Słownik:Wysoki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Аа

 • А : [a] : I, oraz, wraz z
 • Абыхжэ : [abɘxʒɛ] : Czy..., czy aby..., czy być może...
 • Азбъвидца : [azbʌvʲidʦa] : Abecadło
 • Аж : [aʒ] : Ja (formalnie)

Staro-cerkiewno-słowiańskie *azъ

 • Ажэ : [aʒɛ] : Tak, że..., W taki sposób, by..., doprowadzając do tego, iż...
 • Ажэлито : [aʒɛlʲito] : Ponieważ, bo

Konstrukcja aжэ + ли + ото

 • Ажэтако : [aʒɛtako] : Albowiem

Konstrukcja aжэ + тако

 • Ано [ano] : Tak, ano, to jest wiadome

Яя

 • Я : [ja] : Ja

Ѣѣ

 • Ѣдь : [jædʲ] : Jać
 • Ѣсть : [jæsʲtʲ] : Jeść, spożywać

Бб

 • Бѣда : [bʲæda] : Bieda, ubóstwo

Prasłowiańskie *běda

 • Бѣлъй : [bʲæɫʌj] : Biały
 • Бѣс : [bʲæs] : Bies, diabeł
 • Бог : [bog] : Bóg

Prasłowiańskie *bogъ

 • Болъто : [boɫʌto] : Błoto

Prasłowiańskie *bolto

 • Бољ : [bolʲ] : Ból
 • Брат : [brat] : Brat
 • Брѣг : [bʲrʲæg] : Brzeg
 • Брехать : [bʲrʲɛxatʲ] : Chrapać, kaszleć

Prasłowiańskie *brьxati

 • Быть : [bɘtʲ] : Być

Вв

 • В : [v] : W, wewnątrz, w środku czegoś
 • Вѣжѕа : [vʲæʒʣa] : Wiedza
 • Вѣк : [vʲæ] : Wiek (miara czasu)
 • Вѣротня : [vʲærotʲnʲa] : Religia, wiara
 • Вдр'юғодняй : [vdrjuɣodʲnʲaj] : Pojutrze

Bułgarskie *вдругиден

 • Вэл'не : [vɛɫnʲɛ] : Wełna
 • Верх : [vʲɛrx] : Wierch, szczyt
 • Верхан : [vʲɛrxan] : Koń (wierzchowiec)
 • Винён : [vʲinʲon] : Winien, powinien
 • Висня : [vʲisʲnʲa] : Wiśnia

Prasłowiańskie *višьnja

 • Воля : [volʲa] : Wola
 • Воз : [voz] : Wóz
 • Вёснь : [vʲosʲnʲ] : Wiosna

Prasłowiańskie *vesъna

 • Вроте : [vrotʲɛ] : Drzwi, wrota, brama
 • Всѣль'ство : [vʲsʲælʲstvo] : Świat, wszechświat
 • Вжѕово : [vʒʣovo] : Zawsze

Słowackie *vždy

 • Вы : [vɘ] : Ty, wy

Гг

 • Глаголик : [gɫagolʲik] : Litera

Staro-cerkiewno-słowiańskie *glagolъ

 • Грѣх : [gʲrʲæx] : Grzech

Prasłowiańskie *grěxъ

 • Грюша : [gʲrʲuʃa] : Gruszka

Prasłowiańskie *gruša

Ғғ

 • Ғатить : [ɣatʲitʲ] : Zasłaniać

Prasłowiańskie *gatiti

 • Ғора : [ɣora] : Góra

Дд

 • Даждать : [daʒdatʲ] : Dawać
 • Дажэ : [daʒɛ] : Nawet
 • Дѣва : [dʲæva] : Dziewczyna, dziewczę (podgardliwie)

Prasłowiańskie *děv

 • Дѣвищє : [dʲævʲiʃʦɛ] : Dziewczyna, dziewczę

Prasłowiańskie *děv

 • Дѣвюша : [dʲævʲuʃa] : Dziewczyna

Prasłowiańskie *děv

 • Два : [dva] : Dwa
 • Дед : [dʲɛd] : Dziadek, dziad
 • День : [dʲɛnʲ] : Dzień
 • Десѣц : [dʲɛsʲæc] : Dziesięć
 • Девѣц : [dʲɛvʲæc] : Dziewięć
 • Дѥржавя : [dʲɛrʒavʲa] : Kraj
 • Дѥржавотня : [dʲɛrʒavotʲnʲa] : Polityka
 • Длуг : [dɫug] : Wina
 • Долина : [dolʲina] : Dolina
 • Домъщь : [domʌɕʦ] : Dom, domostwo
 • Дос'ѥден : [dosjɛdʲɛn] : Nudny

