Modlitwa Pańska w różnych językach

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Modlitwa Pańska jest często używanym narzędziem w językoznawstwie porównawczym. Od czasu publikacji pracy Konrada Gesnera (Gessnera) Mithridates, sive de differentiis linguarum... observationes (1555 lub 1558) [1], tłumaczenia tej modlitwy często są używane do celu szybkiego porównywania języków, głównie dlatego że przygniatająca większość wcześniejszych filologów to chrześcijanie, a do tego często księża. Wskutek działalności misjonarzy, Biblia była historycznie jednym z pierwszych tekstów przetłumaczonych z jednego języka na drugi, więc dla wczesnych naukowców najbardziej dostępnym tekstem w jakimkolwiek języku była najczęściej Biblia przetłumaczona w całości lub części. Przykładowo, jedynym zachowanym tekstem w języku gockim, języku bardzo ważnym dla historii języków indoeuropejskich, jest Codex Argenteus, który zawiera tekst niedokończonego tłumaczenia Biblii dokonanego przez Wulfilę.

Ostatnio tej tradycji używania tłumaczeń z Biblii w studiach porównawczych sprzeciwiają się niektórzy z powodu braku neutralności wyznaniowej i praktyczności: formy używane w Modlitwie Pańskiej (tryb rozkazujący i inne) nie przedstawiają zwykłej mowy. Niektórzy filolodzy i wielbiciele języków proponują inne teksty na miejsce modlitwy, takie jak tekst o wieży Babel bądź opowieść o Wietrze Północnym i Słońcu. W językoznawstwie radzieckim często były używane prace Lenina, ponieważ były przełożone na wiele języków.

Niniejsza lista porównuje Modlitwę Pańską w różnych językach z Modlitwą w języku polskim. Przekłady na niej zamieszczone to jednak nie zawsze przekłady dosłowne.

Języki semickie

Języki aramejski

Podano polską transkrypcję fonetyczną.

aramejski galilejski aramejski syryjski
Awun de bisz maja
Nit ka dasz szimmuh
Tij-tij malkutu
Neh łej sewjanuh
Ajczana debiszmaja
Afbara
Haw lan lachma de sunkanan jomana
Oszoklan hobejn:
ajczana deap chnan szwakkan lechajałin
Ola taelan le niszuna:
Il la passan min bisza
Mittil dediluh hai malkuta
uhela u tiszbuchta
Lealam almin
Amin
Abłun dbaszmaja
netkadasz szmak
tejtej malkutak
nehwej tsewjanak
ajkana dbaszmaja afbara
hawlan lahma desunkanan jałmana
łaszboklan chałbejn łahtehejn
ajkana daph khanan szłakan lachejjobejn
łila tahlan lyneszuna
łila paclan min bisza
metul dilachej malkuta
łahejla łateszbuchta
la'alam almin
Amejn
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo,
i moc, i chwała na wieki wieków
Amen.

Język maltański

Missierna li inti fis-Smewwiet
jitqaddes Ismek tiġi Saltnatek
Ikun li trid Int
Hekk fis-Sema
Kif ukoll fl-Art
Ħobżna ta' kuljum agħtina llum
aħfrilna dnubietna
kif aħna naħfru
'l min hu ħati għalina
la ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda eħlisna mid-deni. Amen
[Għax Tiegħek hi s-Saltna,
il-Qawwa u l-Glorja għal dejjem]
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język hebrajski

Z tłumaczenia Nowego Testamentu Delitzsch

אבינו שבשמים יתקדש שמך
תבוא מלכותך
יעשה רצונך
.כאשר בשמים גם בארץ
.את לחם חוקנו תן לנו היום
.ומחל לנו על חובותינו כאשר מחלנו גם אנחנו לחיבנו
ואל תביאנו לידי נסיון
כי אם תחלצנו מן הרע
כי לך הממלכה והגבורה והתפארת]
.[לעולמי עולמים אמן
Avinu she-ba-shamayim yitkadash shmecha
Tavo malchutcha
yeaseh rezoncha
ka-asher ba-shamayim gam ba-aretz.
Et lechem chukeinu ten lanu hayom.
U-mchal lanu al chovoteinu ka-asher machalnu gam anachnu le-chayaveinu.
Ve-al tavienu liydey nisayon
ki im techalzenu min ha-ra
[ki lecha ha-mamlacha ve-hagvura
Le-olmey olamim amen].
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Języki bałtyckie

litewski

Tėve Mūsų kuris esi danguj!
Teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
Teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir zemeje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kalininkams.
Ir nevesk mus į pagundą,
bet gelbėk mus nuo pikto.
Nes tavo yra karalystė ir macis ir garbė iki amžių.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Języki germańskie

Język afrykanerski

Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom.
Laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood,
En vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
En lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
[Want aan U behoort die koninkryk en die krag
en die heerlikheid tot in ewigheid.]
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.


