Monarchia Olsów

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ole ['o̞ɮe̞]
Monarchia Olsów
Flaga Monarchii Olseskiej.png
Flaga Monarchii Olsów

Monarchia Olsów.
Państwo Olsów.png
▸ Język urzędowy olseski
▸ Stolica Kozon
▸ System rządów monarchia quasi-dziedziczna
▸ Typ państwa federacja
▸ Głowa państwa Tan II
▸ Pierwszy minister wyznaczany przez króla
▸ Waluta 1 pyd = 144 lżofów
▸ System gospodarczy de facto kapitalizm
▸ Religia panująca religia Olsów
▸ Terytoria zależne Rubania, Szyszenia, Surd

Artykuł dotyczy zarówno całej Monarchii Olseskiej oraz jego części - Państwa Olseskiego.
Monarchia Olsów - państwo położone na południowo-wschodnich częściach Kyonu pod skrzydłami Pluura. Jest największym państwem regionu, z rozwiniętą gospodarką, wojskiem i technologią. W skali przyjętej w ramach tworzenia świata, Państwo posiada piąty stopień rozwoju. Państwo Olsów jest monarchią quasi-elekcyjną, z szerokimi uprawnieniami parlamentu. Na świecie znane jest z rozwiniętej sieci drogowej i pocztowej, prochu, mobilnej armii i wysokiego zaawansowania w dziedzinie szyfrowania.

Historia

Daty podane są w uniwersalnym, kyońskim liczeniu dat, w nawiasie podane są lata ziemskie temu.