Serbskie *досадан

 • Достуйнощь : [dostujnoɕʦ] : Godność, dostojność
 • Д'рѣво : [drʲævo] : Drzewo

Prasłowiańskie *děrvo

 • Дрог : [drog] : Kolega, znajomy
 • Дурной : [durnoj] : Głupi, durny
 • Дух : [dux] : Duch, zjawa, duch (pojęcie abstrakcyjne)
 • Дымить (ся) : [dɘmʲitʲ] : Dymić się, palić papierosy

Ээ

 • Экипа : [ɛkʲipa] : Drużyna

Ее

Єє

Ѥѥ

 • Ѥсти : [jesʲtʲi] : Jest

Ѧѧ

Ѩѩ

 • Ѩть : [jɛ̃ntʲ] : Wziąć, złapać, chwycić

Prasłowiańskie *(j)ęti

Фф

Жж

 • Ж'ѣл : [ʒjæɫ] : Bardzo

Staro-cerkiewno-słowiańskie *žělo

 • Жбан : [ʒban] : Dzban
 • Ж'вѩк : [ʒvʲɛ̃ŋk] : Dźwięk
 • Ж'вѩкотня : [ʒvʲɛ̃ŋkotʲnʲa] : Muzyka
 • Ждоръв : [ʒdorʌv] : Zdrowy

Prasłowiańskie *sъdorvъ

 • Жэлъв : [ʒɛɫʌv] : Żółw

Prasłowiańskie *želъve

 • Жэна : [ʒɛna] : Kobieta

Prasłowiańskie *žena

 • Жѧдѕать : [ʒɛ̃ndʣatʲ] : Żądać, pragnąć

Prasłowiańskie *žędati

 • Жѧжѕа : [ʒɛ̃ʒʣa] : Żądza, pragnienie

Prasłowiańskie *žęžda

 • Жѕє : [ʒʣɛ] : Tutaj

Czeskie *zde

 • Ж'ӹвот : [ʒjɘvot] : Życie, żywot
 • Ж'ӹтцэ : [ʒjɘtʦɛ] : Życie, żywot
 • Жъл'тен : [ʒʌɫtʲɛn] : Żółty

Зз

 • З : [z] : Z czymś, wraz z czymś
 • Завтцрай : [zavtʦraj] : Jutro
 • Задать : [zadatʲ] : Pytać, zadawać pytanie
 • Заход : [zaxod] : Zachód, wieczór
 • Залёв : [zalʲov] : Zatoka, zalew
 • Збавить : [zbavʲitʲ] : Zbawić
 • Зелен : [zʲɛlʲɛn] : Zielony
 • Земля : [zʲɛmʲlʲa] : Ziemia
 • Зимня : [zʲimʲlʲa] : Zima
 • Зможнӹн : [zmoʒnʲɘn] : Legalny

Ѕѕ

 • Ѕбан : [ʣban] : Dzban (archaiczne)

Ии

 • И : [i] : I, oraz, a także
 • Иғрать : Grać, pogrywać
 • Иж'ю : [iʒju] : Że, iż
 • Икой : [ikoj] : Jaki
 • Иљ'бо : [ilʲbo] : Lub, albo
 • Ихтѣть : [ixʲtʲætʲ] : Chcieć, pragnąć

Prasłowiańskie *chъtěti

 • Исконяй : [iskonʲaj] : Z początku, najpierw, rozpoczynając

Staro-cerkiewno-słowiańskie *iskoni

Кк

 • К : [k] : Ku czemuś, do czegoś, w stronę czegoś
 • Кашъљ : Kaszel

Prasłowiańskie *kašljь

 • Кѫдла : Włos, kądzior

Prasłowiańskie *kǫdъla

 • Клѭц'вишкут : [kʲlʲãnʦvʲiʃkut] : Przekleństwo
 • Кликутать : [kʲlʲikutatʲ] : Pokrzykiwać, gadać, plotkować, gawędzić o niczym

