Słownik nowopołabsko-polski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 457: Linia 457:
 
|-
 
|-
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 
! połabski !! polski !! etymologja !! uzasadnienie
 +
|-
 +
| kamát /komot/ || przychodzić || śdn. komen || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| kamår /komår/ || pokój || śdn. kamer || słowo poświadczone
 
| kamår /komår/ || pokój || śdn. kamer || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kapjá /koṕo/ || kropla || psł. *kapľa || poświadczone w ASg i NPl: kopą, kope
 +
|-
 +
| kapka /kopkă/ || kropelka || psł. *kapъka || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kartá /korto/ || kartka; karta || śdn. kârte || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kartål /kortål/ || koszula || szlez-holszt. kortel
 +
|-
 +
| kartkje /kortťě/ || krótki || psł. kortъkъjь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| karwá /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
 
| karwá /korvo/ || krowa || psł. *korva || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| Karwîća /Korvaićă/? || Karwitz || psł. korvica? || rekonstrukcja
 
| Karwîća /Korvaićă/? || Karwitz || psł. korvica? || rekonstrukcja
 +
|-
 +
| kas /kos/ || zakwas? || psł. *kvasъ || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| kasac /kosăc/ || drożdże || psł. *kvasьcь || słowo poświadczone
 
|-
 
|-
 
| Kljǫska /Kľǫskă/? || Clentz || psł. *klęsъka || słowo poświadczone
 
| Kljǫska /Kľǫskă/? || Clentz || psł. *klęsъka || słowo poświadczone
Linia 484: Linia 500:
 
| kjusten /küstĕn/ || Küsten || psł. *kostinъ? || rekonstrukcja
 
| kjusten /küstĕn/ || Küsten || psł. *kostinъ? || rekonstrukcja
 
|-
 
|-
| kjupål /ťüpål || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
+
| kjupål /ťüpål/ || motyka || psł. *kopъlь || słowo poświadczone
 +
|-
 +
| krîdle /kraidlĕ/ || skrzydło || psł. *kridlo || słowo poświadczone
 
|}
 
|}
  

Wersja z 19:19, 29 cze 2020

A

połabski polski etymologja uzasadnienie
a /ă/ a, lecz psł. *a słowo poświadczone

==Ȧ==ȧ

połabski polski etymologja uzasadnienie
ȧgat /agot/ chronić, oszczędzać śdn. hegen, heien słowo poświadczone w 3Sg /agol/, /agojĕ/
ȧchter /axter/ tył śdn. achter rozkład złożenia /axterskă/
ȧchterskje /axtersťĕ/ tylny śdn. achter + psł. *-ьskъjь słowo poświadczone w r. żeńskim
ȧlbȧrga /albargă/ oberża, gospoda śdn. herberge słowo poświadczone
ȧltitŷ /altitåi/ zawsze śdn. alletiden słowo poświadczone
ȧmén /amen/ amen śdn. amen słowo poświadczone

Å

połabski polski etymologja uzasadnienie
åberhîd /åberhaid/ dzierżawca rządowy śdn. overheit słowo poświadczone
Åns, Ånsa /Åns(ă)/ Jan śdn. Hans słowo poświadczone
Ånska /Ånskă/ Janek śdn. Hans + psł. *-ъka słowo poświadczone