Język angielski

Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy name,
Thy kingdom come,
Thy will be done,
On earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
[For the kingdom, the power, and the glory are yours,
Now and forever] Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.


Język duński, dansk

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
[For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.]
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język farerski

Faðir vár, Tú, sum ert í Himli.
Heilagt verði navn Títt.
Komi ríki Títt.
Verði vilji Tín,
sum í Himli, so á jørð.
Gev okkum í dag okkara dagliga breyð.
Og fyrigev okkum syndir okkara,
so sum vit eisini fyrigeva teimum,
ið móti okkum synda.
Leið okkum ikki í freistingar, men frels okkum frá tí illa.
'['Tí at títt er ríkið, valdið og heiðurin um allar ævir.]
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język gocki

𐌰𐍄𐍄𐌰 𐌿𐌽𐍃𐌰𐍂 𐌸𐌿 𐌹̈𐌽 𐌷𐌹𐌼𐌹𐌽𐌰𐌼,
𐍅𐌴𐌹𐌷𐌽𐌰𐌹 𐌽𐌰𐌼𐍉 𐌸𐌴𐌹𐌽
𐌵𐌹𐌼𐌰𐌹 𐌸𐌹𐌿𐌳𐌹𐌽𐌰𐍃𐍃𐌿𐍃 𐌸𐌴𐌹𐌽𐍃
𐍅𐌰𐌹𐍂𐌸𐌰𐌹 𐍅𐌹𐌻𐌾𐌰 𐌸𐌴𐌹𐌽𐍃
𐍃𐍅𐌴 𐌹̈𐌽 𐌷𐌹𐌼𐌹𐌽𐌰 𐌾𐌰𐌷 𐌰𐌽𐌰 𐌰𐌹𐍂𐌸𐌰𐌹
𐌷𐌻𐌰𐌹𐍆 𐌿𐌽𐍃𐌰𐍂𐌰𐌽𐌰 𐌸𐌰𐌽𐌰 𐍃𐌹𐌽𐍄𐌴𐌹𐌽𐌰𐌽 𐌲𐌹𐍆 𐌿𐌽𐍃 𐌷𐌹𐌼𐌼𐌰 𐌳𐌰𐌲𐌰
𐌾𐌰𐌷 𐌰𐍆𐌻𐌴𐍄 𐌿𐌽𐍃 𐌸𐌰𐍄𐌴𐌹 𐍃𐌺𐌿𐌻𐌰𐌽𐍃 𐍃𐌹𐌾𐌰𐌹𐌼𐌰
𐍃𐍅𐌰𐍃𐍅𐌴 𐌾𐌰𐌷 𐍅𐌴𐌹𐍃 𐌰𐍆𐌻𐌴𐍄𐌰𐌼 𐌸𐌰𐌹𐌼 𐍃𐌺𐌿𐌻𐌰𐌼 𐌿𐌽𐍃𐌰𐍂𐌰𐌹𐌼
𐌾𐌰𐌷 𐌽𐌹 𐌱𐍂𐌹𐌲𐌲𐌰𐌹𐍃 𐌿𐌽𐍃 𐌹̈𐌽 𐍆𐍂𐌰𐌹𐍃𐍄𐌿𐌱𐌽𐌾𐌰𐌹
𐌰𐌺 𐌻𐌰𐌿𐍃𐌴𐌹 𐌿𐌽𐍃 𐌰𐍆 𐌸𐌰𐌼𐌼𐌰 𐌿𐌱𐌹𐌻𐌹𐌽.
[𐌿𐌽𐍄𐌴 𐌸𐌴𐌹𐌽𐌰 𐌹̈𐍃𐍄 𐌸𐌹𐌿𐌳𐌰𐌽𐌲𐌰𐍂𐌳𐌹 𐌾𐌰𐌷 𐌼𐌰𐌷𐍄𐍃 𐌾𐌰𐌷 𐍅𐌿𐌻𐌸𐌿𐍃 𐌹̈𐌽 𐌰𐌹𐍅𐌹𐌽𐍃]
𐌰𐌼𐌴𐌽.
Atta unsar þu in himinam
weihnai namo þein
qimai þiudinassus þeins
wairþai wilja þeins
swe in himina jah ana airþai.
hlaif unsarana þana sinteinan gif uns himma daga
jah aflet uns þatei skulans sijaima
swaswe jah weis afletam þaim skulam unsaraim
jah ni briggais uns in fraistubnjai
ak lausei uns af þamma ubilin.
[Unte þeina ist þiudangardi jah mahts jah wulþus in aiwins.]
Amen.
Ojcze nasz w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język holenderski