 • ~1737 (2700 lt.) - Pierwsze złożone organizmy państwowe (miasta-państwa) na Wyspie Południowej (Rubanii), położone na zachodnich i północnych wybrzeżach wyspy.
 • 1971 (2612 lt.) - Zjednoczenie państw szyszeńskich - początek I Państwa Szyszeńskiego.
 • 2273 (~2500 lt.) - Początek złotej ery cywilizacji Wyspy Południowej.
 • 2541 (~2400 lt.) - Rozpoczęcie kolonizacji (przez cywilizację Wyspy Południowej), prowadzonej w kierunku północnym (Wyspa Południowa - Felża), zachodnim (Kontynent) oraz na samej Rubanii.
 • 2621 (2370 lt.) - Upadek cywilizacji Wyspy Południowej.
 • 2809 (~2300 lt.) - Upadek cywilizacji ajniadańskiej i I Państwa Szyszeńskiego. Początek Wschodniej Wielkiej Wędrówki Ludów: rozejście się ludów ajniadańskich na północ (Ajdyniriańczycy), południe (Oranie) i w stronę gór (Szomemowie).
 • 3077 (~2200 lt.) - Stały napływ ludności z Wyspy Południowej. Usamodzielnienie się kolonii na kontynencie i Wyspie Północnej (Felży).
 • 3345 (~2100 lt.) - Elita ajniadańska opuszcza Szyszenię w stronę zachodnią. Powstanie II Państwa Szyszeńskiego.
 • 3479 (2050 lt.) - Bitwa pod Frygą - zniszczenie kontynentalnego państwa pokolonialnego przez II Państwo Szyszeńskie, które rządzi, aż po Półwysep Olseski.
 • 3613 (~2000 lt.) - Zakończenie Wschodniej Wielkiej Wędrówki Ludów.
 • 4838 (1543 lt.) - Utworzenie Państwa Fylów.
 • 5017 (1476 lt.) - Rozpad II Państwa Szyszeńskiego. Wzrost znaczenia pra-olsów na Kontynencie.
 • 5127 (1435 lt.) - Podbicie całej Wyspy Północnej, przez Fylów.
 • 5194 (1410 lt.) - Odrodzenie się państwowości na Rubanii - zjednoczenie wyspy pod władzą Ptykpów.
 • 5309 (1367 lt.) - Bitwa morska pod Trydą, zdecydowana wygrana Fylów nad Ptykpami. Początek złotej ery Państwa Fylów.
 • 6006 (1107 lt.) - Po śmierci Groma IV Państwo Fylów chyli się ku upadkowi.
 • 6030 (1098 lt.) - Powstanie III Państwa Szyszeńskiego na terenach pofylskich.
 • 6280 (1005 lt.) - Sefri przejmuję władzę w Państwie Olsów. Początek Państwa Olseskiego i ery olseskiej.
 • 6419 (953 lt.) - Zwycięstwo Olsów nad Szyszenami podczas bitwy w Kotlinie Nydejskiej. Olsowie przejmują tereny południowego Półwyspu Saszkuigodzkiego.
 • 6470 (934 lt.) - Na południe Felży przybywają wojska Północnych Królestw (z Rubanii). Wkrótce zostają założone tam stałe osady.
 • 6816 (805 lt.) - Upadek III Państwa Szyszeńskiego. Zapaść cywilizacyjna terenów.
 • 7097 (700 lt.) - Podupadek rolnictwa i struktur państwowych Wschodu (Olsenia, Rubania).
 • 7223 (653 lt.) - Podział Państwa Olsów.
 • 7357 (603 lt.) - Śmierć Tredy III, początek wojen domowych między poszczególnymi królestwami.
 • 7593 (515 lt.) - Zjednoczenie Państwa Olsów przez Tredę V.
 • 7638 (498 lt.) - Podbój terenów na zachód od Zjednoczonego Państwa Olsów. Początek ekspansji terytorialnej.
 • 7810 (434 lt.) - Tzw. pokój kozoński: rozpoczęcie zaawansowanej wymiany handlowej z wyspami: Rubanią oraz Felżą.
 • 8027 (353 lt.) - Upadek Królestwa Fylów - zapaść cywilizacyjna na zachodzie i centrum Felży.
 • 8153 (306 lt.) - Powstanie Zjednoczonych Republik Atów, Fenadów i Roradów (ZRAFiR).
 • 8174 (298 lt.) - Zajęcie znacznej części Felży przez ZRAFiR.
 • 8236 (275 lt.) - Założenie Surdu, przez osadników z Półwyspu Olseskiego. Początek Republiki Surdzkiej.
 • 8418 (207 lt.) - Zjednoczenie Rubanii przez Rubanów - początek Państwa Rubanów i jego ekspansji na północ.
 • 8434 (201 lt.) - Rubania zakłada faktorie handlowe na Felży.
 • 8445 (197 lt.) - Upadek ZRAFiRu.
 • 8542 (161 lt.) - Rubania zakłada faktorie handlowe na terytoriach Północnych Rubieży Monarchii.
 • 8579 (147 lt.) - Restauracja Monarchii w Szyszenii. IV Państwo Szyszeńskie.
 • 8614 (134 lt.) - Bitwa pod Surdem: Wielka Flota Surdzka handluje z całym światem Wschodnim do czasu przegranej bitwy pod Surdem. Początek zależności Surdu od Olsenii.
 • 8694 (104 lt.) - (II) bitwa pod Frygą między wojskami IV Państwa Szyszeńskiego, a Państwem Olseskim - zwycięstwo Olsów.
 • 8697 (103 lt.) - Kryzys sukcesyjny w Państwie Rubanów - na króla zostaje obrany władca olseski Sygon II.
 • 8718 (95 lt.) - Władca olseski Sygon II zostaje obranym Panem-Słońcem w IV Państwie Szyszeńskim. Początek Monarchii Olsów.
 • 8729 (91 lt.) - Władcą Monarchii Taugo I.
 • 8764 (78 lt.) - Władcą Monarchii Sygon III.
 • 8820 (57 lt.) - Władcą Monarchii Taugo II.
 • 8822 (56 lt.) - Władcą Monarchii Tan I.
 • 8839 (50 lt.) - Pierwszy wielki atak Kauradów na Monarchię - zajęcie nadgranicznych terytoriów.
 • 8868 (39 lt.) - Władcą Monarchii Tan II.

8973 (2017 rok ziemski) - obecnie


Kolorem ciemnozielonym zaznaczono główne terytoria danego państwa, jasnozielonym oznaczono terytoria częściowo opanowane lub pod mocnym wpływem danego tworu państwowego. Lata w podpisach podano w uniwersalnym, kyonowym liczeniu dat.

Ustrój polityczny Olsenii

W najdawniejszych czasach Olsami rządzili despotyczni władcy, wybieralni, albo dziedziczni. Nierzadko zdarzał się władca nieudolny, nierzadko i tyran. Oświecenie przyszło wraz z Początkiem Ery, gdy władzę przejął Sefri. Władca tak uzdolniony i tak dobry, że do dziś opowiada się o nim legendy, a żaden władca nie ośmielił się przyjąć po wtóry jego imienia. Powszechnie uważa się, że jak Ludy Północy zajadą pod Kozon, Sefri poruszy ziemią i odstraszy najeźdźców. Obecny system rządów można określić jako monarchię quasi-wybieralną (elekcyjną). Monarcha (a jest nim teraz, sędziwy już Tan II) współrządzi ze Zgromadzeniem Wielkim (przedstawiciele prowincji) oraz Zgromadzeniem Małym (organ doradczy, zwany też Radą Królewską). Największe uprawnienia posiada jednak król.

