Użytkownik:Deus/Greczka dla polskiego

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
W BUDOWIE

Alfabet

Α Β Γ Δ Ε Έ Ζ Η Ή Θ Ι Ί Ϊ Κ Λ Μ Ν Ο Ό Π Ρ Σ Τ Υ Ύ Ϋ Φ Χ Ω
α β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί ϊ κ λ μ ν ο ό π ρ σ/ς τ υ ύ ϋ φ χ ω
a b g
ż(y/i)
(ż)dż(y/i)
d
dz(i)
e~ie
ę~ię
e
ę
z
ź(dź)
ż(dż)
ie~je~e
ię~ję~ę
je~ie
ję~ię
c i~j i~y j~i
i
k
cz(y/i)
ł
l(i)
m n o
ą
ó p r
rz(y/i)
s
sz(cz)
ś(ć/ci)
t
c(i)
w y~i y
u
f ch~h
sz(y/i)
u

Wieloznaki

ΓΙ ΔΙ ΖΙ ΚΙ ΛΙ ΝΙ ΝΫ ΡΙ ΣΙ ΤΓ ΤΓΙ ΤΙ ΤΖ ΧΙ
γι δι ζι κι λι νι νϋ ρι σι τγ τγι τι τζ χι
ż
(ż)dż

dzi
ź
zi
cz l ń
ni
ą~ę rz ś
si
dż(y/i) ć
ci
dz sz

Odpowiedniki grafemów

Grafemy okołosamogłoskowe
Zapis polski Zapis grecki Przykłady Komentarz
a α rak ρακ
o ο kos κος
ó ό mróz μρόζ
u ϋ klaun κλαϋν jako spółgłoska
ω wnuk υνωκ jako samogłoska
je η jest ηστ na początku wyrazu
twoje τυοη po samogłosce
ή wjechać
wizjer
υήχατι
υίζήρ
po spółgłosce
ie ε kiedy
giełda
κεδύ
γελδα
po k lub g
η ciek
pies
τηκ
πης
jeśli i pełni funkcję zmiękczenia[1]
ή lilie
piranie
orient
λίλιή
πίρανή
ορήντ
jeśli i pełni funkcję j
e η czek
że
lek
κηκ
γη
ληκ
po cz, , sz, ż, rz lub l
έ keks
gest
κέκς
γέστ
po k lub g
ε mech μεχ w innym wypadku, nie po j lub i
i ι dziad
miasto
διαδ
μιαστο
jako zmiękczenie[1] przed samogłoskami innymi niż e lub ę
mozaika μοζαικα w roli j przed spółgłoską lub na granicy wyrazu
balia
lodżia
βαλιια
λιοτγιια
w roli j po ż, l lub dwuznakach cz, , sz, rz, przed samogłoskami innymi niż i, e lub ę
parafii παραφιί w roli j przed i, po m, n, p, b, f lub w
ϊ magia
gwardii
μαγϊα
γυαρδϊί
w roli j w innym wypadku, przed samogłoskami innymi niż e lub ę
czip
sinus
współistnieć
κϊπ
σϊνυς
υσπόλϊστνητι
jako samogłoska po t, d, ż, r, ł lub dwuznakach cz, , sz, lub po innych grafemach oznaczających twarde spółgłoski (w zapożyczeniach), z wyjątkiem c
ύ drugi
kino
historia
δρωγύ
κύνο
χύστορϊα
jako samogłoska po k, g, ch lub h, nie przed sekwencją w i samogłoski innej niż y
ί zbroi ζβροί w roli ji po samogłosce
bzik
iks
βζίκ
ίκς
w innym wypadku, nie przed e lub ę
ij żmija γιμία nie po k, g, ż, h lub dwuznakach cz, , sz, rz, ch, przed samogłoskami innymi niż e lub ę
ii emalii εμαλιί po ż, l lub dwuznakach cz, , sz, rz
yj przyjazd
szyja
πρίαζδ
χία
po ż lub dwuznakach cz, , sz, rz, przed samogłoskami innymi niż e lub ę
y czy
żyto
krzyk
κί
γίτο
κρίκ
po ż lub dwuznakach cz, , sz, rz
ϋ gyros
chyba
γϋρος
χϋβα
po k, g, ch lub h
ύ błysk
zwyczaj
βλύσκ
ζυύκιαι
w innym wypadku, jako samogłoska, nie w sekwencjach wy, yw lub wyw objętych innymi zasadami
wy wydra ύδρα na początku wyrazu lub po samogłosce, nie przed sekwencją w i samogłoski
yw zmywak
trywializm
ζμύακ
τρύιαλίζμ
przed samogłoską, po spółgłosce, nie po sekwencji samogłoski i w, nie po k, g, ż, h lub dwuznakach cz, , sz, rz, ch
wyw wywar
zachowywać
ύαρ
ζαχούατι
na początku wyrazu przed samogłoską lub między samogłoskami
iw archiwum αρχύωμ po k, g, ch lub h, przed samogłoską, nie przed y
ą = o+Ν ονϋ łzą λζονϋ na końcu wyrazu
ομ dąb δομβ przed p lub b
ον drąg
gałąź
kąt
δρονγ
γαλονζι
κοντ
w innym wypadku
ę = e+Ν ήνϋ
ηνϋ
ένϋ
ενϋ
nutrię
ramię
mogę
babę
νωτρήνϋ
ραμηνϋ
μογένϋ
βαβενϋ
na końcu wyrazu
ę obejmują zasady dotyczące e
ήμ
ημ
έμ
εμ
zięba
kępa
bęben
ζημβα
κέμπα
βεμβεν
przed p lub b