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
[Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid.]
Amen.
Ojcze nasz w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Dilekt limburski, Limburgs

Oze vader, dae in de hemel ies,
eure naam ies oes heilig,
laot eur riek van vrae kómme op dees waereld
en laot oes handele volges eure wil.
Gaef ederein zien dageliks broad
en vergaef oes oos miessjlaeg,
zoa wie veer aan andere vergaeve wat ze taege oes miesdege,
bring oes neet in verzeuking
en verlos oes van alle koad.
[Want van uuch ies 't keuninkriek
en de krach en de gelökzaligheid
in alle ičwigheid.]
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język niemiecki

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
[Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit]
Amen.
Ojcze nasz w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Dilekt alemański, Alemannisch

Fader unser, du in himile bist:
din name vuerde geheiliget,
din riche chome;
din wille gesckche in erdo, also in himele.
Unser tagoliche brot kib uns hiuto,
unde unsere schulde belass uns,
also auch wir belazend unsern schludigen,
und in chorunga mit leitest du unsich,
nu belose unsich fom uble.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Dialekt bawarski, Boarisch

Insa vådar im himö,
ghàiligt soi werdn dài' nåm.
Dài' ràich soi kema,
dài' wuin soi gschegn,
wia-r-im himö, aso àf dar eadn.
Gib ins hàind insa täglis broud,
und vargib ins insar schuid,
wia-r-à mia dene vagebm,
dé an ins schuidig wordn sàn.
Und fiar ins nét in d vasuachung,
sundan darles ins vom ibö.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język luksemburski, Lëtzebuergesch

Eise Papp am Himmel,
däin Numm sief gehellégt.
Däi Räich soll kommen,
däi Wëll soll geschéien
wéi am Himmel sou op der Äerd.
Gëf äis haut eist deeglecht Brout,
verzei äis eis Schold,
wéi mir och dene verzeien,
déi an eiser Schold sin.
Féier äis nët an d'Versuchung,
mä maach äis fräi vum Béisen.
[well dir gehéiert d'Reich an d'Kraaft
an d'Herrlechkeet an Eiwegkeet.]
Amen.
Ojcze nasz w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Dialekt łużycki

Fador unsor im Himml,
gehailischd sai dai Name,
dai Raisch komme,
dai Wille geschähe,
wie im Himml so ooch off Ärden,
unsor däglischs Brood gib uns heide,
un forgib uns unsre Schuldn
wie ooch wir forgäm unsorn Schuldschorn,
un fier uns ni in Forsuchung,
sondorn erleese uns vom Beesn.
[denn dai isses Raisch, de Kraft und de Härrlischkeed in Ewischkeed..]
Amen.
Ojcze nasz w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język norn

norn (Szetlandy) norn (Orkady)
Fy vor or er i Chimeri.
Halaght vara nam dit.
La Konungdum din cumma.
La vill din vera guerde
i vrildin sindaeri chimeri.
Gav vus dagh u dagloght brau.
Forgive sindorwara
sin vi forgiva gem ao sinda gainst wus.
Lia wus ikè o vera tempa,
but delivra wus fro adlu idlu.
[For do i ir Kongungdum, u puri, u glori.]
Amen
Favor i ir i chimrie,
Helleur ir i nam thite,
gilla cosdum thite cumma,
veya thine mota vara gort
o yurn sinna gort i chimrie,
ga vus da on da dalight brow vora
Firgive vus sinna vora
sin vee Firgive sindara mutha vus,
lyv vus ye i tumtation,
min delivera vus fro olt ilt.
Amen
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język staroangielski, Englisċ