B

połabski polski etymologja uzasadnienie
babá /bobo/ baba, stara kobieta psł. *baba słowo poświadczone
babka /bopkă/ akuszerka, położna psł. *babъka słowo poświadczone
bagnîna /bognaină/ bagnisko psł. *bagnina poświadczone w toponimji: Bonnein
bagne /bognĕ/ bagno psł. *bagno poświadczone w toponimji w złożeniu: Bonnein (*bagnina), Bockeneitz (*bagnišče?)
bardŷńa /bordåińă/ siekiera psł. *bordyňa słowo poświadczone
bardźa /borʒ́ă/ brózda psł. *borzda słowo poświadczone
Barlen /borlĕn/? Berlin psł. *bъrlinъ? rekonstrukcja
barna /bornă/ brona psł. *borna słowo poświadczone
barš /borš/ okoń por. niem. Barsch słowo poświadczone
bȧba /babă/ babka, babcia słownictwo dziecięce słowo poświadczone
bȧdål /badål/ kat, oprawca śdn. bodel słowo poświadczone
bȧdån /badån/ kadź, zbiornik śdn. boden słowo poświadczone
bȧlȧja /balajă/ miednica śdn. balleie słowo poświadczone
bȧn /ban/ strych śdn. bon słowo poświadczone
bȧnkî /banťai/ ławka śdn. banke słowo poświadczone
bȧrgjėr /barďėr/ mieszczuch śdn. borger słowo poświadczone
båla /bålă/ byk śdn. bulle słowo poświadczone
båz /båz/ bez psł. *bъzъ słowo poświadczone
bek /bek/ strumień śdn. beke słowo poświadczone
belet /belĕt/ bielić ubrania psł. *běliti słowo poświadczone
bet sa /bet să/ bać się psł. *bojati sę słowo poświadczone
betrat /betrăt/ ulepszyć śdn. beteren słowo poświadczone
bezat /bezăt/ biec, biegać psł. *běžati słowo poświadczone
bezîka /bezaikă/ goniec, biegacz psł. *běžika słowo poświadczone
bikac /bikăc/ dzięcioł śdn bicken + psł. *-ačь słowo poświadczone
bît /bait/ bić psł. *biti słowo poświadczone
bjale /b́olĕ/ biały psł. *bělъjь słowo poświadczone
bjaláru̇s /b́olărus/ Białorusin b́olĕ + rus por. biał. беларус, cz. Bělorus
blave /blovĕ/ niebieski śdn. blawe słowo poświadczone
blåcha /blåxă/ pchła psł. *blъxa słowo poświadczone
blåne /blånĕ/ błonie psł. *bolnьje słowo poświadczone
blåtu /blåtü/ błoto psł. *bolto poświadczone w toponimji: Platjei, Plaut
blij /blij/ ołów śdn. bli(g) poświadczone w dopełniaczu /blijau/
blijuwe /blijüvĕ/ ołowiany, ołowiowy śdn. bli(g) + psł. *-ovъjь złożenie
blinskat /blinskăt/ kołysać ??? słowo poświadczone
blîzą /blaizą/ bliźnię (chłopiec) psł. *bližę słowo poświadczone w l. podw. /blizątă/
blîzek /blaizĕk/ blizko psł. *blizъko słowo poświadczone
blîzîća /blaizaićă/ bliźnię (dziewczę) psł. *bližica słowo poświadczone w l. podw. /blizaićă/
blîzkje /blaisťĕ/ blizki psł. *blizъkъjь według poświadczonego /blaizĕk/ - blizko
blîzek /blaizĕk/ znajomy psł. *blizokъ poświadczone w l. mn. /blaizücĕ/
bober /böbĕr/ bóbr psł. *bobrъ poświadczone w toponimji w złożeniu: Bobra (<*bobŕaja), Bobracken (<*bobrovъka)
bose /bösĕ/ bosy psł. bosъjь słowo poświadczone
boze /bözĕ/ zły śdn. böse dodatkowo zasymilowane poświadczone /böse/
bǫbån /bǫbån/ bęben psł. *bǫbъnъ słowo poświadczone
bǫcet /bǫcĕt/ ryczeć psł. bǫčiti słowo poświadczone
bǫkar /bǫkăr/ bączek (ptak) psł. *bǫkařь słowo poświadczone
brak /brok/ nieużytek, odłóg śdn. brake słowo poświadczone
brat /brot/ brat psł. *bratъ słowo poświadczone
brȧdá /brado/ pieczeń śdn. brade słowo poświadczone
bråwŷ /bråvoi/ brwi psł. *brъvi słowo poświadczone
brącet /brącět/ brzęczeć psł. *bręčěti poświadczone w 3Sg: /brącĕ/
brącîka /brącaikă/ harfa (żydowska?) psł. *bręčika słowo poświadczone
breza /breză/ brzoza psł. *berza słowo poświadczone
brig /brig/ brzeg psł. *bergъ słowo poświadczone
brîtka /braitkă/ czapka śdn. breit?? słowo poświadczone
brod /bröd/ bród psł. *brodъ poświadczone w toponimji: Brode, Bröde, Brodei, Brudberg
broda /brödă/ podbródek psł. *borda słowo poświadczone
brodak /brödăk/ brodzik psł. *brodъkъ poświadczone w toponimji: Brodeck, Brüdack
brodawîća /brödavaićă/ brodawka psł. *bordavica słowo poświadczone
brudegȧm /brüdegam/ małżonek, mąż śdn. brüdegam słowo poświadczone
bruder /brüdĕr/ żebrak śdn. broder słowo poświadczone
bruderînka /brüderainkă/ żebrak śdn. broder + -ainkă słowo poświadczone
bruderska /brüderskă/ żebraczka śdn. broder + -skă słowo poświadczone
bruga /brügă/ most śdn. brügge słowo poświadczone
bruk /brük/ użycie śdn. brük słowo poświadczone
brukaza /brükoză/ spodnie śdn. brôkhôse słowo poświadczone
brukát /brükot/ używać śdn. brüken słowo poświadczone
brut /brüt/ panna młoda śdn. brüt słowo poświadczone
brûd /braud/ brud psł. *brudъ poświadczony w toponimji: Braud, Braude
bub /büb/ fasola psł. *bobъ słowo poświadczone
bucka /bückă/ leń, próżniak ? słowo poświadczone
budąca mûchá /büdącă mauxo/ bąk, giez psł. *bodǫťaja muxa słowo poświadczone
Bug /Büg/ Bóg psł. *bogъ słowo poświadczone
bukwŷ /bükvoi/ książka śdn. bôk słowo poświadczone
bulet /bülĕt/ boleć psł. *bolěti poświadczone w 3Sg: /bülĕ/
bust /büst/ kłuć, przebijać; żądlić psł. *bosti słowo poświadczone
buwát /büvot/ budować śdn. buwen słowo poświadczone
Buzac /Büzăc/ Bóg psł. *božьcь słowo poświadczone
Buzȧcak /Büzacăk/ Bóg psł. *božьčьkъ słowo poświadczone
Buza Matî /büză motai/ Matka Boża psł. *božьja mati słowo poświadczone
buzą /büzą/ obraz święty psł. *božę słowo poświadczone
Buze /Büzĕ/ Boży psł. Božьjь słowo poświadczone
Buze Wåtruk /Büzĕ Våtrük/ Syn Boży psł. Božьjь Otrokъ słowo poświadczone
Buźǫtkju /büźǫtťü obrazek święty psł. *božętъko słowo poświadczone
bu̇k /buk/ piasta śdn. bûk słowo poświadczone
bu̇ntie /bunťĕ/ kolorowy, pstrokaty śdn. bunt słowo poświadczone
bu̇ntia rŷbá /bunťă råibo/ pstrąg bunťă + råibo słowo poświadczone
bûd /baud/ szyling śdn. butken słowo poświadczone
bûk /bauk/ buk psł. *bukъ słowo poświadczone
bŷt /boit/ być psł. *byti słowo poświadczone

