ng
2. -as, -s -ah, -h -á, -yá -an, -n
3. -il, -l -ivo, -vo -yó -ingi, -ngi
4. -ore, -re -oro, -ro -odya, -dya -agi, -gi

Czasy


Przeszły at- akkab-
Teraźniejszy - kab-
Przyszły el- elkab-


Aspekty


Inkompletyw kab- mówić anga- wisieć ar- władać sang- słuchać su- być, istnieć áks- zwyciężać
Kompletyw kamb- powiedzieć angam- zawisnąć arm- zawładnąć sangam- usłyszeć sum- zostać áksem- zwyciężyć
Kontynuatyw karb- nadal mówić, ciągle mówić angar- nadal wisieć, ciągle wisieć arr- nadal władać, ciągle władać sangar- nadal słyszeć, ciągle słyszeć sur- nadal być, ciągle być ákser- nadal zwyciężać, ciągle zwyciężać
Momentatyw kalu- nagle powiedzieć angal- nagle zawisnąć all- nagle zawładnąć sangal- nagle usłyszeć sul- nagle być áksel- nagle zwyciężyć
Prospektyw kapt- mieć mówić angat- mieć zawisnąć art- mieć władać sangt- mieć słyszeć sut- mieć być áksat- mieć zwyciężyć
Preparatyw kaps- być gotowym, aby mówić angas- być gotowym, aby wisieć ars- być gotowym, aby władać sangas- być gotowym, aby słyszeć sus- być gotowym, aby istnieć áksas- być gotowym, aby zwyciężyć
Konatyw kaf- próbować mówić angah- próbować zawisnąć arh- próbować zawładnąć sangah- próbować usłyszeć suh- próbować być áksah- próbować zwyciężyć
Dezyderatyw kang- chcieć mówić anganga- chcieć wisieć arn- chcieć zawładnąć sangang- chcieć słyszeć sung- chcieć być, istnieć ákseng- chcieć zwyciężyć


Tryby


Orzekający -
Warunkowy -bá, -ebá
Życzący -lé, -elé
Rozkazujący sam rdzeń czasownikowy lub sufiks -i, -ye zamiast formy osobowej


Strony

Rdzenie zakończone na spółgłoskę


Czynna - arm- zawładnąć
Bierna -eny- armeny- być zawładniętym
Refleksywna -asy- armasy- zawładnąć sobą


Rdzenie zakończone na spółgłoskę


Czynna - su- być
Bierna -eny- suny- zostać
Refleksywna -asy- susy- być w sobie, żyć


Osoby


Osoba l. pojedyńcza l. podwójna l. mnoga
1. -an, -n ja -ahya, -hya my dwaj -am, -m my
2. -at, -t ty -atya, -tya wy dwaj -es, -s wy
3. -il, -l on, ona, ono, to -elya, -lya oni dwaj -er, -r oni, one
4. -ak, -k ktoś -akya, -kya nieznana para -áh, -h nieznani


Dopełnienie bliższe


Osoba l. pojedyńcza l. podwójna l. mnoga
1. -áng mnie -anyi, -nyi nas dwóch -emye, -mye nas
2. -át ciebie -astí, -stí was dwóch -esye, -sye was
3. -íl jego, ją, to -illí, -llí ich dwóch -erye, -rye ich
4. -ák kogoś -áhí, -hí nieznaną parę -óhye, -hye nieznaną grupę


Dopełnienie bliższe celu


Osoba l. pojedyńcza l. podwójna l. mnoga
1. -úng mi -anyon, -nyon nam dwóm -emyon, -myon nam
2. -út tobie -astyon, -styon wam dwóm -esyon, -syon wam
3. -él jemu, jej, temu -illyon, -llyon ich dwóm -eryon, -ryon im
4. -úk komuś -áhyon, -hyon nieznanej parze -óhyon, -hyon nieznanej grupie


Imiesłowy

Imiesłowy odmieniają się przez czas, aspekt, stronę, osoby, a także przez przypadki i stopniowanie jak przymiotniki. Przy czym odmiana przez osoby nie jest wymagana, chyba, że  formy imiesłowne użyte są w zastępstwie czasów gramatycznych.