Fæder ūre, þū þe eart on heofonum;
Sī þīn nama gehālgod,
tō becume þīn rīce,
geƿurþe þīn ƿilla, on eorðan sƿā sƿā on heofonum.
Ūrne gedæghƿāmlīcan hlāf sele ūs tōdæg,
and forgif ūs ūre gyltas, sƿā sƿā ƿē forgifaþ ūrum gyltendum,
and ne gelǣd þū ūs on costnunge,
ac ālīes ūs of yfele,
sōþlīce.
Ojcze nasz w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język staronordycki, Norrǿna

Faþer vár es ert í himenríki,
verði nafn þitt hæilagt
Til kome ríke þitt,
værði vili þin, sva a iarðu sem í himnum.
Gef oss í dag brauð vort dagligt
Ok fyr gefþu oss synþer órar, sem vér fyr gefom þeim er viþ oss hafa misgert
Leiðd oss eigi í freistni,
heldr leys þv oss frá ollu illu.
Amen.
Ojcze nasz w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język szwedzki, svenska

Vår Fader, du som är i himmelen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
[Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.] Amen.
Ojcze nasz w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język grecki (ortografia politoniczna)

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język azerski

Ey göylərdə olan Atamız,
Adın müqəddəs tutulsun.
Səltənətin gəlsin.
Göydə olduğu kimi,
Yerdə də Sənin iradən olsun.
Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver;
Və bizə borclu olanları bağışladığımız kimi,
Bizim borclarımızı da bağışla;
Və bizi imtahana çəkmə,
Lakin bizi şərdən xilas et.
[Çünki səltənət, qüdrət və izzət əbədi olaraq Sənindir.
Amin.]
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język indonezyjski

Bapa kami yang ada di surga
Dimuliakanlah nama-Mu
Datanglah Kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu
Di atas bumi seperti di dalam Surga
Berilah kami rejeki pada hari ini
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan
Tetapi bebaskan kami dari yang jahat
[Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya]
Amin.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Języki romańskie

Język francuski

Notre Père qui es aux cieux!
Que ton nom soit sanctifié;
que ton règne vienne;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;
pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;
ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin.
[Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles,
le règne, la puissance et la gloire] Amen!
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język hiszpański

Padre nuestro, que estás en el cielo
Santificado sea tu nombre;
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad
En la tierra como en el cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Y no nos dejes caer en la tentación;
Y líbranos del mal.
Tuyo es el Reino el Poder y la Gloria por siempre Señor,
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język korsykański

Patre Nostru chì sì in celu,
ch'ellu sia santificatu u to nome;
ch'ellu venga u to regnu,
ch'ella sia fatta a to vuluntà,
in terra cum'è in celu.
Dacci oghjeghjornu u nostru pane cutidianu,
è rimettici i nostri debbiti,
cum'è no i rimettimu à i nostri debbitori.
Un ci induce micca in tentazione,
ma francaci da u male.
Ame è cusì sia
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język portugalski

Pai Nosso
Que estais nos Céus,
Santificado seja o Vosso nome.
Venha a nós o Vosso reino,
«Seja feita a Vossa vontade
Assim na Terra como no Céu.
«O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
«Perdoai-nos as nossas ofensas
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
E não nos deixeis cair em tentação
E livrai-nos do mal.
Amén.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język rumuński

Tatăl nostru care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele Tău,
vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi
şi ne iartă nouă greşelile noastre
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne mântuieşte de cel rău.
[Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea,
acum şi pururea şi în vecii vecilor] Amin.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język włoski

Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
Sia fatta la tua volontà,
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti,
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Łacina

Pater noster, qui es in caelis
Sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
Sicut in caelo et in terra
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem;
Sed libera nos a malo.
[Quoniam tibi est regnum et potestas et gloria in saecula]
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Języki słowiańskie