C

połabski polski etymologja uzasadnienie
cȧrkjî /carťai/ kościół, także cmentarz przykościelny psł. *cьrky słowo poświadczone
cȧrw /carv/ robak? psł. *čьrvь poświadczone tylko w złożeniu, por. /god/ i /godĕk/
cȧrw lezące /carv lezącĕ/ wąż psł. *čьrvь lězęťьjь słowo poświadczone
cȧrwene /carvenĕ/ czerwony psł. *čьrvenъjь słowo poświadczone
Cech /cex/ Czech cz. Čech zapożyczenie z czeskiego
celu /celü/ policzek psł. *čelo słowo poświadczone
cera /ceră/ wczoraj psł. *vьčera słowo poświadczone
carne /cornĕ/ czarny psł. *čьrnъjь słowo poświadczone
citer /citĕr/ cztery psł. *četyre słowo poświadczone
citváru /citvărü/ czworo psł. *četvoro słowo poświadczone
citvjarte /ciťortĕ/ czwarty psł. *četvьrtъjь słowo poświadczone
citérnacti /citĕrnocti/, citérnádist /citĕrnădist/, citérnacte /citĕrnoctĕ/ czternaście psł. *četyre na desęte słowo poświadczone
citérdiśǫt /citĕrdiśǫt/ czterdzieści psł. *četyre desętъ słowo poświadczone