Imiesłowy czynne

Imiesłowy przeszłe


Inkompletyw kabáva mówiwszy aráva władawszy suyáva będąwszy
Kompletyw kambáva powiedziawszy armáva zawładnąwszy sumáva zostawszy
Kontynuatyw karbáva nadal mówiwszy, ciągle mówiwszy arráva nadal władawszy, ciągle władawszy suráva nadal będąwszy, ciągle będąwszy
Momentatyw kaluáva nagle powiedziawszy alláva nagle zawładnąwszy suláva nagle będąwszy
Prospektyw kaptáva miewszy mówić artáva miewszy zawłądnąć sutáva miewszy być
Preparatyw kapsáva będąwszy być gotowym, aby powiedzieć arsáva będąwszy być gotowym, aby zawładnąć susáva będąwszy
Konatyw kafáva próbowawszy mówić arháva próbowawszy zawładnąć suháva próbowawszy być
Dezyderatyw kangáva chciwszy powiedzieć arnáva chciwszy zawładnąć sungáva chciwszy być


Imiesłowy teraźniejsze


Inkompletyw kabáta mówiący aráta zawładający suyáta będący (teraz)
Kompletyw* kambáta powiadający armáta władający sumáta zostawający
Kontynuatyw karbáta nadal mówiący, ciągle mówiący arráta nadal władający, ciągle władający suráta nadal będący, ciągle będący
Momentatyw kaluáta nagle mówiący alláta nagle zawładający suláta nagle będący
Prospektyw kaptáta mający powiedzieć artáta mający władać sutáta mający być
Preparatyw kapsáta będący gotowym, aby mówić arsáta będący gotowym, aby władać susáta będący gotowym aby być
Konatyw kafáta próbujący mówić arháta próbujący zawładnąć suháta próbujący być
Dezyderatyw kangáta chcący mówić arnáta chcący zawładnąć sungáta chcący być

*Imiesłów czynny teraźniejszy kompletywny wyraża w sobie funkcję innego aspektu - terminatywu.


Imiesłowy przyszłe


Inkompletyw kabáka będący mówić aráka zawładnący suyáka będący (w przyszłości)
Kompletyw kambáka będący powiedzieć armáka będący władać sumáka wydarzący (się)
Kontynuatyw karbáka będący nadal/ciągle mówić arráka będący nadal władać suráka będący nadal/ciągle
Momentatyw kaluáka nagle powiedzący alláka nagle zawładnący suláka nagle będący
Prospektyw kaptáka mający powiedzieć artáka mający zawładnąć sutáka mający być (w przyszłości)
Preparatyw kapsáka będący gotowym, aby mówić arsáka będący gotowym, aby zawładnąć susáka gotowy, aby być (w przyszłości)
Konatyw kafáka spróbujący mówić arháka spróbujący zawładnąć suháka spróbujący być
Dezyderatyw kangáka zechcący mówić arnáka zechcący zawładnąć sungáka zechcący być


Imiesłowy bierne

Imiesłowy przeszłe


Inkompletyw kabana mówiony arana zawładniany gayana dawany
Kompletyw kambana powiedzony armana zawładnięty gamana dany
Kontynuatyw karbana ciągle mówiony arrana ciągle zawładniany garana ciągle dawany
Momentatyw kaluana nagle powiedziany allana nagle zawładnięty galana nagle dany
Prospektyw kaptana mający być powiedzianym artana mający zostać zawładniętym gatana mający zostać danym
Preparatyw kapsana przygotowany, aby powiedzieć arsana przygotowany, aby zawładnąć gasana przygotowany, aby dać
Konatyw kafana próbowany do powiedzenia arhana próbowany do zawładnięcia gahana próbowany zostać danym
Dezyderatyw kangana zechciany być mówionym arnana zechciany być zawładniętym ganana zechciany zostać danym