języki zachodniosłowiańskie

język polski

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.
dialekt mazowiecki, mazowiesko godko (gwara czyrsko)
Ojcze nosz, który żeś je w niebie,
świnć sie imie Twoje.
Przyjdź Królystwo Twoje.
Bundź wola Twoja, jak
w niebie, tak ji na zimi.
Chlyba naszygo powszednigo
dej nam dzisiej
ji odpuść nam nasze winy,
jak ji my odpuszczomy naszym winowajcóm.
Ji nie wodzij nas na pokuszynie,
ale nas zbaw ode złygo.
Amyn.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.
dialekt śląski, ślůnsko godka
Łojcze nosz, kieryś je w niebie,
świyńć sie imie Twoji.
Przidź Krůlestwo Twoji.
Bydź wola Twoja, jako
w niebie, tak i na ziymi.
Chleba naszego powszedniego
dej nóm dzisiok
i łodpuść nům nasze winy,
kiej i my łodpuszczómy naszym winowajcóm.
I nie wůdź nos na pokuszyni,
ale nos zbow łode złego.
Amyn.
Ojcze nosz, kieryś jes w niebie,
świyńć sie imie Twoji.
Przidź Krůlestwo Twoji.
Bydź wola Twoja, jako
w niebie tak i na ziymi.
Chleba naszego powszedniego
dej nóm dzisio
i odpuśc nom nasze winy,
kiej i my odpuszczómy naszym winowajcóm.
I nie wůdź nos na pokuszyni,
ale nos zbow ode złego.
Amyn.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.
dialekt wielkopolski, dialekt wielgopuelski (gwara pueznańsko)
Uejcze nosz, co żeś jes w niebie,
świyńć się imie Twueje,
przyńdź królestwo Twueje,
buńdź wuela twueja jak
w niebie, tak i na ziymi.
Chleba naszygu puewszedniygu
dej num dzisiej.
I uedpuś num nasze winy,
jak i my uedpuszczumy naszym winowajcum.
I nie wuydź nos na puekuszynie,
ale zbow nos uede złygu.
Amyn.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.
język kaszubski, kaszëbsczi jãzëk

Òjcze nasz, jaczi jes w niebie, niech sã swiãcy Twòje miono, niech przińdze Twòje królestwò, niech mdze Twòja wòlô jakno w niebie tak téż na zemi. Chleba najégò pòwszednégò dôj nóm dzysô i òdpùscë nóm naje winë, jak i më òdpùszcziwóme naszim winowajcóm. A nie dopùscë na nas pòkùszeniô, ale nas zbawi òde złégò. Amen.

język połabski, wenska rec

(zapis oryginalny ze słownika Henniga)

Nôße Wader,
ta toy giß wa Nebisgáy,
Sjungta woarda tügí Geima,
tia Rîk komma,
tia Willia ſchinyôt,
kok wa Nebisgáy,
tôk kak no Sime,
Nôßi wißedanneisna Stgeiba doy nâm dâns,
un wittedoy nâm nôße Ggrêch, kak moy wittedoyime nôßem Grêsmarim,
Ni bringoy nôs ka Warſikónye, tay löſoáy nôs wit wißókak Chaudak.
Amen.

język dolnołużycki, dolnoserbšćina

Wóśce naš, kenž sy na njebju, wuswěśone buź mě Twójo, pśiź kralejstwo Twójo, stań se wóla Twója ako na njebju tak teke na zemi. Klěb naš wšedny daj nam źinsa. A wódaj nam naše winy, ako my wódawamy našym winikam. A njewjeź nas do spytowanja, ale wumóž nas wót togo złego. Amen.

język górnołużycki, hornjoserbšćina

Wótče naš, kiž sy w njebjesach. Swjeć so Twoje mjeno. Přińdź Twoje kralestwo. Stań so Twoja wola, kaž na njebju, tak na zemi. Wšědny chlěb naš daj nam dźens. Wodaj nam naše winy, jako my tež wodawamy swojim winikam. A njewjedź nas do spytowanja, ale wumóž nas wot złeho. Amen.

Język czeski

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštime našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Język słowacki

Otče náš, ktorý si v nebesiach,
posvät’sa meno tvoje.
Príd’ královstvo tvoje.
Bud’ vôla tvoja
ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš vezdejší daj nám dnes.
A odpust’ nám viny naše,
ako aj my odpúšt’ame vinnikom svojim.
I neuvod’ nás v pokušenie,
ale zbav nás od zleho.
[Lebo tvoje je královstvo i moc i sláva na veky.]
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

języki wschodniosłowiańskie

język rosyjski, русский язык

Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твоё, да приидет царствие Твоё, да будет воля Твоя как на небе, и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам наше долги, как и мы прощаем нашим должникам. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь.