Prasłowiańskie *klьkъtati

 • Книгишкут : [kʲnʲigʲiʃkut] : Książka

Prasłowiańskie *kъnigy

 • Ковчэгик : Pudełko, szkatułka

Staro-cerkiewno-słowiańskie *kovъčegъ

 • Купѥлож'нидца : Prostytucja
 • Коберэц : [kobʲɛrɛʦ] : Dywan
 • Копишкут : [kopʲiʃkut] : Koparka
 • Коръва : [korʌva] : Krowa
 • Критчэть : [kʲrʲitʧɛtʲ] : Krzyczeć, wrzeszczeć

Prasłowiańskie *kričati

 • Курюк : [kurʲuk] : Kogut
 • Курюша : [kurʲuʃa] : Kura
 • Къ : [kʌ] : Ku czemuś, do czegoś, w stronę czegoś
 • Кънѩж : [kʌnʲɛ̃ʒ] : Ksiądz, kapłan

Лл

 • Лѣбѣнѕ : [lʲæbʲænʣ] : Łabądź
 • Лѣс : [lʲæs] : Las
 • Лѣте : [lʲætʲɛ] : Lato

Prasłowiańskie *lěto

 • Лѣчыть (ся) : [lʲæʧɘtʲ] : Leczyć, uzdrawiać
 • Лево : [lʲɛvo] : Lewo (lewa strona)
 • Лежэть : [lʲɛʒɛtʲ] : Leżeć

Prasłowiańskie *ležati

 • Леттѥра : [lʲɛtʲtʲjɛra] : Litera (litera alfabetu łacińskiego, nie cyrylicy)

Łacińskie *littera

 • Ли : [lʲi] : Czy, i, li, czy aby, bądź, albo
 • Лих : [lʲix] : Zły, niedobry, lichy
 • Лѫчыть (ся) : [ɫãʧɘtʲ] : Łączyć, złączać
 • Любивать (ся) : [lʲubʲivatʲ] : Kochać, miłować
 • Любидца : [lʲubʲidʦa] : Miłość

Љљ

Мм

 • Мать : [matʲ] : Matka

Prasłowiańskie *mati

 • Мацчъка : [maʦʧʌka] : Kot

Chorwackie *mačka

 • Мачавишкут : [maʧavʲiʃkut] : Pęcherz
 • Мѣсте : [mʲæsʲtʲɛ] : Miasto
 • Месѫц : [mʲɛsʲãnʦ] : Księżyc, miesiąc
 • Млѣчє : [mʲlʲæʧɛ] : Mleko
 • Мова : [mova] : Język (mówiony)
 • Мовотворюк : [movotvorʲuk] : Językotwórca
 • Модрой : [modroj] : Niebieski
 • Можно : [moʒno] : Może, być może
 • Можной : [moʒnoj] : Możliwy, realny
 • Можъг : [moʒʌg] : Mózg
 • Молъдой : [moɫʌdoj] : Młody
 • Мор : [mor] : Śmierć
 • Морой : [moroj] : Martwy, umarły, nieżywy
 • Мур : [mur] : Mur, ściana
 • Мысљ : [mɘsʲlʲ] : Myśl

Нн

 • Налѣсник : [nalʲæsʲnʲik] : Naleśnik

Prasłowiańskie *nalěsьnikъ

 • Намѩ : [namʲɛ̃] : Imię, nazwa
 • Намён : [namʲon] : Imię, nazwa

Łacińskie *nomen

 • Насѭшын : [nasʲãʃɘn] : Powszedni
 • Начѧть : [naʧɛ̃tʲ] : Zacząć, rozpocząć

Prasłowiańskie *čęti

 • Нят : [nʲat] : Nie

Rosyjskie *нет

 • Небеся : [nʲɛbʲɛsʲa] : Niebo, niebiosa
 • Ни вжду : [nʲi vʒdu] : Ani trochę, nie ma mowy
 • Ни кото : [nʲi koto] : Nikt, ani jedna osoba
 • Нипокоѥть (ся) : [nʲipokojɛtʲ] : Niepokoić (się)
 • Нужѕыть : [nuʒʣɘtʲ] : Potrzebować

Оо

 • Обѣдь : [obʲædʲ] : Obiad
 • Овжалувать : [ovʒaɫuvatʲ] : Żałować
 • Овца : [ovʦa] : Owca
 • Оғинь : [oɣʲinʲ] : Ogień, płomień

Prasłowiańskie *ognь

 • Одӹн : [odʲɘn] : Jeden
 • Ожжэй : [oʒʒɛj] : Ożesz, żeby to (partykuła wzmacniająca)
 • Око : [oko] : Oko
 • Ониғдай : [onʲiɣdaj] : Kiedyś, niegdyś, przedwczoraj, wcześniej niż wczoraj

