Wysoki: Informacje

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

[To raczej takie ogólne informacje dla mnie, będę to edytował.]

Końcówki:

 • -идца : Tworzy pojęcia abstrakcyjne.
 • -отня : Tworzy pojęcia abstrakcyjne bądź konstrukcje oznaczające nazwę miejsca pochodzące od innych rzeczowników lub czasowników li przymiotników.
 • -ишкут : Tworzy nazwy przedmiotów pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -яй : Tworzy okoliczniki czasu.
 • -юк : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci męskiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -юша : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci żeńskiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -ищє : Tworzy nazwy ludzi bądź zwierząt (płci nijakiej) pochodzące od rzeczowników, czasowników i przymiotników.
 • -дељ, -дељ'ша, -делё : Tworzą nazwy wykonawców czynności.
 • -ан : Tworzy nazwy zwierząt i przedmiotów pochodzące od rzeczowników.
 • -ик : Tworzy nazwy przedmiotów i pojęć abstrakcyjnych.


 • TorT, TolT, TerT, TelT -> TorT/TarT, TolT/TalT, TrѣT, TlѣT
 • olT-, orT- -> laT, raT
 • tl, dl -> sl, zl
 • tj, dj -> št, žd
 • -tti, -dti - -> s'ti, z'ti


Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] и [ɘ] ы [ʊ] у ю
Półprzymknięte [ɛ] є е ѥ [o] о ё
Półotwarte [ɔ̃ᵝ] ѫ ѭ
Otwarte [æ] ѣ [a] а я
Samogłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne
Palatalne Welarne
Nosowe Twarde [m] м [n] н
Miękkie [mʲ] мь [nʲ] нь
Zwarte Twarde [p] п [b] б [t] т [d] д [k] к [g] г
Miękkie [pʲ] пь [bʲ] бь [kʲ] кь [gʲ] [g] гь
Afrykaty Twarde [ʦ] ц [ʣ] дз [ʨ] ч [ʥ] дж
Miękkie [ʦʲ] ть [ʣʲ] дь
Szczelinowe Twarde [vᶹ] в [s] с [z] з [ɕ] ш [ʑ] ж [x] х
Miękkie [vʲ] вь [sʲ] сь [zʲ] зь [xʲ] хь
Płynne Twarde [r] р [ɫ] л
Miękkie [rʲ] рь [lʲ] ль [j] й
Zaimki
O. Pierwsza O. Druga O. Trzecia Str. Zwrotna
L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik Я Мы Ты Вы То Та Ти Тe Себе
Dopełniacz Мене Тебе Нас Вас Ѥго Ѥю Их Себе
Celownik Менѣ/ми Тoбѣ/ти Нам Вам Ѥму Ѥю Им Сoбѣ
Biernik Мене/ме Тебе/те Нас Вас Него/го Той Их Тe Себе/Се
Narzędnik Мноѭ Тобоѭ Нами Вами Ним Нѭ Ними Собоѭ
Prepozycjonał Менѣ Тoбѣ Нас Вас Ним Ни Них Сoбѣ
Zaimki wskazujące
O. Trzecia
L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik Ажoй Ажоя Ажы Ажє
Dopełniacz Ажєго Ажєѭ Ажых
Celownik Ажєму Ажєй Ажым
Biernik Ажєго Ажєѭ Ажых Ажє
Narzędnik Ажым Ажоѭ Ажыми
Prepozycjonał Ажєм Ажєй Ажых
Zaimki
O. Pierwsza O. Druga O. Trzecia
L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Mianownik
Dopełniacz
Celownik
Biernik
Narzędnik
Prepozycjonał
Miejscownik
Wołacz
 • Дак [dak] Tak
 • Ни [niʲ] Nie
 • Що [ɕʨo] Co
 • Кдо [gdo] Kto
 • Никдо ж [nʲigdoʑ] Nikt
 • Длящо [dlʲaɕʨo] Czemu
 • Паскольце [pɐskolʲʦe] Ponieważ
 • Около [ɐkoɫo] Blisko
 • Помеҗи [pɐmʲeʑːi] Między
 • В сати кед [f saʦʲi kʲed] Podczas
 • Сать [saʦʲ] Godzina