Monarcha

Król jest na stanowisko wybierany, jednakże prawie zawsze jest to prawowity następca monarchy. Przyszły władca jest zatwierdzany przez Zgromadzenie Wielkie. Wybór jest symboliczny. Król ma prawo sądzić, ale i ułaskawiać. Ustanawia też podatki stałe dla całej Monarchii, stałe dla Olsenii, a także tymczasowe na czas wojny. Wydaje dekrety, które muszą być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wielkie.

Zgromadzenie Małe

Zgromadzenie Małe, zwane też Radą Królewską jest organem doradczym monarchy. Oprócz dowolnej liczby obranych osób przez króla, których może dowolnie odwoływać i powoływać, Zgromadzenie Małe składa się także po jednym z przedstawicieli państw zależnych: Surdu, Rubani oraz Szyszeni.

Zgromadzenie Wielkie

Zgromadzenie Wielkie jest ciałem parlamentarnym, na którego płaszczyźnie omawia się teraźniejsze problemy państwa. Składa się przedstawicieli prowincji (część z nich jest obierana demokratycznie, część wyznaczana), patriarchów Religii oraz króla i delegatów państw zależnych. Głosuje nad uchwałami królewskimi, może zgłaszać także swoje propozycje królowi. Czasami zdarza się, że Zgromadzenie Wielkie przejmuje władzę w okresie bezkrólewia.

Życie polityczne

W spisach praw olseskich brak wzmianek o ograniczaniu angażowania się w życie polityczne. Zazwyczaj jednak polityką trudnią się ludzie zamożni i wykształceni. W skład Zgromadzenia Wielkiego mogą wchodzić ludzie bez względu na płeć, pochodzenie, majątek etc. Jedynymi kryteriami są: wiek - trzeba być pełnoletnim oraz niekaralność.

Siły zbrojne

Potęgę wojskową tworzą trzy potężne oręża: kawaleria,proch strzelniczy oraz łucznicy. Oba doskonale opanowane. Szarże kawalerii i jej szybkość pozwalają na niemal natychmiastową reakcję. Proch skutecznie odstrasza przeciwników i tych ludzkich, i tych źwierzęcych. Armia posiada na wyposażeniu katapulty i trebeusze, które atakują zapalonymi pociskami. Wspomniani łucznicy pełnią też ważną funkcję w armii. Pierwsze ostrzelanie z łuków i małych armat pozwala rozburzyć szeregi przeciwnika, a szarża kawalerii skutecznie go paraliżuje. Doskonale rozwinięta sieć pocztowa i drogowa poza zastosowaniem wojskowym, jest wykorzystywana podczas przybywania handlarzy z dalekiej północy oraz w sprawach prywatnych. Każdy Ols w podatkach płaci na budowę i remont kamiennych dróg, które jak wiele nitek łączą większe i mniejsze miasta. Flota olseska jest mała, służy głównie celom handlowym i transportowym. Obecne działania władcy, przy średniej aprobacie Zgromadzenia Wielkiego, dążą do skonsolidowania armii wszystkich czterech państw Monarchii.

Siły zbrojne terytoriów zależnych

Państwa Monarchii posiadają osobne armie, które w czasie wojny mogą zostać podporządkowane wspólnemu królowi. Głównymi siłami lądowymi dysponuje Państwo Olsów, pozostałe kraje Monarchii znane są ze swojej floty. Państwo-Miasto Surd posiada liczną i zwrotną flotę. Surd prócz floty posiada silne umocnienia miast. Rubania ze względu na swe wyspiarskie położenie oraz ekspansję na północ (obecnie raczej w odwrocie) posiada większą, ale starszą flotę. Ponad to posiada siły lądowe do skutecznej obrony swego terytorium na Wyspie Południowej (Rubanii). Dużo gorzej wygląda pozycja wojsk w terytoriach zamorskich, szczególnie odległych od Wyspy Północnej (Felża). Rubania prócz nastawienia na ilość i ofensywę posiada słabo rozwiniętą siatkę dróg i fortyfikacji. Państwo Szyszenów praktycznie nie posiada floty wojennej. Armia lądowa oparta jest na dyscyplinie i atakach niedystansowych. Są zdolni do szerokiej ofensywy w stronę kontynentu.