ę obejmują zasady dotyczące e
ήν
ην
έν
εν
zdjęcie
język
gęś
męka
ζδήντη
ηνζύκ
γένσι
μενκα
w innym wypadku
ę obejmują zasady dotyczące e
Grafemy spółgłoskowe
Zapis polski Zapis grecki Przykłady Komentarz
m μ mak μακ
n ν nos
dynia
aronia
νος
δύνια
αρονϊα
ń ν babuńcia βαβωντια przed ć, , ś, ź lub miękkimi ci, dzi, si, zi
νι koń κονι w innych wypadkach
p π pan παν
b β byk βύκ
t τ takt τακτ
d δ dług
odzew
odżywka
δλωγ
οδζευ
οδγίυκα
jeśli nie jest częścią dwuznaku
k κ kot κοτ
g γ guz γωζ
c τ cios
cicho
τιος
τίχο
przed i oznaczającym zmiękczenie lub zmiękczającą samogłoskę
θ cegła
cirrus
θεγλα
θίρρως
w innym wypadku, jeśli nie jest częścią dwuznaku
dz δ dział
dzik
διαλ
δίκ
jeśli jest dwuznakiem, przed i oznaczającym zmiękczenie lub zmiękczającą samogłoskę
τζ dzwon τζυον w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
cz κ czerw
czyn
liczi
κηρυ
κίν
λίκϊ
jeśli jest dwuznakiem, przed e, ę, y lub i oznaczającym samogłoskę
κι czar
mecz
κιαρ
μεκι
w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
γ móżdżek
drożdży
μόζγηκ
δροζγί
po jednoznaku ż, przed e, ę, y lub i oznaczającym samogłoskę
γι zjeżdża
miażdż
ζήζγια
μιαζγι
po jednoznaku ż, w innym wypadku
τγ dżem
dżygit
dżins
τγημ
τγίγύτ
τγϊνς
jeśli jest dwuznakiem, przed e, ę, y lub i oznaczającym samogłoskę, nie po jednoznaku ż
τγι dżaga
brydż
τγιαγα
βρύτγι
w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem, nie po jednoznaku ż
ć τι spać σπατι
δι miedź μηδι
f φ forum φορωμ
w υ wór υόρ nie w sekwencjach wy, yw, wyw objętych innymi zasadami
s ζ sczytać ζκίτατι przed cz, ć lub miękkim ci
ς czas κιας na końcu wyrazu
σ sok
siad
σοκ
σιαδ
w innym wypadku, jeśli nie jest częścią dwuznaku sz
z σ rozdział
zżyty
ροσδιαλ
σγίτύ
jeśli jest jednoznakiem, przed , , ż lub miękkim dzi
zhańbić
zszywka
σχανιβίτι
σχίυκα
na początku wyrazu, przed h lub sz
ζ zaraz
mierzić
podzbiór
ζαραζ
μηρζίτι
ποδζβιόρ
jeśli nie jest częścią dwuznaku cz, dz, rz lub sz
sz σ szczep σκηπ przed cz
χ wszędzie
szyna
jesziwa
υχηνδη
χίνα
ηχϊυα
jeśli jest dwuznakiem, przed e, ę, y lub i oznaczającym samogłoskę
χι szafa
marsz
χιαφα
μαρχι
w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
ż ζ różdżka ρόζγικα przed dwuznakiem
γ żer
życie
reżim
γηρ
γίτη
ρεγϊμ
przed e, ę, y lub i oznaczającym samogłoskę
γι żaba
też
γιαβα
τεγι
w innym wypadku, nie przed dwuznakiem
ś σ wieść
ścieg
υηστι
στηγ
przed ć lub miękkim ci
σι śpiew σιπηυ w innym wypadku
ź ζ gwóźdź
jeździć
γυόζδι
ηζδίτι
przed lub dzi
ζι źrebię
maź
ζιρεβηνϋ
μαζι
w innym wypadku
h χ hak χακ
ch chleb χληβ
r ρ raz ραζ jeśli nie jest częścią dwuznaku
rz ρ rzęsa
marzyć
ρηνσα
μαρίτι
jeśli jest dwuznakiem, przed e, ę, y lub i oznaczającym samogłoskę
ρι rzut
pierz
ριωτ
πηρι
w innym wypadku, jeśli jest dwuznakiem
l λ tlen
lipa
τλην
λίπα
przed e, ę lub i oznaczającym samogłoskę
λι las
pal
filia
λιας
παλι
φίλιια
w innym wypadku
ł λ ład λαδ
j ι jak ιακ na początku wyrazu, nie przed e lub ę
boja
majtki
rój
βοια
μαιτκύ
ρόι
po samogłosce, nie przed e lub ę, nie między i a samogłoską lub samogłoską a i
racja
welwiczja
ραθια
υελυίκιια
przed samogłoskami innymi niż e lub ę, po c, ć, ż, ś, ź, l lub dwuznakach cz, , , sz, rz
ϊ wersja
półjawa
υερσϊα
πόλϊαυα
przed samogłoskami innymi niż e lub ę, po innych spółgłoskach

