Użytkownik:Kaczka/Imiona Słowiańskie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tu będę tworzýł jak nájkąpletniejszą listę práwdziwié czystých imión słowiańskích. Lista poniższá zawiera formy purystyczné; gwiázdką oznaczoné będą formy niezaświadczoné w żádzien sposób, a pochyloné są niepurystyczné, lecz używané.

Imiona dwurdzeniowé

Rdzeń 1 Rdzeń 2 j. prasłowiańskí j. polskí j. czeskí j. serbˊskí j. rosyjskí
bǫdi- myslĭ Bǫdimyslŭ *Będzimysł *Будимыслъ
bǫdi- slavŭ Bǫdislavŭ *Bądzisław *Будиславъ
bŭdi- gostŭ Bŭdigostŭ *Bdzigost Бдигостъ
běd- slavŭ Bědĭslavŭ *Biecsław
ratĭ- borŭ Ratiborŭ Racibor Ратиборъ
slava mirŭ Slavomirŭ *Sławomier, Sławomir Славомиръ
voj- texŭ Vojĭtexŭ Wojciech Vojtěch Войтѣхъ
voldi- měrŭ Voldimirŭ Włodzimiar, Włodzimierz Vladimír Vladimir *Володимѣръ, Владимиръ
voldi- slavŭ Voldislavŭ Włodzisław, Władysław Vladislav Vladislav *Володиславъ, Владиславъ

Imiona imiesłowowé

Rdzeń 1 Rdzeń 2 j. prasłowiański j. polski j. czeskí j. serbˊskí j. rosyjski
bornĭ- -imŭ Bornimŭ *Bronim, Barnim *Боронимъ
xot- -anŭ ? Chocian ?
xot- -imŭ Xotimŭ Chocim *Хотимъ
kox- -anŭ Koxanŭ Kochan *Коханъ
po- + zna- -anŭ Poznanŭ Poznan *Познанъ

Imiona prosté

Rdzeń j. prasłowiański j. polski j. czeskí j. serbˊskí j. rosyjski
Agoda Jagoda
? Lech
Malina Malina