Modlitwa Pańska w różnych językach

Z Conlanger
Wersja z dnia 22:31, 20 sty 2009 autorstwa BartekChom (dyskusja | edycje) (na Wikipedii tego nie chcą)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szablon:Integruj z Modlitwa Pańska jest często używanym narzędziem w językoznawstwie porównawczym. Od czasu publikacji książek Mithridatesa, tłumaczenia tej modlitwy często są używane do celu szybkiego porównywania języków, głównie dlatego że przygniatająca większość wcześniejszych filologów to chrześcijanie, a do tego często księża. Wskutek działalności misjonarzy, Biblia była historycznie jednym z pierwszych tekstów przetłumaczonych z jednego języka na drugi, więc dla wczesnych naukowców najbardziej dostępnym tekstem w jakimkolwiek języku była najczęściej Biblia przetłumaczona w całości lub części. Przykładowo, jedynym zachowanym tekstem w języku gockim, języku bardzo ważnym dla historii języków indoeuropejskich, jest Codex Argenteus, który zawiera tekst niedokończonego tłumaczenia Biblii dokonanego przez Wulfilę.

Ostatnio tej tradycji używania tłumaczeń z Biblii w studiach porównawczych sprzeciwiają się niektórzy z powodu braku neutralności wyznaniowej i praktyczności: formy używane w Modlitwie Pańskiej (tryb rozkazujący i inne) nie przedstawiają zwykłej mowy. Niektórzy filolodzy i wielbiciele języków proponują inne teksty na miejsce Biblii, takie jak tekst Babel bądź opowieść o Wietrze Północnym i Słońcu. W językoznawstwie radzieckim często były używane prace Lenina, ponieważ były przełożone na wiele języków.

Niniejsza lista porównuje Modlitwę Pańską w różnych językach z Modlitwą w języku polskim. Przekłady na niej zamieszczone to jednak nie zawsze przekłady dosłowne.

Języki semickie

Języki aramejski

Podano polską transkrypcję fonetyczną.

aramejski galilejski

Awoen de bisj maja
Nit ka dasj sjim-moeh
Tij-tij mal-koetoe
Neh łej sew-ja-noeh
Aj-tsjana de-bisj-maja
Afb-ar-a
Haw lan lach-ma de soenka-nan jo-mana
Osjok-lan ho-bejn:
ai-tsjana de-ap khnan sjwakkan le-cha-ja-łin
Ola ta-elan le nisjoena:
Il la passan min bisja
Mit-til de-di-loeh hai mal-koeta
oe-hela oe tisj-bukh-ta
Le-alam al-mien
Amien

aramejski syryjski

Abłun dbaszmaja
netkadasz szmak
tej-tej malkutak
nehwej tsewjanak
ajkana dbaszmaja afb-ar-a
hawlan lahma desunkanan jałmana
łaszboklan khałbejn łahtehejn
ajkana daph khanan szłakan lakhejjobejn
łila tahlan lynesjuna
łila patzlan min bisza
metul dilakhej malkuta
łahejla łateszbukhta
la'alam almin
Amejn
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo,
i moc, i chwała na wieki wieków
Amen.

Język maltański

Missierna li inti fis-Smewwiet
jitqaddes Ismek tiġi Saltnatek
Ikun li trid Int
Hekk fis-Sema
Kif ukoll fl-Art
Ħobżna ta' kuljum agħtina llum
aħfrilna dnubietna
kif aħna naħfru
'l min hu ħati għalina
la ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda eħlisna mid-deni. Amen
[Għax Tiegħek hi s-Saltna,
il-Qawwa u l-Glorja għal dejjem]
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język hebrajski

Z tłumaczenia Nowego Testamentu Delitzsch

אבינו שבשמים יתקדש שמך
תבוא מלכותך
יעשה רצונך
.כאשר בשמים גם בארץ
.את לחם חוקנו תן לנו היום
.ומחל לנו על חובותינו כאשר מחלנו גם אנחנו לחיבנו
ואל תביאנו לידי נסיון
כי אם תחלצנו מן הרע
כי לך הממלכה והגבורה והתפארת]
.[לעולמי עולמים אמן
Avinu she-ba-shamayim yitkadash shmecha
Tavo malchutcha
yeaseh rezoncha
ka-asher ba-shamayim gam ba-aretz.
Et lechem chukeinu ten lanu hayom.
U-mchal lanu al chovoteinu ka-asher machalnu gam anachnu le-chayaveinu.
Ve-al tavienu liydey nisayon
ki im techalzenu min ha-ra
[ki lecha ha-mamlacha ve-hagvura
Le-olmey olamim amen].
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Języki bałtyckie

litewski

Tėve Mūsų kuris esi danguj!
Teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
Teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir zemeje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kalininkams.
Ir nevesk mus į pagundą,
bet gelbėk mus nuo pikto.
Nes tavo yra karalystė ir macis ir garbė iki amžių.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Języki germańskie

