Język właski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
zapadni
Ѧзік Влaск
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2015
Cel utworzenia: Świat Zapadki
Ilość mówiących ?
Sposoby zapisu: cyrylica
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
słowiańskie
południowosłowiańskie
właski
Kody
Conlanger–2 -
Lista conlangów


Język właski jest językiem używanym w świecie Zapadki. Jest to język ludności słowiańskiej żyjącej w Królestwie Rumunii.

Alfabet

 • А а [a]
  • Аі аі [aɪ]
  • Ау ау [aʊ]
 • Б б [b]
 • В в [v]
 • Г г [g]
 • Д д [d]
 • Е е [e]
  • Еі еі [eɪ]
  • Ео ео [eə]
  • Еу еу [eʊ]
 • Ж ж [ʒ]
 • Җ җ [ʒd]
 • З з [z]
 • Ѕ ѕ [ʣ]
 • І і [i]
 • Ї ї [ji]
  • Їі їі [ij]
  • Їу їу [iʊ]
 • Ј ј [j]
 • К к [l]
 • Л л [l]
 • М м [m]
 • Н н [n]
 • О о [o]
  • Оі оі [oɪ]
  • Оу оу [oʊ]
 • П п [p]
 • Р р [r]
 • С с [s]
 • Т т [t]
 • У у [u]
  • Уі уі [uɪ]
  • Уу уу [uʊ]
 • Ў ў [w]
 • Ф ф [f]
 • Х х [x]
 • Ц ц [ʦ]
 • Ч ч [ʧ]
 • Ш ш [ʃ]
 • Щ щ [ʃd]
 • Ъ ъ [ɤ]
 • Ы ы [ɨ]
 • ь - funkcja gramatyczna
 • Ѧ ѧ [ja]
 • Ꙟ ꙟ [ɨ]~[ɨn]
  • Ꙟі ꙟі [ɨɪ]
  • Ꙟу ꙟу [ɨʊ]

Zmiany fonetyczne

 • TarT, TalT, TerT, TelT, arT, alT > TraT, TlaT, TraT, TlaT, raT, laT
 • r, l sonorne > ър, ъл
 • ě > ja
 • tj, dj > št, žd
 • pełna wokalizacja jerów:
  • ъ > ɤ /ъ/
  • ь > e
  • w słabych miejscach wypadnięcie
 • zachowanie c i dz
 • depalatalizacja (miękki znak dalej używany przy liczebnikach, żeńskich, końcówkach deklinacyjnych i czasownikach)
 • dyftongizacja sylab akcentowanych zamkniętych:
  • o > oi
  • y > yj > ij
  • a > au
  • e > ei
 • dyftongizacja sylab długich przed akcentowaną sylabą:
  • o > eo
  • y > oi
  • i > e
  • a > ou
  • e > eo
 • skrócenie długich samogłosek, cofnięcie się akcentu o jedną sylabę do tyłu, gdy jest tam sylaba zamknięta
 • e, o, u, a nieakcentowane w ostatniej sylabie > y
 • i, y > i
 • ą > ъ
 • ę > ja, wyjątek liczebniki, gdzie > yn (Ꙟ)
 • o, u _/m, n/ > y (Ꙟ)
 • o, u (w ostatniej sylabie, gdy nieakcentowana) > y