Imiesłowy teraźniejsze


Inkompletyw kabampa mówiony arampa zawładany gayampa dawany (teraz)
Kompletyw kambampa opowiedziany (teraz) armampa władany gamampa być danym (teraz)
Kontynuatyw karbampa nadal/ciągle mówiony (teraz) arrampa nadal/ciągle władany garampa nadal/ciągle być
Momentatyw kaluampa nagle mówiony allampa nagle zawładany galampa nagle być dawanym
Prospektyw kaptampa mający być mówionym (teraz) artampa mający być zawładanym gatampa mający być dawanym
Preparatyw kapsampa być gotowym do mówienia arsampa być gotowym do bycia władanym gasampa być gotowym do bycia danym
Konatyw kafampa próbowany być mówionym arhampa próbowany być władanym gahampa próbowany być danym
Dezyderatyw kangampa chciany być mówionym (teraz) arnampa chciany być władanym ganampa chciany być danym


Imiesłowy przyszłe


Inkompletyw kabala będący mawianym arala będący władanym gayala będący dawanym
Kompletyw kambala będący opowiadanym armala będący zawładnionym gamala będący danym
Kontynuatyw karbala nadal/ciągle będący mawianym arrala będący nadal/ciągle władanym garala nadal będący dawanym
Momentatyw kaluala nagle będący mawianym allala będący nagle zawładnionym galala będący nagle danym
Prospektyw kaptala mający być opowiadanym artala mający być zawładnionym gatala mający być danym
Preparatyw kapsala być gotowym do bycia opowiadanym arsala będący gotowym do zawładnięcia gasala będący gotowym do dawania
Konatyw kafala będący być próbowanym aby być mówionym arhala będący próbowanym do zawładnięcia gahala będący probowanym do dawania
Dezyderatyw kangala zechcący być mówionym arnala zechcący być władanym gangala zechcący być danym


Imiesłowy refleksywne

Imiesłowy przeszłe


Inkompletyw kabarsa mówiwszy o sobie ararsa władawszy sobą gayarsa dawawszy sobie
Kompletyw kambarsa powiedziawszy o sobie armarsa zawładnąwszy sobą gamarsa podawszy sobie
Kontynuatyw karbarsa ciągle mówiwszy o sobie arrarsa ciągle władnąwszy gararsa ciągle dawawszy sobie
Momentatyw kaluarsa nagle powiedziawszy o sobie allarsa nagle zawładnąwszy sobą galarsa nagle podawszy sobie
Prospektyw kaptarsa miewszy mówić o sobie artarsa miewszy zawładnąć sobą gatarsa miewszy podać sobie
Preparatyw kapsarsa przygotowawszy się do mówienia o sobie arsarsa przygotowawszy się do władania sobą gasarsa przygotowawszy się do podania sobie
Konatyw kafarsa spróbować mówic o sobie arharsa spróbować zawładnąć sobą gaharsa spróbować podać sobie
Dezyderatyw kangarsa chcieć mówić o sobie arnarsa chcieć władać sobą gangarsa chcieć podać sobie


Imiesłowy teraźniejsze


Inkompletyw kabósta mówiący o sobie arósta zawładający sobą gayósta dający sobie
Kompletyw kambósta powiadający sobie armósta władający sobą gamósta podający sobie
Kontynuatyw karbósta nadal/ciągle mówiący o sobie arrósta nadal/ciągle władający sobą garósta nadal/ciągle podający sobie
Momentatyw kaluósta nagle mówiący o sobie allósta nagle zawładający sobą galósta nagle podający sobie
Prospektyw kaptósta mający mówić do sobie kaptósta mający władać sobą gatósta mający podawać sobie
Preparatyw kapsósta będący gotowym do mówienia o sobie kapsósta będący gotowym do zawładnięcia sobą gasósta będący gotowym do podawania sobie
Konatyw kafósta próbujący mówić o sobie kafósta próbujący zawładnąć sobą gahósta próbujący podać sobie
Dezyderatyw kangósta chcący mówić o sobie kangósta chcący zawładnąć sobą gangósta chcący podać sobie


