Dyskusja:Język Tolów

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Deklinacja rzeczownika
Typ rdzenia spółgłoskowego Struktura wyrazu Liczba Mianownik I Mianownik II i Wołacz Biernik Allatyw Ablatyw Przypadek -n
Rdzeń jednospółgłoskowy: C rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ policzalna Ce' Ce' Cah Cou Ciy Cen
zbiorcza CeC CeCe' CeCah CeCou CeCiy CeCen
niepoliczalna Ce Ce'e Ca Co Ci Cene
rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ policzalna Ca' Ca(h,v,y)a' Ca' Ca(h,v,y)a' Cah Ca(h,v,y)ah Cau Ca(h,v,y)au Cay Ca(h,v,y)ay Can Ca(h,v,y)an
zbiorcza CaC CaCa' CaCah CaCau CaCay CaCan
niepoliczalna Ca Ca(h,v,y)a Ca'e Ca(h,v,y)a'e Caha Ca(h,v,y)aha Cavo Ca(h,v,y)avo Cayi Ca(h,v,y)ayi Cane Ca(h,v,y)ane
rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ i przyrostkiem jednospółgłoskowym: s policzalna CeS CeSe' CeSah CeSou CeSiy CeSen
zbiorcza CeCeS CeC(e)Se' CeC(e)Sah CeC(e)Sou CeC(e)Siy CeC(e)Sen
niepoliczalna CeSe CeS'e CeSa CeSo CeSi CeSne
rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ i przyrostkiem jednospółgłoskowym: s policzalna CaS Ca(h,v,y)aS CaSe' Ca(h,v,y)aSe' CaSah Ca(h,v,y)aSah CaSou Ca(h,v,y)aSou CaSiy Ca(h,v,y)aSiy CaSen Ca(h,v,y)aSen
zbiorcza CaCaS CaCaSe' CaCaSah CaCaSou CaCaSiy CaCaSen
niepoliczalna CaSe Ca(h,v,y)aSe CaS'e Ca(h,v,y)aS'e CaSa Ca(h,v,y)aSa CaSo Ca(h,v,y)aSo CaSi Ca(h,v,y)aSi CaSne Ca(h,v,y)aSne
rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ i przyrostkiem dwugłoskowym: ht/at, ut/ot, yt/it policzalna CAT CATe' CATah CATou CATiy CATen
COT COTe' COTah COTou COTiy COTen
CIT CITe' CITah CITou CITiy CITen
zbiorcza CeCAT CeCATe' CeCATah CeCATou CeCATiy CeCATen
CeCOT CeCOTe' CeCOTah CeCOTou CeCOTiy CeCOTen
CeCIT CeCITe' CeCITah CeCITou CeCITiy CeCITen
niepoliczalna CATe CAT'e CATa CATo CATi CATne
COTe COT'e COTa COTo COTi COTne
CITe CIT'e CITa CITo CITi CITne
rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ i przyrostkiem dwugłoskowym: ht/at, ut/ot, yt/it policzalna Ca(h,v,y)AT Ca(h,v,y)aHat Ca(h,v,y)ATe' Ca(h,v,y)aHTe' Ca(h,v,y)ATah Ca(h,v,y)aHTah Ca(h,v,y)ATou Ca(h,v,y)aHTou Ca(h,v,y)ATiy Ca(h,v,y)aHTiy Ca(h,v,y)ATen Ca(h,v,y)aHTen
Ca(h,v,y)OT Ca(h,v,y)aVot Ca(h,v,y)OTe' Ca(h,v,y)aUTe' Ca(h,v,y)OTah Ca(h,v,y)aUTah Ca(h,v,y)OTou Ca(h,v,y)aUTou Ca(h,v,y)OTiy Ca(h,v,y)aUTiy Ca(h,v,y)OTen Ca(h,v,y)aUTen
Ca(h,v,y)IT Ca(h,v,y)aYit Ca(h,v,y)ITe' Ca(h,v,y)aYTe' Ca(h,v,y)ITah Ca(h,v,y)aYTah Ca(h,v,y)ITou Ca(h,v,y)aYTou Ca(h,v,y)ITiy Ca(h,v,y)aYTiy Ca(h,v,y)ITen Ca(h,v,y)aYTen