Prasłowiańskie *onъgъda

 • Орѥй : [orʲjɛj] : Szybki

Prasłowiańskie *orj

 • Осѥм : [osʲjɛm] : Osiem
 • Оснь : [osʲnʲ] : Jesień

Prasłowiańskie *osenь

 • Ото : [oto] : To, oto jest, ten
 • Отёц : [otʲoʦ] : Ojciec
 • Ош'клив : [oʃkʲlʲiv] : Brzydki, nieładny

Ёё

Ѫѫ

 • Ѫвоз : [ãvoz] : Wąwóz

Prasłowiańskie *ǫvozъ

 • Ѫгѥл : [ãgʲjɛɫ] : Węgieł

Prasłowiańskie *ǫgъlъ

 • Ѫгиљ : [ãgʲilʲ] : Węgiel

Prasłowiańskie *ǫglь

 • Ѫдья : [ãnʲdʲja] : Wędka

Prasłowiańskie *ǫda

 • Ѫжѕ : [ãʒʣ] : Wąż, węgorz

Prasłowiańskie *ǫžь

 • Ѫжской : [ãʒskoj] : Wąski

Prasłowiańskie *ǫzъkъ

 • Ѫтoръба : [ãtorʌba] : Wątroba

Prasłowiańskie *ǫtorъba

 • Ѫпирь : [ãpʲirʲ] : Wampir

Prasłowiańskie *ǫpirь

Ѭѭ

Пп

 • Пахать : [paxatʲ] : Rozprowadzać zapach

Prasłowiańskie *paxati

 • Папить : [papʲitʲ] : Pić
 • Пѣнѩжѕ : [pʲænʲɛ̃ʒʣ] : Pieniądz

Prasłowiańskie *pĕnędzь

 • Пѣть : [pʲætʲ] : Pięć
 • Пишсать : [pʲiʃsatʲ] : Pisać

Prasłowiańskie *pьsati

 • Писмишкут : [pʲisʲmʲiʃkut] : Pismo
 • Платцать : [pɫatʦatʲ] : Płacić

Prasłowiańskie *platiti

 • Поговорник : [pogovorʲnʲik] : Forum
 • Пожычыть : [poʒɘʧɘtʲ] : Pożyczyć
 • Полѥ : [polʲjɛ] : Pole, łąka

Prasłowiańskie *polje

 • Право : [pravo] : Prawo (prawa strona)
 • Прѣжной : [pʲrʲæʒnoj] : Przyjazny
 • Преклад : [pʲrʲɛkɫad] : Przykład, przekład
 • Преходня : [pʲrʲɛxodʲnʲa] : Ulica
 • Прийдить : [pʲrʲijdʲitʲ] : Przyjść, przybyć
 • Псина : [pʲsʲina] : Pies

Рр

 • Рабъте : [rabʌtʲɛ] : Praca, robota
 • Река : [rʲɛka] : Rzeka
 • Род : [rod] : Ród, rodzina

Prasłowiańskie *rod

 • Родитня : [rodʲitʲnʲa] : Rodzina

Prasłowiańskie *rodina

 • Родюк : [rodʲuk] : Ojciec, rodziciel
 • Рок : [rok] : Rok

Prasłowiańskie *rokъ

 • Розсвет : [rozʲsʲvʲɛt] : Świt, brzask, poranek
 • Рӹба : [rʲɘba] : Ryba

Сс

 • Сажалка : [saʒaɫka] : Jezioro, staw
 • Ся : [sʲa] : Się, samego siebie

Rosyjskie *ся

 • Сѣдать : [sʲædatʲ] : Siadać
 • Сѥдм : [sʲjɛdm] : Siedem
 • Сив : [sʲiv] : Szary
 • Син : [sʲin] : Niebieski
 • Скрипѣть : [sʲkʲrʲipʲætʲ] : Skrzypieć

Prasłowiańskie *skripěti

 • Слюв : [sʲlʲuv] : Przyrzeczenie

Prasłowiańskie *sl’ubъ

 • Смять ся : [sʲmʲatʲ sʲa] : Śmiać się

Prasłowiańskie *smъjati

 • Смѣх : [sʲmʲæx] : Śmiech

Prasłowiańskie *směxъ

 • Снеғ : [sʲnʲɛɣ] : Śnieg
 • Снён : [sʲnʲon] : Śpiący, uśpiony
 • Солъвѣнен : [soɫʌvʲænʲɛn] : Słowianin