Imiesłowy przyszłe


Inkompletyw kabésya będący mówić o sobie arésya będący zawładywać sobą gayésya będący dawać sobie
Kompletyw kambésya powiedzący o sobie armésya będący władać sobą gamésya będący podać sobie
Kontynuatyw karbésya nadal/ciągle będący mówić o sobie arrésya będący nadal/ciągle władać sobą garésya będący nadal/ciągle podawać sobie
Momentatyw kaluésya nagle będący mówić o sobie allésya nagle będący władać sobą galésya nagle będący podawać sobie
Prospektyw kaptésya mający mówić o sobie artésya mający zawładnąć sobą gatésya mający podać sobie
Preparatyw kapsésya będący gotowym do mówienia o sobie arsésya będący gotowym zawładnąć sobą gasésya będący gotowym podać sobie
Konatyw kafésya spróbujący mówić o sobie arhésya spróbujący zawładnąć sobą gahésya spróbujący podać sobie
Dezyderatyw kangésya zechcący mówić o sobie arnésya zechcący zawładnąć sobą gangésya zechcący podać sobie


Bezokoliczniki


Bezokolicznik -ma, -ema kabema arema gama suma
Supinum -ví, -eví kabeví arví gaví suví
Gerund -ryó, -eryó kaberyó arryó garyó suryó


Przymiotniki


Przymiotniki odmieniają się przez wszystkie przypadki deklinacyjne, a ponadto ulegają stopniowaniu.

  1. Przymiotnik pokrewny - -ulos
  2. Przymiotnik posesywny - -anos
  3. Przymiotnik prosty - -os


Stopniowanie przymiotników


Pozytyw Komparatyw Superlatyw Optymatyw
-os -er -este -ente
aldos alder aldeste aldente
stary starszy najstarszy najstarszy
aryos aryer aryeste aryente
dobry lepszy najlepszy najlepszy

Liczebniki


Numer L. główny L. porządkowy L. wielokrotny L. mnożny
1. akta aktasta aktaskyara aktapira
2. gara garasta garaskyara garapira
3. helan helansta
4. dogon dogonsta
5. basya basyasta
6. nunga nungasta
7. salda saldasta
8. semes semesta
9. yosun yosunsta
10. keran keransta
11. keran aktaye
12. keran garaye
13. keran helanye
14. keran dogonye
15. keran basyaye
16. keran nungaye
17. keran saldaye
18. keran semesye
19. keran yosunye
20. gara keran
21. gara keran aktaye
30. helan keran
40. dogon keran
50. basya keran
60. nunga keran
70. salda keran
80. semes keran
90. yosun keran
100. kengan
101. kengan aktaye
120. kengan gara keranye
121. kengan gara keran aktaye
200. gara kengan
300. helan kengan
400. dogon kengan
500. basya kengan
600. nunga kengan
700. salda kengan
800. semes kengan
900. yosun kengan
1000. makanga
10000. makyangé
100000. malyengé
1000000. madyungé


Zaimki

Zaimki osobowe


Osoba l. pojedyńcza l. podwójna l. mnoga l. syngulatywna*
1. ís uas mír yang
2. sún sas sér nang
3. él las ár lang
4. kat kas kór kang

*Liczba syngulatywna oznacza w zaimkach szeroki ogół, społeczeństwo, wspólnotę.Partykuły


Partykuła Funkcja Znaczenie
-ye łącząca i
ba przecząca nie
ma przeczenie czasowników nie
ga twierdząca tak
ho twierdząca zdaniowa tak, więc
da partykuła wprowadzająca zdanie podrzędne że
rahe partykuła ponaglająca nuże, natychmiast
-re partykuła wzmacniająca że