D

połabski polski etymologja uzasadnienie
dalekje /doleťĕ/? daleki psł. *dalekъjь według poświadczonego /dolĕk/ - daleko
dȧns /dans/ dzisiaj psł. *dьnьsь słowo poświadczone
dåwa /dåvo/ dwa psł. *dъva słowo poświadczone
dåwaj /dåvoj/ dwoje psł. *dъvojь słowo poświadczone
dåzd /dåzd/ deszcz psł. *dъždžь słowo poświadczone
den /den/ Duńczyk śdn. Dêne zapożyczenie ze śdn.
disąt /disąt/ dziesięć psł. *desętь słowo poświadczone
disątáru /disątărü/ dziesięcioro psł. *desętero słowo poświadczone
disątdiśǫt /disątdiśǫt/ sto psł. *desętь desętъ słowo poświadczone
disąt pątstigje /disąt pątstiďĕ/ tysiąc psł. *desętь + *pętь + stig słowo poświadczone
diśǫte /diśǫtĕ/ dziesiąty psł. *desętъjь słowo poświadczone
diwąt /divąt/ dziewięć psł. *devętь słowo poświadczone
diwątnácti /divątnăcti/, diwątnádist /divątnădist/ dziewiętnaście psł. *devętь na desęte słowo poświadczone
disątnacti /disątnocti/ dwadzieścia psł. *desętь na desęte słowo poświadczone
diwątdiśǫt /divądiśǫt/ dziewięćdziesiąt psł. *devętь desętъ słowo poświadczone
diwątáru /divątărü/ dziewięcioro psł. *devętero słowo poświadczone
diwjǫte /div́ǫtĕ/ dziewiąty psł. *devętъjь słowo poświadczone
dîpá /daipo/ jama, jaskinia psł. *dupa poświadczone w toponimji: Düpe, Wolfsdüpe, Suckolnedüpe
dîwak /daivăk/ jeleń psł. *divakъ słowo poświadczone
dǫpnîća /dǫpnaićă/, dǫpa /dǫpă/, dǫpá /dǫpo/ chrzest śdn. dôpe + psł. *-ьnica słowo zaświadczone
drûgje /drauďĕ/ drugi psł. *drugъjь słowo poświadczone
drûz Bug /drauz Büg/ szczęść Boże, dopomóż Boże psł. *druži bogъ zwrot poświadczony
dubre /dübrĕ/ dobry psł. *dobrъjь słowo poświadczone
dubre dȧn /dübrĕ dan/ dzień dobry psł. dobrъjь dьnь zwrot poświadczony
dubre vicér /dübrĕ vicer/ dobry wieczór psł. *dobrъjь večerъ zwrot poświadczony
důg /dåug/ dług psł. *dъlgъ słowo poświadczone
důgje /dåuďĕ/ długi psł. *dъlgъjь słowo poświadczone
dwȧr /dvar/ drzwi psł. *dvьrь słowo poświadczone
dwȧrnîća /dvarnaićă/ pokój psł. *dvьrьnica słowo poświadczone

E

połabski polski etymologja uzasadnienie
ele /elĕ/ cały czas, zawsze śdn. hêl słowo poświadczone
eluwe /elüvĕ/ cały śdn. hêl + -üvĕ słowo poświadczone
emerika /emerikă/ królewstwo niebieskie śdn. hemmelrîke słowo poświadczone
enep /enĕp/ konopia śdn. hennep słowo poświadczone
engiėl /enďėl/ anioł śdn. engel słowo poświadczone
engiwår /enďivår/ imbir śdn. engewer słowo poświadczone
erá /ero/ cześć, honor śdn. êre poświadczone w bierniku /erǫ/
erlikie /erliťĕ/ uczciwy śdn. êrlik słowo poświadczone
erste /erstĕ/ pierwszy śdn. erste słowo poświadczone
ewål /evål/ hebel dn. hewel słowo poświadczone

F

połabski polski etymologja uzasadnienie
fȧrbja /farb́ă/ kolor por. niem. Farbe słowo poświadczone
flîtá /flaito/ flet śdn. floite słowo poświadczone
flîtac /flaităc/ piegża flaito + -ac słowo poświadczone
flîtát /flaitot/ grać na flecie flaito + -ot słowo poświadczone
Francoz /froncöz/? Francuz dn. Franzoos zapożyczenie z dolno-niemieckiego
Fris /fris/ Fryzyjczyk śdn. Vrêsch słowo poświadczone

G

połabski polski etymologja uzasadnienie
gad /god/ wąż psł. *gadъ słowo poświadczone
gadek /godĕk/ robak psł. *gadikъ słowo poświadczone
gaj /goj/ gaj, lasek psł. *gajь poświadczone w toponimji: Gei, Gei-wiesen
Garduw /Gordüv/? Gartow psł. *gordovъ? rekonstrukcja
gat /got/ gać, grobla, (staw?) psł. *gatъ~gatь poświadczone w toponimji: Katei, Jatey-feld, Jatey-wiesen
gatek /gotĕk/ mały staw psł. *gatikъ poświadczone w toponimji: Kadieck
gȧle /galě/ żółty śdn. gêle dodatkowo zasymilowane poświadczone nieodmienne /gale/
glåwa /glåvă/ głowa psł. *golva słowo poświadczone
Glîni /Glaini/? Lüneburg psł. *glinьje poświadczony miejscownik /vå Gľainĕ/
gjolǫb /ďölǫb/ gołąb psł. golǫbь słowo poświadczone
gjolǫbak /ďölǫbăk/ gołąbek psł. golǫbъkъ słowo poświadczone
gjora /ďöră/ góra psł. *gora słowo poświadczone
Gjorska /Ďörskă/ Bergen psł. *gorьska(ja) słowo poświadczone
glǫb /glǫb/ głębina psł. *glǫbь poświadczone w toponimji: Glimp, Glumm, Glamp-Sei
grone /grönĕ/ zielony śdn. gröne słowo poświadczone

Ch

połabski polski etymologja uzasadnienie
chȧrwat /xarvăt/ Chorwat sch. hrvat zaadaptowane zapożyczenie
chléw /xlev/ chlew psł. *xlěvъ słowo poświadczone