Przykładowe teksty

Υ Σκηβρηχίνη χριονσκι βριμί υ τριτίνη
Ί Σκηβρηχίν ζ τεγο σλύνη.

Υόλ γο πύτα: «Πανη χριονσκιω,
Πο θο παν τακ βρηνκί υ γονσκιω;»

«Ιακ το πο θο; Το ηστ πραθα,
Καγιδα πραθα σηνϋ οπλαθα».

«Α θόγι ζα το παν δοσταη;»

«Τεγι πύτανη! Υχίστκε γαη,
Υχίστκε τριτίνύ πο υχη κιασύ,
Λονκύ, πολια οραζ λιασύ,
Ναυετ ρηκικύ, ναυετ ζδροη,
Υχίστκο το ηστ υλασινη μοη!»

Υόλ πομύσιλιαλ: «Ζνακομίτη,
Τεγι ροζποκινενϋ τακε γίτη».
Υρότίλ δο δομ ί υεσολο
Ζακιονλ βρηνκητι ποδ στοδολονϋ
Πο υολημω, τενγύμ βασεμ.

Ιακ νη υριασινη: «θόγι το ζνακί;
Κημω το σηνϋ υόλ πρόγινιακί;!»

«Ιακ το; Κίγι ια νίθ νη ροβηνϋ;
Πρητηγι υλασινη βρηνκηνϋ σοβη!»

«Ια τί τω ποβρηνκηνϋ, υολη,
Δοσύτι τεγο! Ιαζδα υ πολη!»

Ί δαλ τακονϋ μω ροβοτενϋ,
Γη σηνϋ υόλ οβληυαλ ποτεμ.

Πο ροβοτη ποβηγλ υ γονσκη.
«Ιωγι ια το να χριονσκιω πομσκηνϋ!»

Ληκι νη ζασταλ χριονσκια υ τριτίνη,
Βο χριονσκι υλασινη βρηνκιαλ υ Πσκίνη.