zbiorcza CaCAT CaCaHaT CaCATe' CaCaHTe' CaCATah CaCaHTah CaCATou CaCaHTou CaCATiy CaCaHTiy CaCATen CaCaHTen
CaCOT CaCaVoT CaCOTe' CaCaUTe' CaCOTah CaCaUTah CaCOTou CaCaUTou CaCOTiy CaCaUTiy CaCOTen CaCaUTen
CaCIT CaCaYiT CaCITe' CaCaYTe' CaCITah CaCaYTah CaCITou CaCaYTou CaCITiy CaCaYTiy CaCITen CaCaYTen
niepoliczalna CaHTe Ca(h,v,y)aHTe CaHTe'e CaHaT'e Ca(h,v,y)aHTe'e Ca(h,v,y)aHaT'e CaHTa Ca(h,v,y)aHTa CaHTo Ca(h,v,y)aHTo CaHTi Ca(h,v,y)aHTi CaHTene CaHaTne Ca(h,v,y)aHTene Ca(h,v,y)aHaTne
CaUTe Ca(h,v,y)aUTe CaUTe'e CaVoT'e Ca(h,v,y)aUTe'e Ca(h,v,y)aVoT'e CaUTa Ca(h,v,y)aUTa CaUTo Ca(h,v,y)aUTo CaUTi Ca(h,v,y)aUTi CaUTene CaVoTne Ca(h,v,y)aUTene Ca(h,v,y)aVoTne
CaYTe Ca(h,v,y)aYTe CaYTe'e CaYiT'e Ca(h,v,y)aYTe'e Ca(h,v,y)aYiT'e CaYTa Ca(h,v,y)aYTa CaYTo Ca(h,v,y)aYTo CaYTi Ca(h,v,y)aYTi CaYTene CaYiTne Ca(h,v,y)aYTene Ca(h,v,y)aYiTne
Rdzeń dwuspółgłoskowy: CK rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ policzalna CeK CeKe' CeKah CeKou CeKiy CeKen
zbiorcza CeKeK CeKKe' CeKKah CeKKou CeKKiy CeKKen
niepoliczalna CeKe CeK'e CeKa CeKo CeKi CeKne
rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ policzalna CaK CaKa' CaKah CaKau CaKay CaKen
zbiorcza CaKaK CaKKa' CaKKah CaKKau CaKKay CaKKan
niepoliczalna CaKa CaKa'e CaKaha CaKavo CaKayi CaKane
rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ i przyrostkiem jednospółgłoskowym: s policzalna CeKeS CeK(e)Se' CeK(e)Sah CeK(e)Sou CeK(e)Siy CeK(e)Sen
zbiorcza CeKKeS CeKKeSe' CeKKeSah CeKKeSou CeKKeSiy CeKKeSen
niepoliczalna CeK(e)Se CeKeS'e CeK(e)Sa CeK(e)So CeK(e)Si CeKeSne
rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ i przyrostkiem jednospółgłoskowym: s policzalna CaKaS CaKaSe' CaKaSah CaKaSou CaKaSiy CaKaSen
zbiorcza CaKKaS CaKKaSe' CaKKaSah CaKKaSou CaKKaSiy CaKKaSen
niepoliczalna CaKaSe CaKaS'e CaKaSa CaKaSo CaKaSi CaKaSne
rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ i przyrostkiem dwugłoskowym: ht/at, ut/ot, yt/it policzalna CeKAT CeKATe' CeKATah CeKATou CeKATiy CeKATen
CeKOT CeKOTe' CeKOTah CeKOTou CeKOTiy CeKOTen
CeKIT CeKITe' CeKITah CeKITou CeKITiy CeKITen
zbiorcza CeKKAT CeKKATe' CeKKATah CeKKATou CeKKATiy CeKKATen
CeKKOT CeKKOTe' CeKKOTah CeKKOTou CeKKOTiy CeKKOTen
CeKKIT CeKKITe' CeKKITah CeKKITou CeKKITiy CeKKITen
niepoliczalna CeKATe CeKAT'e CeKATa CeKATo CeKATi CeKATne
CeKOTe CeKOT'e CeKOTa CeKOTo CeKOTi CeKOTne
CeKITe CeKIT'e CeKITa CeKITo CeKITi CeKITne
rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ i przyrostkiem dwugłoskowym: ht/at, ut/ot, yt/it policzalna CaKaHaT CaKaHTe' CaKaHTah CaKaHTou CaKaHTiy CaKaHTen
CaKaVoT CaKaUTe' CaKaUTah CaKaUTou CaKaUTiy CaKaUTen
CaKaYiT CaKaYTe' CaKaYTah CaKaYTou CaKaYTiy CaKaYTen
zbiorcza CaKKaHaT CaKKaHTe' CaKKaHTah CaKKaHTou CaKKaHTiy CaKKaHTen
CaKKaVoT CaKKaUTe' CaKKaUTah CaKKaUTou CaKKaUTiy CaKKaUTen
CaKKaYiT CaKKaYTe' CaKKaYTah CaKKaYTou CaKKaYTiy CaKKaYTen
niepoliczalna CaKaHTe CaKaHTe'e CaKaHaT'e CaKaHTa CaKaHTo CaKaHTi CaKaHTene CaKaHaT'e
CaKaUTe CaKaUTe'e CaKaUTa CaKaUTo CaKaUTi CaKaUTene
CaKaYTe CaKaYTe'e CaKaYTa CaKaYTo CaKaYTi CaKaYTene
Rdzeń trójspółgłoskowy: CKM rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ policzalna CeKeM CeKMe' CeKMah CeKMou CeKMiy CeKMen
zbiorcza CeKMeM CeKMeMe' CeKMeMah CeKMeMou CeKMeMiy CeKMeMen
niepoliczalna CeKMe CeKMe'e CeKMa CeKMo CeKMi CeKMene
rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ policzalna CaKaM CaKMa' CaKMah CaKMau CaKMay CaKMan
zbiorcza CaKMaM CaKMaMe' CaKMaMah CaKMaMou CaKMaMiy CaKMaMen
niepoliczalna CaKMa CaKMa'e CaKMaha CaKMavo CaKMayi CaKMane
rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ i przyrostkiem jednospółgłoskowym: s policzalna CeKMeS CeKMeSe' CeKMeSah CeKMeSou CeKMeSiy CeKMeSen
zbiorcza CeKMeMeS CeKMeM(e)Se' CeKMeM(e)Sah CeKMeM(e)Sou CeKMeM(e)Siy CeKMeM(e)Sen
niepoliczalna CeKMeSe CeKMeS'e CeKMeSa CeKMeSo CeKMeSi CeKMeSne
rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ i przyrostkiem jednospółgłoskowym: s policzalna CaKMaS CaKMaSe' CaKMaSah CaKMaSou CaKMaSiy CaKMaSen
zbiorcza CaKMaMeS CaKMaM(e)Se' CaKMaM(e)Sah CaKMaM(e)Sou CaKMaM(e)Siy CaKMaM(e)Sen
niepoliczalna CaKMaSe CaKMaS'e CaKMaSa CaKMaSo CaKMaSi CaKMaSne
rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ i przyrostkiem dwugłoskowym: ht/at, ut/ot, yt/it policzalna CeKMAT CeKMATe' CeKMATah CeKMATou CeKMATiy CeKMATen
CeKMOT CeKMOTe' CeKMOTah CeKMOTou CeKMOTiy CeKMOTen
CeKMIT CeKMITe' CeKMITah CeKMITou CeKMITiy CeKMITen
zbiorcza CeKMeMAT CeKMeMATe' CeKMeMATah CeKMeMATou CeKMeMATiy CeKMeMATen
CeKMeMOT CeKMeMOTe' CeKMeMOTah CeKMeMOTou CeKMeMOTiy CeKMeMOTen
CeKMeMIT CeKMeMITe' CeKMeMITah CeKMeMITou CeKMeMITiy CeKMeMITen
niepoliczalna CeKMATe CeKMAT'e CeKMATa CeKMATo CeKMATi CeKMATne
CeKMOTe CeKMOT'e CeKMOTa CeKMOTo CeKMOTi CeKMOTne
CeKMITe CeKMIT'e CeKMITa CeKMITo CeKMITi CeKMITne
rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ i przyrostkiem dwugłoskowym: ht/at, ut/ot, yt/it policzalna CaKMaHaT CaKMaHTe' CaKMaHTah CaKMaHTou CaKMaHTiy CaKMaHTen