Î

połabski polski etymologja uzasadnienie
î /ai/ u, przy psł. *u słowo poświadczone
îbezat /aibezăt/ uciec psł. uběžati słowo poświadczone
îbet /aibĕt/ zabić, ubić psł. ubiti słowo poświadczone
îta /aită/ ojciec germanizm, por. sfr. heitha słowo poświadczone

J

połabski polski etymologja uzasadnienie
jabkju /jopťü/ jabłko psł. *jablъko słowo poświadczone
jar /jor/ dolina psł. *jarъ poświadczone w toponimji w złożeniu: Jirjost (*jarogvozdь)
jȧdån /jadån/ jeden psł. *jedьnъ słowo poświadczone
jȧdånádiste /jadånădistĕ/, /janădist/, /janünăcti jedenaście psł. *jedьnъ (jedьno) na desęte słowo poświadczone
jedna /jednă/, jedzna /jeʒdnă/ jedzenie psł. *jedьna(ja), *jeďьna(ja) słowo poświadczone
jidîne /jidainĕ/ jedyny psł. *jedinъjь słowo poświadczone
jizér /jizer/ jezioro psł. *jezerъ? poświadczone w toponimji: Iser-kamp, Jesere, Gesehre, Josöhrn
jizerak /jizerăk/? jeziorko psł. *jezerъkъ poświadczone w toponimji: Jirseik (zam. Jiserk)
jǫtra /jǫtră/ wątroba psł. *jętra słowo poświadczone
jǫzek /jǫzĕk/ język psł. *językъ słowo poświadczone
jûtra /jautră/ jutro psł. *jutrě słowo poświadczone
jûtru /jautrü/ poranek psł. *jutro słowo poświadczone

K

połabski polski etymologja uzasadnienie
kamát /komot/ przychodzić śdn. komen słowo poświadczone
kamår /komår/ pokój śdn. kamer słowo poświadczone
kapjá /koṕo/ kropla psł. *kapľa poświadczone w ASg i NPl: kopą, kope
kapka /kopkă/ kropelka psł. *kapъka słowo poświadczone
kartá /korto/ kartka; karta śdn. kârte słowo poświadczone
kartål /kortål/ koszula szlez-holszt. kortel
kartkje /kortťě/ krótki psł. kortъkъjь słowo poświadczone
karwá /korvo/ krowa psł. *korva słowo poświadczone
Karwîća /Korvaićă/? Karwitz psł. korvica? rekonstrukcja
kas /kos/ zakwas? psł. *kvasъ słowo poświadczone
kasac /kosăc/ drożdże psł. *kvasьcь słowo poświadczone
Kljǫska /Kľǫskă/? Clentz psł. *klęsъka słowo poświadczone
k(å)rŷ, /k(å)råi/ krew psł. *kry słowo poświadczone
kjîpac /ťaipăc/ kupiec psł. *kupьcь słowo poświadczone
kjolu /ťölü/ koło psł. *kolo słowo poświadczone
kjosa /ťösă/ kosa psł. *kosa słowo poświadczone
kjoza /ťöză/ koza psł. *koza słowo poświadczone
kjun /ťün/ koń psł. *koňь słowo poświadczone
kjunek /ťünĕk/ koń psł. *koňikъ słowo poświadczone
kjust /ťüst/ kość psł. *kostь słowo poświadczone
kjusten /küstĕn/ Küsten psł. *kostinъ? rekonstrukcja
kjupål /ťüpål/ motyka psł. *kopъlь słowo poświadczone
krîdle /kraidlĕ/ skrzydło psł. *kridlo słowo poświadczone

L

połabski polski etymologja uzasadnienie
lawa /lovo/ ława psł. *lava poświadczone w toponimji: Lafei, Lowey, Lawei (l. mn.)
lawka /lofkă/, lawîća /lovaićă/ ławka psł. *lavъka, *lavica poświadczone w toponimji: Lappke, Loweitz, Lowitz
Låbu /Låbü/ Łaba psł. *olbo słowo poświadczone
lepse /lepsĕ/ lepszy psł. *lěpьšьjь słowo poświadczone
lîpá /laipo/ lipa psł. *lipa słowo poświadczone
ljalja /ľoľă/ tata prawdopodobnie ze słownictwa dziecięcego słowo poświadczone
ljas /ľos/ las psł. *lěsъ słowo poświadczone
ljatu /ľotü/ lato psł. *lěto słowo poświadczone
ljån /ľån/ len psł. *lьnъ słowo poświadczone
ljåw /ľåv/ lew psł. *lьvъ słowo poświadczone
ljǫdu /ľǫdü/ pole, ziemia rolna psł. *lędo słowo poświadczone

