Darol

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Typ: a priori
Rodzaj: artystyczny
Lista conlangów

Darol [däroɫ] (dosł. język) - język sztuczny tworzony przez Milyamda wiosną 2010 roku. Jedną z jego charakterystycznych cech jest odmiana przodówkowa.

Fonologia

Oryginalną cechą jest dwudzielność fonologii. Występują głoski twarde i miękkie. Norma ortograficzna przyjmuje spółgłoski miękkie za alofony spółgłosek twardych przed samogłoskami przednimi.

Spółgłoski

Wargowe Dziąsłowe Tylnojęz.
Nosowe m n/ɲ
n
Zwarte p t/ts̪
t
k/tʃ
c
b d/dz̪
d
g/dʒ
g
Szczelinowe f s/θ
s
x/ʃ
h
v z/ð
z
Boczne ɫ/ʎ
l
Drżące r/rʲ
r

Dla symboli w parach:

 • pierwszy znak oznacza głoskę przed samogłoskami tylnymi/twardymi;
 • drugi znak oznacza głoskę przed samogłoskami przednimi/miękkimi.

Na oznaczenie spółgłoski miękkiej na końcu wyrazu stosuje się literę -i- przed ostatnią samogłoską, np.:

 • -oz [oz], -oiz [];
 • -il [], -iil [];
 • -ed [ed], -eid [edz̪].

W tabelach symbolizuje to gwiazdka *.

Samogłoski

Przednie i ʉ
ü
ɵ
ö
e ɛ̃
æ
ä
Tylne ɯ
ı
u o ʌ̃
ã
ä
a

Czasowniki

Czasowniki odmieniają się przez aspekty, osoby i liczby przyłączając końcówki i przodówki. Koniugacja dzieli się na trzy grupy (F, B, C) i trzy typy (1, 2, 3) w zależności od tego, jak zaczyna i kończy się temat.

Przedrostki zależące od grupy i końcówki determinowane typem współtworzą cyrkumfiksy, np. dla 1. os. l. mnogiej asp. wielokrotnego:

Grupa
F B C
Typ 1 an-na
anüpına
nim-na
nimohina
ni-na
nicolana
2 an-a
anöla
nim-a
nimıza
ni-a
nipela
3 an-ä
anilä
nim-ä
nimasä
ni-ä
nilınä

Typy

 • typ 1 obejmuje rdzenie zakończone samogłoską, np. üpı [ʉpɯ], ohi [oʃi];
 • typ 2 obejmuje rdzenie zakończone spółgłoską twardą, np. pel [pʲeɫ], öl [ɵɫ];
 • typ 3 obejmuje rdzenie zakończone spółgłoską miękką, np. ais [ɑθ], in [ɫɯɲ].

Końcówki zależą od aspektu i liczby.

Aspekt
wielokrotny
Aspekt
ciągły
Aspekt
dokonany
Tryb
rozkazujący
l. poj. l. mn.
Typ 1 -na
~ohina
-
~ohi
-n
~ohin
-nı
~ohi
-nã
ohi
2 -a
~pela
-
~pel
-
~pel

~pelı

pelã
3
~asä
- *
~ais
- *
~ais
-i
~asi
-ẽ
as

Grupy

 • grupa F (ang. Front vowel) obejmuje rdzenie zaczynające się samogłoską przednią, np. iil [], öl [ɵɫ], üpı [ʉpɯ];
 • grupa B (ang. Back vowel) obejmuje rdzenie zaczynające się samogłoską tylną, np. ız [ɯz], ais [ɑθ], ula [uɫɑ];
 • grupa C (ang. Consonant) obejmuje rdzenie zaczynające się spółgłoską, np. pel [pʲeɫ], lıin [ɫɯɲ], cola [koɫɑ].
Grupa
F B C
Aspekt wielokrotny
Osoba L. poj. L. mn. L. poj. L. mn. L. poj. L. mn.
1. m-
milä
an-
anilä
m-
mohina
nim-
nimohina
im-
impela
ni-
nipela
2. v-
vilä
v-
vohina
u-
upela
3. -
ilä
-
ohina
-
pela
Aspekt ciągły
Osoba L. poj. L. mn. L. poj. L. mn. L. poj. L. mn.
1. mer-
meriil
n-
niil
mer-
merohi
nim-
nimohi
me-
mepel
nö-
pel
2. var-
variil
av-
aviil
var-
varohi
av-
avohi
va-
vapel
ava-
avapel
3. ar-
ariil
-
ohi
a-
apel
Aspekt dokonany
Osoba L. poj. L. mn. L. poj. L. mn. L. poj. L. mn.
1. m-
miil
ãn-
ãnili
mät-
mätohin
ãn-
ãnohinı
am-
ampel
ã-
ãpelı
2. vam-
vamiil
uv-
uvili
vat-
vatohin
ut-
utohinı
vam-
vampel
vo-
vopelı
3. -
iil
-
ili
-
ohin
-
ohinı
-
pel
-
pelı

Zobacz też