— Ιαν Βρηχυα, Χριονσκι


Πρητηγι νη Ιουίχι οβυηστίλ το πραυο,
Νί υολια Δϊκύ ποδζημνύχ βόστυ σιοστρύ,
Τακα ρόδ λιωτζκύ ζυιονζαλα ωσταυονϋ.
Α νη μνημαλαμ, βύ ωκαζ τυόι οστρύ
Τύλη μιαλ υαγύ ί σίλύ υ κιλουηκω,
Αβύ μόγλ λαματι σιυίεντε πραυα βογη,
Κτόρε σονϋ υηκινε ί τρυαιονϋ οδ υηκω,
Γη ίχ ποκιοντκω νίκτ ζβαδατι νη μογη.
Ια υηνθ νη χτιαλαμ ωληνκνοντι σηνϋ κιλεκα
Ί ζα ζλαμανη πραυ τύχ κεδύσι βογομ
Ζδαυατι ταμ σπραυενϋ. Βομ σιμηρτί ια πευνα
Ναυετ βεζ τυεγο ωκαζω· α ησιλί
Υκησινηι σιμηρτι πρίιδη, ζα ζύσκ το ποκίταμ.
Βο κομω πρίχιλο γίτ υσιρόδ νησκηνστι τύλιω,
Ιακγη βύ υ σιμηρτί ζύσκω νη δοπατρίλ;
Τακ υηνθ νη μηρζί μνη σιμηρτί τα γροζιβα,
Ληκι μηρζίλοβύ μνη βρατερσκε τιαλο
Νηπογρηβανε. Τακ, σιμηρτι μνη νη στραχί,
Α ησιλί γλωπιο διαλατι τί σηνϋ ζδαηνϋ,
Νηχ μόι νηροζωμ ζα νηροζωμ σταη.

— Σοφοκλης, φραγμεντ δραματω Αντύγονα


Κρετα – γρεθκα ύσπα πολογιονα να Μοριω Σιρόδζημνύμ. Ηστ ονα ναιυηνκχιονϋ γρεθκονϋ ύσπονϋ ί πιοντονϋ θο δο υηλικοστί ύσπονϋ σιρόδζημνομορσκονϋ. Λίνϊα βρηγουα μα δλωγοστι οκ. 1040 κμ. Ναιυηνκχίμ μιαστεμ ηστ Χερακλιιον (Ίρακλιιον). Να Κρετη οδκρύτο ηδνε ζ ναισταρχίχ, μαιονθε 5,7 μλν λιατ σιλιαδύ πριοδκόυ κιλουηκα.

Κραιοβραζ ύσπύ τυοριονϋ σκαλίστε ύβρηγια πρηπλαταιονθε σηνϋ ζ χηροκύμί,ιασνύμί πλιαγιαμί.

Κλίματ μα θεχϋ ωμιαρκουανε, ιακ ί σωβτροπίκαλινε. Σιρεδνια ροκινα οπαδόυ ύνοσί 640 νμ. Λιατο ηστ γορονθε ί σωχε, υ ζίμη ηστ χλοδνηι. Υ ρειοναχ γόρσκύχ οπαδύ σονϋ δωγιο ύγιχη νίγι υ ρεχιτη ύσπύ, σκίτύ κηνστο ποκρύα σινηγ (οδ λίστοπαδα δο μαια).

Ροσιλίννοστι ηστ σκομπα, βωινηι ροζυία σηνϋ υ υίλιγοτνηιχίχ ρειοναχ.

Κρετα στανουί ηδεν ζ ρεγϊονόυ αδμίνίστραθύινύχ Γρεθιί, υ ραμαχ κτόρεγο μογινα ύρόγινίτι 4 ηδνοστκύ ρεγϊοναλινε: Χανϊα, Ρετϊμνο, Χερακλιιον ί Λασϊτϊ. Τρανσπορτ σαμολιοτού ζαπευνιαιονϋ δωγη λιοτνίσκα: πορτ λιοτνίκί Χερακλιιον ίμ. Νίκοσα Καζανδακϊσα υ Χερακλιιονη ί Δασκαλογϊαννίς υ Χανιί.