M

połabski polski etymologja uzasadnienie
madek /modĕk/ dżdżownica śdn. made, maddik słowo poświadczone
malîna /molainǎ/ malina psł. *malina słowo poświadczone
Marîna zîpa /moraină zaipă/ tęcza psł *Marina župa, dosłownie pieluchy Maryi słowo poświadczone
marz /morz/ mróz psł. *morzъ słowo poświadczone
mastká /mosko/, mastka /moskǎ/ masło psł. *mastъka słowo poświadczone
maslena mlåka /moslenă mlåkă/ maślanka psł. *moslenoje melko słowo poświadczone
maslene /moslenĕ/ maślany psł. *maslenъjь słowo poświadczone
matechja /motex́ă/ macocha psł. *matexa słowo poświadczone
matî /motai/ matka psł. *mati słowo poświadczone
mjågla /ḿåglă/ mgła psł. *mьgla słowo poświadczone
mǫka /mǫkă/ mąka psł. *mǫka słowo poświadczone
mlåka /mlåkă/ mleko psł. *melko słowo poświadczone
mǫda /mǫdă/ męzkie genitalja psł. *mǫda słowo poświadczone
murskje pjås /mürsťĕ ṕås/ foka psł. *morьskъjь pьsъ pjås poświadczone, murskje z miejscownika na márî
muzdin /müzdin/ mózg psł. *moždženь słowo poświadczone
mŷs /mois/ mysz psł. *myšь słowo poświadczone
mŷska /moiskă/ mięsień psł. *myšьka słowo poświadczone

N

połabski polski etymologja uzasadnienie
netupȧrd /netüpard/ motyl psł. *netopyřь, -d nieregularne słowo poświadczone
nidelja /nideľă/ niedziela; tydzień psł. *neděľa słowo poświadczone
nîzkje /naisťĕ/ nizki psł. *nizъkъjь słowo poświadczone
nuz /nüz/ nóż psł. *nožь słowo poświadczone

P

połabski polski etymologja uzasadnienie
parpart /porport/, papart /poport/ paproć psł. *paportь>*porportь poświadczone w toponimji: Parpar, Pampar, Pirporn, Paperneitzen
past /post/ paść psł. *pasti słowo poświadczone
pastȧrnek /postarnĕk/ pasterz psł. *pastyřьnikъ słowo poświadczone
pająk /pojąk/ pająk psł. *pajǫkъ słowo poświadczone
palac /polăc/ palec psł. *palьcь słowo poświadczone
parsą /porsą/ prosię psł. *porsę słowo poświadczone
patka /potkă/ pochwa por. niem. Fotze słowo poświadczone
pȧpir /papir/ papier śdn. papîr słowo poświadczone
pąpil /pąpil/ bak psł. pępelь słowo poświadczone
pąst /pąst/ pięść psł. *pęstь słowo poświadczone
pąt /pąt/ pięć psł. *pętь słowo poświadczone
pątáru/pątărü/ pięcioro psł. *pętero słowo poświadczone
pątnádist /pątnădist/ piętnaście psł. *pętь na desęte słowo poświadczone
pątdiśǫt /pątdiśǫt/ pięćdziesiąt psł. *pętь desętъ słowo poświadczone
pątkjuste /pątťüste/ Zielone Świątki psł. *pętъ kostě? słowo poświadczone
pątkjuste-mand /pątťüste-mond/ czerwiec pątťüste + śdn. mând słowo poświadczone
pątstigje /pątstiďĕ/ sto psł. *pętь + stig słowo poświadczone
pekar /pekăr/ piekarz psł. *pekařь słowo poświadczone
pekárnîća /pekărnaićă/ piekarnia psł. *pekarьnica słowo poświadczone
pénidelja/pĕnideľă/ poniedziałek psł. *poneděľa? słowo poświadczone
peréndȧn /perĕndan/ czwartek psł. *perunъ dьnь słowo poświadczone
perîka /peraikă/ praczka psł. *perika słowo poświadczone
picȧn /pican/ bochenek chleba psł. *pečьnь słowo poświadczone
picene /picenĕ/ pieczony psł. *pečenъjь słowo poświadczone
pict /pict/ piec psł. *peťi słowo poświadczone
pinka /pinkă/ żeńskie genitalja ??? słowo poświadczone
pîwu /paivü/ piwo psł. *pivo słowo poświadczone
pîzda /paizdǎ/ dupa psł. *pizda słowo poświadczone
Pjana /Ṕonă/ Penne, pol. Piana psł. *pěna rekonstrukcja
pjasak /ṕosăk/ piasek psł. *pěsъkъ słowo poświadczone
pjås /ṕås/ pies psł. *pьsъ słowo poświadczone
pjǫta /ṕǫtă/ pięta psł. *pęta słowo poświadczone
pjǫte /ṕǫtĕ/ piąty psł. *pętъjь słowo poświadczone
plice /plicĕ/ ramię, bark psł. *pleťe słowo poświadczone
plûg /plaug/ pług psł. *plugъ słowo poświadczone
pod /pöd/ serce psł. *podъ słowo poświadczone
pǫt /pǫt/ droga psł. *pǫtь słowo poświadczone
pǫp /pǫp/ pępek psł. *pǫpъ słowo poświadczone
prosu /prösü/ proso psł. *proso słowo poświadczone
pulak /pülăk/ Polak püli + -ăk odbitka, złożenie pole + -ak
pup /püp/ ksiądz, duchowny psł. *popъ słowo poświadczone

