Religie Nuarii

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Religie Nuarii cechują się dużymi wpływami animizmu. Bardzo ważna jest wiara w pośmiertną obecność w życiu żywych przodków, słuchanie się ich rad, a także szeroko rozpowszechniony Kult Wielkiej Matki.

Amaiksyminizm

Amaiksyminizm, nuar. Αμαιξιμίν [amaiksi'min] "Wiara Matki", lub po prostu nuar. Ξιμίν [ksi'min] "Wiara" - jest oficjalną religią Nuarii. Jest religią henoteistyczną - najmocniejszym kultem otoczona jest Wielka Matka. Lokalnie istnieją pomniejsi Bogowie - są oni jednak tylko opiekunami lokalnych społeczności. Najważniejszym ośrodkiem kultowym jest Kurun (Κύρυν) - będący też stolicą Nuarii. Zwierzchniczką Religii jest królowa Nuarii.

Kult Wielkiej Matki

Cechą szczególną Nuaryjczyków jest posiadanie przez kobiety wielu mężów, przez co jedynym pewnym rodzicem dziecka jest jego matka. W wyniku tego tron, posady jak i inne stanowiska są dziedziczone tylko po linii żeńskiej. Nie wiadomo, czy kult Wielkiej Matki jest wynikiem zwyczajów Nauryjczyków, czy zwyczaje Nauryjczyków są wynikiem wpływów religii - wiadomo jednak, że Wielka Matka jest powszechnie czczona na terenie całej Nuarii. Jest ona symbolem dobra, bogactwa, płodności, obfitości, a także jest patronką losu.

Święte Kamienie

Świętymi Kamieniami nazywa się kamienie ofiarne, pełniące rolę ołtarzy. Nuaryjczyczy wierzą, że posiadają one duszę. Świętego Kamienia można też "zabić" - przez jego rozbicie, co karane jest śmiercią.

Święte Morze

Jest to personifikacja morza - Świętemu Morzu składa się ofiary, aby zapewnić sobie jego przychylność oraz obfitość pożywienia. Nuaryjczycy uważają, że Święte Morze jest żywe i posiada duszę.

Demony

Nuaryjczycy uważają, że świat jest pełen demonów, przed którymi chronią amulety, a także Święte Kamienie, a także woda. Mogą one być całkowicie złe, lub po prostu szkodliwe. Czasami mogą też chcieć pomóc.

Święta

Święto Dnia

Nuaryjczycy przywiązują duże znaczenie do dnia urodzin. Jako że pierwszym oddechem, zgodnie z wiarą amaiksyministów, wypełnia dziecko Wielka Matka, rodzice dziecka, jak i sam solenizant, oddają jej cześć.

Święto Ziemi

W dniu równonocy wiosennej odbywa się Święto Ziemi, kiedy do ziemi składa się pozostałości ubiegłorocznych zbiorów. Ze względu na mało rolniczy charakter społeczności Nuaryjczyków nie jest one powszechne - kultywowane jest głównie przez nuaryjskie wspólnoty rolnicze.

Święto Wody

Jest to święto analogiczne do Święta Ziemi - jest jednak kultywowane przez społeczności rybackie.

Święto Ognia

Święto Wielkiej Matki - odbywa się raz na 10 lat, w dzień przesilenia letniego. W tym dniu odnawiana jest przysięga Królwej Nuarii przed Wielką Matką, o oddanie Nuarii pod jej opiekę. Przez Kuron przechodzi wtedy wielobarwny orszak, na czele którego stoi Królowa, idący od Pałacu Królewskiego, do Starej Świątyni.

Pogrzeby

Nuaryjczycy chowają zmarłych w ziemi w pozycji embrionalnej. Do wykopanego głębokiego dołu składa się osobę zmarłą, a następnie przysypuje się grubą warstwą kamieni. Ciało zmarłego jest często bogato ozdabiane, a także malowane na kolor czerwony - kolor krwi i życia, symbol odrodzenia duszy. Zmarłym składa się ofiary zwierzęce.

Życie pośmiertne

Nuarykczycy uważają, że człowiek po śmierci jest osądzany przez swoich przodków - w zależności od ich werdyktu odradza się jako plugawa istota, lub jest dopuszczony do Wielkiej Matki.

Mity

Pochodzenie Świata i Ludzi

Nuaryjczycy uważają, że świat został zrodzony przez Wielką Matkę. Wierzą oni także, że początkowo był zamieszkany przez nieśmiertelne Dusze, którym Wielka Matka nadała ciało ulepione z piachu morskiego, a kości stworzone został z kamieni rzecznych.

Święte Kamienie

Ta część dusz, dla której nie starczyło miejsca w ciałach ludzkich, wypełniła sobą wiele kamieni - które teraz uznawane są za święte.