Morfologia

Wszystkie końcówki

Deklinacja

Nieokreślone
Rodzaj męski nijaki żeński
Deklinacja I1 I2 II IV1 V2 I1 I2 V2 V4 V5 III1 III2,3 IV2 V1 V3
M. l.p. вълк кꙟ сїін гоіст каумын латы полы імѧ телѧ словы жены душы коість кръвь мауть
D. l.p. вълкы кꙟы сіна гості камені латы полы імены телѧты слоівсы жені душі кості кръві матрі
C. l.p. вълкы кꙟы сіны гостымь камены латымь полы имены телѧты слоівсы женъі душъі костымь кръві матрі
B. l.p. вълк кꙟы сіны гоіст каумын латы полы імѧ телѧ словы женъ душъ кост кръвь мауть
Msc. l.p. вълцы кꙟы сіны гості камыны латы полі імыны телѧты слоівсы жены душі кості кръвы матры
M. l.m. вълці кꙟі сіні гостеі камыны латы полы імены телѧты слоівсы жені душа кості кръві матрі
D. l.m. вълкыв кꙟі сіныв гостїі камені лаут поіл імеін телѧт словыс жеін душ костїі кръvїі матрїі
C. l.m. вълкым кꙟeм сіным гостым каменым латым полем іменым телѧтым слоівсым женым душым костым кръвым матрым
B. l.m. вълці кꙟы сіныв гостїі камыны латы полы імены телѧты слоівсы жені душы кості кръві матрі
Msc. l.m. вълцых кꙟіх сінъх гостых каменых латых поліх іменых телѧтых слоівсых женых душых костых кръвых матрых
Określone
Rodzaj męski nijaki żeński
Deklinacja I1 I2 II IV1 V2 I1 I2 V2 V4 V5 III1 III2,3 IV2 V1 V3
M. l.p. вълк(-ул) кꙟ(-ел) сїін(-ул) гоіст(-ел) камен(-ел) лато(-л) поле(-л) інѧ(-л) телѧ(-л) слово(-л) жена(-ла) душа(-ла) кость(-ла) кревь(-ла) мать(-ла)
D. l.p. вълка(-лу) кꙟа(-лу) сіна(-лу) гості(-лу) камені(-лу) лата(-лу) пола(-лу) імена(-лу) телѧте(-лу) слоівса(-лу) жені(-лъ) душі(-лъ) кості(-лъ) кръві(-лъ) матрі(-лъ)
C. l.p. вълку(-л) кꙟу(-л) сіну(-л) гостемь(-л) камену(-л) латемь(-л) полу(-л) имену(-л) телѧту(-л) слоівсу(-л) женъі(-лъ) душъі(-лъ) костемь(-лъ) кръві(-лъ) матрі(-лъ)
B. l.p. вълк(-ул) кꙟа(-л) сіна(-л) гоіст(-л) камен(-ел) лато(-л) поле(-л) імѧ(-л) телѧ(-л) слово(-л) женъ(-лъ) душъ(-лъ) кост(-лъ) кръвь(-лъ) мать(-лъ)
Msc. l.p. вълца(-л) кꙟа(-л) сіну(-л) гості(-л) камене(-л) лата(-л) полі(-л) імене(-л) телѧте(-л) слоівсе(-л) жена(-ль) душі(-ль) кості(-ль) кръве(-ль) матре(-ль)
M. l.m. вълці(-лі) кꙟі(-лі) сіні(-лі) гостеі(-лі) камене(-лі) лата(-ја) пола(-ја) імена(-ја) телѧта(-ја) слоівса(-ја) жені(-ја) душа(-ја) кості(-ја) кръві(-ја) матрі(-ја)
D. l.m. вълкыв(-ул) кꙟі(-л) сіныв(-ул) гостїі(-л) камені(-л) лат(-еї) пол(-еї) імен(-еї) телѧт(-еї) словес(-еї) жен(-еї) душ(-еї) костїі(-ј) кръvїі(-ј) матрїі(-ј)
C. l.m. вълкым(-ъл) кꙟeм(-ъл) сіным(-ъл) гостем(-ъл) каменем(-ъл) латым(-ъј) полем(-ъј) іменем(-ъј) телѧтем(-ъј) слоівсем(-ъј) женам(-ъј) душам(-ъј) костем(-ъј) кръвам(-ъј) матрем(-ъј)
B. l.m. вълці(-л) кꙟа(-лі) сіныв(-л) гостїі(-лі) камене(-л) лата(-ј) пола(-ј) імена(-ј) телѧта(-ј) слоівса(-ј) жені(-ј) душа(-ј) кості(-ј) кръві(-ј) матрі(-ј)
Msc. l.m. вълцах(-лъх) кꙟіх(-лъх) сінъх(-лъх) гостех(-лъх) каменех(-лъх) латах(-јъх) поліх(-јъх) іменех(-јъх) телѧтех(-јъх) слоівсех(-јъх) женах(-јъх) душах(-јъх) костех(-јъх) кръвах(-јъх) матрех(-јъх)

Koniugacja

Notuje się brak bezokolicznika.

Konjugacja
Czas teraźniejszy
Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I јесъмь ідъ славъ міјъ јесъм ідем славім міјем
II јесі ідешь славішь міјешь јесте ідете славіте міјете
III јест іде славі міје съ ідът славът міјът
Aoryst
Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I біх ідех славех міјех біхме ідехме славіхме міјехме
II бі іде славі міје біхте ідехте славіхте міјехте
III біхе ідехе славіхе міјехе біхъ ідeхъ славіхъ міјeхъ
Imperfekt
Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I біш ідеш славеш міјеш бішме ідешме славішме міјешме
II біше ідеше славіше міјеше біште ідеште славіште міјеште
III біше ідеше славіше міјеше бішъ ідeшъ славішхъ міјeшъ
Perfekt Teraźniejszy
Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I біл/а/о съмь шел/а/о съмь славіл/а/о съмь міл/а/о съмь білі съм шелі съм славілі съм мілі съм
II біл/а/о сі шел/а/о сі славіл/а/о сі міл/а/о сі білі сте шелі сте славілі сте мілі сте
III біл/а/о је шел/а/о је славіл/а/о је міл/а/о је білі съ шелі съ славілі съ мілі съ
Perfekt Przeszły I
Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I біх біл/а/о біх шел/а/о біх славіл/а/о біх міл/а/о біхме білі біхме шелі біхме славілі біхме мілі
II бі біл/а/о бі шел/а/о бі славіл/а/о бі міл/а/о біхте білі біхте шелі біхте славілі біхте мілі
III біхе біл/а/о біхе шел/а/о біхе славіл/а/о біхе міл/а/о біхъ білі біхъ шелі біхъ славілі біхъ мілі
Perfekt Przeszły II
Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I біш біл/а/о біш шел/а/о біш славіл/а/о біш міл/а/о бішме білі бішме шелі бішме славілі бішме мілі
II біше біл/а/о біше шел/а/о біше славіл/а/о біше міл/а/о біште білі біште шелі біште славілі біште мілі
III біше біл/а/о біше шел/а/о біше славіл/а/о біше міл/а/о бішъ білі бішъ шелі бішъ славілі бішъ мілі

Liczebniki

 • једін
 • два
 • трі
 • четірі
 • пꙞть
 • шесть
 • седъмь
 • осъмь
 • девꙞть
 • десꙞть