Podział administracyjny

Geografia

Klimat

Monarchia Olsów leży w różnych strefach klimatycznych. Na południu rozciąga się najchłodniejsza część państwa, pokryta tajgą. Są to jednak tereny słabo zaludnione. Na północy przeważa klimat śródziemnomorski. Występują tam również pustynie, półpustynie oraz sawanna. Największy obszar Państwa znajduje się jednak w klimacie umiarkowanym. Rosną tutaj głównie drzewa liściaste, rzadziej iglaste, na północy występuję roślinność śródziemnomorska. Na południowym-zachodzie i w części Rubanii występuje klimat górski i wysokogórski. Występują pory roku: umiarkowane lato oraz umiarkowana zima z gwałtownymi porami przejściowymi.
Występuje prąd morski znad równika, który znacznie ociepla klimat.[TBC]

Rzeźba terenu

Znaczna część państwa znajduje się na wyżynach (do 2000 m.n.p.m.). Głównie rozwinięte części znajdują się na terenach niższych do 500 m.n.p.m. - głównie wybrzeża i wyspy. Partie gór sięgają 10.000 m.n.p.m. Większość gór jest jednak niedostępna, ze względu na strome zbocza, spowodowane wielkimi spiętrzeniami.

Rzeki

Rzeki.png

Środowisko naturalne

Nosorożec włochaty
Hippidion
Fororak
Diprotodon
Wielbłądozwierz
Doedicurus

Flora

Najbardziej rozpoznawalną rośliną Olsenii jest tak zwana herbata południa, która rośnie albo w wysokich partiach gór, albo na przemarzniętej ziemi południowej, charakteryzuje się wspaniałym smakiem oraz efektami pobudzającymi. W Państwie Olsów znane są pomidory, kukurydza, zboże, ryż, na północy rosną banany i cytrusy. Drzewa liściaste i iglaste - stare drzewa są wysokie. Ważną rośliną tego kręgu kulturowego jest niebieska róża i niebieska malina, którym przypisuje się magiczne oraz lecznice właściwości. Kwiaty niebieskiej róży wykorzystywane są w przemyśle medycznym i rozrywkowym.

Fauna

W tym terenie występują elementy megafauny. Na południu występują olbrzymie mamuty włochate, nosorożce włochate (zwane południowymi bestiami: 2 metry wysokości, 5 metrów długości, waga w przybliżeniu 3500 kilogramów), piżmowoły. Nieco dalej na północ (w miarę cieplejszych strefach - dominujących) grasują po lasach i łąkach jelenie olbrzymie, fororaki (prawie trzymetrowe drapieżne ptaki, częściowo udomowione, dawniej używane podczas walki, obecnie stosowane w wojsku reprezentacyjnie), bobry olbrzymie (castoroides ohioensis), diprotodony (wielkości nosorożców (2 metry wysokości i 3 metry długości, żyją głównie w głębi kontynentu, posiadające łagodne usposobienie i smaczne mięso, dzięki temu narosło wokół niego wiele legend), słonie leśne, hippidiony (małe konie: 1.5 metra wysokości, udomowiony, występuje też dziko w środkowej części kraju, stosowany do pracy na roli, albo jako pupil) i konie (udomowiony i dziki). Na samej północy (najcieplejsze terytoria) żyją dziobaki olbrzymie (ornithorhynchus maximus), ich mniejsze wersje (ornithorhynchus anatinus), lwy workowate (thylacoleo carnifex), wielbłądozwierz (makrauchenia, wysoki do 3 metrów) oraz siwateria (Sivatherium). Na wybrzeżu z koleji żyją glyptodony, czy doedicurus clavicaudatus z ichniejszymi keratynowymi pancerzami. Doedicurusy są znane też jako przysmak wybrzeża. Osiągają 1,5 metry wysokości, 4 metry długości i wagę do 2 ton.

