Kaszëbskô cërëlica

Zaczęty przez ɈʝĴ, Grudzień 07, 2019, 21:03:45

Poprzedni wątek - Następny wątek

ɈʝĴ

Jo, to znôwù jô; ë móm jiny dójasy pisenk xd

Jako, żem zmartwychwstał, a pojawiła się już śląska cyrylica na tym forum, to czemu teraz nie kaszubska.
Więc oto prezentuję:

Кашꙏбскө Цꙏрꙏлица

Spółgłoski:
oryginał—cyrylica
b—б
c—ц
cz—ч
d—д
dz—ѕ
dż—ꙉ
g—г
ch—х
,,rodzime h"—ғ
,,zapożyczone h"—ҁ
j—й
k—к
l—љ
ł—л
m—м
n—н
ń—њ
p—п
r—р
rz—р́
s—с
sz—ш
t—т
w—в
z—з
ż—ж
Zbytnio na razie nic ciekawego. :P
њ, љ, р́ standardowo przed samogłoskami zamieniają się na odpowiednio н,л,р oraz samogłoskę prejotowaną.
cz i dż pochodzące ze zmiękczonych k i g zapisuje się jako к+J oraz г+J, gdzie J—prejotowana.
Jako rozdzielacz stosuje się '.

Samogłoski czyste:
oryginał—cyrylica—prejotowana
a—а—я
e—е—є
é—э—ѥ
ë—ꙏ—ь
i—и—і
o—о—ꙍ
ó—ꚙ—ҩ
ô—ө—ѻ
u—у—ю
ú—ұ—ҽ
y—ы
υ—ѵ
υ to jest ypsilon, ú zaś to u [ʉ] występujące w niektórych gwarach a nieoddawane w piśmie.

Samogłoski prelabializowane:
oryginał—cyrylica
,,stare ò"—ўе
,,nowe ò"—ўо
ù—ўу
û—ўұ
û jest prelabializowanym odpowiednikiem ú.
Nowe ò to ò w wyrazach nowozapożyczonych bardzo często wymawiane jako [wɔ] zamiast dawnego [wɛ].

Nosówki:
oryginał—cyrylica—prejotowane
ǭ—у̃—ю̃
ǫ̆—о̃—ꙍ̃
ę̄—е̃—є̃
ę̆—а̃—я̃
Och, jak ja żałuję, że kaszubski stracił rozróżnienie wszystkich czterech nosówek! Dlatego postanowiłem uwzględnić je w mojej ortografii. ;)
jak było kiedyś → jak jest teraz
ǭ,ę̄→ą
ǫ̆,ę̆→ã

Dobra i teraz jakiś tekst:
Вшꙏтчи льѕе роѕу̃ са̃ вўељны ꙏ рꚙвны в свўеі чꙏстноце ꙏ свўеіх правах. Маю̃ ўени достꚙнэ розꙏм ꙏ сꙏмєнѥ ꙏ нөлэгө іма пўеста̃пўевац вўебец дрꙏгих в дꙏхўұ  брацꙏнотꙏ.
Spoiler
Wszëtczi lëdze rodzą sã wòlny ë równy w swòji czëstnoce ë swòjich prawach. Mają òni dostóné rozëm ë sëmienié ë nôlégô jima pòstãpòwac wòbec drëdżich w dëchù bracënotë.
[Zamknij]

I jeszcze jeden:
Ўейче наш, яки єс в нєбє, нєх са̃ свя̃цы Ваше мꙍно, нєх прињѕе Ваше крꚙлєствўе, нєх мѕе Ваша вўелѻ якно в нєбє так тэж на земи. Хлєба наѥгўе пўевшеднэгўе дөйце нꚙм ѕысө ы ўедпўусцце нꚙм нає винꙏ, як ꙏ мꙏ ўедпўушчивꚙмꙏ нашим виновайцꚙм. А нє допўусцце на нꙏ пўекўушенѻ, алє ны збавце ўед злэгўе. Ҁамен.
Spoiler
Òjcze nasz, jaczi jes w niebie, niech sã swiãcy Wasze miono, niech przińdze Wasze królestwò, niech mdze Wasza wòlô jakno w niebie tak téż na zemi. Chleba najégò pòwszednégò dôjce nóm dzysô y òdpùscce nóm naje winë, jak ë më òdpùszcziwómë naszim winowajcóm. A nie dopùscce na në pòkùszeniô, ale ny zbawce òd złégò. Amen.
[Zamknij]

I co o tym na razie sądzicie?
  •  

Siemoród

Ochuj. Myślałem, że nic nie będzie brzydsze niż obecna kaszubska ortografja, ale widzę, że wystawiasz godnego przeciwnika w tej walce xD

Poza tem chyba wò oni czytają tak jak we, ale mogę się mylić, w końcu nieśm Kaszebą.
Niech żyje Wolny Syjam!
  •  

ɈʝĴ

Tak zazwyczaj ,,wò" czyta się jak [wɛ], z wyjątkiem nowych, w większości łacińskich naukowych terminów, jak na przykład ,,òwòlogiô" która może być czytana jak [wɛwɛlɔgʲɞ], [wɔwɔlɔgʲɞ], a nawet jako [wɔvwɔlɔgʲɞ]. Na ile są one popularne ciężko mi stwierdzić, ponieważ kaszubem także nieśm ;) , ale takie formy na pewno istnieją, gdyż są notowane przez kaszubistów-fonetyków.
  •  

Siemoród

Cytat: ɈʝĴ w Grudzień 08, 2019, 16:27:31
Tak zazwyczaj ,,wò" czyta się jak [wɛ], z wyjątkiem nowych, w większości łacińskich naukowych terminów, jak na przykład ,,òwòlogiô" która może być czytana jak [wɛwɛlɔgʲɞ], [wɔwɔlɔgʲɞ], a nawet jako [wɔvwɔlɔgʲɞ]. Na ile są one popularne ciężko mi stwierdzić, ponieważ kaszubem także nieśm ;) , ale takie formy na pewno istnieją, gdyż są notowane przez kaszubistów-fonetyków.
Oni w najnowszych zapożyczeniach też łełają? Trochę dziwnie to wygląda, wręcz stucznie.
Niech żyje Wolny Syjam!
  •  

Todsmer

Bardzo fajnie, jeśli tak robią właśnie :) Podoba mi się takie dostosowanie fonetyczne (a chyba bardziej fonotaktyczne ;) )
  •