Język angielski

Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy name,
Thy kingdom come,
Thy will be done,
On earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
[For the kingdom, the power, and the glory are yours,
Now and forever] Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język duński

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
[For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.]
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język niemiecki

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
[Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit]
Amen.
Ojcze nasz w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język grecki (ortografia politoniczna)

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język azerski

Ey göylərdə olan Atamız,
Adın müqəddəs tutulsun.
Səltənətin gəlsin.
Göydə olduğu kimi,
Yerdə də Sənin iradən olsun.
Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver;
Və bizə borclu olanları bağışladığımız kimi,
Bizim borclarımızı da bağışla;
Və bizi imtahana çəkmə,
Lakin bizi şərdən xilas et.
[Çünki səltənət, qüdrət və izzət əbədi olaraq Sənindir.
Amin.]
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język indonezyjski

Bapa kami yang ada di surga
Dimuliakanlah nama-Mu
Datanglah Kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu
Di atas bumi seperti di dalam Surga
Berilah kami rejeki pada hari ini
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan
Tetapi bebaskan kami dari yang jahat
[Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya]
Amin.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Języki romańskie

Język francuski

Notre Père qui es aux cieux!
Que ton nom soit sanctifié;
que ton règne vienne;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;
pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;
ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin.
[Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles,
le règne, la puissance et la gloire] Amen!
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język hiszpański

Padre nuestro, que estás en el cielo
Santificado sea tu nombre;
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad
En la tierra como en el cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Y no nos dejes caer en la tentación;
Y líbranos del mal.
Tuyo es el Reino el Poder y la Gloria por siempre Señor,
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język portugalski

Pai Nosso
Que estais nos Céus,
Santificado seja o Vosso nome.
Venha a nós o Vosso reino,
«Seja feita a Vossa vontade
Assim na Terra como no Céu.
«O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
«Perdoai-nos as nossas ofensas
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
E não nos deixeis cair em tentação
E livrai-nos do mal.
Amén.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język rumuński

Tatăl nostru care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele Tău,
vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi
şi ne iartă nouă greşelile noastre
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne mântuieşte de cel rău.
[Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea,
acum şi pururea şi în vecii vecilor] Amin.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język włoski

Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
Sia fatta la tua volontà,
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti,
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Łacina

Pater noster, qui es in caelis
Sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
Sicut in caelo et in terra
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem;
Sed libera nos a malo.
[Quoniam tibi est regnum et potestas et gloria in saecula]
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Języki słowiańskie

Ojcze nasz w językach słowiańskich

Język czeski

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštime našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język słowacki

Otče náš, ktorý si v nebesiach,
posvät’sa meno tvoje.
Príd’ královstvo tvoje.
Bud’ vôla tvoja
ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš vezdejší daj nám dnes.
A odpust’ nám viny naše,
ako aj my odpúšt’ame vinnikom svojim.
I neuvod’ nás v pokušenie,
ale zbav nás od zleho.
Lebo tvoje je královstvo i moc i sláva na veky.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język tagalog

Ama namin, sumasalangit Ka,
Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo,
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para ng sa Langit.
Bigyan Niyo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami ng aming mga sala
Para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
[Sapagkat sa Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian
Ngayon at magpasawalanghanggan]
Amén.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Języki uralskie

Język fiński

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille anteeksi velkamme,
niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język węgierski

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezöknek;
és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Języki sztuczne

Esperanto

Patro nia, kiu estas en la ĉielo
sanktigata estu Via nomo
Venu Via regno
Fariĝu Via volo
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj
Kaj ne konduku nin en tenton
sed liberigu nin de la malbono
Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro eterne
Amen
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo,
i potęga,
i chwała na wieki]
Amen.

Ido

Patro nia, qua esas en la cielo,
tua nomo santigesez,
tua regno advenez,
tua volo facesez quale en la cielo
tale anke sur la tero.
Donez a ni cadie l'omnadiala pano,
e pardonez a ni nia ofensi,
quale anke ni pardonas a nia ofensanti,
e ne duktez ni aden la tento,
ma liberigez ni del malajo.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Interlingua

Nostre patre, qui es in le celo,
que tu nomine sia sanctificate;
que tu regno veni,
que tu voluntate sia facite
super le terra como anque in le celo.
Da nos hodie nostre pan quotidian,
e pardona nos nostre debitas
como nos pardona nostre debitores.
E non conduce nos in tentation
ma libera nos ex le mal,
perque le regno, e le poter, e le gloria
es tue pro sempre.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała
na wieki]
Amen.

źródło: artykuł Modlitwa Pańska w różnych językach w Wikipedii, licencja: GNU FDL, autorzy: wikipedyści

wikipedia:en:Translations of The Lord's Prayer wikipedia:id:Doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa wikipedia:pt:Pai-nosso em várias línguas