Język prapanoński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
prapanonski
?
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2012
Cel utworzenia: conŭorld Celtoslavia - prajęzyk
Liczba użytkowników język wymarły
Sposoby zapisu: parę łacińskiech napisów
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
słowiańskie
prapanonski
Kody
Conlanger–2 -
Lista conlangów


Język prapanonski - prajęzyk Słowian Panonskiech, powstały około wieku VII-VIII n.e., używany do około X, po czém uległ rozpadowi na djalekta, które daléj przekształciły się w języki. Jest językiém wymarłém.

Różnice z prasłowianskiém w fonetyce

 • labjalizacja przed o, ъ (w nagłosie o > vo)
 • TorT, TolT, TerT, TelT > TarT, TalT, T'arT, T'alT (samogłoski pod długiém akutém)
 • kvě, kvi, gvě, gvi, xvě, xvi > svě, svi, zvě, zvi, svě, svi
 • tj, dj > k', g'
 • zachowanie różnech typów akcentowania, ale jeżeli w wyrazie występuje parę typów akcentu, to:
  • gdy występują dwa typy akcentu, z którech jeden jest długi, a drugi krótki, to pozostaje ten długi
  • w reszcie przypadków akcent bliższy nagłosowi pozostaje, a samogłoska pod drugiém zmienia się w zwykłą samogłoskę długą
 • odpadnięcie ъ, ь w wygłosie i pozycji słabéj (wyjątek: pierwsza sylaba wyrazu). «ь» w wygłosie nie pozostawia miękkości. Jeżeli wyraz kończyłby się przez ten proces długą zbitką (np. dobrъ > dobr) dochodziło do wstawiania «a» (a więc dobrъ > dobar)
 • w reszcie pozycji ъ, ь > a, ě
 • e, i > i
 • 'u > ü
 • harmonja wokaliczna, upodobnienie poprzedzającéj samogłoski do akcentowanéj
 • t, d przed szczelinowymi, miękkimi > θ, ð
 • t', d' > θ', ð'
 • x > h
 • sonanty l, l´, r, r´ > yl, il, yr, ir
 • depalatalizacja r', l'
 • depalatalizacja c, dz, č, dž, š, ž
 • dz, dž > ž
 • delabjalizacja szczelinowech i afrykat
 • c przed spółgłoskami miękkimi, labjalizowanymi, samogłoskami i, ě > s, w reszcie pozycji > k
 • grupy ir, yr, in, yn, im, ym, il, yl > ěr, ar, ěn, an, ěm, am, ěl, ěr
 • ð (zaleźnie od djalektu) > z', ž, v'
 • zapożyczenie fonemu «f»,
 • p, k, b, g przed szczelinowymi, j, m, n, l, r > f, h, v, v

Różnice z prasłowianskiém w gramatyce

 • zanik rodzaju nijakiego i przyłączenie do mężskiego (lěto > lětъ, morje > morь)
 • zanik liczby podwójnéj (choć niektóre słowa posiadają ją nadal)
 • bezokoliczniki na -nǫti > ǫti
 • homofonja pierwszéj osoby liczby pojedynczéj i trzeciéj osoby liczby mnogiéj czasu teraźniejszego
 • zanik odmiany przymiotnikowéj przymiotników
 • forma narzędnika zawsze poprzedzana przyimkiém
 • zapożyczenie ablatywy z języków celtyckiech
 • biernik albo równy dopełniaczowi (u żywotnech), albo mianownikowi (u nieżywotnech)