R

połabski polski etymologja uzasadnienie
rådust /rådüst/ ślub psł. *radostь słowo poświadczone
råmą /råmą/ ramię psł. *ormę słowo poświadczone
råt /råt/ usta psł. *rъtъ słowo poświadczone
rebru /rebrü/ żebro psł. rebro słowo poświadczone
ru̇s /rus/ Rosjanin ros. россъ por. cz./sch. Rus, biał. беларус
rŷbá /raibo/ ryba psł. *ryba słowo poświadczone

S

połabski polski etymologja uzasadnienie
sȧrb /sarb/? Łużyczanin, także Serb? psł. *sьrbъ odbitka łuż. Sorb
sîve /saivĕ/ szary psł. *sivъjь słowo poświadczone
swjǫte /sjǫtĕ/ święty psł. *svętъ słowo poświadczone
Swjǫte Ånska /Sjǫtĕ Ånskă/ dzień św. Jana psł. *svętъjь, Ånskă ze śdn. słowo poświadczone
Swjǫte Tåri Kjėnądzî /Sjǫtĕ Tåri Ťėnąʒai/ Trzech Króli psł. *svętyji trьje kъnęʒi słowo poświadczone
swjǫtu /sjǫtü/ święto psł. *svęto słowo poświadczone
sluwjanek /slüv́onĕk/ Słowianin psł. *slověnъkъ z /slüvensťĕ/ - słowiański, wzorem ďörconĕk:ďörconi
smårk /smårk/ świerk psł. smъrkъ? poświadczone w toponimji: Schmarkien
snég /sneg/ śnieg psł. *sněgъ słowo poświadczone
srebru /srebrü/ srebro psł. *sьrebro słowo poświadczone
sreda /sredă/ środa psł. *serda słowo poświadczone
sribȧrne /sribarnĕ/ srebrny, srebrzony psł. *sьrebrьnъjь słowo poświadczone
stiną /stiną/ szczenię psł. *ščenę słowo poświadczone
sukol /süköl/ sokół psł. sokolъ poświadczone w toponimji w złożeniu: Sückolofen (<*sokolovъ), Suckolnedüpe (<*sokolьnaja dupa)
sur-mand /sür-mond/ marzec śdn. sor + śdn. mând słowo poświadczone
sukjår /süťår/ cukier śdn. sucker zapożyczenie ze śdn., śdn. -er -> wen. -år w zasadzie typowe
śas /śos/ Niemiec śdn. Sasse z /śosťĕ/ - niemiecki

T

połabski polski etymologja uzasadnienie
tark /tork/ Turek śdn. Torke słowo poświadczone
tåri /tåri/ trzy psł. *tri słowo poświadczone
tåraj /tåroj/ troje psł. *trojь słowo poświadczone
trînácti /trainăcti/, trînádist /trainădist/, trînacte /trainoctĕ/ trzynaście psł. *tri na desęte słowo poświadczone
tore /törĕ/ wtorek psł. vъtorъjь słowo poświadczone
tǫcá /tǫco/ chmura psł. tǫča słowo poświadczone

połabski polski etymologja uzasadnienie
u̇n /un/ i; a śdn. un słowo poświadczone
u̇ndega /undegă/ przywara, nałóg śdn. undege słowo poświadczone
u̇nnunte /unnütĕ/ zbyteczny śdn. unnutte słowo poświadczone
u̇tkȧpu̇nte /utkapuntĕ/ wykastrowany śdn. ûtkapûnt dodatkowo zasymilowane poświadczone /utkapunt/