Prasłowiańskie *slověninъ

 • Солъво : [soɫʌvo] : Słowo

Prasłowiańskie *slovo

 • Сёрдцэ : [sʲordʦɛ] : Serce
 • Спутнеца : [sputʲnʲɛʦa] : Koleżanka, znajoma
 • Стр'ѣтить : [strjætʲitʲ] : Zapomnieć
 • Сълободной : [sʌɫobodnoj] : Wolny, swobodny

Тт

 • Тако : [tako] : Tak, w taki sposób
 • Такъж : [takʌʒ] : Tak, że, Takoż, doprowadzając do tego, iż, reasumując
 • Тяғнишкут : [tʲaɣʲnʲiʃkut] : Pociąg (pojazd)
 • Тѣле : [tʲælʲɛ] : Ciało
 • Тѣкать : [tʲækatʲ] : Uciekać, bieg, gnać

Prasłowiańskie *těkati

 • Твоѥ : [tvojɛ] : Twoje
 • Твёрӹд : [tʲvʲorʲɘd] : Twardy, wytrzymały, hardy

Prasłowiańskie *tvrьdъ

 • Тень : [tʲɛnʲ] : Cień
 • Тєғод'няй : [teɣodnʲaj] : Dzisiaj
 • Тогашай : [togaʃaj] : Następnie, wtedy, wówczas

Macedońskie *тогаш

 • Три : [tʲrʲi] : Trzy
 • Тухол : [tuxoɫ] : Zgniły, stęchły

Prasłowiańskie *tuchlъ

 • Т'ӹсѣц : [tjɘsʲæʦ] : Tysiąc

Уу

 • Убить : [ubʲitʲ] : Zabić, zamordować
 • Урожыть : [uroʒɘtʲ] : Urodzić
 • Ужо : [uʒo] : Już, wreszcie

Юю

Ѵѵ

Хх

 • Хлѣб : [xʲlʲæb] : Chleb, pieczywo
 • Хлюч : [xʲlʲuʧ] : Klucz
 • Хлюч'ӹдца : [xʲlʲuʧjɘdʦa] : Kółko z kluczami, klucze, zbiór kluczy
 • Холм : [xoɫm] : Wzgórze
 • Хуть : [xutʲ] : Ochota na przekąskę, chęć na skromny posiłek

Prasłowiańskie *xutь

Цц

 • Цахар : [ʦaxar] : Cukier
 • Ц'ѣсарь'ство : [ʦjæsarʲstvo] : Cesarstwo, królestwo

Łacińskie *caesar

 • Цэжкой : [ʦɛʒkoj] : Ciężki

Чч

 • Чэрвён : [ʧɛrʲvʲon] : Czerwony
 • Чэреп : [ʧɛrʲɛp] : Głowa
 • Чѧсть : [ʧɛ̃sʲtʲ] : Część, kawałek
 • Чосло : [ʧosɫo] : Liczba
 • Чырной : [ʧɘrnoj] : Czarny
 • Чыръся : [ʧɘrʌsʲa] : Czereśnia

Prasłowiańskie *čerša

 • Чытать : [ʧɘtatʲ] : Czytać

Prasłowiańskie *čitati

 • Чъловѣк : [ʧʌɫovvæk] : Człowiek

Prasłowiańskie *čьlověkъ

Џџ

 • Џъжџа : [ʤʌʒʤa] : Deszcz (dżdża)
 • Џъжџать : [ʤʌʒʤatʲ] : Dawać (archaiczne)
 • Џъжџовидца : [ʤʌʒʤovidʦa] : Dżdżownica
 • Џъжџыть : [ʤʌʒʤɘtʲ] : Padać (padający deszcz, dżdżyć)

Шш

 • Ш'вѭтить (ся) : [ʃvʲãntʲitʲ] : Święcić
 • Шэсь'ц : [ʃɛsʲʦ] : Sześć
 • Шт'ѥры : [ʃtjɛrɘ] : Cztery
 • Што : [ʃto] : Sto, setka

Щщ

 • Щав : [ʃʦav] : Szczaw

Prasłowiańskie *sьčavъ

 • Що : [ʃʦo] : Co
 • Щодо : [ʃʦodo] : Odnośnie czegoś, abstrahując do

Ыы

Ӹӹ

Ъъ

Ьь

Nie ma słów zaczynających się od znaku miękkiego.

'

Nie ma słów zaczynających się od znaku twardego.