Użytkownik:Hapana Mtu/Ortografie tarykańskie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cyrylickie

Oficjalna cyrylica

Utworzona ze znaków pochodzących z różnych alfabetów cyrylickich. Wiele jej cech wynika z historycznego rozwoju języka.
Dokładniej opisana tu.

Ҩдіт
діызеба Һакабы зангареңет Ҩдіт. һантыра Ніалла зангаре, жаніуе даде ҩн іаЦшыхыж кубе, іаЦшхыж ыіде куе, һаыдаінабр іаНыі ытас Прат. ыра Харц даде Ҩдіт себале, хажжера ҩн прыДыр.

Sowietyca

Cyrylica na modłę sowiecką. Samogłoski zawierają informację o wymowie poprzedzających je spółgłosek. Sowietyca stosuje zasady interpunkcji i kapitalizacji przejęte z ortografii rosyjskiej.

у /w, ɥ, ʷ, ʷɨ, wɨ/ ю /ɥɨ, ᶣɨ, ʲw/ ы /ɨ/ и /ʲɨ, jɨ/ э /ə/ е /jə, ʲə, ə/ а /a/ я /ʲa, ja/ й /j/
б /b/ п /p/ д /d, ɟ/ т /t, tʷ, c, cʷ/ ть /c/ г /g/ к /k, kʷ/
ц /ʦ/ Ч /ʧ/
Ф /f, θ/ в /v, ð/ с /s,/ з /z/ ш /ʃ/ ж /ʒ/ х /χ, h/
р /r/ л /l, ʎ/ ль /ʎ/
м /m/ н	/n, ɲ/ нь /ɲ/ нг /ŋ/

Юдит
Диызеба хакабы зангаренэт Юдит. Хантыра нялла зангаре, жанюэ дадэ юн ячыхыж кубэ, ячыхыж ыйдэ куэ, хаыдайнабр яный ытаф прат. Ыра харц дадэ Юдит фебалэ, хажжера юн прыдыр.

Łacińskie

Oficjalna łacinka

Utworzona ze znaków dostępnych na tureckiej klawiaturze. Pozwala na dokładną transliterację oficjalnej cyrylicy.
Dokładniej opisana tu.

Wdit
diızeba Qakabı zangareğet Wdit. qantıra Nialla zangare, janiue dade wn iaXşıhıj kube, iaXşıhıj ıide kue, qaıdainabr iaNıi ıtas Prat. ıra Harx dade Wdit sebale, hajjera wn prıDır.

Węgrzynka

Łacinka na modłę węgierską. Zawiera wiele dwu- oraz trójznaków. Przy ich podwajaniu powtarza się tylko pierwsza litera, np. <lly> /ʎʎ/. Węgrzynka stosuje zasady interpunkcji i kapitalizacji przejęte z ortografii węgierskiej.

i /ɨ/ e /ə/ a /a/
p /p/ b /b/ t /t/ tu /tʷ/ d /d/ ty /c/ tyu /cʷ/ gy /ɟ/ k /k/ ku /kʷ/ g /g/
c /ʦ/ cs /ʧ/
f /f/ v /v/ fz /θ, ð/ sz /s/ z /z/ s /ʃ/ zs /ʒ/ ch /χ/ h /h/
r /r/ w /w/ wy /ɥ/ j /j/ l /l/ ly /ʎ/
m /m/ n	/n/ ny /ɲ/ ng /ŋ/ 

Wyigyit
Gyiizeba hakabi zangarenet Wyigyit. Hantira nyalla zangare, zsanyve dade wyin jacsichizs kuibe, jacsichizs ijde kue, haidajnabr janij itafz prat. Ira charc dade Wyigyit fzebale, chazzsera wyin pridir.

Węgrzynka 2

Uproszczona węgrzynka używana do z zwęgierszczania nazw tarykańskich.

i /ɨ/ e /ə/ a /a/
p /p/ b /b/ t /t/ tv /tʷ/ d /d/ ty /c/ tyv /cʷ/ gy /ɟ/ k /k/ kv /kʷ/ g /g/
c /ʦ/ cs /ʧ/
f /f/ v /v/ sz /θ, s/ z /ð, z/ s /ʃ/ zs /ʒ/ h /χ, h/
r /r/ v /w, ɥ/ j /j/ l /l/ ly /ʎ/
m /m/ n	/n/ ny /ɲ/ ng /ŋ/ 

Vigyit
Gyiizeba hakabi zangarenet Vigyit. Hantira nyalla zangare, zsanyve dade vin jacsihizs kvibe, jacsihizs ijde kve, haidajnabr janij itasz prat. Ira harc dade Vigyit szebale, hazzsera vin pridir.

Husytka

Łacinka na modłę husycką.

i /ɨ, ʲɨ/ y /ɨ/ e /ə/ a /a/
p /p/ b /b/ t /t, c/ tu /tʷ/ d /d, ɟ/ ť /c/ ťu /cʷ/ k /k/ ku /kʷ/ g /g/
c /ʦ/  č /ʧ/
f /f/ v /v/ th /θ, ð/ v /v/ s /s/ z /z/ š /ʃ/ ž /ʒ/ ch /χ/ h /h/
r /r/ u /w/ w /ɥ/ j /j/ l /l, ʎ/
m /m/ n	/n, ɲ/ ń /ɲ/ ň /ŋ/ 

Widit
Diizeba hakabi zaňarenet Widit. Hantyra ńalla zaňare, žańve dade win jačichiž kuibe, jačichiž ijde kue, haidajnabr janyj itath prat. Ira charc dade Widit thebale, chažžera win pridyr.

Ortografia czarnomowna

Łacinka na modłę mordorską. Zawiera mnóstwo h. Używa tylko liter obecnych w alfabecie angielskim.

y /ɨ/ e /ə/ a /a/ u /ʷɨ/ i /ʲɨ/ iu /ᶣɨ/
p /p/ b /b/ t /t/ d /d/ k /k/ qu /kʷ/ g /g/
c /ʦ/ tzh /ʧ/
f /f/ w /v/ th /θ, ð/ s /s/ z /z/ sh /ʃ/ zh /ʒ/ ch /χ/ h /h/
r /r/ wh /w/ j /j, ʲ/ l /l/
m /m/ n	/n/ ng /ŋ/ 

Judit
Diyzeba hakaby zangarenet Judit. Hantyra njalla zangare, zhanjwe dade jun jatzhychyzh quybe, jatzhychyzh yjde que, haydajnabr janyj ytath prat. Yra charc dade Judit thebale, chazhzhera jun prydyr.

Transkrypcje tekstu przykładowego

Fonemiczna

ɥɨɟɨt
ɟɨɨzəba hakabɨ zaŋarənət ɥɨɟɨt. hantɨra ɲalla zaŋarə, ʒaɲwə dadə ɥɨn jaʧɨχɨʒ kʷɨbə, jaʧɨχɨʒ ɨjdə kʷə, haɨdajnabr janɨj ɨtaθ prat. ɨra χarʦ dadə ɥɨɟɨt θəbalə, χaʒʒəra ɥɨn prɨdɨr.

Fonetyczna

ɥʏɟit
ɟiʔɨzəba hɑkabɨ zaŋarənət ɥʏɟit. hɑntɨra ɲæl:a zaŋarə, ʒaɲwə dadə ɥʏn jæʧɯχɯʒ kʷʊbə, jaʧɯχɯʒ ɪjdə kʷɵ, hɑʔɨdæjnabr̩ jænɪj itaθ prat. ɨrɑ χɑrʣ dadə ɥʏɟit θəbalə, χɑʒʒəra ɥʏn prɨdɨr.