Transkrypcja: Otcze nasz, suszczij na niebiesach, da swiatitsia imia Twojo, da priidiet carstwije Twojo, da budiet wola Twoja kak na niebie, i na ziemle. Chleb nasz nasuszcznyj daj nam na siej dień. I prosti nam nasze dołgi, kak i my proszczajem naszym dołżnikam. I nie wwiedi nas w iskuszenije, no izbaw' nas ot łukawogo. Amiń.

język białoruski, беларуская мова, biełaruskaja mova

- Cyrylica:

Ойча наш, які ёсьць у нябёсах, хай сьвяціцца iмя Тваё, хай прыйдзе царства Тваё, хай будзе воля Твоя як на небе й на зямлі. Хлеб наш надзённы дай нам на сённа. І даруй нам нашыя даўгі, як і мы даруем даўжнікам нашым. І ня ўвядзі нас у спакусу, але аслані нас ад злога. Амін.

- Łacińska:

Ojča naš, jaki jość u niabiosach, chaj śviacicca imia Tvajo, chaj pryjdzie carstva Tvajo, chaj budzie vola Tvoja jak na niebie j na ziamli. Chleb naš nadzionny daj nam na sionna. I daruj nam našyja daŭhi, jak i my darujem daŭžnikam našym. I nia ŭviadzi nas u spakusu, ale asłani nas ad złoha. Amin.

Transkrypcja: Ojcza nasz, jaki jość u niabiosach, chaj świacicca imia Twajo, chaj pryjdzie carstwa Twajo, chaj budzie wola Twoja jak na niebie j na ziamli. Chleb nasz nadzionny daj nam na sionna. I daruj nam naszyja daŭhi, jak i my darujem daŭżnikam naszym. I nia ŭwiadzi nas u spakusu, ale asłani nas ad złoha. Amin.

język ukraiński, українська мова, ukrajinśka mova

- Cyrylica:

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

- Łacinka:

Otče nasz, ščo jesy na nebesax, nexaj svjatyťśa imja Tvoje, nexaj pryjde carstvo Tvoje, nexaj bude voľa Tvoja jak na nebi, tak i na zemli. Xlib nasz ščodennyj daj nam śohodni. I prosty nam provyny naši, jak i my proščajemo vynuvatćam našym. I ne vvedy nas u spokusu, ale vyzvoly nas vid lukavoho. Amiń.


Transkrypcja: Otcze nasz, szczo jesy na nebesach, nechaj swiatyt'sia imja Twoje, nechaj pryjde carstwo Twoje, nechaj bude wola Twoja jak na nebi, tak i na zemli. Chlib nasz szczodennyj daj nam siohodni. I prosty nam prowyny naszi, jak i my proszczajemo wynuwatciam naszym. I ne wwedy nas u spokusu, ale wyzwoły nas wid łukawoho. Amiń.

języki południowosłowiańskie

język słoweński, slovenščina

Oče naš, ki si na nebesih, posveti se ime Tvoje, pridi kraljestvo Tvoje, zgodi se volja Tvoja kakor v nebesih tako na zemlji. Kruh naš vsakdanji daj nam danes. In odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v izkušnjavo, nego reši nas zlega. Amen.

język chorwacki, hrvatski jezik

Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu kao i na zemlji. Hljeb naš potrebni daj nam danas. I oprosti nam naše dugove, kao i mi što opraštamo svojijem dužnicima. I ne navedi nas u napast, no izbavi nas oda zla. Amen.

język serbski, српски језик, srpski jezik

- Cyrylica:

Оче наш, који си на небесима, да се свети име Твоје, дођи краљество Твоје, буди воља Твоја како на небу као и на земљи. Хљеб наш потребни дај нам данас. И опрости нам наше дугове, као и ми што опраштамо својим дужницима. И не наведи нас у напаст, но избави нас ода зла. Амин.

- Łaciński:

Oče naš, koјi si na nebesima, da se svet ime Tvoјe, dođi kraljestvo Tvoјe, budi volja Tvoјa kako na nebu kao i na zemlji. Hljeb naš potrebni daј nam danas. I oprosti nam naše dugove, kao i mi što opraštamo svoјim dužnicima. I ne navedi nas u napast, no izbavi nas oda zla. Amin.