 • На первою адгилю [na pʲervᶹojʊ adgilʲʊ] Przede wszystkim
 • Внутре [vnʊtrʲe] Wewnątrz
 • Знову ж [znɐvᶹʊ ʑ] Znowu
 • Так порсто качь [tak pɐrsto kaʨ] Podobnie, tak jak
 • Аже що [aʑe ɕʨo] Zatem, a więc
 • Ажедва то [...] качь и [...] [aʑɛdvᶹa to - kaʨ i] Zarówno [...] jak i [...]
 • И ѥще щож [i jeɕʨɛ ɕʨoʑ] W dodatku, i jeszcze jedno
 • Ѥднин [jednʲin] Jeden
  • Два [dvᶹa] Dwa
  • Трѥ [trʲe] Trzy
  • Четыри [ʨɛtɘrʲi] Cztery
  • Пять [pʲaʦʲ] Pięć
  • Шесьт [ɕɛsʲt] Sześć
  • Седєм [sʲedɛm] Siedem
  • Сем [sʲem] Osiem
  • Девять [ʣʲevjaʦʲ] Dziewięć
  • Десьт [ʣʲesʲt] Dziesięć
  • Дведесьты [dvʲeʣʲesʲtɘ] Dwadzieścia
  • Трѥдесьты [trʲeʣʲesʲtɘ] Trzydzieści
  • Четырдесьты [ʨɛtɘrʲʣʲesʲtɘ] Czterdzieści
  • Пятьдесют [pʲaʣʲːesʲʊt] Pięćdziesiąt
  • Шесьдесют [ɕɛzʲʣʲesʲʊt] Sześćdziesiąt
  • Седємдесют [sʲedɛmʣʲesʲʊt] Siediemdziesąt
  • Семдесют [sʲemʣʲesʲʊt] Osiemdziesiąt
  • Девятьдесют [ʣʲevjaʣʲːesʲʊt] Dziewięćdziesiąt
  • Сто [sto] Sto
  • Тысѭц [tɘsʲɔ̃ᵝnʦ] Tysiąc
 • Чкєнь [ʨkɛnʲ] Koń
 • Собака [sɐbaka] Pies
 • Овца [ɐvᶹʦa] Owca
 • Воз [vᶹoz] Wóz
 • Книндз [knʲinʣ] Ksiądz
 • Качько [kaʨko] Gdyby
 • Менѣ два чкєня [mʲenʲæ dvᶹa ʨkɛnʲa] Mam dwa konie
 • Тoбѣ двe oвцe [tɐbʲæ dvʲe ovʦɛ] Ty masz dwie owce
 • Ѥму двe cобаки [jemʊ dvʲe sɐbakʲi] On ma dwa psy
 • Менѣ требу [mʲenʲæ trʲebʊ] Potrzebuję
 • Я ску [ja skʊ] Chcę
 • Ты скaшь [tɘ skaɕ] Ty chcesz
 • То скeт [to skʲet] On chce
 • Ти скѫт [ʦʲi skɔ̃ᵝnt] Oni chcą
 • Ждзе [ʑʣʲe] Tutaj
 • Там [tam] Tam
 • Жвѥк [ʑvʲjɛk] Dźwięk
 • Нигду [nʲigdʊ] Nigdzie
 • Всюждо [fsʲʊʑdo] Wszędzie
 • Солвѣн [sɐɫvʲæn] Słowianin
 • Ѥзмачувидца [jezmaʨʊvʲiʦːa] Cierpienie
 • Стрѣтить [strʲæʦʲiʦʲ] Zapomnieć
 • Солвошкут [sɐɫvoɕkʊt] Słownik
 • Розсвет [rɐsʲfʲet] Poranek
 • Прѣжной [prʲæʑnoj] Przyjazny
 • Окраска [ɐkraska] Barwa
 • Корва [kɐrva] Krowa
 • Речидца [rʲeʨiʦːa] Język, mowa
 • Свѣшта [sfʲeɕta] Świeca
 • Балто [baɫto] Błoto
 • Квѣте [kfʲæʦʲe] Kwiat
 • Брат [brat] Brat
 • Буква [bʊkfa] Litera
 • Буквишкут [bʊkfʲiɕkʊt] Alfabet
 • Дрѣво [drʲævɐ] Drzewo
 • Ижу [iʑʊ] Że, iż
 • Крѣв [krʲæv] Krew
 • Укражук [ʊkraʑʊk] Złodziej
 • Казать [kazaʦʲ] Mówić
 • Парвдеможно [parvʣʲemoʑnɐ] Prawdopodobnie
 • Ошкливой [ɐɕklʲivɐj] Brzydki
 • Солва [sɐɫva] Sława, chwała
 • Нималкож [nʲimaɫkoʑ] W ogóle, ani trochę
 • В общеж [v ɐpɕʨɛʑ] Ogółem, w ogóle


[b]Овца и Чкєня[/b]:

[b]Овца ворху холму, aжєй ни волной збавлют, два чкєня звиждалют; ѥднин тежукой воз задолжал, инной диждой загрускишкут таржал, a ж трѥчий быстро чолвѣка ворхал. Овца чкєнём скажала: "Сёрдце ме клуют качь вижу що ж чолвѣк чкєнём кажут", чкєня одскажилы: "Солхаю, овца, Сёрдцa нас болѭт качь мы вижим що ж чолвѣк твоѭ волной берет по кожух для себе в сати кед aжєй oвцой волной ни збавлют". Ото ж слышать, овца по ровнидцой стричала.[/b]

[ɐvᶹʦa vᶹorxʊ xoɫmʊ - aʑɛj nʲi vᶹoɫnɐj zbavlʲʊt