Współlang 0.1

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] i [u~o] u
Półprzymknięte [ɛ~ə] e
Średnie [ɔ~ɑ] o
Otwarte [a] a
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Krtaniowe
Palatalne Welarne
Nosowe [m] m [n] n [ŋ] ñ
Zwarte Bezdźwięczne [p] p [t] t [k] c [ʔ]
Dźwięczne [b~β] b [d~ð] d [g~ɣ] g
Szczelinowe Dźwięczne [v] v [z] z [ʑ]
Bezdźwięczne [f] f [s] s [ɕ] ŝ
Afrykaty [ʨ] ĉ
Aproksymanty [w] w [j] y
Boczne [l] l [ɬ] ş
Boczne [r] r


Konstrukcja sylaby: (C)(C)V(C)(C)

Dozwolone zbitki spółgłosek
m n ŋ p b t d k g ʔ ʨ f v s z ɕ ʑ r l ɬ
m mm mn mp mb mt md mk mg mf mv ms mz mr ml
n nm nn nt nd nf nv ns nz nr nl
ŋ ŋm ŋŋ ŋt ŋd ŋk ŋg ŋf ŋv ŋs ŋz ŋɕ ŋʑ ŋr ŋl
p pm pn pp pt pk ps pr pl
b βm bn bb βd bg bz br bl
t tm tn tp tt tk tf ts tr tl
d ðm dn ðŋ ðb dd ðg dv dz ðr dl
k km kn kp kt kk kf ks kr kl
g ɣm ɣn ɣb ɣd gg gv gz gr gl
ʔ ʔm ʔn ʔʔ ʔf ʔs ʔɕ ʔl
ʨ ʨm ʨn ʨp ʨt ʨk ʨʨ ʨf ʨs ʨɕ ʨr ʨl
f fm fn fp ft fk ff fs fr fl
v vm vn vb vd vg vv vz vr vl
s sm sn sp st sk sf ss sr sl
z zm zn zb zd zg zv zz zr zl
ɕ ɕm ɕn ɕŋ ɕp ɕt ɕk ɕʔ ɕʨ ɕf ɕs ɕɕ ɕr ɕl
ʑ ʑm ʑn ʑŋ ʑb ʑd ʑg ʑʔ ʑv ʑz ʑʑ ʑr ʑl
r rm rn rp rb rt rd rk rg rf rv rs rz rr rl
l lm ln lp lb lt ld lk lg lf lv ls lz ll
ɬ ɬm ɬp ɬb ɬt ɬd ɬk ɬg ɬʔ ɬf ɬv ɬl ɬɬ
w wm wn wp wb wt wd wk wg wf wv ws wz wr wl
j jm jn jp jb jt jd jk jg jf jv js jz jr jl