Transkrypcja: Ocze nasz, koјi si na nebesima, da se swet ime Twoјe, dodzi kralestwo Twoјe, budi vola Twoјa kako na nebu kao i na zemli. Hleb nasz potrebni daј nam danas. I oprosti nam nasze dugowe, kao i mi szto oprasztamo swoјim dużnicima. I ne nawedi nas u napast, no izbawi nas oda zła. Amin.

język bułgarski, български език

Отче наш, който си на небесата, да се свети име Твоето, да дойде царство Твоето, да бъде воля Твоята както на небето, тъй и на земята. Хляб ни насъщния дай ни днес. И прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в искушение, но избави ни от лукавя. Амин.

Transkrypcja: Otcze nasz, kojto si na nebesata, da se sweti ime Twoeto, da dojde carstwo Twoeto, da byde wola Twojata kakto na nebeto, tyj i na zemiata. Chlab ni nasysztnija daj ni dnes. I prosti nam dylgowete ni, kakto i nie prosztawame na dlyżnicite si. I ne wywedi nas w iskuszenie, no izbawi ni ot lukawia. Amin.

język macedoński, македонски јазик

Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твоје, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес. И прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштаваме на нашите должници. И не воведубај нè во искушение, но избави нè од лукавиот. Амин.

Transkrypcja: Ocze nasz, koј si na nebesata, da se sweti imeto Twoe, da doјde carstwoto Twoјe, da bide wolјata Twoјa kako na neboto, taka i na zemјata. Lebot nasz nasuszen daj ni go denes. I prosti ni gi dolgowite naszi, kako szto i nie im gi prosztawame na naszite dolżnici. I ne wowedubaј ne wo iskuszenie, no izbawi ne od lukawiot. Amin.

język staro-cerkiewno-słowiański, словѣньскъ ѧзыкъ

- Cyrylica:

отьче нашь, иже еси на небесѣхъ, да свѧтитъсѧ имѧ твое, да придетъ цѣсарьствие твое, да бѫдетъ волѣ твоѣ iако на небеси, и на земли. хлѣбъ нашь насѫщьнъ даждь намъ дьнь сь. и отъпѹсти намъ длъги нашѧ, iако и мы отъпѹштаемъ длъжникомъ нашимъ. и не въведи насъ въ напасть, нъ избави ны отъ лѫкаваго. аминъ.

- Łaciński:

otьče naš, iže esi na nebesěchъ, da svętitъsę imę tvoe, da pridetъ cěsarьstvie tvoe, da bǫdetъ volě tvoě jako na nebesi, i na zemli. chlěbъ našь nasǫštьnъ daždь namъ dьnь sь. i otъpusti namъ dlъgi našę, jako i my otъpuštaemъ dlъžnikomъ našimъ. i ne vъvedi nasъ vъ napastь, nъ izbavi ny otъ lǫkavago. aminъ.

Język tagalog

Ama namin, sumasalangit Ka,
Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo,
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para ng sa Langit.
Bigyan Niyo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami ng aming mga sala
Para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
[Sapagkat sa Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian
Ngayon at magpasawalanghanggan]
Amén.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Języki uralskie

Język fiński

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille anteeksi velkamme,
niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Język węgierski

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezöknek;
és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki]
Amen.

Języki sztuczne

Esperanto

Patro nia, kiu estas en la ĉielo
sanktigata estu Via nomo
Venu Via regno
Fariĝu Via volo
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj
Kaj ne konduku nin en tenton
sed liberigu nin de la malbono
Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro eterne
Amen
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo,
i potęga,
i chwała na wieki]
Amen.

Ido

Patro nia, qua esas en la cielo,
tua nomo santigesez,
tua regno advenez,
tua volo facesez quale en la cielo
tale anke sur la tero.
Donez a ni cadie l'omnadiala pano,
e pardonez a ni nia ofensi,
quale anke ni pardonas a nia ofensanti,
e ne duktez ni aden la tento,
ma liberigez ni del malajo.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Interlingua

Nostre patre, qui es in le celo,
que tu nomine sia sanctificate;
que tu regno veni,
que tu voluntate sia facite
super le terra como anque in le celo.
Da nos hodie nostre pan quotidian,
e pardona nos nostre debitas
como nos pardona nostre debitores.
E non conduce nos in tentation
ma libera nos ex le mal,
perque le regno, e le poter, e le gloria
es tue pro sempre.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała
na wieki]
Amen.

Przypisy

  1. Eco U. W poszukiwaniu języka uniwersalnego, Warszawa 2002,

Źródła

Linki zewnętrzne