CaKMaVoT CaKMaUTe' CaKMaUTah CaKMaUTou CaKMaUTiy CaKMaUTen-
CaKMaYiT CaKMaYTe' CaKMaYTah CaKMaYTou CaKMaYTiy CaKMaYTen
zbiorcza CaKMaMAT CaKMaMATe' CaKMaMATah CaKMaMATou CaKMaMATiy CaKMaMATen
CaKMaMOT CaKMaMOTe' CaKMaMOTah CaKMaMOTou CaKMaMOTiy CaKMaMOTen
CaKMaMIT CaKMaMITe' CaKMaMITah CaKMaMITou CaKMaMITiy CaKMaMITen
niepoliczalna CaKMaHTe CaKMaHTe'e CaKMaHTa CaKMaHTo CaKMaHTi CaKMaHTene
CaKMaUTe CaKMaUTe'e CaKMaUTa CaKMaUTo CaKMaUTi CaKMaUTene
CaKMaYTe CaKMaYTe'e CaKMaYTa CaKMaYTo CaKMaYTi CaKMaYTene
Rdzeń czwórspółgłoskowy: CKML rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ policzalna CeKMeL CeKMeLe' CeKMeLah CeKMeLou CeKMeLiy CeKMeLen
zbiorcza CeKMeLeL CeKMeLLe' CeKMeLLah CeKMeLLou CeKMeLLiy CeKMeLLen
niepoliczalna CeKMeLe CeKMeL'e CeKMeLa CeKMeLo CeKMeLi CeKMeLne
rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ policzalna CaKMaL CaKMaLe' CaKMaLah CaKMaLou CaKMaLiy CaKMaLen
zbiorcza CaKMaLeL CaKMaLLe' CaKMaLLah CaKMaLLou CaKMaLLiy CaKMaLLen
niepoliczalna CaKMaLe CaKMaL'e CaKMaLa CaKMaLo CaKMaLi CaKMaLne
rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ i przyrostkiem jednospółgłoskowym: s policzalna CeKMeLeS CeKMeL(e)Se' CeKMeL(e)Sah CeKMeL(e)Sou CeKMeL(e)Siy CeKMeL(e)Sen
zbiorcza CeKMeLLeS CeKMeLLeSe' CeKMeLLeSah CeKMeLLeSou CeKMeLLeSiy CeKMeLLeSen
niepoliczalna CeKMeL(e)Se CeKMeLeS'e CeKMeL(e)Sa CeKMeL(e)So CeKMeL(e)Si CeKMeLeSne
rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ i przyrostkiem jednospółgłoskowym: s policzalna CaKMaLeS CaKMaL(e)Se' CaKMaL(e)Sah CaKMaL(e)Sou CaKMaL(e)Siy CaKMaL(e)Sen
zbiorcza CaKMaLLeS CaKMaLLeSe' CaKMaLLeSah CaKMaLLeSou CaKMaLLeSiy CaKMaLLeSen
niepoliczalna CaKMaL(e)Se CaKMaLeS'e CaKMaL(e)Sa CaKMaL(e)So CaKMaL(e)Si CaKMaLeSne
rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ i przyrostkiem dwugłoskowym: ht/at, ut/ot, yt/it policzalna CeKMeLAT CeKMeLATe' CeKMeLATah CeKMeLATou CeKMeLATiy CeKMeLATen
CeKMeLOT CeKMeLOTe' CeKMeLOTah CeKMeLOTou CeKMeLOTiy CeKMeLOTen
CeKMeLIT CeKMeLITe' CeKMeLITah CeKMeLITou CeKMeLITiy CeKMeLITen
zbiorcza CeKMeLLAT CeKMeLLATe' CeKMeLLATah CeKMeLLATou CeKMeLLATiy CeKMeLLATen
CeKMeLLOT CeKMeLLOTe' CeKMeLLOTah CeKMeLLOTou CeKMeLLOTiy CeKMeLLOTen
CeKMeLLIT CeKMeLLITe' CeKMeLLITah CeKMeLLITou CeKMeLLITiy CeKMeLLITen
niepoliczalna CeKMeLATe CeKMeLAT'e CeKMeLATa CeKMeLATo CeKMeLATi CeKMeLATne
CeKMeLOTe CeKMeLOT'e CeKMeLOTa CeKMeLOTo CeKMeLOTi CeKMeLOTne
CeKMeLITe CeKMeLIT'e CeKMeLITa CeKMeLITo CeKMeLITi CeKMeLITne
rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ i przyrostkiem dwugłoskowym: ht/at, ut/ot, yt/it policzalna CaKMaLAT CaKMaLATe' CaKMaLATah CaKMaLATou CaKMaLATiy CaKMaLATen
CaKMaLOT CaKMaLOTe' CaKMaLOTah CaKMaLOTou CaKMaLOTiy CaKMaLOTen-
CaKMaLIT CaKMaLITe' CaKMaLITah CaKMaLITou CaKMaLITiy CaKMaLITen
zbiorcza CaKMaLLAT CaKMaLLATe' CaKMaLLATah CaKMaLLATou CaKMaLLATiy CaKMaLLATen
CaKMaLLOT CaKMaLLOTe' CaKMaLLOTah CaKMaLLOTou CaKMaLLOTiy CaKMaLLOTen
CaKMaLLIT CaKMaLLITe' CaKMaLLITah CaKMaLLITou CaKMaLLITiy CaKMaLLITen
niepoliczalna CaKMaLATe CaKMaLAT'e CaKMaLATa CaKMaLATo CaKMaLATi CaKMaLATne
CaKMaLOTe CaKMaLOT'e CaKMaLOTa CaKMaLOTo CaKMaLOTi CaKMaLOTne
CaKMaLITe CaKMaLIT'e CaKMaLITa CaKMaLITo CaKMaLITi CaKMaLITne
Dwa rdzenie z drugim dwuspółgłoskowym: CKM+LP drugi rdzeń z samogłoską krótką <a e> /a ε/ policzalna CeKMeLeP CeKMeLPe' CeKMeLPah CeKMeLPou CeKMeLPiy CeKMeLPen
zbiorcza CeKMeLPeP CeKMeLPePe' CeKMeLPePah CeKMeLPePou CeKMeLPePiy CeKMeLPePen
niepoliczalna CeKMeLPe CeKMeLPe'e CeKMeLPa CeKMeLPo CeKMeLPi CeKMeLPene
drugi rdzeń z samogłoską długą <a i o> /a i o/ policzalna CeKMeLaP CeKMeLaPe' CeKMeLaPah CeKMeLaPou CeKMeLaPiy CeKMeLaPen
zbiorcza CeKMeLPaP CeKMeLPaPe' CeKMeLPaPah CeKMeLPaPou CeKMeLPaPiy CeKMeLPaPen
niepoliczalna CeKMeLaPe CeKMeLaP(e)'e CeKMeLaPa CeKMeLaPo CeKMeLaPi CeKMeLaP(e)ne
Rdzeń zakończony spółgłoską /h w j/: CK(H V Y) rdzeń z ostatnią spółgłoską H i z samogłoską krótką <a e> /a ε/ policzalna CéKÂ CéKÂ' CeKHa' CéKÂh CeKHah CéKÂu CeKHou CéKÂy CeKHiy CéKÂn CeKHan
rdzeń z ostatnią spółgłoską V i z samogłoską krótką <a e> /a ε/ policzalna CéKÔ CéKÔ' CeKVe' CéKÔh CeKVah CéKÔu CeKVou CéKÔy CeKViy CéKÔn CeKVen
rdzeń z ostatnią spółgłoską Y i z samogłoską krótką <a e> /a ε/ policzalna CéKÎ CéKÎ' CeKYe' CéKÎh CeKYah CéKÎu CeKYou CéKÎy CeKYiy CéKÎn CeKYen

TABELA SAMOGŁOSEK

SAMOGŁOSKI
PRZEDNIE ŚRODKOWE TYLNE
WYSOKIE [i] <i î> ([ɨ~ɘ] <i î>) [ʊ~o] <o ô>
WYSOKO-ŚREDNIE
ŚREDNIE [ɛ~æ] <e> ([ɔ] <o ô>)
NISKO-ŚREDNIE
NISKIE [ä] <a â> ([ɑ] <a â>)

TABELA ODMIANY ZAIMKÓW

Odmiana Zaimków Osobowych
Osoba Klasa Liczba Mianownik I Wołacz Biernik Allatyw Ablatyw Essyw
Pierwsza (Ŋ) Pojedynczo-Paukalna ŋe' ŋah ŋou ŋiy ŋen
Mnogo-Zbiorcza ŋe ŋa ŋo ŋi ŋene
Druga (L-M) Pojedynczo-Paukalna lem leme' lam lom lim lemen
Mnogo-Zbiorcza leme lem'e lema lemo lemi lemne
Druga w formie grzecznej (TŁ-P-N) Pojedynczo-Paukalna tłopan tłopna' tłopnah tłopnou tłopniy tłopnen
Mnogo-Zbiorcza tłopnan tłopnane' tłopnanah tłopnanou tłopnaniy tłopnanen