Demony

Te dusze, które nie chciały zamieszkać kamieni w złości do Wielkiej Matki - zbiegły i włóczą się po świecie, czyniąc zło. Niektóre z nich, chcąc jednak naprawić swoje winy, starają się pomagać ludziom.

Ośrodki Kultu

Głównym ośrodkiem religijnym Nuaryjczyków jest Kurun (Κύρυν). Znajduje się tu największa świątynia Amaiksyminizmu - tzw. Stara Świątynia, a także święte ruiny Nowej Świątyni.

Stara Świątynia

Jest największą i najstarszą świątynią Amaiksyminizmu. Odbywają się tu częste procesje, pielgrzymki. Jest to też największy budynek w całej Nuarii. Stara Świątynia ma charakter otwarty - każdy wyznawca może do niej wejść i wyjść. W jej środku znajduje się ołtarz ofiarny, na który to składa się ofiary w celu zapewnienia sobie pomyślności, lub też w celu podziękowania za pomyślny los. Zgodnie z wierzeniami została ona zbudowana przez samą Wielką Matkę za pomocą Świętych Kamieni.

Ruiny Nowej Świątyni

Nowa Świątynia została zbudowana przez XII Królowę w jednym z najbardziej pomyślnych okresów w historii Nuarii. W trzy dni po jej zbudowaniu XII Królowa zmarła, a kraj pogrążył się w chaosie, i w wyniku odwetowego ataku ludów pasterskich z północy, Nowa Świątynia została zniszczona. XIII Królowa zakazała odbudowy świątyni, jako, że była przejawem pychy. Od czasów XVI Królowej na terenie ruin Nowej Świątyni odbywają się regularnie procesje, w tym także wejście na tron Królowych.

Akaicyniksyminizm

Akaicyniksyminizm, nuar. Αϙαιϻινιξιμίν [aqaiciniksi'min] "Wiara Przodków" - religia animistyczna. Jest religią pasterzy północnej części Nuarii. Jest aktywnie zwalczana przez władzę Nuarii, w wyniku czego zasięg Akaicyniksyminizmu ciągle się cofa na północ, po to by, po ponownej ekspansji pasterzy na południe, znowu powrócił do stanu bliskiego pierwotnemu. Nie ma żadnego nazwanego Boga - jest on dla ludzi zakryty. Jako pośrednicy w kontaktach z nim używani są przodkowie, którzy, jako że otrzymali Jego łaskę potrafią mu przekazać prośby rodziny. Tak samo jak w Amaiksyminizmie uznaje się, że kamienie, rzeki i inne obiekty przyrody posiadają duszę.

Kult Przodków

Główną osi Akaicyniksyminizmu jest kult przodków - mają oni doradza w życiu doczesnym, opiekują się domostwem, strzegą przed złem pochodzącym z Świata Umarłych. Ważną rolę pełni tu ojciec rodziny - który kontaktuje się z duchami przodków za pośrednictwem szamana.

Świat Umarłych

Jest to miejsce, gdzie dusze zmarłych (nie tylko ludzi) trafiają po śmierci. W dniu przesilenia zimowego możliwe jest otwarcie przejścia do świata ludzi. Nie uznaje się jednak, by te światy były całkowicie rozłączone - przeplatają się one i tak, w punktach zwanych Ogniami.

Wygnani

Istoty plugawe, złe, lub też takie, które z własnej woli nie weszły do Świata Umarłych. Potrafią wyrządzić człowiekowi krzywdę, zaszkodzić, rzadziej pomóc. Tak jak w Amaiksyminizmie, częstym zjawiskiem jest chronienie się przed nimi za pomocą amuletów oraz ognia.

Szamani

Szamani są swojego rodzaju kapłanami Akaicyniksyminizmu, jednak zajmują się także zapewnieniem pożywienia, tak jak wszyscy inni członkowie społeczności. Zajmują się organizacją i prowadzeniem świąt, pogrzebów i innych uroczystości religijnych.

Święta

Święta Akaicyniksyminizm dzielą się na dwa rodzaje: wspólne i osobowe. Wspólne święta są oparte o daty przesileń i równonocy, a osobowe - są związane z pogrzebami, a także "Połączeniem" - rodzaju luźnego ślubu, odnawianego co pewien czas.

Ognie

Są to święte miejsca wyróżniające się na tle okolicy - np. miejsca pod szczególnie wysokimi lub samotnymi drzewami, wzgórza, ostrowy, urwiska. W miejscach tych rozpalane specjalne ogniska, przy których ojciec rodziny za pomocą szamana kontaktuje się ze zmarłymi, aby zasięgnąć u nich rady, lub prosić o opiekę.

Święte Miejsca

Niektóre wzgórza, urwiska czy ostrowy są miejscami kultu od setek lat. Mają one swoje nazwy. Częstym zjawiskiem są pielgrzymki do świętych miejsc. Ze względu na ich znaczenie dla Akaicyniksyminizmu, są one częstym celem ataków wojsk Nuarii.