W

połabski polski etymologja uzasadnienie
warta /vortă/ wrota, brama psł. *vorta słowo poświadczone
waret /vorĕt/ gotować, warzyć psł. *variti słowo poświadczone
wȧdika /vadikă/ serwatka śdn. waddike dodatkowo zasymilowane poświadczone /vadike/
wȧchtuwat /vaxtüvăt/ czuwać, czyhać śdn. wachten poświadczone w 3Sg /vaxtojĕ
wȧs /vas/ wieś psł. *vьsь słowo poświadczone
wåda /vådă/ woda psł. *voda słowo poświadczone
wåkju /våťü/ oko psł. *oko słowo poświadczone
wåkninek /våkninĕk/ szklarz psł. *okъnenikъ słowo poświadczone
wåknu /våknü/ okno psł. *okъno słowo poświadczone
wål /vål/ wół psł. *volъ słowo poświadczone
wås /vås/ wesz psł. *vъšь słowo poświadczone
wåsa /våsă/, wåsak /våsăk/ osa psł. *osa, *osъkъ słowo poświadczone
wåsk /våsk/ wosk psł. *voskъ słowo poświadczone
Wåstruw /Våstrüv/ Wüstrow psł. *ostrovъ słowo poświadczone
Wend /vend/ Wend, Połabianin niem. Wend? z /vensťĕ/ - połabski, wendzki
wicér /vicer/ wieczór psł. *večerъ słowo poświadczone
wicera /viceră/ kolacja psł. *večeřa słowo poświadczone
wića /vićă/ owca psł. *ovьca słowo poświadczone
wîdét /vaidet/ widzieć psł. *viděti poświadczone w 2Sg /vaiʒĕs/
wîdlŷ /vaidlåi/ widły psł. *vidly słowo poświadczone
wîchår /vaixår/ wicher psł. *vixrъ słowo poświadczone
wîka /vaikă/ miasto śdn. wîk słowo poświadczone
wînîća /vainaićă/ winnica psł. *vinьnica słowo poświadczone
wîne /vainĕ/ winien psł. *vinьnъjь słowo poświadczone
wîne /vainĕ/ wino psł. *vino poświadczone w partytywie /vaină/
wîne-mand /vainĕ-mond/ październik psł. *vino + śdn. mônd słowo poświadczone
wînek /vainĕk/ winowajca, dłużnik psł. *vinьnikъ słowo poświadczone
wîseńa /vaiseńă/, wîsîńa /vaisaińă/ wiśnia (drzewo) psł. *višeňa, višiňa słowo poświadczone
wîsét /vaiset/ wisieć psł. *visěti poświadczone w 3Sg: /vaisĕ/
wîsná /vaisno/ wiśnia (owoc) psł. *višьňa poświadczone w NPl: /vaisnåi/
wjater /v́otĕr/ wiatr psł. *větrъ słowo poświadczone
wǫgjėl /vǫďėl/ węgiel psł. *ǫglь słowo poświadczone
wǫgjor /vǫďör/ węgorz psł. ǫgořь słowo poświadczone
Wǫgjorjǫta /Vǫďöŕǫtă/ Seehausen psł. *ǫgoręta słowo poświadczone
wǫs /vǫs/ broda psł. *ǫsъ słowo poświadczone
wǫzkje /vǫsťě/ wązki psł. *ǫzъkъjь poświadczone w toponimji: Wunski
wréch /vrex/ orzech psł. *orěxъ słowo poświadczone
wŷsukje /voisüťĕ/ wysoki psł. *vysokъjь słowo poświadczone

Z

połabski polski etymologja uzasadnienie
zabá /zobo/ żaba psł. *žaba słowo poświadczone
zabka /zopkă/ żaba drzewna, rzekotka psł. *žabъka słowo poświadczone
zając /zojąc/ zając psł. zajęcь słowo poświadczone
ząt /ząt/ zięć psł. *zętь słowo poświadczone
zena /zenă/ żona, także kobieta psł. *žena słowo poświadczone
ziljazu /ziľozü/ żelazo psł. *želězo słowo poświadczone
zimja /ziḿă/ ziemia psł. *zemьja słowo poświadczone
zîber /zaibĕr/ żubr psł. *zǫbr, odnosowione poświadczone w toponimji w złożeniu: Suberitz-feld (<*zubrica)
zîd /zaid/ Żyd psł. *židъ słowo poświadczone
zîma-mand /zaimă-mond/ listopad psł. *zima + śdn. mând słowo poświadczone
zîtu /zaitü/ zboże psł. *žito słowo poświadczone
zjarnu /źornü/ ziarno psł. *zьrno słowo poświadczone
zlåta /zlåtă/ złoto psł. *zolto słowo poświadczone
zlåtene /zlåtenĕ/ złoty, złocony psł. *zoltenъjь słowo poświadczone
zǫb /zǫb/ ząb psł. *zǫbъ słowo poświadczone
zuzûcka /züzaucka/ kukułka psł. *zozučьka słowo poświadczone