Ποκρηυκύ υονσατε γνιαζδωιονϋ υ ζυαρτύχ, τηρνίστύχ κρηυαχ ί μακϊί, νηκεδύ σηδλίσκα ποροσινηντε τύλικο ποηδύνκίμί κρηυαμί. Ποζα σεζονεμ ληνγούμ ζαμηχικωιονϋ ρόγινοροδνε σηδλίσκα, οδ ύστεμπωιονθύχ να πόλπωστύνιαχ σωχύχ, τηρνίστύχ κρηυόυ, πρηζ σαυαννενϋ, πο λιασύ ναμορίνουε. Μακϊα, υ κτόρει ποιαυιαιονϋ σηνϋ ποκρηωίκύ υονσατε, μογη βύτι ποδηλιονα να δυα τύπύ: πηρυχί ποροσινηντύ ηστ ζ ριαδκα δρηυαμί, τακύμί ιακ δεμβύ οστρολίστνε, υ δρωγύμ πρηυαγιαιονϋ χρωστίνύ ί ωριοσιθε. Κηστο σποτύκανε σονϋ ρόυνηγι υ μλοδύχ λιασαχ δεμβόυ κορκούχ. Ποδκιας σεζονω ληνγουεγο ποκρηυκύ υονσατε γίυιονϋ σηνϋ γλόυνη ουαδαμί, ποζα σεζονεμ ληνγούμ τριον δήτύ στανουιονϋ ουοθε.

Οκρες ληνγού τρυα οδ κονιθα μαρθα δο κονιθα κηρυθα. Πο πρίλοτη να τερενύ ληνγουε σαμηθ βωδωη γνιαζδα-υαβίκύ. Πο πρίβύτιω σαμίθύ οβα πτακύ ζ παρύ βωδωιονϋ υλαστίυε γνιαζδο, κτόρε μα φορμενϋ γλεμβοκεγο, γρωβεγο κωβεκικα ζ τραυ, τηνκύχ κοριονκόυ ί λίστί· ύστιολκενϋ στανουιονϋ δελίκατνηιχη τραύ, κοριονκύ ί υλοσύ. Ωμηισθουιονε μογη βύτι ποδ νίσκύμ κρηυεμ λιωβ να νηυηλικύμ δρηυη, να ύσοκοστί 0,3–1,3 μ ναδ ζημιονϋ. Υ ζνησηνιω 3–5 ιαι.


Ρηκινίκ ριονδω Στελιος Πετρας πουηδιαλ, γη ατακ ΔΔοΣ, κίλί ποδήντύ ζ υηλιω μηισθ υ θελω χνημογιλίυηνια διαλανια ποπρηζ ζαηντη υχίστκύχ υολινύχ ζασοβόυ, «δοπρουαδίλ δο ζακλόθενια φωνκθιονουανια νηκτόρύχ στρον ίντερνετούχ». Δοδαλ, γη πομύσιλίνη ζαστοσουανο «σιροδκύ ζαραδκη», αλη βλίγιχίχ σκηγόλόυ νη ωιαυνίλ.

Πρηπρουατζονύ υ κιυαρτεκ υηκιορεμ θύβερατακ σκερουανύ βύλ πρητίυκο στρονη ίντερνετουει πρεμήρα οραζ πορταλιομ μίνίστερστυ ποριονδκω πωβλίκινεγο, σπραυ υευνεντρινύχ, σπραυ ζαγρανίκινύχ ί μαρύναρκύ χανδλουει, ιακ τεγι θύφρούμ υίτρύνομ γρεθκει πολίθιί ί στραγί πογιαρνει.

Βύλ το δρωγύ τεγο ροτζαιω ατακ να ριονδουε στρονύ ίντερνετουε υ τιονγω νηθαλεγο τύγοδνια. Οδπουηδιαλινοστι ζα πηρυχί ζ νίχ ζαδεκλιαρουαλα υ σητί γρωπα χακερόυ τυηρτζονθύχ, γη διαλαιονϋ ζ τερύτορϊωμ Τωρθιί. Γρεθκε υλατζε νη πρηδσταυίλύ δοτονδ γιαδνει υλασνει οθενύ υιαρύγοδνοστί τει ίνφορμαθιί.

— wnp.pl, Γρεθια: Ατακ θύβερνετύκινύ να ριονδουε στρονύ ίντερνετουε


  1. 1,0 1,1 Prawie zawsze po m, n, p, b, w, s, z, c, dz. Czasami po f w przyswojonych zapożyczeniach.