Gospodarka

Gospodarka Monarchii oparta jest w głównym stopniu na produkcji żywności oraz wyrobów hutniczych. Rośnie pozycja handlu (prym wiedzie Surd). Istnieje też przemysł wydobywczy (metale, węgiel, kamienie szlachetne), drzewienny, medyczny (produkcja medykamentów). Kraj jest głównym eksporterem żywności, metali, wyrobów hutniczych oraz drewna. Zapotrzebowanie Monarchii dotyczy głównie szkła oraz papieru (importowane z dalekiej północy). Co prawda Olsowie potrafią wytapiać szkło, jednak wychodzi im je bardzo matowe i mało przeźroczyste. Zamiennikiem papieru w Monarchii jest papirus oraz metalowe i (rzadziej) kamienne lub drewniane tabliczki.

Społeczeństwo

Olsowie są pracowitym i bardzo zdyscyplinowanym ludem. Bez tych dwóch cech, widocznych na prawie każdym kroku, nie zbudowaliby tak wspaniałej cywilizacji. Mimo swego przywiązania do pracy, ostatni dzień pięciodniowego tygodnia poświęcają na odpoczynek. Jedni w stylu bardziej awangardowym, drudzy bardziej rodzinnie, inni jeszcze na doskonaleniu fachu muzycznego (bowiem wiedzieć musicie, że Olsowie są bardzo do muzyki przywiązani). Olsowie, którzy dominują w Imperium postanowili nauczyć podbite ludy żyć. Z powodu szerokiej edukacji, nawracania i uczenia swego języka, podbite ludy dość szybko się asymilują. Każdy Ols jest też bardzo pobożny. Nie wiadomo, czy wynika to z religii, która mimo złożonych obrzędów nie jest zbyt restrykcyjna (przynajmniej tak się uważa), czy też z prawdziwej pomocy zsyłanej przez bogów na ich ziemie. Olsowie dla samych siebie nie znają podziałów. Dozwolone są małżeństwa osób tych samych płci, a także powszechne jest adoptowanie sierot i dzieci porzuconych. Trzeba przystać tu na moment: dla Olsa najgorszymi dwiema rzeczami uczynionymi drugiemu to porzucenie dziecka i/lub bliskich oraz zdrada. Druga sprawa była swego czasu szeroko rozważana na Zgromadzeniu Wielkim, gdzie w końcu postanowiono karać wszelkie zdrady (a za zdradę można uznać najmniejsze chociażby słówko) bardzo surowo. Surowiej karane są tylko występki i zdrady przeciw Imperium. W samym sądzeniu i wydawaniu wyroków bardzo dużo do powiedzenia mają poszkodowani, sędzia chcąc być sprawiedliwy musi usłuchać chęci poszkodowanego. Sferę tabu otacza złorzeczenie, plotkarstwo, zbytnie gadulstwo, współżycie bez miłości, nie mówiąc o gwałcie i innych czynach wyrządzonych drugim i trzecim osobom bez ich wcześniejszej zgody. Olsowie szanują także własność prywatną - sam król stoi na straży prawa dt. własności nadanego przez Zgromadzenie Wielkie. Wiadomo w każdym społeczeństwie tworzą się podziały, jednak w Imperium Olseskim podziałem są de facto tylko zarobki. Kobiety jak i mężczyźni mogą pracować gdzie chcą i nie ma znanego w naszej kulturze podziału na żeńskie i męski zawody. Ważne dla Olsów także ich rody i rodziny.

Demografia

Ludność Monarchii (opisana).png Rozmieszczenie ludności w Monarchii Olseskiej. Większa cyfra wskazuje kolebkę danej narodowości
Jeżeli podane są dwie nazwy spolszczone to pierwsza jest formą zalecaną, druga oddaje przybliżoną wymowę olseską.
1 - Oranie (ol. Orani)
2 - Olsowie/Olzowie (ol. Ole)
3 - Szomemowie (ol. Xomĕmi)
4 - Tambimowie (ol. Tąbími)
5 - Kauradzi (ol. Kavradi)
6 - Szyszenowie (ol. Xixeni)
7 - Rubanowie/Rszubanowie (ol. Rubani)
8 - Rubanowie/Rszubanowie Północni (ol. Rubanikobigs)
9 - Ptykpowie (ol. Ptiḱṕani)
10 - Kuokpowie (ol. Kuokpăni)
11 - Atowie (ol. Ati)
12 - Fenadzi (ol. Fénadi)
13 - Roradzi/Rszoradzi (ol. Roradi)
14 - Fylowie (ol. Fýlani)
15 - Nedzi/Snedzi (ol. Snĕdi)
16 - Fofolowie (ol. Fofoli)

Moda

Olseski strój codzienny.jpg

Moda codzienna

Strój olseskiego kręgu kulturowego znacznie różni się od wzorcu europejskiego. W zależności od regionu różni się kolorami, wzorami, krojami i dodatkowymi elementami, jednak główny koncept pozostaje taki sam. Warto dodać, że stroje żeńskie nie różnią zbytnio od męskich. Na co dzień noszone są, sięgające kolan spódnice z obszerną kieszenią na przodzie. Na kieszeni często znajduje się pięć guzików, które symbolizują pięć bóstw. Materiał, z którego wykonana jest spódnica, podobny jest do cienkiego jeansu, jednak znacznie delikatniejszego. Na wierzch ubierana jest koszula, często zdobiona wzorami geometrycznymi. Koszule występują w różnych wersjach długości rękawów, jednak zawsze sięga za pas (czasem związane cingulum). Na nogi ubiera się, w zależności od temperatury, dłuższe, lub krótsze podkolanówki. Kobiety noszą raczej cieńsze i lżejsze. Bielizną noszoną przez mieszkańców Monarchii są luźne bokserki, z materiału podobnego do bawełny. Noszone jest także obuwie - najczęściej zakrywa tylko stopy. Poza pracą noszone są wszelkiego rodzaju nakrycia głowy od podobnych do ziemskich szlafmyc, po kołpaki, nierzadko też chusty. Kobiety zazwyczaj noszą większe nakrycia głowy. Na zimę zmienia się długość spódnicy (do łydek), a często zakłada się długie kapy z kapturami przewiązywane cingulum.

Moda okazjonalna

W przypadku wszelkiego rodzaju świąt, uroczystości, czy przyjęć w Monarchii zwykło się zakładać szerokie, jednoczęściowe kapy-płaszcze. Tu stroje damskie i męskie znacznie się od siebie różnią. Kobiety posiadają kapy zdobione na całej powierzchni - wzory układają się w znaki rozpoznawcze. Brzegi pociągnięte są kamieniami szlachetnymi i złotymi nićmi. W kreacji wycięty jest dekolt, także mniejszy z tyłu. Mężczyźni chodzą w stonowanych kreacjach zdobionych na brzegach. Na plecach widnieją znaki rozpoznawcze rodziny, rodu, bądź pozycji. Pod wystawnymi kapy-płaszczami znajdują się znacznie cieńsze spódnice i koszule (zaliczane do bielizny).

Zwyczaje

Kultura i nauka

Religia

Powstanie świata

Święta

Obrzędy i świątynie

Język

Głównym językiem urzędowym całej Monarchii Olsów jest język olseski. W Państwie Rubanów oraz Szyszenów w administracji używa się także języka rubańskiego i szyszeńskiego.

Architektura

Literatura

Muzyka

Kuchnia

Szkolnictwo

Młodzi Olsowie wpierw pomagają swoim rodzicom w codziennych obowiązkach, abo w pracach domowych. W wieku 7/8 (są i możliwości i nierzadkie przypadki udania się do szkoły i wcześniej; w wieku nawet pięciu, abo sześciu lat. Lata podane wg rachuby ziemskiej!) lat udają się do obowiązkowej szkoły, gdzie uczą się pisania, liczenia, historii, geografii, nauk najnowszych (mowa tu głównie o naukach przyrodniczych, głównie chemii i fizyce), a także ćwiczą i uczą się podstawowego wykształcenia wojskowego. Po odbyciu dziesięcioletniego kursu w wieku 17/18 lat mogą udać się do pracy, abo na dalszą naukę do akademii. Jest w Olsenii kilka rodzajów akademii: naukowa, matematyczna, historyczna, wojskowa, wynalazkowa, medyczna oraz (najwyższa) królewska.

Osiągnięcia

 • pismo
 • materiały piśmiennicze wytwarzane z dostępnych roślin
 • wytop metali, w tym lekkich (skand, itr, tytan, glin)
 • proch
 • cement
 • szkło
 • mało ważące rozwiązania architektoniczne, umożliwiają wznoszenie wysokich budynków Świątynia Świątyń
 • systemy irygacyjne
 • młyny wodne
 • powszechna woda z wodociągów i kanalizacja
 • zegar mechaniczny
 • rozwinięta matematyka
 • maszyna licząca (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie)
 • maszyna szyfrująca (a raczej jej przodek)
 • maszyna parowa z możliwością regulacji pary (fazy testów, na razie stosowana jako rozrywka)